Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rutinmässig CT vid akut buk?

Några systematiska litteraturöversikter som beskriver bevisläget kring nyttan med att rutinmässigt utföra CT på patienter med odifferentierade akuta buksmärtor finns inte i nuläget, även om ämnet är flitigt undersökt. Man har i olika studier bl.a. kunnat visa att en tidigt utförd CT-buk vid akut buksmärta kan ge både en ökad och minskad frekvens och duration av inläggningar, ökad frekvens korrekt ställda diagnoser men däremot inte någon övertygande minskning av morbiditet och mortalitet.

Vad gäller undergruppen smärta i höger fossa har man kunnat visa på minskad frekvens negativa laparotomier/-skopier, t.ex. har en metaanalys visat att tidig CT på dessa patienter kan halvera antalet negativa laparotomier/-skopier utan någon samtidig ökning av antalet perforerade appendiciter. Samtidigt finns indikationer på att rutinmässig CT ökar antalet operationer eftersom man hittar appendiciter utan klinisk betydelse, som efter radiologisk diagnos går till operation trots att de skulle läkt ut spontant.

Resultaten vad gäller rutinmässig CT vid akuta buksmärtor är alltså inte entydiga och ibland direkt motstridiga. Undersökningsteknikerna i studierna skiljer sig även åt både avseende stråldos och på vilket sätt eventuell kontrastförstärkning använts.

Till detta kommer svårigheterna att långsiktigt värdera de risker som följer av att en population exponeras för en ökad mängd röntgenstrålning. Även om data från epidemiologiska studier ännu saknas så har incidensen av dödliga tumörer i vissa material uppskattats till 1 per 2000 genomförda CT-undersökningar. Olika material har dessutom uppskattat att mellan 10-30 % av de CT-undersökningar som utförs inte är medicinskt motiverade eller att de skulle kunna ersättas av andra modaliteter.

Sammanfattningsvis kan man säga att

  • CT är en utmärkt och icke-användarberoende metod för att tillfredsställande identifiera eller utesluta ett antal viktiga tillstånd som orsakar akut buksjukdom
  • Vinsten med en akut CT-undersökning som är medicinskt motiverad sannolikt klart överstiger risken för strålningsinducerad tumör hos den enskilde vuxne patienten
  • Effekterna av ett ökade antal CT-undersökningar ännu inte är tillräckligt undersökta på populationsnivå
  • Försiktighet skall iakttas vid undersökning av barn och ungdomar, där de strålningsrelaterade riskerna är större
  • Evidens i dagsläget saknas för att införa rutinmässig CT av buken i handläggningen av akuta buksmärtor

Beslut om huruvida en akut radiologisk undersökning är indicerad eller inte är alltså alltjämt ett beslut som i väntan på ytterligare forskning måste fattas från fall till fall av handläggande läkare.

Prenumerera på våra nyhetsbrev