Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Labprover

Rutinprover

 • Hb
  • Sjunker ofta inom 30 minuter vid större blödning
  • Normalt Hb kan dock aldrig ensamt utesluta signifikant blödning
 • Leukocyter (reagerar snabbt, stiger vid många akuta sjukdomar)
 • CRP (stiger efter 8-12 tim)
 • Na, K, kreatitin (vätskebalans, njurfunktion)
 • Glukos
 • Urinprov (graviditetstest, multistix)

Höga/diffusa buksmärtor

 • Leverstatus
  • Bilirubin, ALAT, ALP, GT och pankreasamylas
  • ALP > 4 gånger förhöjt tillsammans med tydligt förhöjt GT talar för gallstas
  • Vid ett gallstensanfall (eller kolecystit) kan dock leverproverna vara allt från diffust förhöjda till helt normala
 • Pankreasamylas
  • > 3 gånger förhöjning ställer i normalfallet diagnosen akut pankreatit
  • Lågt amylas trots pankreatit
   • Kort halveringstid – patienter med akut pankreatit som söker efter några dagar kan ha högt CRP men normaliserat amylas
   • Vid kronisk pankreatit ses ofta snarare för låga värde
  • Förhöjt amylas vid annan diagnos (< 3 gångers förhöjning)
 • Troponin
  • Reagerar tidigast 3-6 timmar efter debut
  • Ta alltid EKG samtidigt (trippeldiagnostik)
  • Signifikant enzymläckage indikerar i första hand hjärtinfarkt
  • Kan vara primär diagnos, eller sekundär till annan svår sjukdom
  • Enzymläckage kan även ses vid t.ex. tarmischemi, och mer ospecifikt vid t.ex. kreatininstegring
 • D-dimer
  • Reagerar snabbt men är ospecifikt
  • Om negativt är diagnosen tarmischemi mycket osannolik
  • Om positivt inget egentligt diagnostiskt värde
 • Laktat
  • Stiger vid all metabol acidos, inkl. tarmischemi
  • Reagerar långsamt = stiger sent i förloppet vid tarmischemi
  • Normalt laktat utesluter inte tarmischemi
  • Analyseras normalt i en venös blodgas

Övriga

 • Blödningsstatus
  • Trombocyter
  • APTT, PK
 • Blodgruppering, bastest (frikostigt vid misstanke om blödning eller operationsbehov)
 • Blod- och urinodlingar (frikostigt vid tecken på sepsis, hög feber)

Prenumerera på våra nyhetsbrev