Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ordinationer vid inläggning

Kontroller av vitala parametrar

 • Vid alla inläggningar skall man ta ställning till hur patienten skall övervakas
 • Upprepade kontroller av vitalparametrar är ett viktigt sätt att följa sjukdomens förlopp
 • Hur tätt kontrollerna tas beslutas från fall till fall
 • Om möjligt tas kontrollerna enligt en strukturerad modell (t.ex. MEWS)

Fasta

 • Grundregeln är att alla inneliggande kirurgpatienter ordineras fasta och dropp
 • Undantag kan vara patienter där operation inte är aktuell inom 6 timmarna
 • Alltid vid misstanke om The Big Five
 • De flesta kan dock ta sina vanliga mediciner per os

Vätska

 • Basalbehov (energi + vätska)
  • Främst 5-10% buffrade glukosdropp
  • Ungefärligt vätskebehov – 30 ml/kg/dygn + ersätta förluster
  • Ungefärligt energibehov – 30 kcal/kg/dygn
  • Innebär ofta 2 L under första dygnet
 • Förluster
  • Kräkningar ersätts främst med 0,9% NaCl
  • Förluster till tarmar, fri bukhåla eller drän (vid t.ex. ileus, pankreatit, generell peritonit) ersätts främst med Ringeracetat
  • Patienter med buksmärtor ligger ofta “back” vid inläggningen, ligg steget före!
  • Innebär ofta 1-2 L under första dygnet till hjärtfriska patienter (men styrs främst efter mätbara förluster och diures)

Smärtlindring

 • I första hand ordineras Ketogan/Morfin (läs mer under Smärtlindring)
 • Kan ges s.c. på avdelningen om pat ej alltför smärtpåverkad, annars intravenöst
 • Viktigt med tydligt beslut hur mycket smärtlindring som får ges innan ny läkarbedömning skall utföras

Antibiotika

 • Vissa diagnoser skall alltid ordineras parenteral antibiotika, t.ex.
 • Vissa diagnoser skall som regel endast ha antibiotika vid tecken på sepsis, perforation, vid konservativ behandling eller som preoperativ profylax, t.ex.
 • OBS! Blod- och urinodling ska tas på alla som ordineras antibiotika i.v.!
 • Följ lokala riktlinjer, men undvik så långt det är möjligt behandling med cefalosporiner och kinoloner (båda dessa grupper driver resistensutvecklingen kraftigt, läs mer på t.ex. Strama-gruppens hemsida)

Övriga mediciner

 • De flesta fastande patienter kan ta sina vanliga mediciner (undantag t.ex. perforerat ulkus, ileus, svåra kräkningar)
 • Patienter som står på prednisolon – överväg alltid att ge Solu-Cortef 50-100 mg 1 x 3 (vid sjukdom med någon form av allmänpåverkan)
 • Patienter med diabetes – kryssa metformin efter ev CT med kontrast, justera insulindoser, ordinera dropp

Provtagning

 • Inflammatoriska parametrar tas oftast efter 8-12 timmar/morgonen efter
 • Hb och kreatinin liksom Troponin kan behöva följas tätare
 • Blododling x 2 och urinodling x 1 på alla som ordineras antibiotika i.v.
 • Blodgruppering och bastest om operation eller transfusion kan bli aktuellt

V-sond (14-18 Charrière)

 • Indikationer
  • Alla med kräkningar
  • Frikostigt vid t.ex. ileus, pankreatit, perforerat ulkus
 • Skyddar luftvägarna och ger diagnostisk information (tarmpassage, ventrikelinnehåll)
 • Skall som regel sättas på akutmottagningen
 • Man får dock vara pragmatisk och avstå
  • Vid upprepade misslyckade försök
  • Om patienten vägrar trots adekvat information

KAD

 • Indikationer
  • Påverkade vitala parametrar
  • Rubbad vätskebalans (t.ex. ileus, pankreatit, massiva kräkningar)
 • Enda säkra sättet att
  • Övervaka cirkulationen
  • Ha säker kontroll över vätskebalansen
 • Sätts av usk antingen på akuten eller avdelningen

Prenumerera på våra nyhetsbrev