Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ultraljud

En ultraljudsundersökning av buken medför ingen joniserande strålning och kan sannolikt i många fall ersätta CT. Resultaten är dock väldigt användarberoende och tillgängligheten under jourtid varierar.

Indikationer

  • Lever, galla, pankreas
  • Fri vätska i buken (kan även göras på akuten, se nedan)
  • Aorta (i screening-sammanhang, ej vid symtom!)
  • Buksmärta hos barn

Ultraljud på akutmottagningen

På vissa håll har man valt att utbilda primärjouren på akutmottagningen i att utföra ett översiktligt ultraljud av buken. Man kan välja att antingen inrikta sig på att identifiera fri vätska i buken (även känt som ”FAST”, Focused Assesement with Sonography for Trauma) eller att undersöka specifika organ.

För att det ska vara meningsfullt att utföra ett ultraljud på akutmottagningen måste man ha kompetens att tillförlitligt värdera både positiva och negativa fynd (t.ex. både kunna bekräfta eller utesluta förekomst av ett AAA).

Prenumerera på våra nyhetsbrev