Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anafylaxi, vuxna

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-06-21

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Till dig som fått behandling med Epipen
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande.

Anafylaktiska reaktioner kan börja med lindriga symtom som efter några minuter blir häftiga och livshotande. Den klassiska anafylaktiska reaktionen orsakas av IgE-medierad överkänslighet mot något ämne, ofta ett födoämne (t ex nötter, sojapreparat, skaldjur), ett läkemedel (t ex penicillin), exposition av latex ex i samband med kirurgi eller insektsbett.

Andra mekanismer till anafylaxi är: immunkomplexmedierade reaktioner efter behandling med blodprodukter, direkt histaminfrisättning efter röntgenkontrastmedel eller dextranprodukter och intolerans mot vissa analgetika. Orsaken till anafylaktoida reaktioner mot analgetikapreparaten acetylsalicylsyra och NSAID är inte helt kända, men en förändrad arakidonsyrametabolism spelar roll.

Fråga alltid om allergi och tidigare reaktioner mot läkemedel innan behandling.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Den anafylaktiska reaktionen kan indelas i tre stadier:

 

 1. Initialstadiet. Inom ett par minuter till en timme efter kontakt med utlösande agens. Kan börja med klåda i handflator och fotsulor, klåda i svalget med hosta, stramhetskänsla i hårbotten, känsla av oro och obehagskänsla eller tryck över bröstet. Var uppmärksam på dessa symtom!

 2. Progresstadiet. Mer generella symtom med urtikaria, angioödem, andningssvårigheter, takykardi, oro, gastrointestinala smärtor. Utvecklas varierande tid efter initialstadiet.

 3. Chockstadiet. Medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps.
   
 • Hudsymtom: klåda, myrkrypningar, rodnad, nässelutslag, svullnad och ögonklåda
   
 • Luftvägssymtom: klåda, svullnad i halsen, hosta, nysning, astma och andningsstillestånd
   
 • Buksymtom: illamående, kväljningar, urinavgång, diarré och krampartade buksmärtor
   
 • Cirkulationssymtom: kallsvettning, blekhet, snabb hjärtrytm, oregelbunden puls, blodtrycksfall, kramper, medvetslöshet och hjärtstillestånd

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Vasovagal reaktion t ex i samband med läkar- eller tandläkarbesök. Denna reaktion går med låg puls!


 

OMEDELBARA ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING (vuxna)

 

Eftersom man aldrig vet hur snabbt förloppet utvecklas är det viktigt att redan i initialstadiet starta behandling med adrenalin som är det absolut viktigaste läkemedlet. Kortison och antihistamin bör också ges. Därefter avgör förloppet behandlingsstrategin. Intensivvård är nödvändig vid de svåraste fallen. Urticaria utan övriga symtom på anafylaxi angivet ovan kan behandlas med kortison, antihistamin och observation av förloppet.
 

 • Adrenalin 1 mg/ml Mylan, 0,3-0,5 mg (vuxna) ges snabbt intramuskulärt i lårets utsida. Om en enkel dos adrenalin inte har tillräcklig effekt för att häva verkningarna av en anafylaktisk reaktion, kan ytterligare injektioner ges med ca 5-10 minuters mellanrum.
   
 • Om patienten redan är i progresstadiet, befinner sig inom akutsjukvården och intravenös venväg och EKG-registrering finns, kan intravenöst Adrenalin, Adrenalin 0,01 % Martin Pharmaceuticals licens (denna styrka motsvarar det gamla spädda adrenalinets APL-styrka på 0,1 mg/ml, Adrenalin APL har ingen rikslicens längre) i dos 1-5 ml användas av personal med erfarenhet av behandlingen. Om inte denna beredning finns kan den starkare i Sverige godkända lösningen Adrenalin Mylan 1 mg/ml spädas för intravenös administration; 1 ml blandas med 9 ml isoton koksaltlösning, ge därefter 1-5 ml intravenöst d v s 0,1-0,5 mg. Injektionstiden bör vara minst ett par minuter.

  Ett praktiskt alternativ att ha till hands hos personer med tidigare känd anafylaktisk reaktion är adrenalinpenna för självinjektion; Emerade, EpiPen eller Jext injektionsvätska 300 mikrogram/dos, en dos i låret intramuskulärt till vuxna. Dosen 500 mikrogram/dos (endast Emerade) kan övervägas till de som väger > 60 kg. Alla injektionspennorna kan användas genom tunna kläder.
   
 • Ge snabb vätsketillförsel intravenöst, t ex Ringeracetat
   
 • Hastig uppresning av patienter med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall
   
 • Ge kortikosteroider (betametason, hydrokortison, metylprednisolon eller dexametason) t ex Betapred antingen i tablettform med 10 tabletter á 0,5 mg som löses i vatten alternativt 4 mg/ml 2 ml intravenöst när tillståndet har stabiliserats. Ytterligare doser kan ges vid utebliven effekt upp till 20 mg. Andra alternativ är Solu-Cortef 200 mg intravenöst (kan upprepas efter 15-30 minuter), Solu-Medrol 10-125 mg intravenöst.
   
 • Om bronkospasm dominerar ge inhalation av t ex salbutamol (Ventoline) inhalationsvätska 5 mg/ml 2 ml
   
 • Ge antihistamin t ex T. Aerius munlöslig 10 mg (det är dubbelt så mycket jämfört med normaldos) annars cetirizin eller loratadin (T. Clarityn) 20 mg peroralt.
   
 • Allvarliga reaktioner skall följas upp inneliggande, minst 4-12 timmar beroende på svårighetsgrad
   
 • Före hemgång skall patientens reaktion ha klingat av. Patienten skall klara av att dricka varm dryck samt i allvarliga fall få recept på Emerade, EpiPen eller Jext, i avvaktan på fortsatta instruktioner från ordinarie läkare/allergolog. Ge information om att urtikaria eller rodnad ofta kommer tillbaka dagen efter då kortisonets effekt gått ur kroppen. Se till att patienten har kortikosteroider hemma t ex T. Betapred 0,5 mg 10-12 tabletter som löses i vatten och tas som engångsdos samt antihistamin t ex T. Aerius 5 mg alternativt T. Clarityn 10 mg x 1.
   
 • Prov för serumtryptas , som tecken på mastcellsaktivitet, kan vara värdefull information. Bör tas under den akuta reaktionen, helst inom 1 – 2 timmar efter reaktionens början. Mest betydelse vid insektssting och läkemedel.

 

OBS! För behandling och dosering till barn se behandlingsöversikten: Anafylaxi, barn


 

PROFYLAKTISKA ÅTGÄRDER

 

 • Undvik misstänkt utlösande agens
   
 • Allergologremiss direkt för patienter med tidigare okänd anafylaktisk reaktion eller återbesök med ställningstagande till sådan remiss. Allergiutredning skall inte starta förrän efter mer än 2 veckor har gått och fullföljas inom 6 månader efter den anafylaktiska reaktionen.
   
 • Märk journalen med tänkbart agens
   
 • Vid analgetikaintolerans kan oftast paracetamol användas
   
 • Överväg remiss till hyposensibilisering t ex vid bi- och getinggiftsallergi

 

 

 

ICD-10

Anafylaxi UNS T78.2B
Anafylaktisk chock, ospecificerad T78.2X

 

Referenser

 

Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling. Svenska föreningen för allergologi, SFFA 2015. Länk

Anaphylaxis; F Estelle, R Simons; The Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 125, Issue 2, Supplement 2 , 161-181, February 2010 Länk

Gulen T, Gottberg L. Anafylaxi-en potentiellt livshotande systemisk reaktion. Läkartidningen.2007;104:1982-1988. Länk

Björkander J, Odebäck P. Anafylaktisk chock. Läkemedelsboken 2014 sid 20-26.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev