Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Födoämnesöverkänslighet

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-08-23

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Matöverkänslighet
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Födoämnesöverkänslighet är ett komplext och svårt område inom allergologin. Å ena sidan kan det röra sig om ett plågsamt tillstånd med en stor diskrepans mellan upplevd och bevisad överkänslighet, medan det å andra sidan kan vara en potentiellt livshotande åkomma. Från olika populationsstudier hos vuxna patienter som självrapporterat ogynnsamma reaktioner av mat och/eller dryck, har bara mellan 12–20 % en födoämnesöverkänslighet som kan bevisas med de verktyg som finns att tillgå. Detta betyder dock inte att de övriga patienterna (80-90 %) inbillar sig eller hittar på, utan är snarare ett tecken på hur komplicerat födoämneskänslighet är.

Generellt i befolkningen ligger prevalensen för kliniskt diagnostiserad födoämnesallergi hos vuxna mellan 2–5 % och för barn mellan 6–8 %. De vanligaste allergierna hos vuxna är mot skaldjur, frukter och grönsaker medan det hos barn är mot komjölk, jordnötter och övriga trädnötter (t ex hasselnöt, valnöt, cashewnöt, paranöt, pistasch m m) enligt olika prevalensstudier i västländerna. I epidemiologiska data ses prevalensen för födoämnesallergi hos barn öka och troligen även för vuxna. Dessutom är det svårt att uppskatta den exakta prevalensen av födoämnesallergi eftersom man måste ta hänsyn till ett flertal olika faktorer i de olika länder där prevalensstudierna utförs. I Sverige rapporterar ca 32 % av den vuxna befolkningen någon form av födoämnesöverkänslighet och de vanligaste födoämnena som rapporteras är hasselnöt och äpple.

Cirka 30–50 % av alla anafylaktiska reaktioner på akutmottagningen i Nordamerika, Europa och Australien orsakas av födoämnen. De vanligaste födoämnesutlösta anafylaxierna hos barn i västländerna orsakas av mjölk, ägg, jordnöt och trädnötter medan hos vuxna orsakas de främst av skaldjur, jordnöt och trädnötter.


Orsaker

Ogynsamma reaktioner mot livsmedel och/eller dryck kan vara toxiska eller icke-toxiska. De icke-toxiska reaktionerna kan orsakas av en icke-immunologisk mekanism eller immunologisk mekanism. Immunologiska reaktioner kan vara allergiska (IgE-medierade, icke IgE-medierade respektive blandade) eller icke-allergiska.

Toxiska reaktioner:

 • En del mat och dryck kan, om de intas i tillräckligt mängd, utlösa symtom p g a sitt innehåll av toxiska substanser. Dessa toxiner kan förekomma naturligt i födoämnen, genom födoprocessering eller i form av tillsatser/giftiga ämnen. Exempel på detta är cyanid i bittermandel och aprikoskärnor, tiocyanat i blomkål, glukosinolater i kål, aflatoxiner i jordnötter eller saxitoxin i skaldjur och scombroid fiskförgiftning.

 

Icke-toxiska reaktioner:

 • Icke-immunlogiska mekanismer, t ex enzymatisk brist (laktosintolerans), överkänslighet mot biogena aminer eller histaminfrisättande födoämnen (histaminintolerans), mot tillsatser (t ex benzoesyra, färgämnen), mot kolhydrater eller kapsaicin.
   
 • Icke-allergiska reaktioner, t ex celiaki.
   
 • Allergiska reaktioner: IgE-medierade allergiska reaktioner mot t ex jordnöt, komjölkprotein, ägg med påvisat IgE i hud eller/och blod. Icke-IgE-medierade reaktioner som vid kontaktdermatit, födoämnesutlöst enterokolit (Food protein enterocolitis syndrome, FPEIS). Blandade, båda IgE- och icke-IgE-medierade mekanismer som vid eosinofila åkommor i magtarmkanalen (eosinofil esofagit, eosinofil gastroenterit).

 

Under de två första levnadsåren är ägg- och mjölkallergi de i särklass vanligaste. Andra tidiga allergier är fisk- och jordnötsallergi. Under uppväxtåren tillkommer nya matallergier; allergier mot jordnöt, hasselnöt, cashewnöt/andra nötter samt skaldjur blir vanligare.

De IgE-medierade födoämnesallergierna kan vara primära, så kallade ”äkta” allergier (t ex mot ägg, mjölk, fisk), eller sekundära, på grund av korsreaktioner med andra allergier som t ex med inhalationsallergener som vid björkpollenallergi. Vid sekundära allergier bildar man IgE-antikroppar mot födoämnen som konsekvens av korsreagerande epitoper hos proteiner från inhalationsallergenerna (t ex pollen) på grund av gemensamt botaniskt släktskap.

Många pollenallergier debuterar under uppväxtåren. Både björk- och gråbopollenallergi är ofta förenade med typiska födoämnesallergier p g a korsreaktion mellan pollenallergen och likartade strukturer på vissa födoämnen. Björkpollenrelaterade födoämnen är stenfrukter såsom äpple, päron, plommon, körsbär samt morötter, potatis (skal) och jordgubbar samt vissa nötter och baljväxter. Gråbopollenrelaterade födoämnen är selleri, paprika, persilja, koriander, vitlök, brödkryddor (anis, fänkål, kummin), kamomill, malört och senap. Ytterligare korsallergi kan förekomma mellan vete och gräspollen.

Många vuxna har kvar allergi mot jordnöt, nötter, fisk och skaldjur. Orala allergisyndrom är vanliga hos framför allt björkallergiker, men ibland även hos gråboallergiker. Det drabbar sällan dock gräsallergiker.


Födoämnesutlöst enterokolit, FPEIS

FPEIS är ett syndrom som oftast drabbar små barn men kan, i sällsynta fall, även förekomma hos vuxna. Intag av mjölk, soja eller vissa spannmål kan orsaka gastrointestinala symtom med främst kräkningar inom 1-4 timmar, och diarréer inom 24 timmar (oftast mellan 5-10 timmar) från symtomdebut, vilka kan vara blodtillblandade. Andra symtom kan vara letargi, hypotermi och hypotoni. De triggande födoämnena kan variera mellan de olika geografiska områderna på grund av olika kostvanor.


Eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit är en åkomma som drabbar båda barn och vuxna på grund av eosinofil inflammation i matstruppen med typiska huvudsymtom i form av sväljningssvårigheter, känsla av ”en främmande kropp” eller klump i halsen och bröstet. Symtomen kan förvärras vid intag av vissa födoämnen såsom mjölk, vete, soja, ägg, fisk och ibland kött för vilka patienten kan testas positiv i IgE-testerna under allergiutredningen. Då bör man, i första hand, bedöma dess kliniska betydelse i relation till symtomen för vidare handläggning med lämplig eliminationskost i diagnostiskt syfte.


Allergi mot rött kött

Allergi mot rött kött är relativt ovanligt och det finns få prevalensstudier för att uppskatta förekomsten men man tror att det kan ligga mellan 0,3-1 %. Sena reaktioner mot rött kött har beskrivits. Patienten bildar IgE-antikroppar mot en kolhydratstruktur kallad galaktos-alfa-1,3-galaktos (alfa-Gal) som finns på köttprotein. En koppling finns mellan fästingbett och denna speciella form av allergi. Reaktionen kommer cirka 3–6 timmar efter konsumtion av rött kött. Symtomen kan vara anafylaxi, angioödem eller urtikaria. Även magsymtom som buksmärta och diarréer är beskrivna hos patienter med påvisade IgE mot alfa-gal med symtomfrihet under eliminationskost fri från kött. Vid påvisad köttallergi bör man utreda vidare om det förekommer samtidig kliniskt relevanta positiva IgE-tester för mjölkprotein eller gelatin. Det har även beskrivits att individer med kattallergi kan bilda IgE-antikroppar och även utveckla klinisk allergi mot fläskkött via luftburen exponering för kattepitel (cat-pork syndrom).


Födoämnesberoende-ansträngningsutlösta-allergiska reaktioner

Ett ovanligt kliniskt fenomen som kan drabbar individer i alla åldrar. Man kan reagera med anafylaktisk eller allergisk reaktion efter intag av vissa födoämnen, mot vilka man testats positiv i IgE-tester i hud eller/och blod, i kombination med efterföljande fysisk ansträngning, oftast inom 2–4 timmar. Reaktionerna kan variera från urtikaria/angioödem till anafylaxi. Det är beskrivet för vete, räka, selleri, soja och ibland vissa frukter som persika (i medelhavsregionen dock). Det vanligaste födoämnet som utlöser den typen av reaktion är vete i västländerna och skaldjur i Asien. Vanligen kan man förtära dessa födoämnen dagligen utan att reagera om fysisk anstränging ej efterföljer. Hos vissa individer räcker det ibland inte bara med en kombinerad fysisk ansträngning till födoämnesintaget för att reagera utan flera andra bidragande eller samspelande faktorer (kofaktorer) krävs. Sådana kofaktorer är intag av NSAID-/ASA-preparat, alkohol, pågående infektion, menstruation, temperaturförväxling, exponering för höga pollenhalter, intag av opioider. Detta gör utredningen ännu mer komplex.


Astma och födoämnesallergi

Lite är känt om relationen mellan astma och födoämnesallergi hos vuxna och kunskapen kommer för det mesta från publicerade patientfall. Hos barn är det visat att 1/3 av barnen med födoämnesallergi har astma medan cirka 4–8 % av barnen med astma har födoämnesallergier. Det har visats att vuxna med en eller flera födoämnesallergier har ökade sjukhusinläggningar på grund av astma. En nordisk prevalensstudie har visat att cirka 53 % av astmatiker självrapporterar överkänslighet mot födoämnen jämfört med 29 % bland icke-astmatiker samt att de vanligaste födoämnen som orsakar födoämnesreaktioner från olika organ hos astmatiker är hasselnöt och äpple.

 

 

 

SYMTOM

 

Symtom kan förekomma från många olika organsystem:

 • Munhåla och svalg
  Vid symtom från munhåla/svalg med klåda och svullnad talar man om oral allergi eller orala allergisyndromet (OAS). Detta är särskilt vanligt vid samtidig björkpollenallergi, s k 'parabjörkallergi'.
   
 • Mag-tarmkanalen
  IgE-förmedlad allergi tenderar att ge symtom från den övre delen av mag-tarmkanalen med halsklåda, illamående, magvärk, kräkningar. Vid diarré och uppspänd buk utan andra mag-tarmsymtom kan däremot nästan aldrig en IgE-patogenes påvisas.
   
 • Hud
  Akut urtikaria/Quinckeödem kan ibland vara förorsakade av födoämnen. Kronisk urtikaria/Quinckeödem orsakas mycket sällan av föda. Atopiskt eksem hos barn orsakas ibland av en IgE-förmedlad födoämnesallergi. Atopiskt eksem hos vuxna orsakas mycket sällan av födoämnen trots positiva IgE-tester.
   
 • Luftvägarna
  Akut rinnsnuva, nästäppa eller astma kan orsakas av IgE-förmedlad allergi. Symtomen kommer då vanligtvis inom en timme efter födointag och åtföljs ofta av symtom från mag-tarmkanalen och/eller huden. Uppträder symtom enbart från luftvägarna är det mer sannolikt att det rör sig om en annan typ av överkänslighet. Man bör också tänka på att såväl mat som dryck kan utlösa symtom genom inhalation. Det kan röra sig både om allergi (t ex knäcka ägg, matos vid hantering av fisk) eller icke-immunologiska mekanismer t ex sulfit i vin.
   
 • Andra organsystem
  Symtom från t ex CNS, kärl (migrän), hjärtat (takykardi utan andra symtom) eller urinvägar beror nästan alltid på icke-immunologisk känslighet.

 

 

Kliniska fynd

Eftersom födoämnesöverkänslighet drabbar många olika organsystem varierar de kliniska fynden. Symtomen varierar från lindrig munklåda av äpple vid det orala allergisyndromet hos en björkallergiker till svår anafylaktisk chock vid jordnötsallergi. Intensiteten av de kliniska fynden beror bl a på mängden tillfört allergen samt de drabbade organens känslighet.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING


Ytterst viktigt till utredning och behandling vid misstänkt födoämnesöverkänslighet är:
 

 • Noggrann sjukhistoria (anamnes).
   
 • Hudtestning (pricktest med allergenextrakt och blodprov för IgE-antikroppar (ImmunoCAP) in vitro).
   
 • Hudtestning med prick-i-prick för det misstänkta födoämnet vid låg sensitivitet med ovanstående tester och i fall av utredning för allvarlig allergisk reaktion samt när det inte finns tillgång till kommersielt allergenextrakt för det misstänkta födoämnet.
   
 • Elimination av det misstänkta födoämnet ur kosten under en period.
   
 • Födoämnesprovokation (födoämnet återförs i kosten).
   
 • Registrering av symtom med hjälp av dagbok.

 


Anamnes

En noggrann anamnes är absolut viktigast. För att få struktur på födoämnesanamnesen rekommenderas specifikt frågeformulär. Detta finns att hämta här.

Detta formulär ger bl a en relativt utförlig bild av om patienten undviker viktiga basfödoämnen (mejeriprodukter, mjöl, baljväxter, kött, fisk och ägg) och om detta påverkar vikten ogynnsamt. Frågeformuläret ger även en antydan om de olika mekanismer bakom symtomen.


Hudtestning

Pricktest är mycket känsligt för att påvisa mastcellsbundna IgE-antikroppar i huden. Hos äldre barn och vuxna har pricktest låg specificitet för födoämnesallergen, vilket innebär att falskt positiva resultat är vanliga.

Kvaliteten på konventionella födoämnesextrakt varierar.

Vid misstanke om allergi mot framför allt bär, frukt och grönsaker eller födoämnen för vilka det inte finns tillgängligt konventionell kommersiellt extrakt utnyttjas gärna färskvara och prick-i-prickmetoden.


Lab

ImmunoCap

Specifika IgE-antikroppar i serum kan mätas med olika tekniker. Såväl falskt positiva som falskt negativa testresultat är vanliga. För animala allergen (mjölk, ägg, fisk) gäller att ju högre IgE-nivån är desto större är sannolikheten att patienten upplever symtom mot födoämnet. Vid intag av växtallergen ses ej samma tydliga samband. Detta beror på att dessa allergen innehåller proteinkomponenter som höggradigt korsreagerar med artspecifika pollenallergen. Vid misstänkt allergi mot jordnöt eller hasselnöt kan numera nyare tester, s k komponentanalys, användas (se nedan). Vid misstänkt allergi mot vete och soja kan dessa analyser även antyda samband mellan intag av födoämnet och fysisk ansträngning. Analys med IgG-tester i blodet mot misstänkta ämnen som orsakar födoämnesallergi används inte för allergiutredning.


Allergena komponenter

Specifika IgE-antikroppar i den nativa allergenen som testas och som tillåter oss att bedöma, för en del födoämnen, om dess IgE-positiva tester påvisar en potentiell risk för allvarlig reaktion eller låggradig allergi som t ex korsallergi av björkpollen m m. Man kan alltså få en bättre uppfattning om reaktionens svårighetsgrad och förhoppningsvis skilja mellan en äkta och en sekundär allergi (korsallergi) i IgE-testerna. Den typen av in-vitro-diagnostik tillämpas med högre sensitivitet i barnpopulationen och kan då tala för persisterande kliniskt relevant allergi i IgE-testerna medan sensitiviteten av testerna hos vuxna kan variera.

Hittills kan komponentdiagnostiken användas som ett kompletterande diagnostiskt verktyg till vanliga IgE-tester hos vuxna för födoämnena jordnöt, hasselnöt, ägg, soja och persika medan forskning pågår för att säkerställa den kliniska användningen för fisk, mjölkprotein, valnöt, cashew m m. Vid ansträngningsutlösta födoämnesberoende reaktioner rekommenderas komponentdiagnostik för vete och soja. Vid oklara allergiska/anafylaktiska reaktioner är komponentdiagnostik nödvändig för kolhydraten galactos-alfa-1,3-galactos (alfa-Gal). Valet av allergena komponenter till diagnostiken och bedömning av dessa rekommenderas i nuläget av erfaren allergolog. Vid utredning av atopiker som är multisensibiliserade i de vanliga IgE-testerna (t ex patienter med kroniska eksembesvär), bör bedömningen av de IgE-positiva komponenternas kliniska relevans göras med eftertänksamhet.


Tryptas

Tryptas är en mycket specifik mastcellsmarkör som påvisar allergisk/anafylaktisk reaktion om det visar sig vara signifikant förhöjt vid reaktion och om serumprovet för tryptasanalysen är taget mellan 30–240 minuter efter reaktionen inträffade på akutmottagningarna. Även fortsatta förhöjda patologiska värden i vila (baseline-värde) under den polikliniska utredningen kan ha betydelse för vidare utredning och differentialdiagnostik. Numera, en signifikant förhöjt tryptasvärde vid misstänkt allergisk/anafykatisk reaktion beräknas enligt följande formel: 1,2 x basal tryptasvärde + 2 enheter.


Basofilaktiveringstest

Ett diagnostiskt in-vitro test med vilket man kan få högre sensitivitet i diagnostiken för såväl födoämnesallergi som för andra allergier när IgE-testerna i hud och/eller blod ej är tillräckliga eller ger tveksamt resultat i diagnostiken. Basofiaktiverigstestet gör mest nytta inför planerad utredning med provokation för att bedöma eventuell graden av allergi och risken för reaktion vid utredningen med provokation.

Basofilaktiveringstetstet kan också användas som monitoreringsverktyg under uppföljningen av vissa födoämnesallergier samt under behandlingen för vissa allergier (t ex vid immunterapi). Bedömning av basofiaktiveringstestet rekommenderas av intresserad specialist med erfarenhet av det diagnostiska testet.


Bedömning av testresultat

En korrekt kritisk tolkning av resultatet från hudtest och in vitro-test i förhållande till kliniska symtom är viktig.

En positiv hudtestreaktion respektive fynd av specifika IgE-antikroppar i serum kan ha klinisk betydelse, men är ej liktydigt med att individen får symtom av det testade födoämnet. Man talar ibland om att individen är sensibiliserad mot t ex ett födoämne, men att fyndet saknar klinisk relevans.

Utredningens upplägg är beroende av anamnes, frågeformulär, symtom och gjorda tester. Provokation kan behövas för att säkerställa diagnos. Vid misstänkt anafylaktisk reaktion är provokation kontraindicerad. Alla patienter bör inte genomgå denna utredning, exempelvis pollenallergiker med korsreaktioner.


Elimination och provokation

Förutsättningen för en adekvat kostbehandling är en noggrann kartläggning av vad som orsakar besvär. Vid tveksamhet om tolkningen av anamnes, hudtest och analys av specifikt IgE i serum, kan eliminationsdiet och födoämnesprovokationer göras. I fall då tveksamhet för provokationsutfallet föreligger bör öppna födoämnesprovokationer kompletteras med dubbelblinda provokationer. Detta är dock ovanligt, men i vissa fall bör man utreda vidare med luftburen födoämnesprovokation (som t ex för jordnöt) framförallt för patienter med astmabesvär som upplever sig känsliga i luftvägarna vid luftburen exponering. Detta är mycket sällsynt och endast några få fall hos vuxna har kunnat verifieras positiva vid luftburen provokation. (Se länk nedan, där även symtomdagböcker finns tillgängliga).
 

Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom


Födoämnesprovokation

Öppen provokation hos dietist (tidigare s k matträning) övervägs vid icke-specifik födoämnesöverkänslighet, vid övertygande falskt positiva IgE-tester för födoämnen som t ex vid korsallergier med pollen, eller av sociala skäl. Dessa patienter vågar inte äta födoämnet hemma p g a rädsla för reaktion trots att man har uteslutit allergi vid utredningen. Med öppen provokation hos dietist menar man utredning med födoämnesprovokation där det inte föreligger anamnes på allvarliga allergiska reaktioner samt att IgE-testerna i hud och/eller blod är i regel negativa. Undantag bör göras vid anamnes på misstänkta allvarliga allergiska reaktioner eller vid lätt positiva IgE-tester i hud och/eller blod som ändå kan tyda på misstänkt låggradig allergi. Om en provokation ändå är viktig för utredningen bör denna utföras av allergisjuksköterska och inte av dietist. Vid utredning med födoämnesprovokation förväntar man sig i regel inte svåra symtom men utfallet kan vara svårbedömt ibland. Vid provokation skall ansvarig läkare vara övertygad om att patienten inte har någon allvarlig allergi eller specifik födoämnesöverkänslighet.

 

 

 

BEHANDLING

 

Det finns ännu ingen botande behandling mot födoämnesallergi.


Eliminationskost

Näringsriktig eliminationskost samt "matträning" utgör viktiga hörnpelare i omhändertagandet.

Beroende på patientens kliniska profil och behov bör man överväga lämplig eliminationsdiet i behandlingssyfte såsom kost fri från pollenrelaterade födoämnen vid korsallergier med pollen, riktad eliminationskost vid specifik-IgE-medierad födoämnesallergi, glutenfri kost vid celiaki eller vetefri kost i fall av veteallergi eller ansträngningsutlösta vete-beroende reaktioner, elimination av vissa basfödoämnen vid eosinofil esofagit, aminreducerad- eller aminfri kost m m. Vid ansträngningsutlösta födoämnesberoende reaktioner rekommenderas i regeln att undvika kraftig fysisk anstränging/aktivitet minst 2 timmar och i vissa fall upp till ca 4 timmar efter förtäring av det berörda födoämnet.


Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling kan bli aktuell vid lättare former av födoämnesallergi. Man kan då prova antihistaminpreparat vid behov eller regelbundet.

Vid allvarligare symtom, som svullnad i halsen eller symtom av anafylaktisk karaktär skall patienten ha tillgång till egenbehandling med adrenalin i injektionsform (s k autoinjektor) och perorala kortisonpreparat. Viktig med instruktioner för användning vid förskrivning av adrenalin-autoinjektor och noggrann genomgång av anafylaxibehandling. Det vore önskvärt om patienten kan träna med en riktig adrenalin-autoinjektor när det förskrivs för första gången och noga gå igenom anafylaxibehandlingen tillsammans med behandlade läkare och ansvarig sjuksköterska.

Hos patienter med allvarlig allergi mot flera födoämnen som framkallar symtom från luftvägarna är astmautredning indicerad med ställningstagande till behandling med låg dos inhalationssteroider i förebyggande syfte. Hos astmatiker med allvarlig födoämnesallergi är optimering av behandling nödvändig.

Natriumkromoglikat (Lomudal GI) är ett antiallergiskt preparat, vars exakta verkningsmekanism är oklar. Det finns skäl att anta att en allergisk inflammation, framför allt i magtarmkanalen, förhindras genom inhiberad degranulering av mastceller i tarmslemhinnan. Vid övertygande besvär av födoämnesöverkänslighet, där elimination ej givit tillfredsställande resultat samt till patienter som av sociala skäl har svårt att avstå från misstänkt föda, kan man prova natriumkromoglikat. Erfarenhetsmässigt är den kliniska effekten av detta preparat bäst dokumenterad hos patienter med icke-specifik födoämnesöverkänslighet och med födoämnesrelaterade diarréer. Tyvärr finns det ingen metod att förutsäga om patienten kommer att förbättras av behandlingen, varför ett behandlingsförsök av ovanstående patientgrupper bör göras under åtminstone en månad. Därefter bör resultatet utvärderas kritiskt. Det är viktigt att patienten får en tillräckligt hög dos. Rekommenderad dos är 200 mg x 4 p.o. före måltid. Om tillfredsställande behandlingssvar ej uppnås inom 2–3 veckor kan dosen ökas, men högst till 40 mg/kg/dag.


Immunterapi vid födoämnesallergi

Olika former av immunterapi har introducerats sedan några år tillbaka. Dessa berör huvudsakligen allergi mot jordnöt, mjölk och ägg, framförallt hos allergiska barn. Enstaka desensibiliseringsprotokoll har även prövats för några andra födoämnen. De former av immunterapi som testas är oral, sublingual, subkutan och även epikutan. Den mest använda typen av immunterapi är den orala mot jordnötsallergi där man startar med väldigt små doser som upptitreras enligt protokoll. Det kan ta upp till flera månader innan man når en underhållsdos. I vissa fall har man använt en monoklonal antikropp under upptitreringsfas för skydd. Resultaten hittills är lovande för en del patienter men det är fortfarande oklart om individer som genomgår den här typen av behandling blir toleranta tills vidare eller om allergin kan komma tillbaka om man inte har ätit födoämnet under en lång tid efter att behandlingen är avslutad.

Nyligen godkändes ett nytt preparat i både USA och EU för behandling med oral immunterapi mot svår jordnötsallergi (Palforzia), men behandlingen är ännu inte tillgänglig i alla kliniker då den ännu inte tillhandahålls överallt. Palforzia är ett preparat som innehåller jordnötsprotein i pulver och används i kapsel form. Behandlingen i nuläget är avsedd för behandling av patienter i pediatrisk population som lider av svår livshotande jordnötsallergi i ålder 4-17 år och ej vuxna patienter med jordnötsallergi. Behandlingsstart med stegvis upptrappning av dosen och därefter fortsatt underhållsbehandling med Palforzia kombineras med en kost i vilken man undviker jordnötter dock. I nuläget finns det data från uppföljningsstudier upp till 2 års behandling med det preparatet som visar fortsatt tolerans mot jordnötter. Den typen av behandlingen bör inledas på specialistklinik med etablerad verksamhet för att diagnostisera och behandla allergisjukdomar och helst speciellt intresse inom födoämnesallergi.

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE


Patienter med anamnes på allvarligare födoämnesreaktioner bör kontrolleras hos specialist.

Vid ensidig diet, framför allt vid undvikande av basfödoämnen som ur nutritionssynpunkt är viktiga, bör dieten omprövas regelbundet för att om möjligt utvidga denna.

Se behandlingsöversikt - Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom

 

 

ICD-10

Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne T78.0
Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag R63.8
Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne L27.9
Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt K52.2A
Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt K52.2X

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen


Referenser

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014 Feb;133(2):291-307. Länk

Burks AW et al. ICON: food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2012 Apr;129(4):906-2. Länk

Gupta RS et al. Prevalence and Severity of Food Allergies Among US Adults.. KC.JAMA Netw Open. 2019 Jan 4;2(1):e185630. Länk

Rentzos G et al Prevalence of food hypersensitivity in relation to IgE sensitisation to common food allergens among the general adult population in West Sweden. Clin Transl Allergy. 2019 Apr 1;9:22. Länk

Ortolani C, Pastorello EA. Food allergies and food intolerances. Best Pract Res Clin Gastroenterology. 2006;20(3):467-83. Länk

Valenta R et al. Food allergies: the basics. Gastroenterology. 2015 May;148(6):1120-31.e4. Länk

Agyemang A et al. Food Protein-Inducer Enterocolitis Syndrome: a comprehensive review. Clin. Rev. Allergy Immunol 2019 Feb 8. Länk

Bindslev-Jensen C, Ballmer-Weber BK, Bengtsson U et al. Standardization of food challenges in patients with immediate reactions to foods. Position paper from European Academy of Allergology and Clincal Immunology. Allergy 2004; 59: 690-7. Länk

Platts-Mills TAE et al. IgE in the diagnosis and treatment of allergic disease. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jun;137(6):1662-1670. Länk

Wilson JM, Platts-Mills TAE. Red meat allergy in children and adults. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2019 Jun;19(3):229-235. Länk

Roberts G et al. A new framework for the interpretation of IgE sensitization tests. Allergy. 2016 Nov;71(11):1540-1551. Länk

Werfel T et al. Position paper of the EAACI: food allergy due to immunological cross-reactions with common inhalant allergens. Allergy 2015 Sep;70(9):1079-90. Länk

Price A et al. Oral allergy syndrome (Pollen-food allergy syndrome) Dermatitis. 2015 Mar-Apr;26(2):78-88. Länk

Skybala I et al. Sensitivity to food additives, vaso-active amines and salicylates: a review of th evidence. Clin Transl Allergy 2015; 5: 34. Länk

Bischoff S, Crowe SE Gastrointestinal food allergy: new insights into pathophysiology and clinical perspectives. Gastroenterology. 2005 Apr;128(4). Länk

Mehta P et al. Eosinophils in Gastrointestinal Disorders: Eosinophilic Gastrointestinal Diseases, Celiac Disease, Inflammatory Bowel Diseases, and Parasitic Infections. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 Aug;35(3):413-37. Länk

Feldweg AM. Food-Dependent, Exercise-Induced Anaphylaxis: Diagnosis and Management in the Outpatient Setting. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Mar - Apr;5(2):283-288. Länk

Wilson JM et al. Red meat allergy in children and adults. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2019 Jun;19(3):229-235. Länk

Richards NE, Richards RD Jr. Alpha-Gal Allergy as a Cause of Intestinal Symptoms in a Gastroenterology Community Practice. Med J. 2021 Mar;114(3):169-173. Länk

Rentzos et al. Self-reported adverse reactions and IgE sensitization to common foods in adults with asthma. Clin Transl Allergy. 2015 Jul 17;5:25. Länk

Santos AF et al. Basophil activation test: Mechanisms and considerations for use in clinical trials and clinical practice. Allergy. 2021 Jan 21. Länk

Matricardi PM et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. Länk

Muraro A et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014 Aug;69(8):1008-25. Länk

Kobernick AK Active treatment for food allergy. Allergol Int. 2016 Oct;65(4):388-395. Länk

Brandström et al. Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn, Läkartidningen. 2016 Apr 5;113. Länk

Pajno GB et al EAACI Guidelines on allergen immunotherapy: IgE-mediated food allergy. Allergy 2018 Apr;78(4) 799-815. Länk

PALISADE Group of Clinical Investigators. AR101 Oral Immunotherapy for Peanut Allergy. N Engl J Med. 2018 Nov 22;379(21):1991-2001. Länk

O'B Hourihane Jet al. Efficacy and safety of oral immunotherapy with AR101 in European children with a peanut allergy (ARTEMIS): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 3 trial.Lancet Child Adolesc Health. 2020 Oct;4(10):728-739. Länk

Vickery BPet al. Continuous and Daily Oral Immunotherapy for Peanut Allergy: Results from a 2-Year Open-Label Follow-On Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 May;9(5):1879-1889.e14. Länk

Bengtsson U, Eriksson NE, Förrädisk föda, om överkänslighet för mat och dryck, Astra Zeneca Sverige, 2003.

Food Allergies. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology: www.aaaai.org

Food Allergies. European Academy of Allergy and Clinical Immunology: www.eaaci.org

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev