Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ormbett (förgiftning av ormgift)

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-02-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Bett av giftorm i Sverige sker i huvudsak av huggorm (Vipera berus) som är den enda giftiga art som förekommer naturligt i landet. Ormbett inträffar vanligast längs med kusterna, framför allt sommartid. I Sverige inträffar omkring 300 bett per år av huggorm vilket renderar något enstaka dödsfall varje årtionde. Cirka 70 patienter per år läggs in på sjukhus för vård, och cirka 40 patienter blir intensivvårdskrävande. I hela Europa anges dödligheten till 30-50 personer per år. Mortaliteten av huggormsbett är så låg som 1-2 promille och sjunker stadigt. År 2014 rapporterades två dödsfall i Sverige med diagnosen toxisk effekt av ormgift men det är okänt vilken art som åsyftats.

Vuxna huggormar blir runt 60 cm långa, är grå eller ljusbruna med ett karaktäristisk svart sicksackformat mönster över ryggen men ormen kan även vara helt svart eller grå. Yngre exemplar kan även vara rödbruna. Ormens ungar kallas ibland äspingarHuggorm kan ibland förväxlas med hasselsnok som dock har en rund pupill till skillnad från huggormen som har en vertikal slitsformad pupill. Snoken är oftast större än huggormen och kan bli över en meter i längd. Snoken har oftast två gula, vita eller brandgula fläckar i nacken.

Huggormar kan bita i avvärjande syfte eller för att fånga byten (defensive bite/offensive bite). Huggormsgiftet innehåller en rad proteolytiska enzymer (proteaser, peptidhydrolaser, hyaluronidas, fosfolipider, fosfolipas A2, kininogenaser, fosfodiesteraser, L-aminosyraoxidas, samt 5-nukleotidaser) som ger upphov till lokala inflammatoriska symtom som svullnad, smärta och blödningar men också kan ge generella symtom med svimning, yrsel, illamående, kräkningar, andningsbesvär och chock. Livshotande tillstånd efter huggormsbett är mycket sällsynt men förekommer sporadiskt. Giftet är hemorragiskt och nekrotiserande men inte neurotoxiskt. Huggormsgift kan orsaka uttalade fokala nekroser med blåsbildningar, särskilt i fingrar och tår men reaktionen inskränker sig oftast till måttlig rodnad och svullnad och ett karaktäristiskt bettmärke. Huggormens tänder är ca 4 mm långa och orsakar ett ganska typiskt bettmärke med 2 stickmärken (”fang marks”) på ett avstånd av 6-9 mm. Giftet kan även leda till blödningar, tromboser och i allvarliga fall en dissiminerad intravaskulär koagulation (DIC-bild). Man ser ofta en leukocytos och en trombocytopeni. Leukocytosen kommer tidigt i förloppet (< 24 h) medan trombocytopeni kan komma senare. Bland annat zink-metalloproteinaser kan orsaka endotelskada och blödningar. Ormgift kan framkalla allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock.

Ormar indelas vanligen i viperidae (huggormar) och elapidae (giftsnokar). En tredje art är havsormar ("sea snakes"). Bland viperidaearterna märks europeiska huggormar inklusive den svenska, skallerormar och Russels huggorm (eng. Russels viper). Bland elapidaearter märks kobror, mambor, korallormar, taipaner och krait (Sydostasien). Flertalet elapidaearter ger neurotoxiska skador medan viperidaearter i huvudsak ger muskelsönderfall och koagulationspåverkan inklusive DIC. Vissa neurotoxiner som t ex β-bungarotoxin, crotoxin och taipoxin som finns bland giftsnokar binder postsynaptiskt till acetylkolinreceptorer vilket kan leda till muskelparalys, neurologiska bortfallssymtom och andningsförlamning. Eastern diamondback rattlesnake är den största skallerormen i USA, des huvud kan bli större än en handflata och giftet sägs räcka för att döda 40 personer.

En rad exotiska ormar finns i både privata och offentliga terrarier. Behandling av bett av tropiska giftormar är därför inte helt ovanligt i Sverige. Regler för tillstånd att hålla giftorm i privat ägo varierar runt om i landet och bestäms av den regionala hälsovårdsmyndigheten. Man räknar med att inte mindre än 120 olika arter av giftormar finns runtom i Sverige.

Flertalet av de tropiska giftormarna kan ge livshotande symtom som kan kräva behandling med motgift i form av ormserum. Det finns ett tjugotal specifika ormsera tillgängliga i Sverige. Dessa tjugo olika ormsera täcker in flertalet av de olika ormarter som finns i landet. Flera ormsera är polyvalenta, d v s täcker in mer än en sorts ormgift. Å andra sidan kan ormar av samma art men olika typer, t ex skallerormar kräva behandling med olika sorters ormserum. Specifika monovalenta sera med fraktionerade antikroppar har bäst effekt. Serum med fraktionerade antikroppar ger upphov till betydligt färre allergiska reaktioner jämfört med ofraktionerat serum (t ex Zagrebserum som tidigare använts vid huggormsbett). Det är därför viktigt vid ormbett att identifiera ormen så att rätt sorts ormserum används. Experter som kan identifiera ormen finns exempelvis vid zoologiska institutioner eller Skansenakvariet i Stockholm och Universeum i Göteborg.

Ormserum mot huggormsbett (Vipera TAb, ViperFav) finns tillgängligt runt om i landet på de större sjukhusen men tillgängligheten kan variera stort och det är viktigt att varje sjukhus har en aktuell förteckning över vilka ormsera som finns tillgängliga. Observera bäst-före datum och kontrollera tillgängligheten i antidotregistret (Länk). Apoteket Scheele i Stockholm har ett centralt lager av ormsera och härifrån kan man rekvirera serum vid behov, alternativt från närliggande sjukhus antidotförråd. Ormserum från apoteket Scheele kan normalt nå fram till alla sjukvårdsinrättningar runt om i Sverige inom 4-6 timmar vid akutrekvisition.

Dödligheten av tropiska ormar varierar mellan olika länder och med olika ormarter. I Afrika, Asien, Sydostasien och i Indien är dödligheten betydligt högre än i Europa, USA och Australien vilket bl a beror på längre avstånd till medicinsk behandling och sämre tillgänglighet till relevanta sera. Det finns sjukhus i Indien som periodvis behandlar mer än 2 patienter per dag för ormbett.

Det sker betydligt fler dödsfall i Asien och Afrika (> 100 000/år) jämfört med Australien där endast 1-3 dödsfall per år äger rum.

Bland världens allra mest giftiga ormar kan nämnas kungskobra, svart mamba och australiensisk inlandstaipan. Inlandstaipanen är sannolikt den allra giftigaste ormen, den är gul till brunaktig men skall inte förväxlas med "Brown snake" som är en annan mycket giftig art förekommande i Australien. Det sägs att inlandstaipanens gift räcker för att döda mer än 100 personer. Giftigheten mellan olika varianter inom samma art kan variera betydligt, t ex olika kobraarter. Generella symtom blir mer uttalade när bettstället är mer centralt beläget på kroppen, t ex på bålen och runt huvudet. Äldre och små barn är generellt känsligare liksom personer med astma och allergi. Lokalsymtom blir mer uttalade på extremiteterna. Vanligaste bettställena är på fötterna, underbenen och händerna. Risken för kompartmentsyndrom p g a svullnad ökar vid distala bett, t ex i en hand eller en fot. Det är betydligt vanligare att män blir bitna än kvinnor. I olika studier har ormbett varit mer än dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Ormbett är vanligast i åldern 20-50 år. Ormbett är vanligast under sommarmånaderna, även i Indien där arbete i jordbruket är vanligt.


 

SYMTOM
 

Symtomen är i regel lokala och/eller generella. Generella symtom indikerar allvarlig förgiftning. Cirka 25 % av huggormsbetten ger allmänsymtom och 75 % endast lokalsymtom i form av rodnad, svullnad och smärta runt bettstället. Bett av svensk huggorm liknar bett av många exotiska giftormar men merparten av huggormsbetten ger endast lokala symtom. I en svensk studie på 231 fall utgjorde de allvarliga betten 13 % av alla fall och 29 % hade moderata symtom (Karlsson-Stiber, 2006).

Vanliga symtom på ormbett är smärta följt av svullnad och missfärgning. Smärtan är ofta intensiv och analgetikakrävande. Vissa tropiska ormar som "flerbandad krajt" (Bungarus multicinctus) som injicerar ett neurotoxiskt gift kan orsaka allvarliga förlamningar inklusive andningsförlamning utan påtagliga lokalsymtom eller smärta.

Ormgift är i huvudsak hemorragiskt, nekrotiskt eller neurotoxiskt. Detta varierar med ormens art men dominerande symtom är ofta lokal svullnad, smärta, missfärgning och i uttalade fall nekrotisering av vävnaden. Hemorragiskt toxin ger mer omfattande vävnadsskada med svullnad, blödning och nekrotisering jämfört med neurotoxin. Risken för utveckling av kompartmentsyndrom är betydande vid ormbett i armar, händer och underben. Neurotoxiskt gift (kobra, flerbandad krait) kan i värst fall ge upphov till komplett muskelparalys med andningsinsufficiens och behov för assisterad ventilation och respiratorvård.

Ormgift sprids i huvudsak i vävnaden via lymfan. Hemorragiskt ormgift påverkar blodets koagulationsförmåga och kan inducera ökad blödningsbenägenhet och en dissiminerad intravaskulär koagulation (DIC) (särskilt Russels viper). Vissa ormgifter kan dock ge blödningsrubbning med trombocytopeni utan DIC. Det är viktigt att kontrollera patientens status avseende blödning såväl kliniskt som i laboratorieparametrar. Vid bett av mycket giftiga tropiska ormar kan såväl initialstatus som initiala prover avseende koagulationen vara helt normala för att inom 24 timmar derangeras fullständigt med kraftig trombocytopeni och ökad blödningsbenägenhet. Kontrollera blödningspåverkan i munslemhinnan, ögonvitan och i retroperitoneum, där stora spontana blödningar kan uppkomma, vid kliniska tecken på blödning (CT-röntgen).

Svullnaden efter ett ormbett kan variera påtagligt och progrediera under flera dagar. Naturalförloppet för maximal utbredning av lokalreaktionen är 48-72 timmar. Svullnad som sprider sig över en större led, som armbågen vid bett i handen eller knäet vid bett i foten är tecken på allvarligt bett och utgör en klar indikation för serumbehandling (> 10 cm). Svullnaden i sig kan skapa ett kompartmentsyndrom i t ex en hand eller ett ben. Kompartmentsyndromet kan kräva kirurgisk intervention med fasciotomi men bettstället skall primärt lämnas i fred och ej skäras i eller diatermeras. Däremot bör trycket i vävnaden mätas vid kompartmentsyndrom. Man bör undvika fasciotomi om det går, ingreppet har lett till ytterligare nekroser och komplikationer.

Missfärgningen blir ofta hemorragisk, rödblåfärgad eller mörklila övergående till svart vid nekrotisering av vävnaden. Nekrotiseringen omfattar hud, mjukdelar och djupare delar. Fingrar kan behöva amputeras partiellt eller helt. Missfärgningen och svullnaden kan vara omfattande även utan nekrotisering, ibland över ett helt ben och upp över bålen.

På bettstället finns oftast men inte alltid spår efter två huggtänder med 0,5 till 2 cm avstånd. Avståndet mellan tänderna kan ge en vägledning om vilken orm som bitit och storleken på ormen. Det kan förekomma både ett, två eller tre punktformiga eller strimformiga bettmärken (”fang marks”).


Lokala symtom
 

 • Smärta
 • Svullnad
 • Missfärgning (hemorragier, ekymoser, blåsbildning)
 • Domningar
 • Förlamningar, paralys
 • Parestesier
 • Nekroser
 • Blödningar
 • KompartmentsyndromGenerella symtom

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Oro, stark rädsla
 • Ångest, hyperventilation
 • Smärta
 • Svimning
 • Hjärtklappning, takykardi
 • Hypotension (blodtrycksfall)
 • Cirkulatorisk chock
 • Andnöd, bronkkonstriktion, obstruktivitet
 • Allergisk reaktion
 • Koagulationspåverkan, generell DIC-bild

 

PRIMÄRT OMHÄNDERTAGANDE OCH ÅTGÄRDER


När en skadad person kommer in efter ett bett av en giftorm skall detta handläggas skyndsamt.

Vid allvarlig skada underrätta genast följande personer:
 

 • Ansvarig jourläkare på akuten
 • Aktuell bakjour eller ansvarig specialistläkare på akutmottagningen
 • Anestesijour eller intensivvårdsjour

Kontakta om möjligt, även följande:
 

 • Giftinformationscentralen i Stockholm, telefonnummer: 010 - 456 67 00 alternativt 010 - 456 67 19 för sjukvårdspersonal
 • Apotekare (eller sjuksköterska) som tillhandahåller sjukhusets antidotförråd
 • Polisen eller Räddningstjänsten för att infånga orm som ev kommit lös
 • Ormexpert för att identifiera ormen om detta är okänt

Patientomhändertagande:
 

 • Tillse att alla patienter med ormbett kommer in till sjukhus och inte avvaktar i hemmet, även vid lindriga bett.
   
 • Patienten skall omhändertas omedelbart och får inte läggas att vänta utan tillsyn. Även hos en relativt opåverkad person kan allvarliga symtom uppträda plötsligt.
   
 • Ansvarig läkare beslutar i samråd med IVA-jouren om inläggning på IVA. Vid behov av serumbehandling rekommenderas inläggning och behandling på en intensivvårdsavdelning.
   
 • Ormserum kan anskaffas akut från Apoteket Scheele i Stockholm (se dokument om beredskapslagring av antidoter på Socialstyrelsens hemsida) med brådskande flyg- eller taxitransport. Scheele klarar oftast en leverans inom 3 timmar till alla sjukhus i Sverige. Skansenakvariet i Stockholm (tel. 08-666 10 00) och enstaka andra privata terrarier tillhandahåller vissa ormsera som är verksamt vid bett av exotiska ormar. Ormserum är i regel polyvalent, d v s är verksamt mot mer än en sorts ormgift. Kontrollera utgångsdatum och hållbarhet. Vissa sera anses hållbara viss tid även efter utgånget datum eftersom det är torrsubstans.BEHANDLING
 

Allmänna råd
 

 • Alla ormbitna patienter bör behandlas på sjukhus
   
 • Lämna bettstället ifred. Inte suga, skära, kyla, värma eller diatermera bettstället
   
 • Sätt minst en PVK
   
 • Ta Hb, LPK, trombocyter, PK-INR, APTT och urinsticka. Utvidgad provtagning vid allvarliga bett inklusive myoglobin och TNT/TNI
   
 • Vid behov sätt dropp, t ex Ringer-acetat
   
 • Lägg in alla barn samt allmänpåverkade patienter på sjukhus i minst ett dygn
   
 • Opåverkade patienter bör observeras i minst 6-8 timmar
   
 • Kortison (Solu-Cortef 100-200 mg x 1-3 i.v. eller i.m.). Vetenskapliga belägg är bristfälliga för behandling med steroider vid huggormsbett men utgör en väl beprövad rutin och rekommenderas främst vid allergiska symtom eller efter behandling med serum framställt på häst. Är sannolikt även av nytta vid påtaglig inflammatorisk reaktion, andningssvårigheter eller svullnad.
   
 • Behandling med antihistaminpreparat (t ex klemastin (Tavegyl) 1 mg i.v. x 1-2 eller t ex T. desloratidin (Aerius) 10 mg munlöslig p.o. eller loratidin (Clarityn) 10 mg p.o.) har tidigare varit standard i behandlingen av ormbett men har inget stöd i vetenskapliga studier. Antihistamin kan övervägas vid allergisk reaktion efter behandling med serum men kan i övrigt lämnas därhän.
   
 • Serumbehandling bör övervägas vid allmänsymtom eller allvarlig lokalreaktion. Serum är den viktigaste delen av behandlingen vid allvarliga ormbett. Skaffa fram specifikt ormserum vid allvarlig förgiftning. Behandling bör påbörjas inom 12 timmar efter ormbettet, helst inom 4 timmar. Vid uttalad allmänpåverkan bör serumbehandling påbörjas snarast. Chock kan utvecklas inom 30 minuter efter ormbett men är vanligare efter 2-3 timmar
   
 • Immobilisering av biten kroppsdel, helst i högläge. Vid bett i handen häng upp armen högt i en mitella till en sängstolpe eller liknande. Linda kan appliceras vid bett av kobraarter så skyndsamt som möjligt
   
 • Morfin/oxikodon (5-10 mg i.v.) vid uttalade smärtor
   
 • Vid allergiska/anafylaktiska reaktioner (angioödem, urtikaria) eller bronkospasm, ge adrenalin (1 mg/ml, 0,3-0,5 ml i.m. i lårets utsida) och kortison. Barn ges barn 0,01 mg/kg, max 0,5 mg
   
 • Vid cirkulatorisk chock kan 0,1-0,5 mg adrenalin ges i.v. - dosen titreras efter blodtrycket
   
 • Ge adekvat vätskesubstitution, t ex Ringer-acetat eller Plasmalyte.
   
 • Trombosprofylax bör övervägas, t ex Fragmin i lågdos (2500-5000 enheter s.c.) alt Klexane 40 mg s.c. oavsett vikt.
   
 • Inotropt stöd och övrig chockbehandling ges på sedvanliga indikationer vid cirkulatorisk svikt, t ex infusion noradrenalin
   
 • Syrgas på grimma eller via näskateter
   
 • I allvarliga fall kontrollera även CRP, myoglobin, PK-INR/APTT, S-haptoglobin, TNT och LD
   
 • Lokala symtom följs och dokumenteras gällande utbredning, missfärgning, konsistensökning, omfång samt tecken till kraftigt ökat vävnadstryck. Vid inläggning markera gärna med färgpenna svullnadens utbredning på huden och klockslag.
   
 • Om två timmar förflutit helt utan symtom, förutom punktformiga bettmärken, kan man utgå från att det rör sig om ett 'torrt bett' och övervakningen kan avslutas
   
 • Tidigare rekommenderades att alla som inte vaccinerat sig på 5 år skulle få en antitetanus boosterdos. Denna rekommendation har väldigt svagt vetenskapligt stöd men bygger på att byten som ormen nyss tagit, typ sorkar, kan bära på tetanusbakterier från underjordiska gångar (0,5 ml diTeBooster im x 1)
   
 • Antibiotikabehandling ges endast vid symtom på infektion. Rutinmässig behandling med antibiotika behövs inte
   
 • Undfallande kommentarer från den bitne som 'det är inte så farligt', 'jag mår bara bra och kan gå hem nu' är vanliga och bör ignorerasUndvik följande

 • Epiduralanestesi. Vid smärtor i benet bör EDA undvikas då ökad risk för generella trombos/blödningskomplikationer föreligger
 • Att patienten själv kör bil till sjukhus
 • Att patienten springer eller anstränger sig på vägen till sjukhus
 • Avsnörande förband, undvik att linda uppifrån och ner
 • Hysteri och panik
 • Behandling med osäkert eller utgånget ormserum vid bett av icke identifierad orm
 • Behandling med ormserum då endast måttliga lokalsymtom föreligger


Serumbehandling
 

Behandling med ormserum bör påbörjas inom 12 timmar efter ormbettet, helst inom 4 timmar. Vid uttalad allmänpåverkan bör serumbehandling påbörjas snarast. Serumbehandling är den behandling som fungerar bäst vid allvarliga ormbett.

Serumbehandling bör ges då allvarliga allmänsymtom föreligger eller då markant progress av svullnad och missfärgning sker, t ex över en större led (knäled, armbågsled). Behandling rekommenderas om svullnaden sträcker sig mer än 10 cm från bettstället. Vid otillräcklig effekt bör behandlingen upprepas. Vid en genomgång av från GIC år 2016 av behandlade patienter syntes flera patienter ha varit i behov av en andra omgång av serumbehandling. Moderna huggormsserum har god effekt och lindrig biverkningsprofil.

Indikation för att starta serumbehandling är:

 • Cirkulationspåverkan som inte svarar på initial vätskebehandling
 • Medvetslöshet eller sänkt vakenhet
 • Långdragna eller återkommande gastrointestinala symtom
 • Andnöd, bronkospasm eller stridor
 • Progress av lokalreaktion i den bitna extremiteten, svullnad som sträcker sig mer än 10 cm från bettstället
 • Tydlig allmänpåverkan


Vid tveksamhet stöder följande faktorer indikationen för serumbehandling:

 • Leukocytos > 15-20 x 109
 • Metabolisk acidos
 • Bett av mycket giftiga ormar såsom kobror, svart mamba eller australisk taipan.
 • Hemolys (högt LD, lågt haptoglobin)
 • Nytillkomna EKG-förändringar:
  - Arytmier
  - ST-T-förändringar
  - Andra ischemitecken
 • Koagulationsrubbningar (trombocytopeni, högt PK/INR eller högt APTT)


Huggormsbett
behandlas vanligen med Vipera TAb-serum.
 

 • 2 ampuller = 200 mg löses i 10 ml sterilt vatten och spädes i 100 ml NaCl (9 mg/ml) och ges som en intravenös infusion under 30 minuter (2 x 100 mg (I+II)).
   
 • Samma dos ges till barn som till vuxna.
   
 • En andra, lika stor dos (200 mg), kan vara indicerat vid recidiv av cirkulationspåverkan eller vid ihållande gastrointestinala symtom, vid allvarlig koagulopati eller hemolys samt vid fortsatt kraftig progress av lokalreaktionen med risk för engagemang av bålen.
   
 • När 5-6 timmar förflutit efter serumtillförseln rekommenderas kontakt med Giftinformationscentralen för att diskutera huruvida ytterligare åtgärder är påkallade.

Vid serumbehandling efter bett av tropiska ormar, följ bipacksedelns anvisningar noggrant. Även här kan en andra dos vara indicerat. Skallerormsbett behandlas vanligen med CroFab serum.

Vid tveksamhet, rådgör med Giftinformationscentralen i Stockholm.


Uppföljning efter ormbett

En till två veckor efter serumbehandling kan en allergisk reaktion uppstå, s k serumsjuka. Uppmana patienten att höra av sig om symtom som feber, ledvärk eller trötthet uppträder. Serumsjuka bör behandlas med kortison.

Efter allvarliga bett eller när serum getts mot tropiska ormar rekommenderas ett polikliniskt återbesök 1-2 veckor efter utskrivningen. Kontrollera då SR, CRP, Hb, TPK, Kreatinin och LPK. Uttalad trötthet och nedsatt allmäntillstånd kan förekomma lång tid efter ormbett liksom kvarstående lokalsymtom som svullnad och domningar med parestesier. Återbesök bör planeras hos kirurg eller handkirurg vid uttalade lokalsymtom.


 

ICD-10

Toxisk effekt av ormgift T63.0

 

Referenser
 

Personne M, Hultén P, Arvidsson S. Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett. Läkartidningen. 2017 Juni 6;114. Länk

Russell FE, Carlson RW, Wainschel J, Osborne AH. Snake venom poisoning in the United States. JAMA 1975; 233(4): 341. Länk

Karlson-Stiber C, Salomonsson H., Persson H. A nationwide study of Vipera Berus bites during one year – epidemiology and morbidity of 231 cases. Clinical Toxicology 44:25-30, 2006. Länk

Forks TP. Evaluation and treatment of poisonous snakebites. American Family Physician. 1994;50(1):126. Länk

Karlsson-Stiber C. Exotiska ormar på hugget även här! Läkartidningen 1996;93(48):4393-4399. Länk

Holmen C. Tropiska ormar olycksrisk även i Sverige. Läkartidningen 1996;93(48):4409-4411. Länk

Karlson-Stiber C, Persson H. Antivenom treatment in Vipera berus envenoming--report of 30 cases. J Intern Med. 1994;235(1):57-61. Länk

Persson H, Karlson-Stiber C. Huggormsbett – klinik och behandling. Läkartidningen 1995;92:2906-10.

Karlson-Stiber C, Persson H, Heath A, Smith D, Al-Abdulla IH, Sjöström L. First clinical experiences with specific sheep Fab fragments in snake bite. Report of a multicentre study of Vibera berus envenoming. J Intern Med 1997;241:53-8. Länk

Cederholm I., Lennmarken C. Vipera berus Bites in Children—Experience of Early Antivenom Treatment. Acta Pædiatrica 1987;76(4):682 – 684. Länk

Persson H. Envenoming by European vipers antivenom treatment--influence on morbidity. Przegl Lek. 2001;58(4):223-5. Länk

Harborne DJ. Emergency treatment of adder bites: case reports and literature review. Arch Emerg Med. 1993 Sep;10(3):239-43. Länk

Tanos PP, Isbister GK, Lalloo DG, Kirkpatrick CM, Duffull SB. A model for venom-induced consumptive coagulopathy in snake bite. Toxicon. 2008 Dec 1;52(7):769-80. Länk

Currie BJ, Canale E, Isbister GK. Effectiveness of pressure-immobilization first aid for snakebite requires further study. Emerg Med Australas. 2008 Jun;20(3):267-70. Länk

Kuruppu S, Smith AI, Isbister GK, Hodgson WC. Neurotoxins from Australo-Papuan elapids: a biochemical and pharmacological perspective. Crit Rev Toxicol. 2008;38(1):73-86. Länk

Whitehall JS, Yarlini, Arunthathy, Varan, Kaanthan, Isaivanan, Vanprasath. Snake bites in north east Sri Lanka. Rural Remote Health. 2007 Oct-Dec;7(4):751. Länk

Sutherland SK, Coulter AR, Harris RD. Rationalisation of first-aid measures for elapid snakebite. Lancet 1979 Jan 27;1(8109):183-5. Länk

Currie BJ. Treatment of snakebite in Australia: the current evidence base and questions requiring collaborative multicentre prospective studies. Toxicon. 2006 Dec 1;48(7):941-56. Länk

Latinović Z, Leonardi A, Šribar J, et al. Venomics of Vipera berus berus to explain differences in pathology elicited by Vipera ammodytes ammodytes envenomation: Therapeutic implications. J Proteomics. 2016 Sep 2;146:34-47. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev