Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Blyförgiftning

FÖRFATTARE

Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-02-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Bly (Pb) är en toxisk metall. Alla människor har ett visst dagligt intag via kosten, vilket ger en mätbar blyhalt i t ex blod. Yrkesexponerade har ett blyupptag genom inhalation av blyrök. Ibland kan rökning och måltider med dålig hygien bidra.

Akut blyförgiftning är sällsynt, men ett måttligt upptag hos barn leder till en försämrad mental utveckling och är därför viktigt att förhindra även i de fall det inte orsakar kliniska symtom.

Bly transporteras via blod till de flesta organ och elimineras via urin och avföring. Efter kortvarig (dagar eller månader) exponering är halveringstiden för bly i blod och de flesta organ cirka en månad. Den del som ansamlas i skelett har dock lång halveringstid (5-10 år). Detta gör att efter långvarig exponering (år), då en skelettpool av bly byggts upp, sjunker bly i blod långsammare efter upphörd exponering.

Blyförgiftning kan vara en differentialdiagnos vid utredning av anemi och polyneuropati samt hos barn vid encefalopati. Fråga efter blyexponering och kontrollera B-Pb om misstanke föreligger.


Normalvärden och gränsvärden för bly

Vid steady state och måttlig exponering ger mätning av bly i helblod (B-Pb) en bra bild av det dagliga blyupptaget och den totala kroppsbördan. B-Pb hos svensk allmänbefolkning är oftast < 0,2 µmol/L (d v s < 40 µg/L). Genomsnittshalten hos svenska barn är cirka 0,05 µmol/L. Halten har sjunkit sedan Sverige förbjöd blyad bensin.

I många länder är genomsnittshalten flera gånger högre och kan då innebära påverkan i den växande hjärnan, vilket bör beaktas hos barn uppvuxna utomlands. Riskbedömningen för blyexponering hos gravida och små barn har skärpts under senare år. Därför bör ”onödig” exponering för bly från livsmedel undvikas. Notera dock att blodblyhalterna hos dagens barn är 3-4 gånger lägre än de var hos barn kring 1980.

Hos yrkesexponerade vuxna män och kvinnor > 50 år ska B-Pb enligt Arbetarskyddsverkets föreskrifter ej överskrida 1,5 µmol/L i syfte att minska risken för skador vid kronisk exponering. Om halten ligger över 1,5 µmol/L ska den anställde stängas av från exponerat arbete tills blyhalten är under 1,3 µmol/L. Redan vid blodblynivåer 1,0 µmol/L ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska blyupptaget. Hos kvinnor < 50 år ska B-Pb ej överskrida 0,5 µmol/L. Gravida får inte arbeta med bly (AFS 2018:7).ORSAKER


Blyförgiftning orsakas av ett ökat upptag av bly, antingen genom yrkesexponering (inhalation av blyrök/blydamm) eller genom ett onormalt högt oralt intag via kost eller dricksvatten.

Vanligaste källan till yrkesexponering är bearbetning av metall målad med blyhaltig färg, t ex vid skärbränning, blästring, slipning, svetsning, lödning. Andra källor är gruvor, smältverk eller batteritillverkning, men då är patienten i allmänhet medveten om exponeringen.

Hos allmänbefolkningen i Sverige är en möjlig orsak till onormalt blyintag förtäring av dryck eller föda som förvarats i blyglaserad keramik. Andra tänkbara orsaker (hos vuxna) är fritidsskytte inomhus (inhalation av blydamm från ammunition), intag av blyhagel som funnits i konsumerat viltkött eller användning av Ayurveda-preparat. Hos barn kan nedsväljning av blyföremål utgöra en risk om de stannar i magsäcken (> cirka 22 mm). Utomlands kan bly i dricksvattenledningar (i äldre bostäder) eller väggfärger inomhus bidra. Även kökskranar kan avge lite bly, men detta tycks vara mycket sällsynt. Dricksvatten från enskilda brunnar innehåller ibland en onödigt hög blyhalt (kommunens miljökontor kan förmedla information om hur prov tas för analys).SYMTOM och KLINISKA FYND


Akut eller kronisk blyförgiftning hos vuxna kan orsaka:

 • Ospecifika symtom såsom trötthet och diffusa mag-tarmsymtom
 • Mer specifika symtom kopplade till:
  - Anemi
  - Perifer neuropati (oftast polyneuropati)
  - Encefalopati
  - Njurskada

 

Hos barn leder förhöjd exponering, åtminstone före skolåldern, till en försämrad mental utveckling emotionellt och kognitivt. Blodblyhalter kring 0,5-1,0 µmol/L under några års tid orsakar mätbar sänkning av IQ eller påverkan på andra kognitiva test. På gruppnivå ses effekter redan vid halter lägre än 0,25 µmol/L utan känd tröskel (Lanphear et al. 2005). Svenska barn har idag genomsnittshalter < 0,1 µmol/L. Man bör sträva efter att barns blodblyhalt är under 0,2 µmol/L.DIAGNOS

 

 • Anamnes (exponering, symtom)
 • Förhöjt B-Pb
 • Förbättring efter upphörd exponering
 • Uteslutande av andra orsaker till ovannämnda symtom och fynd


Ibland föreligger anemi och/eller polyneuropati.

Hos patienter med förgiftningssymtom efter kortvarig (månader) exponering är B-Pb oftast > 3,5 µmol/L och efter långvarig (år) exponering > 3 µmol/L.UTREDNING


Följande delar ingår i utredningen vid misstanke om blyförgiftning:

 • Anamnes (yrkesanamnes hos vuxna)
 • Bly i blod (se nedan)
 • Perifert neurologstatus
 • Blodstatus
 • S-KreatininBly i helblod (B-Pb)

Bly i helblod är centralt i diagnostiken. Bly finns framför allt i erytrocyter, medan bly i plasma eller serum är tekniskt svårutförbara analyser som reserveras för forskning. Blyhalt i urin är svårtolkat.

Tänk på halveringstiden (ca 1 månad). Om det rör sig om en kortvarig exponering som ligger mer än ett halvår tillbaka i tiden kan man inte förvänta sig att blodbly är förhöjt.

B-Pb tas helst i Litium-heparinrör (t ex Vacuette). Om sådana rör inte finns tillgängliga kan även andra rör användas; om B-Pb då är lågt är resultatet direkt brukbart, om värdet är högt får man eventuellt ta om provet i "rätt rör".

Flera laboratorier i Sverige analyserar B-Pb: Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping, Lund, Göteborg, och Örebro, samt ALS Scandinavia i Luleå. Provsvar kommer normalt inom en vecka, snabbare om man per telefon ber om det.

Om blodbly är förhöjt - rådfråga Arbets- och miljömedicinsk klinik. Detsamma gäller om bestående nervskador misstänks bero på kraftig blyexponering långt tillbaka i tiden. Om det rör sig om yrkesexponering och patienten är ansluten till Företagshälsovård - kontakta denna.BEHANDLING


Specifik behandling ges normalt inte. Det innebär att kelatbildare inte ges om inte omständigheterna är extrema (framför allt om blyencefalopati hos barn föreligger). Man avvaktar istället att bly elimineras på normalt sätt. Om detta inte sker, t ex om ett barn svalt ett stort blyföremål, kan källan behöva avlägsnas. Detta är normalt inte akut. Kontakta Arbets- och miljömedicinsk klinik.UPPFÖLJNING


Om det gäller allmänbefolkning:
 

 • Kontrollera att den onormala exponeringen upphört
 • Följ upp att symtom går i regress
 • Kontrollera att B-Pb sjunker (nytt prov tidigast efter 2 veckor)


Om det gäller pågående yrkesexponering - hänvisa till Företagshälsovård eller AMM för uppföljning av exponering och arbetsmiljö.


 

ICD-10

Toxisk effekt av metaller T56
Bly och dess föreningar T56.0


Referenser


AFS 2019:3. Medicinska kontroller i arbetslivet. Arbetsmiljöverket. Länk

Lanphear BP et al. Low-level environmental lead exposure and children's intellectual function: an international pooled analysis. Environ Health Perspect 2005;113:894-9. Länk

Skerfving S, Bergdahl I. Lead. In: Handbook on the Toxicology of metals. Eds Nordberg GF, Fowler B, Nordberg M. Elsevier, 2015.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev