Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet

FÖRFATTARE

Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

Docent, Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-10-26

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

I Sverige har prevalensen av typ 1 och 2 diabetes under graviditet ökat och är ca 0,5 % för typ 1 diabetes och 0,3 % typ 2 diabetes (1) (graviditetsregistret).

Typ 1 diabetes under graviditet är associerat med en ökad risk för förlossningskomplikationer, prematuritet, preeklampsi, progress av såväl retinopati som nefropati samt ökad förekomst av hjärt-kärl-komplikationer (2).

För barnets/fostrets del finns risk för missbildningar, intrauterin fosterdöd, förtidsbörd, diabetesfetopati (makrosomi, ökad mängd fettväv och glykogen, svullet utseende - cushingliknande), fosterasfyxi, Erb´s pares och neonatal hypoglykemi post partum. De flesta komplikationsrisker är associerade med kvinnans HbA1c i tidig graviditet.

Ca 40-50 % av typ 1 diabetes graviditeter förlöses med kejsarsnitt, men om inga komplikationer tillstöter planeras vanligtvis för vaginal förlossning senast vid fullgången graviditet.
 

Se även behandlingsöversikt: Graviditetsdiabetes

Se även behandlingsöversikt: Diabetes, graviditet

 

 

 

PREKONCEPTIONELL RÅDGIVNING

 

 • Inledande prekonceptionell rådgivning och medicinsk bedömning sker via diabetesteamen. Samarbete sker med MHV/antenatal verksamheten och förlossningsvård. Vid svår makrovaskulär sjukdom behöver risker och konsekvenser diskuteras grundligt med kvinnan så kvinnans beslut är välgrundat. Professionen avråder sällan från graviditet, och ifall så görs är det på vitalindikation.
   
 • En kvinna med diabetes bör vara metabolt välinställd (HbA1c 42–48 mmol/mol) helst flera månader före konceptionen.
   
 • Folsyraprofylax några månader före och under tidig graviditet (t o m vecka 12+0) rekommenderas (400 µg/dag).
   
 • En känd aktiv retinopati bör vara behandlad före graviditet. Vid höga HbA1c (HbA1c över 68 mmol/mol) då graviditet planeras eller i tidig graviditet bör en extra ögonbottenfotografering göras och handläggning ske i samråd med ögonläkare.

 

 

 

BEHANDLING VID GRAVIDITET

 

Kontakt med spec-MVC/dagsjukvård inklusive samarbetande diabetesverksamhet rekommenderas så snart graviditet konstaterats. Det handlar nu ofta om intensifierad självkontroll, att gå igenom alla tekniska diabeteshjälpmedel (Kontinuerlig glukosmonitorering med realtids CGM eller intermittent scanning CGM (rt-CGM/is-CGM)). Fortlöpande optimering av insulindoser under graviditeten och information om förändringar i insulinbehovet under en graviditet. Erbjudande om dietist och förslag på fysisk aktivitet.

Övriga läkemedel, inklusive Levaxin, korrigeras vid behov. Grad av eventuella diabeteskomplikationer samt tidigare obstetrisk anamnes bedöms och eventuella remisser skickas, så som för ögonbottenundersökning (eller till ögonläkare med information om graviditet), och njurfunktionsundersökning.


 

METABOL KONTROLL

 

Prov Mättillfälle Målvärde
Fastande och preprandiella P-glukos Före varje måltid; vid sänggående; eventuellt även nattetid kl 02-03 4-6 mmol/L
Postprandiella P-glukos 1 timme efter varje måltid högst 6 (-8) mmol/L
HbA1c Var 4:e vecka under hela graviditeten 42-48 mmol/mol
Time in Target (TIT) (3,5–7,8 mmol/L) 96 alternativt 288 gånger dagligen 50 % av tiden


Normoglykemi utan stora svängningar i glukosvärden skall eftersträvas. Hypoglykemi med påföljande rekyler bör om möjligt undvikas.

För att öka möjligheterna att följa glukos under graviditet kan man använda kontinuerlig glukosmonitorering (CGM) sk realtids rt-CGM eller intermittent skanning (is-CGM).

Rt-CGM har under graviditet visat förbättra utfall hos barn till mödrar med typ 1 diabetes (3). Samma gynnsamma effekt har ej kunnat påvisas inför graviditet.

Indikationer att starta CGM inför eller under graviditeten är:

 • Svängande blodsocker
 • Analys av nattlig glukoskontroll
 • Unawarenessproblematik - svåra hypoglykemier
 • Når ej sitt individuella HbA1c-mål

 

Särskilt vid insulinpumpbehandling bör patienten också kunna kontrollera blodketoner.

Vid typ 1-diabetes betraktas graviditet i sig som en riskfaktor för utveckling av ketoacidos. Vid graviditet och diabetes med illamående och kräkningar kan man även få Normoglykemisk ketoacidos.LÄKEMEDEL

 

Insulin och perorala antidiabetika

Vid typ 1-diabetes används enligt sedvanliga principer måltids- och basinsulin givet via penna eller via insulinpump. Humaninsuliner (ex NPH) används fritt under graviditet liksom de direktverkande analogerna Novorapid, Humalog/Lispro och Fiasp. Vad gäller Apidra (kategori B1) är mängden tillgängliga data under graviditet trots allt än så länge begränsad, även om inga farhågor vad vi vet rapporterats. En allmän rekommendation att initiera behandling med långverkande insulinanalog under graviditet finns inte. Fortsatt behandling med Lantus och även Levemir är inarbetat i vardagsrutinen.(4)

Insulinpumpterapi fortsätter under graviditet och förlossning. Att nystarta pumpterapi under graviditeten kan innebära nyinställningsproblem. I övrigt måste risken för bildning av ketoner och utveckling av ketoacidos redan vid måttligt förhöjda P-glukos i samband med graviditet beaktas.

Vid typ 2-diabetes avslutas i regel behandling med perorala glukossänkande läkemedel i samband med konstaterad graviditet med undantag av metformin. Finns behov av utökad läkemedelsterapi (utifrån P-glukosmätningar) används i första hand en flerdosregim med basalinsulin och/eller måltidsinsulin. Läs mer om metforminbehandling i PM Graviditetsdiabetes.


Blodtrycksbehandling

Blodtrycket bör vara < 140/85, om möjligt < 130/80, mmHg. Vid etablerad njurpåverkan är en låg blodtrycksnivå extra viktigt.

Kvinnor som behandlas med ACE-hämmare (kategori D) mot hypertoni och/eller albuminuri skall sätta ut denna terapi då graviditet konstateras. Antihypertensiva farmaka som rekommenderas under graviditet är betablockad: Labetalol (Trandate) och även Metoprolol. Kalciumantagonister (dihydropyridinderivat) t ex Isradipin (Lomir) och Nifedipin (Adalat) kan användas om nyttan bedöms större än riskerna, och bedömning bör göras av erfaren läkare. Diuretika bör generellt undvikas. Behandling med betablockerare kan fortsättas under graviditeten.

Särskilt vid njurpåverkan med ödembildnng föreslås Furosemid.


Statinbehandling (m fl blodfettsänkande läkemedel)

Statinbehandling är vanligt bland kvinnor med diabetes. Terapin bör/skall sättas ut vid konstaterad graviditet. Det innebär vanligen inga problem att tillfälligt sätta ut terapin under graviditet och amning.SPECIFIK HANDLÄGGNING AV ORGANKOMPLIKATIONER

 

Tyreoidea

I anslutning till diabetes (framför allt vid typ 1-diabetes) finns en ökad risk för tyreoideafunktionsstörningar. Vid första besöket på MVC och var tredje månad, samt vid efterkontrollen postpartum, kontrolleras TSH och fritt T4. Vid Levaxinbehandling ökas vanligen dosen redan i tidig graviditet, med uppföljande kontroller av fritt T4/TSH regelbundet ca var 4:e vecka.


Njurar och urinvägar

Merparten av kvinnor med diabetisk njursjukdom drabbas under graviditeten av ökande proteinuri och tillståndet kan vara svårt, ibland omöjligt, att skilja från preeklampsi. Ibland utvecklas nefrotiskt syndrom och tilltagande hypertoni. Som regel går dessa förändringar i regress efter förlossningen. Undantag kan vara kvinnor med etablerad njurfunktionsnedsättning före graviditeten. Kvinnor med mikroalbuminuri löper en kraftigt ökad risk att utveckla preeklampsi: över 40 % jämfört med ca 6 % hos kvinnor utan mikroalbuminuri.

 • Vid etablerad njurpåverkan inklusive proteinuri eller mikroalbuminuri kontrolleras S-kreatinin och tU-Albumin natt 1 gång/månad.
   
 • Vid snabba/accelererande förändringar med ökande proteinuri bör i första hand en uppseglande preeklampsi misstänkas och utredas.
   
 • Iohexolclearance görs i vecka 5–6 på alla kvinnor i White F-gruppen. Härefter sker individuell bedömning (i samråd med diabetolog/nefrolog).
   
 • Urinodling görs på samtliga vid första besöket vecka 5–6. Vid etablerad njurpåverkan upprepad odling var 6–8:e vecka.
   
 • Cystatin-C i klinisk praxis vid uppföljning av diabetisk njursjukdom under graviditet används på enstaka kliniker.Retinopati och ögonbottenfotografering

Samarbetsprojekt med ögonklinik/ögonläkare.

 • Om sex månader förflutit sedan senaste ögonbottenfoto skall ny undersökning göras vid konstaterad graviditet. Vid höga HbA1c (HbA1c över 68 mmol/mol) görs alltid en fotografering i tidig graviditet om inget aktuellt undersökningsresultat finns tillgängligt.
   
 • Om senaste foto visat icke-proliferativ retinopati skall nytt foto göras under tredje trimestern.
   
 • Om senaste foto visat (mild/måttlig/allvarlig) proliferativ retinopati eller om kvinnan har etablerad kontakt med ögonklinik skrivs remiss dit (i tidig graviditet).
   
 • En snabb och dramatisk förbättring av metabol kontroll kan vara indikation för förnyat ögonbottenfoto.

 


Etablerad makrovaskulär sjukdom

Om en kvinna med diabetes och etablerad kärlsjukdom (t ex allvarlig hypertoni, kranskärlsjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom) blir gravid, måste en noggrann bedömning av kardiovaskulärt status göras.

Samarbete mellan obstetriker och diabetolog, i vissa fall också kardiolog eller annan specialist, kan bli nödvändigt.


Ketoacidos

Ketacidos i anslutning till graviditet innebär en allvarlig komplikation för både mor och barn och fostermortaliteten är hög. Vid alltför snabb korrigering av tillståndet är risken för fosterasfyxi hög. Hög grad av samarbete mellan specialister inom obstetrik och medicin krävs. En gravid kvinna skall informeras om att risken för ketoacidos är ökad under graviditet och detta gäller särskilt kvinnor med insulinpumpbehandling.UNDERSÖKNINGAR och PROVTAGNINGAR UNDER GRAVIDITET

 

Första besöket sker oftast direkt efter positivt graviditetsbesked och besök rekommenderas både till diabetessköterska/obstetriker/diabetolog för information och planering. Ultraljudsundersökning görs ofta i första trimestern för att bekräfta levande graviditet eller i samband med tidig datering. Antal besök styrs av kvinnans behov och situation och rutinerna kan variera i landet. Det sker dock hos alla täta kontroller, oavsett om det är fysiska besök eller telefonkontakt. Utöver detta ordinarie mödrahälsovårds kontroller hos barnmorska.

Vid första besöket i samband med konstaterad graviditet kontrolleras:

 • Hb
 • Na, K, Ca
 • Kreatinin
 • HbA1c
 • U-Albumin/krea index
 • Urinodling
 • Fritt T4/TSH (tyreoideaprover)

 

HbA1c kontrolleras härefter var 4:e vecka. Tyreoideaprover kontrolleras enligt särskilt PM. Kvinnor i White F-gruppen undersöks enligt ovan med tillägg av iohexolclearance i tidig graviditet.

Vid varje besök kontrolleras blodtryck, urinsticka och vikt.

Runt vecka 12-14 eller i första trimestern görs obstetriskt ultraljud för bedömning av viabilitet. Mödrahälsovårdens basprogram följs enligt lokala rutiner.

För att förebygga preeklampsi rekommenderas 75 mg aspirin från och med 12e graviditetsveckan t o m vecka 35–36 för kvinnor med typ 1 och typ 2 diabetes (5).

I vecka 18–20 erbjuds ultraljudsundersökning med organscreening enligt sedvanliga MHV-rutiner. Fosterkardiologisk undersökning av barnkardiolog vid behov.

I vecka 28 görs ultraljud för tillväxtkontroll och biofysisk profil, som sedan upprepas var fjärde vecka eller tätare ifall indikation. Dopplerundersökning är endast indicerat i samband med Diabetes White F, vid hypertoni/preeklampsi eller vid misstänkt tillväxthämning.

Rutinmässig CTG rekommenderas ej för kvinnor med diabetes före graviditetsvecka 38; däremot ifall kvinnan har komplikationer eller risk för intrauterin tillväxthämning görs individuell bedömning vad gäller övervakning och uppföljning (5).FÖRLOSSNINGEN

 

Vid komplikationsfri graviditet planeras för en spontan vaginal förlossning. Induktion rekommenderas för alla senast vid BP (beräknad partus v 40+0).

Sectio görs på sedvanlig obstetrisk indikation, men med speciell hänsyn tagen till fostervikt och därav ökade risker för förlossningsskador hos denna patientgrupp. Indikationen skall övervägas noga. Komplikationsriskerna i samband med sectio kan vara större för kvinnor med diabetes än för friska kvinnor, särskilt om kärlkomplikationer eller övriga riskfaktorer föreligger. Ifall förlossning inte framskrider normalt, eller övriga riskfaktorer tillstöter skall inställningen för kejsarsnitt vara liberal för denna patientgrupp.


Maternell övervakning

 • Någon vecka före förlossning sjunker insulinbehovet. Viktigt att minska framför allt basinsulindoserna och styra med måltidsinsulin.
   
 • Den blivande modern behöver vanligen inte vara fastande och fortsätter som regel med insulin i reducerade doser.
   
 • Ge dryck med kolhydrater (nypon-/blåbärssoppa, glass, kräm).
   
 • P-glukos kontrolleras 1 gång/timme. Man eftersträvar P-glukos 4–7 mmol/l. Vid P-glukos 7(–8) mmol/l ordineras i första hand små doser direktverkande insulin (2–4 E Humalog eller Novorapid).
   
 • Infusion glukos 50 mg/ml skall finnas förberedd på förlossningsrummet. Vid svårigheter med peroral försörjning ges 100–200 ml/timme.
   
 • Glukos/insulininfusion kan vara ett alternativ i vissa fall.

 

Vid elektivt sectio med fasta där ordinarie insulindoser på morgonen halveras. Infusion glukos 50 mg/ml startas vid inskrivning, 100 ml/timme initialt. Smådoser direktverkande insulin ges vid behov.


Fosterövervakning

På grund av en hög asfyxirisk för barnen till diabetesmödrar, särskilt om makrosomi föreligger, skall kontinuerlig fosterövervakning med CTG ske sedan förlossningen gått in i ett aktivt skede. Barnläkare, neonatolog, tar ställning till om barnet skall observeras på neonatal/barnklinik eller kan eftervårdas tillsammans med modern på BB.


BB-vård

Vid typ 1-diabetes ges pregravida insulindoser, eventuellt behövs ytterligare reduktion, direkt efter förlossningen samt i anslutning till att bröstmjölkproduktionen kommer igång.

Justering av insulindoser behövs ofta, och exempelvis söt saft bör finnas tillgänglig vid amning, eftersom blodsockret då ofta har en tendens att sjunka snabbt. Alltför långa uppehåll mellan måltider bör undvikas. P-glukos bör kontrolleras i anslutning till amning, också under natten. En jämn P-glukosnivå skall eftersträvas.

Vid typ 2-diabetes behålls preliminärt insulinbehandlingen efter dosreduktion postpartum om insulinbehandling sattes in före vecka 20. Om insulinbehandlingen påbörjats senare under graviditeten sätts den istället ut efter förlossningen. P-glukos kontrolleras.


Amning

Alla mödrar med diabetes under graviditet uppmuntras att amma. Hud-mot-hud direkt efter förlossningen eftersträvas. Vid typ 1-diabetes och amning finns risk för hypoglykemier. Dag 2-3 efter förlossningen behöver därför basinsulindoserna sänkas ytterligare (red med cirka 25 %). Viktigt med energi. Info att alltid äta någon när man ammar.


 

UPPFÖLJNING

 

Obstetrisk efterkontroll sker 6-10 veckor efter partus, tidigare vid komplikationer och vid White F.

Vid typ 1-diabetes Sker uppföljning till ordinarie diabetesmottagning enligt lokala rutiner.

Kvinnor med typ 2-diabetes och kvarstående insulinbehandling remitteras efter utskrivningen från BB till samarbetande diabetesmottagning för ställningstagande till fortsatt terapi, övriga kvinnor till sin ordinarie diabetesmottagning eller primärvården enligt lokal rutin.

Om möjligt väntar man med återinsättning av ACE-hämmare och statiner tills efter avslutad amning.

Metformin-behandling under amningstiden i samband med typ 2-diabetes kan i vissa fall vara ett alternativ till insulin. Man bör beakta att metformin (i begränsad omfattning) utsöndras i modersmjölken, och att tillgängliga data kan vara otillräckliga. Hittills har inga biverkningar vad vi vet observerats hos nyfödda/spädbarn som ammas.

Betablockerare, kalciumantagonister samt spironolakton är alla möjliga att ge under amningsperioden. Furosemid är inte att rekommendera.


Registerdata och kvalitetsvariabler

Nationella rekommendationer finns ej; nedan dock förslag som de flesta använder vid kvalitetsuppföljningar.

 • HbA1c i tidig och sen graviditet/(50 % time in target)
 • Förekomst av preeklampsi, graviditetshypertoni
 • Förlossningssätt - andel induktioner, instrumentella förlossningar, kejsarsnitt (elektiva/akuta)
 • Andel barn med metabol acidos
 • Andel barn med Apgar score under 4
 • LGA- och SGA-förekomst
 • Neonatal hypoglykemi (P-glukos under 2,6 mmol/L från 6 timmar t o m 2 dygn)
 • Andel barn med andningsstörning (första 24 timmarna)
 • Förekomst av skulderdystoci och plexusskador
 • Förekomst av missbildningar (minor/major)

 

 

 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 före graviditeten, O24.0
Diabetes mellitus typ 2 före graviditeten O24.1
Diabetes före graviditeten, ospecificerad O24.3


Referenser

 1. Fadl HE, Simmons D. Trends in diabetes in pregnancy in Sweden 1998-2012. BMJ Open Diabetes Research & Care. 2016;4(1):e000221. Länk
   
 2. Ludvigsson, JF, Neovius M, Söderling J, Gudbjörnsdottir S, Svensson AM, S Franzén et al. Periconception glycaemic control in women with type 1 diabetes and risk of major birth defects: population based cohort study in Sweden. MJ 2018; 362. Länk
   
 3. Feig DS, Donovan LE, Corcoy R, Murphy KE, Amiel SA, Hunt KF, et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicentre international randomised controlled trial. Lancet. 2017;390(10110):2347-59. Länk
   
 4. Callesen NF et al. Treatment with the long-acting insulin analogues detemir or glargine during pregnancy in women with type 1 diabetes: comparison of glycaemic control and pregnancy outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26:588-592. Länk
   
 5. Tolcher MC, Chu DM, Hollier LM, Mastrobattista JM, Racusin DA, Ramin SM, et al. Impact of USPSTF recommendations for aspirin for prevention of recurrent preeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2017;217(3):365 e1- e8. Länk
   
 6. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2015 Feb. Diabetes in Pregnancy: Management of Diabetes and Its Complications from Preconception to the Postnatal Period. Länk
   
 7. Alexopoulos AS, Blair R, Peters AL. Management of Preexisting Diabetes in Pregnancy. JAMA. May 14, 2019 Volume 321, Number 18. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev