Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dupuytrens kontraktur

FÖRFATTARE

Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2021-03-25

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

 

 

 

BAKGRUND


Dupuytrens kontraktur är en långsamt fortskridande bindvävssjukdom som påverkar den palmara fascian (palmaraponeurosen, se bild), d v s bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Vanligtvis drabbas lill- och ringfingret med strängar ner i handflatan, ofta på båda händerna. Det är bara bindvävsplattan som förtjockas, ej senorna.

Under sjukdomens inledande proliferativa fas omvandlas fibroblaster till myofibroblaster som ger upphov till kollageninlagring och nodulusbildning. Noduli tjocknar, strängar bildas och i den avslutande residuala fasen försvinner myofibroblasterna och lämnar kvar tjocka kollagenförband och tilltagande kontrakturer. Hos svårt drabbade individer ser man ibland också förändringar i fotsulor och viss fall även i penis (Morbus Ledderhose, induratio penis plastica, Peyronies sjukdom).

Tillståndet är vanligast hos nordbor och kallas ibland "vikingasjukan", sjukdomen är ca 6 ggr vanligare bland män och klassisk insjuknandeålder brukar vara kring 50-60 år och ca 5-10 år senare hos kvinnor. Det finns ingen permanent bot för sjukdomen, men vid funktionella hinder med uttalad sträckdefekt (framför allt i PIP-lederna) kan kirurgi med fasciotomi eller fasciektomi minska sträckdefekten och öka funktionen.

1972 beskrev Lermusiaux i Frankrike en alternativ metod till kirurgi, percutan nål fasciotomi (PNF). Med hjälp av en kanyl delas de fibrösa strängarna under sterila betingelser samtidigt som fingret extenderas.

2011 introducerades ytterligare ett icke-kirurgiskt alternativ - injektionsbehandling med kollagenas (Xiapex). Injektionsbehandling med kollagenas är dock sedan våren 2020 inte längre tillgänglig som behandlingsmetod. Tillverkaren det amerikanska läkemedelsföretaget Endo Pharmaceuticals avregistrerade läkemedlet utanför USA då vinsterna att sälja läkemedlet på hemmamarknaden var betydligt bättre än att sälja det på exportmarkanden. Ett italienskt läkemedelsföretag har tagit upp konceptet med kollagenasbehandling vid Dupuytrens kontraktur och Peyronies sjukdom och det pågår studier men sannolikt lär det dröja 2-3 år till ett eventuellt godkännande och en registrering. 


 

ORSAKER


Orsaken till Dupuytrens kontraktur är okänd, men ärftliga faktorer finns. Sjukdomen är vanligast förekommande hos män i 50-60 årsåldern. En akut skada (eller operation) i handen kan ibland utlösa symtom eller påskynda förloppet; därför bör tidig kirurgi vid lindriga förändringar undvikas.


 

SYMTOM


Dupuytrens kontraktur börjar ofta som en knuta, noduli, i handflatan, ofta på den ulnara sidan. Ibland noteras viss ömhet. Denna klingar dock många gånger av efter cirka 6-12 månader. Knutan utvecklas så småningom till en med fingret längsgående sträng i bindväven, vilket så småningom kan ge nedsatt förmåga att sträcka fingret. Detta kan bland annat medföra svårigheter att få på sig handskar eller få ned handen i fickan.

Ofta drabbas båda händerna. Progressen är vanligen långsam och kan ibland helt stanna upp, liksom ibland snabbt försämras. Vid svårare fall kan även förändringar i fotsulan och/eller penis förekomma.

Nedan visas exempel på Dupuytrens kontraktur i ringfingret.
 

Dupuytrens kontraktur dig 4-1

Dupuytrens kontraktur dig 4-2

Dupuytrens kontraktur dig 4-3

Dupuytrens kontraktur dig 4-4
(Foto: Dr Stephan Wilbrand, Handkir. klin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala)

 

 

 

KLINISKA FYND


Palpabel ärrsträng volart i handflatan och ut på fingret/fingrarna. Passiv och aktiv sträckdefekt i någon av fingrets/fingrarnas leder. Oftast börjar kontrakturen i MCP-leden och fortsätter med PIP-leden, mer sällan i DIP-leden.

Det förekommer ärrsträngar som:

  • Abducerar lillfingret i MCP-leden
  • Vid MCP-leden går över till intilliggande finger
  • Påverkar tumme-pekfingergrepp
  • Går i thenarregionen över MCP-leden radialt till tummen.

 

Förändringarna i tummen ger ett nedsatt öppningsgrepp.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER


Passiv sträckdefekt utan ärrsträng kan bero på:
 

  • Ledkontraktur
  • Annan ledskada
  • Triggerfinger med låst finger i flekterat läge

 

 

 

UTREDNING


Diagnosen är klinisk. Indikationen för åtgärd är funktionellt hinder, samt:

En böjfelställning i det drabbade fingret / fingrarna om minst 30-40 grader i antingen MCP-leden eller PIP-leden.

Det specifika gradtalet kan variera beroende på respektive enhets resurser och syn på indikationsställning.

I tidiga skeden när knutorna kan vara ömmande undviks kirurgiskt ingrepp då det kan påskynda progressen. Om det krokiga fingret/fingrarna tänjs för hårt, kan bristningar uppstå i bindvävsplattan vilket också kan påskynda progressen.

 

 

BEHANDLING


Kirurgi

Principen vid operation är att avlägsna den ärromvandlade bindväven. Hur man skapar access till bindvävssträngen varierar, men en vanlig teknik är via så kallade Brunner-incisioner eller längsgående incisioner mitt på fingret där incisionen bryts med en Z-plastik på vardera falangen (ad modum Tord Skoog, Uppsala). Fördelen med Skoog-incisionen är att det är lättare att hitta nerverna under dissektionen, samt att hud tillförs från sidorna till längden. Även om målet är att avlägsna all ärromvandlad bindväv är detta inte alltid möjligt. Operationen är ofta förknippad med mycket, och delikat, dissektionsarbete. I vissa fall kan som alternativ till öppen kirurgi användas s k nålfasciotomi där man genom en perkutant införd kanyl skär av bindvävsträngen.

Recidiv (-operationer) är inte ovanligt (recidivrisken efter kirurgisk behandling varierar mycket i olika studier, ett genomsnitt är ca 30 % på tre år) och kirurgin i dessa fall är ofta komplicerad och tidskrävande. Risker vid ingreppet är framför allt skada på digitalnerver och -kärl. Om uttalad sträckdefekt stått under lång tid (flera år) kan det vara svårt att få fingret rakt vid operationen utan att dela sammanväxt ledkapsel främst i PIP-leden. Ledkapselreleasen leder till att det krävs mycket mer träning efter operation och recidiv är vanliga.

Ibland uppstår hudtäckningsproblem. Dessa löses med sedvanliga tekniker, såsom lokala eller stjälkade lambåer, eller hudtransplantation. Huddefekter i handflatan kan med fördel lämnas öppna för att sekundärgranulera (ad modum McCash open palm technique). Denna teknik och hudtransplantation ger mindre risk för recidiv då det i dessa områden inte finns någon aponeurosvävnad kvar som kan skrumpna.

Vid uttalad Dupuytrens kontraktur finns viss risk, framför allt vid recidivoperation, för att blodkärlen eller digitalnerv skadas. Problem med sårläkning kan uppstå och i sällsynta fall kan även finger förloras.


Nålfasciotomi

En minimal invasiv teknik där man i lokalbedövning delar med strängen en steril kanyl genom upprepade punktioner samtidigt som man sträcker fingret . Successivt försvagas strängen och när den brister kan man åter extendera fingret. I vana händer är nålfasciotomi en säker metod med få komplikationer. Andelen digitalnervskador är ungefär hälften jämfört med lokal fasciectomi. Konvalescensen är kort och de flesta patienterna kan återgå i lättare arbete efter några dagar till en vecka.

Efter lokal fasciectomi (operation) utvecklar cirka 50 % av patienterna recidiv inom 5 år – bland de patienter som behandlats med nålfasciotomi får cirka 50 % recidiv redan efter 3 år. En fördel med nålfaciotomi är den låga behandlingskostnaden och att flera fingrar kan behandlas samtidigt.

 

 

UPPFÖLJNING


Sjukskrivningsrekommendationerna baseras på typen av arbete och förutsättningarna för anpassning av aktiviteter, samt hur omfattande kirurgi som utförts. Vid Xiapex-injektion kan sjukskrivningstiden ofta reduceras till dagar - veckor. Sjukskrivningstiden är i dessa fall beroende av hur stor blödning och hudbristning som skett i handflatan och/eller fingret vid sträckningen 1-3 dagar efter injektion. Xiapex-injektionen kan behöva göras i flera omgångar och kräva flera kortare sjukskrivningsperioder jämfört med en längre sjukskrivning efter kirurgi.

Följande rekommendationer kan ges (efter kirurgiskt ingrepp):
 

  • Lätt arbete och/eller goda förutsättningar till anpassade arbetsuppgifter - 0-3 veckor.
  • Medeltungt arbete och/eller vissa förutsättningar till anpassade arbetsuppgifter - 2-5 veckor.
  • Tungt arbete och/eller ringa förutsättningar till anpassade arbetsuppgifter - 3-8 veckor.

Dupuytrens kontraktur är en kronisk sjukdom där man vid operation tar bort den sjuka palmaraponeurosen. Om operationen görs vid lindrigare sträckdefekt lämnas frisk, i stort sett osynlig, aponeurosvävnad kvar i större omfattning än om operation utförs när sträckdefekten är mer uttalad. På sikt kan den friska aponeurosen ärromvandlas och orsaka recidiv.


 

ICD-10

Dupuytrens kontraktur M72.0

 

Åtgärdskod

Fasciotomi i handled eller hand NDM09
Partiell eller total excision av fascia i handled eller hand NDM19
Injektion av kollagenas DT002
ATC-kod Xiapex M09AB02
Enzymatisk fasciotomi DN010
Utprovning av ortos, handled eller hand TND32
 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M72 Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)

Referenser


Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen - ett kunskapsunderlag. MORSE rapportserie 2009:1, ISBN 978-91-976020-3-7. Länk

Injectable collagenase clostridium histolyticum for Dupuytrens contracture. Hurtst LC, Badalamente MA, Hentz VR, Hotchkiss RN, Kaplan FT, Meals RA, Smith TM, Rodzvilla J. The New England Journal of Medicine (N Engl J Med), 2009 Sep 3; Vol.361 (10), pp. 968-79. Länk

Injectable collagenase Clostridium histolyticum: a new nonsurgical treatment for Dupuytrens disease. Gilpin D, Coleman S, Hall S, Houston A, Karrasch J, Jones N The Journal of Hand Surgery (J Hand Surg Am) 2010 Dec;vol.35(12), pp.2027-38. Länk

The Efficacy and Safety of Concurrent Collagenase Clostridium Histolyticum Injections for 2 Dupuytren Contractures in the Same Hand: A Prospective, Multicenter Study. Gaston RG, Larsen SE, Pess GM, Coleman S, Dean B, Cohen BM, Kaufman GJ, Tursi JP, Hurst LC. J Hand Surg Am. 2015 Oct;40(10):1963-71. Länk

The outcome of surgical treatments for primary Dupuytrens disease-a systematic review. Becker GW, Davis TR, The Journal of Hand Surgery, Eurpean Volume (J Hand Surg Eur Vol), 2010 oct;Vol.35 (8), pp.623-6. Länk

Five-year results of a randomized clinical trial on treatment in Dupuytren's disease: percutaneous needle fasciotomy versus limited fasciectomy. van Rijssen AL, ter Linden H, Werker PM. Plast Reconstr Surg. 2012 Feb;129(2):469-77. Länk

Dupuytren's contraction with special reference to etiology and improved surgical treatment, its occurrence in epileptics, note on knuckle-pads. Skoog T. Acta chirurgica Scandinavica: Supplementum, Volym 139, 190 sidor, Almqvist & Wiksells, 1948.

The Zig-Zag Volar-Digital Incision for Flexor-Tendon Surgery. Brunner JM. J. Plast Recon. Surg. 40: 571-574. 1967. Länk

The open palm technique in Dupuytren’s contracture. McCash CR. Brit J Plast Surg 1964;17:271-280.

Lermusiaux JL, Debeyre N. Le traitement médical de la maladie de Dupuytren. In: S.De Sèze, A Ryckewaert MF Kahn et al. L'Actualité Rhumatologique, Paris: Expansion Scientifique, 1979:3383–43.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev