Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anemi, järnbrist

FÖRFATTARE

Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

GRANSKARE

Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

UPPDATERAD

2022-10-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Dagligt intag av järn bör för vuxna vara minst 9 mg/dag, för fertila kvinnor 15mg/dag (Se livsmedelsverket: Länk), varav 1-2 mg resorberas. Detta täcker normala förluster inklusive menses, men en del kvinnor har större menstruationsförluster än så. Gravida kvinnor kan behöva järntillskott efter individuell bedömning. Människan kan inte själv utsöndra mer än 1-2 mg/dag annat än genom blödning.

Järnbrist p g a bristfällig kosthållning är extremt ovanligt i Sverige. Utredning av orsaken till järnbrist fokuseras därför i förstahand på att finna en blödningskälla men eventuell malabsorption bör också vägas in. Vissa läkemedel och achlorhydri (atrofisk gastrit eller syrahämmare) kan bidra till men orsakar sällan uttalad järnbrist. Vid järnbrist ökar järnabsorptionen från tarmen, vilket har använts som kriterium för järnbrist.

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Först töms järndepåerna (S-Ferritin sjunker, S-sTfR-löslig transferrinreceptor stiger), sedan blir erytropoesen järnbristig (S-Fe sjunker, S-TIBC d v s transferrin stiger, transferrinmättnaden sjunker) och till sist uppstår en mikrocytär anemi med låga retikulocyter. Erytrocytöverlevnaden är normalt ca 120 dagar, varför MCV sjunker sakta när andelen normocyter sjunker. Uttalad järnbrist kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en patient kan höja dessa inom referensintervallen genom järnbehandling. Man har då behandlat en individuell järnbristanemi.


 

ORSAKER


Ökade förluster

 

 • Blödning, vanligast från GI-kanalen (t ex gastrit, ulcus, tumör, inflammatorisk tarmsjukdom, angiodysplasier)
   
 • Rikliga menstruationer (av malign/benign orsak)
   
 • Blodgivare som inte substitueras adekvat

 


Ökat järnbehov
 

 • Vid graviditet
 • Vid snabb tillväxt under ungdomen
 • Vid behandling med erytropoetin (njursvikt, cancer)
 • Vid behandling av B12-folat-bristanemi hos pat med initialt ”normalt” järnstatus

 

 

Minskat järnupptag
 

 • Nedsatt järnabsorption (ventrikel/tunntarmsoperationer, celiaki, atrofisk gastrit/aklorhydri)
   
 • Nedsatt innehåll av järn i födan (t ex vegetarianer/veganer) – sällsynt

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Sekundär anemi - fr a inflammatoriska/infektiösa tillstånd, måttligt sänkt MCV. Järnbrist är inte helt ovanligt vid sekundäranemi och vice versa.
   
 • Talassemi av minor-typ (bärare) - mycket lågt MCV (ofta under 70 fl) i förhållande till Hb (ofta 95-110 g/L).

 

För ytterligare differentialdiagnoser, se behandlingsöversikt - Anemi - allmän utredning, akut behandling

 

 

 

SYMTOM


Förutom anemirelaterade symtom ses även besvär kopplade till bakomliggande orsak (blödningskällan):
 

 • Buksmärtor
 • Rikliga menstruationer
 • Muskeltrötthet, koncentrationsnedsättning
 • Restless legs
 • Ändrade avföringsvanor (obstipation, mörk/svart/blodig avföring, diarréer)
  Obs! Tumör i t ex colon ascendens (löst tarminnehåll) kan vara asymtomatisk!

 

 

Kliniska fynd
 

 • Palpabel tumör i buken (gyn/GI-kanalen)
 • Blod/mörk- eller svart avföring PR
 • Hemorrojder
 • Hematuri

 

För ytterligare information om kliniska fynd, se behandlingsöversikt - Anemi – allmän utredning, akut behandling

 

 

UTREDNING

 

Provtagning

Okomplicerad järnbrist diagnostiseras genom:
 

 • Hb och MCV - Storleken på en stor mängd erytrocyter mäts i en flödescytometer och resultatet presenteras i en kurva/histogram där MCV räknas fram.
   
 • Retikulocyter - Skall ingå i all anemiutredning! Låga vid mikrocytär anemi orsakad av järnbrist, normala eller ökade vid mikrocytos orsakad av talassemia minor.
  • Järninnehåll i retikulocyter (Ret-MCH) - kan bestämmas och detta är ett tidigt mått på funktionell järnbrist (se nedan)

 • S-Fe och TIBC (total iron binding capacity = transferrin) - Vid järnbrist är S-Fe lågt och TIBC högt.
   
 • Transferrinmättnad (S-Fe/S-TIBC x 100) – Alltid lågt vid järnbristanemi (< 15 %). Obs! att TIBC skall vara normalt eller högt!
   
 • S-ferritin - Speglar kroppens järndepåer och ett lågt värde bevisar järnbrist.
   
 • Löslig transferrinreceptor i serum (S-sTfR) - Ökar vid järnbrist men också vid ökad erytropoes (hemolys, sfärocytos, polycytemi, talassemi). S-sTfR skall därför alltid relateras till B-retikulocyter. Lågt S-sTfR ses vid njursvikt.

 

 

Järnbrist vid samtidig inflammation

Vanligt inom sjukvården.
 

 • Retikulocyter låga.
   
 • S-Fe och S-TIBC - Sjunker båda vid sekundäranemi. Ofta sjunker S-Fe mer än S-TIBC, vilket kan leda till lätt sänkt transferrinmättnad, även om TIBC inte ökar.
   
 • S-ferritin - Stiger vid sekundäranemi, men ökningen blir inte så stor vid samtidig järnbrist. Ett normalt S-Ferritin är här förenligt med järnbrist. Högsta S-Ferritin förenligt med järnbrist är svårt att ge men en godtycklig gräns är i storleksordningen 150 µg/L.
   
 • Löslig transferrinreceptor i serum (S-sTfR) - Ökar vid järnbrist men inte av inflammation. Ökad sTfR med normala eller låga retikulocyter indikerar järnbrist
   
 • Hepcidin i serum - Är på väg in i klinisk rutin. Hepcidin hämmar, via sänkning av ferroportin, järnexport från lever, makrofager och tunntarmsepitel; låga värden ses vid järnbristanemi, höga vid sekundäranemi.
   
 • Behandlingsförsök med järn leder till en ökning av Hb och MCV, men vid samtidig inflammationsanemi är svaret på peroralt järn långsammare, både p g a nedsatt resorption och nedsatt järnkinetik.
   
 • Benmärgsundersökning - Kan, vid gott utbyte, fastställa tomma järndepåer, d v s absolut järnbrist även vid inflammation, men är med hänsyn till ovanstående sällan befogat i klinisk rutin. Om man gör benmärgsundersökning av andra skäl kan man dock även begära järnfärgning.

 

För mer information, se behandlingsöversikt - Anemi - sekundär


Funktionell järnbrist
 

Definieras som reducerad tillgång till järn för erytropoesen utan att absolut järnbrist föreligger. Vanligt tillstånd vid sekundäranemi (njursvikt, canceranemi) och p g a denna bristande funktionella järntillgång kan erytrocyterna t o m bli lätt mikrocytära. Tillståndet uppkommer genom att järnexporten från depåerna förhindras, varför ferritin inte blir så lågt som vid järnbrist. Ferritin stiger dessutom p g a eventuell samtidig inflammation.
 

 • Diagnos - Kriterierna kan variera, men som regel lägre S-Ferritin (< ca 150 µg/L) än vid inflammation, transferrinmättnad < 20 %, ökad andel hypokroma retikulocyter eller erytrocyter.
   
 • Klinisk signifikans, behandling - Ger minskat svar på behandling med erytropoetin vid renal anemi eller canceranemi. Behandlas med intravenöst järn, varvid erytropoetindoserna kan minimeras.

 

Järnbrist vid hjärtsvikt

Järn har betydelse för muskelfunktionen, både i myokard och tvärstrimmig muskulatur. Patienter med kronisk hjärtsvikt har inte sällan funktionell eller t.o.m. absolut järnbrist (se behandlingsöversikt: Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion). Behandling med intravenöst järn har i kontrollerade studier visat sig ha positiva effekter på hjärtsvikt-symtom och livskvalitet. Orsaken till järnbristen bör om möjligt utredas i syfte att finna en behandlingsbar orsak.


Järnbrist vid grav B12-brist

Obehandlad grav B12-brist leder till en omfördelning av kroppens järn från den reducerade erytrocytmassan till serum och depåer, vilket ses som ökad transferrinmättnad och ferritin, ibland till nivåer som vid hemokromatos. Normal transferrinmättnad och normalt ferritin är i denna situation ett uttryck för absolut järnbrist, något som är vanligt vid atrofisk gastrit, såväl autoimmun som orsakad av Helicobacter pylori. Eftersom dessutom atrofisk gastrit är en riskfaktor för ventrikelcancer blir indikationen för gastroskopi vid kombinationsanemi mycket stark.

För mer information, se behandlingsöversikt - Anemi, B12- och folatbrist


Talassemia minor

Gravt mikrocytär (MCV ofta < 70 fl) måttlig anemi (Hb ca 95-105 g/L) utan järnbrist ses vid talassemia minor. Kontrollera släktanamnes och fraktionerade hemoglobiner (förr kallat Hb-elfores).

OBS! Även talassemia minor-patienter kan ha järnbrist, korrigera ev järnbrist innan hemoglobinfraktionering utförs. Observera att personer med talassemia minor oftast har en ökning av löslig transferrinreceptor och retikulocyter, troligen som ett uttryck för den milda hemolys som föreligger. Milda former av alfa-talassemi kan ge normal hemoglobinfraktionering, och diagnosticeras med genotypning (HBA-genotyp).

För mer information, se behandlingsöversikt - Talassemi minor 

 

 

Vidare utredning av orsaken till järnbristen

Vid absolut järnbrist ska man i första hand misstänka ökade förluster, d v s blödning. Utredningen skall inriktas på att försöka fastställa blödningskälla.

OBS! Upprepade negativa F-Hb utesluter inte GI-blödning!

Analys av ev blod i feces sker numera ofta med ett test som bygger på antikroppar mot humant hemoglobin (F-Actim) och som inte kräver förberedelser. Det kan dock vara falskt negativt vid övre GI-blödning, men har högre specificitet för kolorektalblödning.
 

 • Noggrann anamnes (GI-anamnes, menstruationer, vegan/vegetarian?)
 • Läkemedel? NSAID? Trombocythämmare? Kronisk PPI-användning?
 • Hereditet för atrofisk gastrit – perniciosa?
 • Gastroskopi (ulcus, tumör, atrofisk gastrit?; med tunntarmsbiopsi: celiaki?) och koloskopi (om möjligt inkl terminala ileum)
 • Eventuellt gynkonsult

 

Järnbrist förekommer även vid malabsorption, varför fr a brist på vitamin B12 och folat bör uteslutas. För mer information, se behandlingsöversikt - Anemi, B12- och folatbrist.

Vid celiakimisstanke, läs mer i behandlingsöversikt - Celiaki, hos vuxna eller Celiaki, hos barn

 

 

BEHANDLING

 

Om utredning av bakomliggande orsak initierats kan järnbehandling påbörjas. Man kan ge järn på två sätt – oralt eller parenteralt. Syftet är att höja Hb till patientens normalvärde och att därefter fylla järndepåerna.


Oralt

Fortfarande förstahandsvalet.

T ex tablett Duroferon eller Niferex (Fe2+) 100 mg 1 x 1-2 p.o.

Absorptionen varierar betydligt, mellan 5-20 % beroende på graden av järnbrist.
Biverkningarna är dosberoende. Vid uttalade besvär kan man välja en lägre dos, men behandlingen behöver då pågå under längre tid. Biverkningarna kan också minskas genom att tabletterna tas tillsammans med föda. Samtidig uttalad inflammation minskar resorptionen av peroralt järn.

Hemjärn från kött resorberas lättare än järn i grönsaker, och hemjärn finns som T. Hemofer (handelsvara, tillverkas av hemoglobin från nötkreatur), som innehåller 10 mg hemjärn.


Parenteralt

Parenteral behandling är indicerad när peroral terapi inte kan ges (vid peroral intolerans, vid malabsorption, dålig patientmedverkan eller när järnbehovet är för stort för peroral behandling, samt vid uttalad inflammation, t ex vid svår inflammatorisk tarmsjukdom) Se behandlingsöversikt Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom. Se även ovan om funktionell järnbrist.

Det finns numera fyra parenterala preparatgrupper registrerade. Exempel:
 

 

Venofer och Ferinject ges endast i.v., men Cosmofer kan även ges djupt i.m. För dosering, administrering och kontraindikationer - se FASS! Vid behandling med parenteralt järn behöver inte längre testdos ges.

Att ge järn intravenöst är en enkel och säker metod för att tillföra stora mängder järn, väl lämpad att ge polikliniskt och i primärvården. Det har rests farhågor för att komplikationer av parenteralt järn skulle vara extra vanliga, men risken för detta vid järnbehandling är rimligen inte högre än för annan parenteral behandling med t ex vacciner. Som vid all parenteral behandling skall beredskap för anafylaktiska reaktioner finnas. Parenteralt järn bör dock inte ges till svårt sjuka patienter med lågt S-transferrin eller S-TIBC, då järnet måste kunna bindas till sitt bärarprotein direkt. Övergående måttlig hypotension kan förekomma, men överkänslighetsreaktioner sällsynta.

Det gamla preparatet Jectofer (järn-sorbitol-citronsyra), som bara gavs intramuskulärt, har utgått sedan många år.

OBS! Grav blödningsanemi bör i första hand korrigeras med blodtransfusioner. Se behandlingsöversikt Anemi, allmän utredning, akut behandling och Anemi vid cancersjukdomar. Om blodtransfusion(er) givits - tänk på att varje enhet blod (erytrocytkoncentrat) innehåller cirka 200 mg järn som således givits parenteralt – översubstituera inte!


 

BEHANDLINGSKONTROLL

 

Peroral behandling

Det räcker att kontrollera Hb, vid uteblivet svar även retikulocyter. Vid optimalt behandlingssvar stiger Hb med minst 1 g/L per dag de första 2-3 veckorna. Svaret är långsammare vid samtidig sekundäranemi, men ett signifikant Hb-svar är minst 10 g/L vid jämförbara provtagningsbetingelser (t ex samma tid på dagen, venöst prov utan stas efter sittande vila). Om Hb inte stiger men retikulocyterna ökar indikerar detta fortsatta blödningsförluster. MCV normaliseras helt först inemot 4 månader (när den sista mikrocyten har försvunnit). Behandling ges tills Hb-värdet stabiliserats på en för individen normal nivå och därefter ytterligare 1-2 månader för att fylla på järndepåerna. Minska dock dosen efter hand till 100 mg x 1.

OBS! S-ferritin stiger oproportionerligt mycket veckorna efter insatt järnbehandling och lämpar sig därmed inte för snabb behandlingskontroll. Löslig transferrinreceptor (S-sTfR) ökar p g a den ökade erytropoesen. Ferritin kan kontrolleras 3-4 veckor efter sista järndosen. Vid uteblivet svar omprövas diagnosen, ev samtidig blödning kontrolleras, möjlig malabsorption eller dålig compliance (patienten tar inte sina tabletter p g a biverkningar) utredes.


Intravenös järnbehandling

För kumulativa doser, se FASS. Målet är detsamma som för peroral järnbehandling,
d v s ett normaliserat Hb och att fylla depåerna. Eventuell upprepad behandling doseras på samma sätt.

 

Upprepade kurer med järnbehandling

När man väl diagnostiserat orsaken till järnbristen återstår patienter som under lång tid befinner sig i negativ järnbalans (t ex ventrikel/tarmresektion, stora menstruationer) och som kan behöva ytterligare järnbehandling. Det kan då finnas skäl till att starta järnbehandling redan när depåerna är tömda och inte vänta tills en mikrocytär anemi etablerar sig. Alternativet kan vara en individuellt anpassad underhållsbehandling med peroralt järn under kontroll av S-ferritin. Järnbrist även utan mikrocytär anemi kan ge (muskel)trötthet, koncentrationsproblem m m.


 

ICD-10Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust D50.0
Järnbristanemi, ospecificerad D50.9

 

Referenser
 

Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anaemia.Best Pract Res Clin Haematol. 2005 Jun;18(2):319-32. Länk

Umbreit J. Iron deficiency: a concise review.Am J Hematol. 2005 Mar;78(3):225-31. Länk

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D Maniatis A. The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance. Transfusion. 2008 May;48(5):988-1000. Länk

Hedenus M, Birgegård G. The role of iron supplementation during epoietin treatment for cancer-related anemia. Med Oncol 2009;26(1):105-15. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev