Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Porfyrisjukdomar

FÖRFATTARE

Porfyricentrum Sverige/CMMS, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-12-25

SPECIALITET
INNEHÅLL

DIAGNOSTIK AV PORFYRINMETABOLISKA RUBBNINGAR

 

Porfyri är samlingsbeteckningen på de olika rubbningarna i hemsyntesen; den metaboliska kedja som leder till bildning av hem. Hem ingår, förutom i hemoglobin och myoglobin, i flera enzymsystem som omsätter läkemedel och hormoner. Bakom varje porfyriform ligger sänkt aktivitet av ett enzym, beroende på mutation i den gen som styr syntesen av respektive enzym.

Porfyrisjukdomarna kännetecknas av ospecifika symtom och kräver alltid laboratoriediagnostik för att fastställas. Tillstånden är ofta associerade med en markant ansamling och utsöndring av intermediära metaboliter i hemsyntesen och deras oxiderade produkter. Symtomen är betingade av dessa metaboliters effekter på nervsystemet eller huden.

Porfyri kommer av det grekiska ordet "porphyros" som betyder purpur. Skälet är att urinen vid en del av porfyrisjukdomarna ofta färgas röd under symtomatisk fas.


 

PORFYRICENTRUM SVERIGE

 

Porfyricentrum Sverige är ett nationellt kunskapscentrum för porfyrinmetaboliska sjukdomar och ingår som en del i kliniken Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) vid Karolinska Universitetslaboratoriet. Klinisk behandling av porfyripatienter sker i Stockholmsregionen huvudsakligen vid Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

I Porfyricentrums verksamhet ingår:
 

 • Laboratorium för biokemisk och molekylärbiologisk diagnostik av sjukdomar och rubbningar inom porfyrinmetabolismen.
   
 • Konsultationsverksamhet avseende behandling och uppföljning av porfyrisjukdomar.
   
 • Information om lämpliga och olämpliga läkemedel vid akuta porfyrier.
   
 • Registerföring avseende släkter med porfyri.
   
 • Forskning och utveckling.

 

 

ÖVERSIKT ÖVER PORFYRIMETABOLISMEN OCH PORFYRIFORMERNA

 

1 Hastighetsreglerande steg  
  ALAS är vävnadsspecifikt och de olika formerna kodas av separata gener. Hemsyntesesen i levern regleras av det allmänt förekommande enzymet ALAS1 genom negativ feedback av mängden fritt hem. Hemsyntesen i erytronet regleras av det erytroidspecifika enzymet ALAS2 som påverkas av järn, erytropoetin och globinsyntesen.  
1 X-bunden erytropoetisk protoporfyri (XLEPP)  
  Mutationer i den X-bundna ALAS2-genen ger upphov till sideroblastisk anemi (ej porfyri) eller till en variant av erytropoetisk protoporfyri (XLEPP, se steg 8 för symtom). Det finns inga mutationer beskrivna i ALAS1-genen.  
2 ALAD-brist porfyri (ALADP)  
  Autosomalt recessiv akut porfyri. Smärttillstånd och polyneuropati kan debutera redan under första levnadsåret.  
2 ALAD-hämning  
  Symtom i form av smärtor och polyneuropati.
a) Tyrosinemi typ I: Succinylaceton ansamlas och inhiberar ALAD.
b) Blyförgiftning: Multipel enzymhämning, bl a av ALAD.
 
3 Akut intermittent porfyri (AIP)  
  Akut porfyri med begränsad klinisk penetrans. Symtom i allmänhet först efter puberteten (buksmärtor, förlamningar, psykiska symtom). Oftast utlöst av läkemedel, stress, alkohol, fasta mm. Ökad risk för njursjukdom och levercancer. Autosomalt dominant.  
4 Kongenital erytropoetisk porfyri (CEP)  
  Hudporfyri med debut i spädbarnsåldern: hemolys, röda blöjor, hyperbilirubinemi, blåsdermatos vid solexponering eller ljusbehandling. Multilerande ärr. Autosomalt recessiv.  
5 Porfyria cutanea tarda (PCT)  
  Hudporfyri utan neurologiskt engagemang. Solöverkänslighet med skör hud och blåsbildning. Oftast leverskada och sideros. Alkohol, östrogen, järn och virushepatiter är vanliga utlösande faktorer. Hemokromatosanlag är överrepresenterat vid PCT. Sporadisk eller ärftlig (autosomalt dominant).  
5 Hepatoerytropoetisk porfyri (HEP)  
  PCT i homozygot form. Hudporfyri med debut i spädbarnsåldern: röda blöjor, blåsdermatos vid solexponering. Mutilerande ärr.  
6-7 Hereditär koproporfyri (HCP) och porfyria variegata (VP)  
  Akuta porfyrier med begränsad klinisk penetrans. Akuta symtom i allmänhet först efter puberteten (buksmärtor, förlamningar, psykiska symtom). Kan även ge hudsymtom med solöverkänslighet, skör hud och blåsor (som liknar PCT). Ofta utlöst av läkemedel, stress mm. Ökad risk för senkomplikationer som njursjukdom och levercancer. Autosomalt dominant.  
8 Erytropoetisk protoporfyri (EPP)  
  Hudporfyri. Vid EPP och en nyligen upptäckt genetisk variant (XLEPP, se steg 1) ger ansamlingen av fria protoporfyriner upphov till svåra hudsmärtor vid solexponering med eller utan rodnad och ödem. Debut ofta redan i tidig barndom. Risk för allvarliga kolestatiska leverskador. Komplex arvsgång: en gendefekt i den ena allelen och en lågproducerande polymorfism i den andra allelen, alternativt defekter i båda allelerna, krävs för symtom.  

 

Porfyrisjd_Liten.jpg

Förstora tabell

 

 

 

INDIKATIONER FÖR UTREDNING

 

Symtom på akut porfyri
 

 • Oförklarliga buksmärtor, smärtor i rygg och ben, muskelsvaghet eller förlamning.
   
 • Psykiska symtom, framför allt irritabilitet, sömnbesvär, depression, agitation och hallucinos
   
 • Eventuellt i förening med:
  förstoppning, kräkning, takykardi, hypertoni, hyponatremi.
   
 • och särskilt när:
  symtomen uppträder efter intag av farmaka eller i samband med menstruation.

 

 

Röd urin

Röd eller rödbrun urin, utan hematuri, speciellt efter anestesi eller intag av nytt läkemedel, alkoholintag, fasta, psykisk och fysisk stress - framför allt hos patient som tillhör porfyrisläkt och/eller har hudsymtom som tyder på solöverkänslighet.


Överkänslighet mot sol eller annat kortvågigt ljus

Skör hud och blåsor framför allt på fingrar, händer och ansikte och/eller brännande smärtor i huden.


Ärftlighet för porfyri

Barn till patienter med akut porfyri bör anlagstestas före puberteten.

Länk till www.dermis.net - hudmanifestationer vid olika porfyrityper

 

 

PORFYRIUTREDNING

 

En första porfyriutredning bör omfatta blodprov, urin och feces. Vid de flesta frågeställningar tål proverna sändning till laboratoriet (se nedan).


Kontroll av porfyri/ behandlingskontroll

Porfyrisjukdomen bör följas upp regelbundet, speciellt vid insättande av farmakologisk behandling. Mer information för varje enskild porfyriform kan erhållas från laboratoriet.


Anlagsbestämning

I många fall kan anlagsbestämning med DNA-teknik utföras på blodprov av samma slag som används för screening. En del porfyriformer kräver analys av enzymaktivitet. Kontakta laboratoriet för detaljerade upplysningar.

 

 

 

REMISS

 

Ange frågeställning, anamnestiska uppgifter om porfyrisymtom samt ev porfyrihereditet på remissen.

OBS! Namnge släktingar som är kända anlagsbärare. Uppge om patienten för ögonblicket uppvisar symtom som kan tyda på porfyri. Denna uppgift är viktig för valet av analyssortiment samt för tolkningen av de aktuella analysresultaten. För varje patient behövs endast en remiss, oberoende av hur många typer av provmaterial som skickas till laboratoriet. Remissen kan skrivas ut från denna sida.


Provtagning 

Blod: Tag venblod i tre Na-Heparinrör och ett EDTA-rör (à 5 mL) och vänd rören 5 ggr omedelbart efter provtagningen. Märk rören med namn, personnummer och datum. Förvara provet mörkt vid rumstemperatur när det ej är under transport.

Urin: Tag ca 20 mL stickprov av urin utan tillsats (helst första morgonurin efter en natts vätskekarens). Märk flaskan med namn, personnummer och datum. Ljusskydda provet med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp när det ej är under transport.

Feces: Tag ungefär 15 ml feces, så färsk som möjligt. Märk burken med namn, personnummer och datum. Ljusskydda provet med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp när det ej är under transport.

Proven skall hanteras skyndsamt!
Detaljerade provtagningsinstruktioner finns på denna sida .

 

 

 

VARNINGSKORT FÖR PORFYRIKER

 

Varje anlagsbärare som diagnostiseras för akut porfyri får från Porfyricentrums läkare ett varningskort som biläggs utredningsutlåtandet till remitterande vårdgivare. Av varningskortet framgår att patienten är bärare av anlag för akut porfyri. I samband med diagnostillfället skickas även patientinformation samt information om patientföreningen RMP.

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP)

Porfyricentrum samarbetar med porfyrikernas patientförening, Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar. RMP förmedlar kontakter med medicinska rådgivare och ger ut informationsbroschyrer bl a rörande kost och läkemedel.


 

LÄKEMEDELSDATABAS

 

En databas över lämpliga och olämpliga läkemedel vid akuta porfyrier finns på:

www.drugs-porphyria.org

En tryckt version kan beställas via förlaget Vulkans webbplats. 

PORFYRICENTRUM SVERIGE

 

Post- och besöksadress:
CMMS L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 STOCKHOLM

Provlämningsadress:
Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 SOLNA

Öppettider:
Vardagar 8-16.30

Telefoner:
Porfyricentrum 08-517 714 45
Telefax 08-517 714 74
Karolinska Universitetssjukhusets växel 08-517 700 00
Ansvarig Överläkare Eliane Sardh 
Konsultöverläkare Pauline Harper
Specialistläkare Daphne Vassiliou

E-post:
porfyricentrum.karolinska@regionstockholm.se

Hemsida:
www.karolinska.se/porfyricentrum (För vårdgivare)

www.karolinska.se/porfyri (För patienter)

RMP:
08-711 56 09
http://www.porfyri.se
porfyrisjukdomar@gmail.com

 

Ytterligare information 
 

Socialstyrelsen - Akut intermittent porfyri

Socialstyrelsen - Erytropoetisk protoporfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Akut porfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Erytropoetisk protoporfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Porphyria Cutanea Tarda, (PCT)

 ICD-10

Hereditär erytropoetisk porfyri E80.0
Erytropoetisk protoporfyri E80.0A
Kongenital erytropoetisk porfyri E80.0B
Erytropoetisk koproporfyri E80.0C
Annan och icke specificerad hereditär erytropoetisk porfyri E80.0W
Porphyria cutanea tarda E80.1
Annan porfyri E80.2
Akut intermittent porfyri (hepatisk) E80.2A
Hereditär koproporfyri E80.2B
Hepatoerytropoetisk porfyri E80.2C
Porphyria variegata E80.2D
Annan specificerad porfyri E80.2W
Porfyri, ospecificerad E80.2X

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev