Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Transfusionsmedicin (blodtransfusion)

FÖRFATTARE

Överläkare Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-06-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Blodtransfusion, d v s transfundering av allogena röda blodkroppar från en erytrocytenhet är den vanligaste transplantationen i Sverige. Erytrocytenheten innehåller förutom röda blodkroppar även en liten mängd plasma (ca 10-20 ml) och en förvaringslösning, oftast SAG-M.

 

Begränsningar

Värdering av indikation för transfusion skiftar mellan olika specialiteter. Lokal tradition på/inom respektive sjukhus/region är också avgörande. Denna översikt kommer därför inte att redogöra för transfusionsindikationer, utan dessa behandlas i de specifika terapikapitlen på Internetmedicin. Försök att få en mer enhetlig bedömning av indikationer för transfusion har startats i flera länder däribland England och Danmark. Sverige tillhör de länder som transfunderar mycket blod men en trend mot lägre konsumtion ses, och ligger nu i snitt på 37 enheter/1000 invånare (2019). Flera landsting/regioner har infört transfusionsriktlinjer, som bygger på internationellt accepterade kriterier. Ett arbete inom Sverige har startats för att påskynda införandet av PBM (Patient Blood Management) även i vårt land. Vissa länder i Europa ligger i dagsläget under 30 enheter/1000 invånare. Aktuell statistik över blodverksamheterna i Sverige finns på hemsidan för SweBA (Swedish blood alliance). Den beskriver tappning & blodanvändning i Sverige under de senaste 5 åren, nu från 2019.

De praktiska åtgärderna; ID-kontroll, provtagning, sättande av blod, övervakning, samt avslutande av transfusion finns väl beskrivna i ” Vårdhandboken” och intresserad läsare hänvisas dit.

Speciella lagar och förordningar finns på Socialstyrelsens hemsida.


 

INFÖR TRANSFUSION
 

Innan en vuxen patient kan få blod skall en blodgruppering och förenlighetsprövning utföras. Speciella regler gäller för intrauterina transfusioner och under de första sex levnadsmånaderna.


Blodgruppering

En blodgruppering består av fyra delar:

 1. AB0-gruppering: bestämning av ev A- och B-antigen på patientens erytrocyter
   
 2. Serumgruppering: påvisande av ev antikroppar (av IgM-typ) mot avsaknade AB-antigen i plasma
   
 3. RhD-gruppering: bestämning av förekomst/avsaknad av RhD-antigenet
   
 4. Antikroppscreening: påvisande av ev antikroppar mot andra irreguljära blodgruppsantigen

 

När läget är akut kan man på blodcentralen göra en akutgruppering. I den ingår endast AB0- och RhD-gruppering. Sådan undersökning bör betraktas som en ”nödundersökning” och skall endast göras i brådskande fall. I regel görs senare en ”riktig blodgruppering” på samma prov. Akutgruppering håller delvis på att försvinna då högre grad av automatisering gör det enklare och snabbare att göra en fullständig blodgruppering även på jourtid. Vissa instrument kan även leverera ”preliminärsvar” när det gäller AB0-grupp och förekomst/avsaknad av RhD-antigenet, vilket gör att akutgruppering i dagsläget ofta utförs på mindre enheter där provet måste skickas till en större enhet för att en fullständig gruppering skall utföras.

Vid urakut läge då inga undersökningar hinns med kan s k akutblod lämnas ut. Det blodet är 0 RhD neg och saknar även vissa andra kända blodkroppsantigen (vilka beror på den lokala blodcentralens policy).

 

Det är viktigt att prov för blodgruppering tas innan transfusion. Grupplikt blod kan då ges när grupperingen är gjord. Detta minskar risken för att 0 RhD neg blod tar slut, då tillgången är begränsad. Er blodcentrals-organisation kan vägleda er hur ni skall gå till väga om ett venöst prov inte går att få.

 

BAS-test och MG-test

Då blodgrupperingen är gjord behövs en förenlighetsprövning. Sådan görs i Sverige på två olika sätt:

 

 • BAS-test (Blodgruppering och Antikropps-Screen)
 • MG-test (Mottagare-Givare test) - även benämnt korstest

 

Om BAS-testen är invändningsfri kan patienten få blod genom elektronisk matchning. På de flesta orter i Sverige är BAS-testen giltig i 5 dygn. Fördelen är att proceduren för att välja ut erytrocyter är snabb, någon minut/enhet, jämfört med flera timmar om laborativ procedur görs. Därför har de flesta blodcentraler numera små blodlager.

BAS-testen spärras (blir ej tillämpningsbar) om patienten får en transfusionsreaktion eller har antikroppar mot irreguljära erytrocytantigen. Sådana avslöjas vid antikropps-screen (blodgruppering eller BAS-test). Om så inträffar måste varje enhet testas mot patientens blod, d v s MG-test. Att få blod till sådana patienter kan ta tid, speciellt vid antikroppar mot vanliga antigen i befolkningen. Hör gärna med blodcentralen för ytterligare upplysningar.
 

När misstanke om irreguljära antikroppar föreligger, vid reaktiv antikroppsscreen eller BAS-test, utreds alltid vilket/vilka antigen som patienten har antikroppar mot. Utredningen kan ta allt från ett par timmar till flera veckor och görs på alla regionsjukhus och en del länssjukhus. Inte sällan skickas krångliga utredningar från länssjukhus till regionsjukhus. När antikroppen/arna identifierats väljs blod som saknar aktuellt antigen ut och genomgår ett MG-test.

Ca 5-10 % av alla patienter har sådana antikroppar och risken för att utveckla det ökar med antalet transfunderade enheter. Det föreligger en mycket stor individuell variation. Har en individ bildat en antikropp mot ett erytrocytantigen, är sannolikheten stor att fler bildas mot saknade erytrocytantigen. Patienter kan å andra sidan få 100-tals enheter utan att blida dessa erytrocytantikroppar. När långvarigt blodbehov förväntas matchar vissa blodcentraler i Sverige fler antigen än AB0 och RhD. Eftersom olika folkgrupper har olika antigenuppsättningar kan det ibland vara svårt att hitta passande enheter. Patienter med sjukdomar som kräver kontinuerliga transfusioner exv sicklecellanemi och vissa thalassemier, får oftast blod som är mer utförligt typat och som följer patientens fenotyp, detta för att undvika immuniseringar.

Ett nytt hjälpmedel som har börjat användas för att förutsäga antigenerna hos en patient är bestämma det genomiska uttrycket. På ett blodprov från patienten så kan ett 20-tal antigen bestämmas vid en laboration. Genom denna teknik går det också att bestämma genotyp hos patienter som nyligen fått erytrocyt enheter, detta då kärnförande celler används för typningen (ej de röda blodkropparna). Tag kontakt med er regionblodcentral vid dessa frågeställningar.

Slutligen kan nya läkemedel av immunotyp (antikroppar mot membranbundna antigen) förorsaka positiva blodgruppserologiska undersökningar. Detta kan ske om det antigen som ”läkemedels-antikropparna” är riktade mot även finns på de röda blodkropparna. Kontakt med blodcentralen rekommenderas vid misstänkta fall.
 

Blodgrupperingen behöver i normalfallet bara göras en gång, då blodgruppen ej förändras, medan förenlighetsprövning (BAS/MG-test) görs inför transfusion. Enda undantaget är efter allogen stamcellstransplantation. Blodgruppering och förenlighetsprövning bör ej utföras vid samma provtagningstillfälle eftersom de är kontroller av varandra. Vid nödsituation kan det ändå bli aktuellt, men skall i så fall göras på ordination och dokumenteras i patientens journal eftersom det är ett kvalitativt avsteg från föreskriften.
 

Flödesschema BAS-test/MG-test

 

Frågor och kontroller

För en checklista lämpad för kliniskt bruk (att följa inför och under blodtransfusion) hänvisas till "Handbok för hälso och sjukvård" avsnitt ”Blodtransfusion”.


Inför blodtransfusion måste följande besvaras:

 

 • Är patienten blodgrupperad?
 • Finns en giltig BAS/MG-test?
 • Är blodkomponenten beställd?

 


När blodenheten når avdelningen/mottagningen kontrolleras:

 

 • Att patientidentitet och blodkomponent stämmer överens på transfusionsdokumentet.

 • Att blodkomponentens hållbarhet ej har överskridits.

 • Att patientens identitet stämmer överens med uppgiften på transfusionsdokumentet.

 • Att blodkomponenten är hel och att missfärgning, grumlighet, koagel eller hemolys inte förekommer.

 

Kontroller under transfusionen

 

 • Patienten ska inte försämras under transfusionen, ge speciellt akt på om patienten märker någon skillnad jämfört med vid tidigare transfusioner, är orolig eller får tempstegring.

 • Övervaka patienten med tanke på övervätskning.

 • Om patienten försämras – Avbryt transfusionen! (se avsnitt om transfusionskomplikationer).

 

EFTER TRANSFUSION

 

Håll patienten under fortsatt uppsikt! Akuta reaktioner kommer oftast inom 4 timmar.

Påse och aggregat skall sparas en kortare tid efter transfusion, följ här de lokala instruktionerna på din vårdenhet.


Rapportering under/efter transfusion

Enligt SOFS föreskrifter (2009:28 samt 2009.29) om blodverksamhet och transfusion av blodkomponenter skall, i enlighet med 16§ lagen (2006:496) om blodsäkerhet, nedanstående uppgifter rapporteras till den blodcentral som har lämnat ut den eller de blodkomponenter som har använts:

 

 • Vilken blodcentral som har lämnat ut blodenheten
 • Datum för transfusion eller annan slutlig användning
 • Blodmottagarens identitet
 • Vilken eller vilka blodkomponenter som har använts och enheten eller enheternas särskilda egenskaper
 • Tappningsnummer, d v s tappningens unika alfanumeriska identifiering
 • Resultat av förenlighetsprövning
 • Vilken befattningshavare som har haft ansvaret för transfusionen
 • Typ av slutlig användning för den eller de blodenheter som inte har transfunderats

 

Rapporteringen skall göras under eller i nära anslutning till den slutliga användningen. Den kan med fördel utföras i direkt anslutning till starten av transfusionen, då denna rapportering framförallt har med spårning av vilket patient som fått blodet som är donerat. Det behövs bara att någon milliliter har transfunderats för att detta skall göras. Blodcentralen är skyldig att se till att denna rapportering görs enligt ovanstående lagstiftning. Om rapporteringen ej utförs, så får blodcentralen ej lämna ut blod till vårdenheten. Justeringar av dessa grundförfattningar är gjorda i HSLF-FS 2018-16 & 2018-17.

I dagsläget har de flesta blodverksamheter redan infört elektronisk direkt transfusionsrapportering. Flera sjukhus/regioner har också infört IT-rapportering/kontroll vid patienten inför transfusion. Detta kan med fördel ersätta transfusionsrapporteringen till blodcentralen, då detta bokförs i blodcentralssystemet.KOMPLIKATIONER

 

Akuta (inom 24 timmar efter transfusionstart)

 

 • Immunologisk
  - Hemolytisk
  - Feber och skakningar av annan orsak än hemolys
  - Urtikaria
  - Anafylaktisk reaktion
  - TRALI = Transfusion Aquired Lung Injury (transfusionsutlöst akut lungskada)

 • Icke immunologisk
  - TACO = Transfusion Aquired Circulatory Overload
  (transfusionsutlöst cirkulatorisk överbelastning)

 

Fördröjda (mer än 24 efter transfusionsstart)

 • Immunologisk
  - Alloimmunisering av erytrocytantigen
  - HLA immunisering
  - Hemolys (fördröjd)
  - GVHD = Graft versus host disease
  - Post transfusionspurpura
  - Immunmodulation

 • Icke immunologisk
  - Järnöverskott (framförallt vid vissa sjukdomstillstånd)

 

Misstänk akut transfusionskomplikation vid:

 

 • Temperaturhöjning > 1 °C med eller utan frossa (hemolys)
 • Skakningar
 • Smärta vid infusionsplatsen, bröstet, buken eller i sidan
 • Blodtrycksförändringar både hypo- och hypertoni
 • Andningspåverkan i form av dyspné, takypné eller hypoxemi
 • Hudförändringar - t ex urtikaria, flush eller lokala ödem
 • Illamående med eller utan kräkningar
 • Mörk urin
 • Blödningar (DIC m m)

 

ÅTGÄRDER VID MISSTÄNKT TRANSFUSIONSREAKTION

 

 1. Stoppa transfusionen!
 2. Kontrollera märkning på patient & komponent.
 3. Upprätthåll den intravenösa infarten med t ex 0,9 % NaCl.
 4. Kontrollera vitalparametrar enligt ABCDE och meddela direkt medicinskt ansvarig läkare, dokumentera tid och vitalparametrar.
 5. Meddela blodcentralen, speciellt om hemolys misstänks.

 

 

Åtgärder på blodcentralen

 • Kontrollera om märkning & identitet
 • Se efter visuell hemolys (centrifugera röret)
 • Gör en serologisk undersökning inkl ABO, MG-test, DAT (Direkt Antiglobulin Test)
 • Om hemolys, ta LD & fritt hemoglobin

 

Alla svåra transfusionsreaktioner skall rapporteras, både till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) och till berörd blodcentral. I Sverige finns ett rapporteringssystem som benämns Blodsäkerhet i Sverige (BIS) som är utvecklat av Svensk förening för Transfusionsmedicin. Rapporteringssystemet har en egen hemsida, www.hemovigilans.se. En rapport från detta register publiceras tillsammans med den nationella statistiken på hemsidan.

BIS är konstruerat så att det skall kunna jämföras med det norska (Troll), danska (DART) och Engelska (SHOT). I dagsläget rapporteras mycket få allvarliga transfusionsreaktioner. Detta kan bero på underrapportering. De nordiska länderna har dock ett bra samarbete i frågorna.

Ett provtagningskompendium (Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg) finns på www.sahlgrenska.se (nås även från www.internetmedicin.se under: Tjänster - Laboratorieanalyser - Klinisk immunologi - Transfusionsmedicin). Här finns även mer utförlig information om handläggning av komplikationer, kontroller och åtgärder inför transfusion, krav på utrustning, provtagningsmaterial m m.

De flesta sjukhus har idag liknande kompendier med lokala regler, telefonnummer till jourhavande transfusionsmedicinare/klinisk immunolog. Alla regionsjukhus i Sverige har en 24-timmars jourlinje för stöd i transfusionsmedicinska frågor.


 

ICD-10

Blodtransfusion utan att diagnos anges Z51.3

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev