Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leverskada – läkemedelsinducerad

FÖRFATTARE

Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-02-08

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Läkemedelsinducerad leverskada är den vanligaste anledningen till akut leversvikt i Sverige och i många andra länder i västvärlden såsom USA. Paracetamol är ett exempel på en direkt toxisk skada som är dosberoende. Patienter med kroniska smärtor har tendens till att använda dels paracetamol i kombination med andra läkemedel men även kombinationspreparat med paracetamol (till exempel Citodon) (se Intoxikation - Paracetamol).

Däremot orsakar de flesta andra läkemedel som skadar levern en s k idiosynkratisk leverskada. Idiosynkratisk skada betyder att vissa patienter utvecklar skada av ett visst läkemedel i en vanlig dosering som andra tolererar. Nyligen har den tredje typen av leverskada beskrivits d v s ”indirect” leverskada. Denna typ av leverskada beror på effekten av läkemedlet d v s mera på vad läkemedlet gör än vad det är. Exempel är leverskada till följd av infliximab som påverkar immunsvaret på det viset att det kan leda till leverskada.

Vid oklar leverpåverkan: alltid noggrann anamnes beträffande läkemedel och örtpreparat.

 • Har patienten nyligen startat läkemedelsbehandling?

 • Starttid och sluttid? I vilka doser?

 • Tidigare exposition för nu aktuella läkemedel?

 • Utveckling av leverprover och symtom efter utsättning av det misstänkta läkemedlet?

 • Dokumentation av leverskada av detta läkemedel. Se länk

 

Vid fortsatt misstanke om läkemedel som orsak: seponera misstänkt(a) läkemedel.

 

 

 

DIAGNOSTIK

 

Det finns inget serologiskt test för att bekräfta diagnosen läkemedelsassocierad leverskada. Detta är troligen den svåraste diagnosen att komma fram till vid utredningen av patologiska leverprover.

Det mest använda orsakssambands-instrumentet är s k RUCAM instrument.

RECAM (“revised electronic version of RUCAM for the diagnosis of Drug-induced liver injury, DILI) har blivit utvecklat, inom de närmast månaderna kommer det att vara tillgängligt online.

Vissa principer är av stor betydelse för att utvärdera:
 

 1. Behandlingstiden - kortare behandlingstid gör sambandet mera sannolikt.

 2. Utvecklingen av leverprover efter utsättning av det läkemedel som är misstänkt - förbättring talar för samband.

 3. Uteslutande av andra differentialdiagnoser, t ex med ultraljud lever, virusserologier - viktigt att utesluta andra tänkbara diagnoser.

 4. Dokumentation av leverskada av det läkemedel som är misstänkt - väl dokumenterad leverskada talar för samband.

 5. Har patienten haft tidigare exposition för detta läkemedel? Har positiv "rechallenge", d v s har patienten utvecklat leverskada vid ny exposition? Anses vara gold standard för diagnos om patienten har positiv rechallenge för samma läkemedel.

 

 

Associerade rubbningar

 • Hudutslag?
 • Feber?
 • Lymfkörtelförstoring?
 • Blodstatus, Diff (eosinofili?), Urinsticka, Kreatinin

 

 

Vid hepatocellulär reaktion

 • Ultraljud
 • Anti-HAV, HBsAg, anti-HCV, anti-EBV, anti-CMV, anti-HEV
 • Vid oklar duration respektive vid protraherat förlopp: ANA, SMA, IgG, IgA, IgM

 

 

Vid kolestatisk reaktion eller blandform

 • Ultraljud och/eller datortomografi

 

 

Vid protraherat förlopp

 • I första hand MRCP för att utesluta gallstenar i gallgång alt primär skleroserande kolangit. Anti-HAV, anti-EBV, anti-CMV, AMA, IgG, IgA och IgM.
 • I andra hand leverbiopsi

 

 

Provokationstest

 • Bör undvikas
 • Endast om stark indikation för behandlingen med läkemedlet ifråga och/eller om likvärdigt behandlingsalternativ saknas och annat alternativt läkemedel saknas.
 • Täta laboratoriekontroller. Förslagsvis 2 prover första veckan, 1 gång/vecka i 3 veckor, varannan vecka i 1 månad

 

 

 

PROGNOS

 

Läkemedelsinducerad leverskada och samtidig ikterus är ett allvarligt tillstånd. Dessa patienter har visat sig ha ungefär 10 % risk för att dö av leverskadan eller behöva levertransplantation.

 

 

Läkemedel som kan ge leverskada

Nyligen har läkemedel som har visat sig orsaka leverskada blivit kategoriserade.

De läkemedel som har en mycket väl dokumenterad leverskada tillhör kategori A, som har åtminstone 50 fallrapporter, Kategori B har 12-49 fallrapporter, C 4-11 och kategori D 1-3. Sedan finns det kategori E som innehåller läkemedel som inte har bevis för leverskada.

Nedanför finns tabell med läkemedel i kategori A som kan ses vara huvudhepatoxin bland vanliga läkemedel:

 

 

Läkemedel

 1. Allopurinol
 2. Amiodarone
 3. Amoxicillin-clavulanate
 4. Anabola steroider
 5. Atorvastatin
 6. Azatioprin / 6-Merkaptopurin
 7. Busulfan
 8. Dantrolen
 9. Didanosin
 10. Diklofenak
 11. Disulfiram
 12. Efavirenz
 13. Erytromycin
 14. Estrogenpreparat
 15. Fenytoin
 16. Floxuridin
 17. Flukloxacillin
 18. Flutamid
 19. Guldpreparat
 20. Halotan
 21. Hydralazin
 22. Ibuprofen
 23. Infliximab
 24. Interferon alfa / Peginterferon
 25. Interferon beta
 26. Isoniazid
 27. Karbamazepin
 28. Ketokonazol
 29. Klorpromazin
 30. Metotrexat
 31. Metyldopa
 32. Minocyklin
 33. Nevirapin
 34. Nimesulide
 35. Nitrofurantoin
 36. Paracetamol
 37. Propyltiouracil
 38. Pyrazinamid
 39. Quinidin
 40. Rifampin
 41. Simvastatin
 42. Sulfametoxazol / Trimetoprim
 43. Sulfasalazin
 44. Sulfonamid
 45. Sulindak
 46. Telitromycin
 47. Tioguanin
 48. Tiklopidin
 49. Valproat

 

Läkemedel som förekommer i LiverTox och har minst 50 fallrapporter av läkemedelsindicerad leverskada.

 

 

Referenser

Björnsson E, Olsson R. Outcome and prognostic markers in severe drug-induced liver disease. Hepatology 2005; 42: 481-489. Länk

Björnsson ES, Hoofnagle J. Categorization of drugs implicated in causing liver injury: critical assessment based on published case reports. Hepatology 2016; 63: 590-603. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev