Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hiv – preexpositionsprofylax (PrEP)

FÖRFATTARE

Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-11-23

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Förebyggande läkemedelsbehandling med det antiretrovirala kombinationsläkemedlet emtricitabin/tenofovir disoproxilfumarat (TDF) har visat sig reducera risken för hivöverföring med ca 90 % bland män som har sex med män (MSM) och transpersoner med stort risktagande som innebär hög risk att smittas med hiv. Användandet av PrEP till speciellt riskutsatta individer rekommenderas tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder av European AIDS Clinical Society (EACS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och World Health Organisation (WHO).

I Sverige rekommenderas PrEP i första hand till MSM som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga. PrEP kan även övervägas till andra personer där risk för smitta bedöms vara betydlig.

 

Se även behandlingsöversikt - Hiv – symtomatologi och diagnostik

 

 

 

HANDLÄGGNING

 

PrEP bör endast förskrivas av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av hivbehandling.

Emtricitabin/tenofovir ges antingen dagligen 1 x 1 eller i vissa fall ”on-demand” vilket innebär att två tabletter tas 2-24 timmar innan risktagande och därefter 1 gång dagligen tills 48 timmar har passerat efter senaste risktillfället. Emtricitabin/tenofovir förskrivet till vuxna personer som PrEP ingår i högkostnadsskyddet. Vid njurfunktionsnedsättning kan i undantagsfall tenofoviralafenamid + emtricitabin (Descovy) användas. Den påtagligt mycket högre kostnaden måste dock beaktas.

 

 

Inför behandlingsstart
 

 • Information om att PrEP inte utgör ett 100 %-igt skydd mot hiv och rekommendation om kondomanvändning som skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
   
 • Negativ nytagen hivserologi skall finnas innan PrEP inleds
   
 • Vaccination mot hepatit A och hepatit B erbjuds personer som saknar skydd
   
 • Njurfunktion kontrolleras med P-kreatinin
   
 • STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis)

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

 • Hivserologi och STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis) kontrolleras var tredje månad
   
 • P-kreatinin, ALAT och hepatit C-serologi kontrolleras regelbundet (var 3–6 månad)
   
 • Indikation och följsamhet utvärderas och STI-rådgivning ges regelbundet
   
 • Vid behov erbjuds kuratorskontakt
   
 • PrEP förskrivs endast för tre månader åt gången och för receptförnyelse krävs provtagning enligt ovan

 

 


Referenser

McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Preexposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomized trial. Lancet 2016;387:53-60. Länk

Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med 2015;373:2237-2246. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev