Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hiv – symtomatologi och diagnostik

FÖRFATTARE

Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-11-23

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Att leva med hiv
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

En hivinfektion kan förlöpa asymtomatiskt under många år. Symtom förekommer framför allt vid avancerad sjukdom samt ibland några veckor efter smittotillfället (s k primärinfektion).

Det är viktigt att diagnostisera hiv så tidigt i infektionsförloppet som möjligt, dels för att patienten skall kunna följas optimalt och erhålla behandling när sådan är indicerad, dels ur smittskyddssynpunkt.


Se även behandlingsöversikt - Hiv – behandling

 

 

 

PRIMÄR HIVINFEKTION

 

Symtom

Symtom på primär hivinfektion ses hos > 50 % av smittade patienter.
 

 • Symtomdebut 1-4 veckor efter smittotillfället (vanligtvis cirka 2 veckor).
   
 • Symtomduration vanligtvis 1-2 veckor (ibland bara några dagar och ibland upp till en månad).
   
 • Ofta mononukleosliknande sjukdomsbild med feber, faryngit (ibland med ulcerationer i munslemhinna och svalg) och lymfkörtelförstoring.
   
 • Drygt 50 % har utslag (makulösa röda efflorescenser på övre delen av thorax och rygg, ibland också på ansikte, armar och lår).
   
 • Serös meningit/meningoencephalit förekommer ibland.

 

Bilder - Hivinfektion


Laboratorieprover
 

 • Anemi, leukopeni och trombocytopeni är vanligt
 • Ofta ses förhöjda leverenzymer (ASAT och ALAT)
 • CRP är normalt eller lätt förhöjt

 

 

Diagnostik
 

 • Hivserologi: HIV-Ak/Ag Kombotest. Vid stark misstanke akutmärk proverna (OBS! Informera patienten att proverna tas).
   
 • Hivserologi med snabbsvar (30 min) erbjuds på vissa mottagningar, obs att känsligheten i antigendelen kan vara sämre än kombotestet. Skall inte användas vid misstanke om primärinfektion eller om smittotillfället ligger nära i tiden.
   
 • Det tar någon till några veckor innan hivantikroppar börjar bildas. Om provtagning sker tidigt i förloppet kan antikroppstest visa ”falskt” negativt resultat. I dessa fall är ofta antigentestet positivt om patienten har en symtomatisk primär hivinfektion. HIV-RNA mätt med PCR blir positivt ännu tidigare i förloppet och kan i undantagsfall tas vid stark misstanke på primär hivinfektion.

 

 

Differentialdiagnoser
 

 

 

Handläggning

Telefonkontakt med infektionsklinik bör tas.

Vid stark misstanke på primär hivinfektion kontaktas infektionsklinik redan vid misstanke, annars vid positiva provsvar.

Obs! Snabb handläggning. Patienter med primär hivinfektion bör oftast behandlas akut med antiretrovirala läkemedel.

 

 

 

SYMTOMATISK KRONISK HIVINFEKTION

 

Bortsett från primärinfektionen är en hivinfektion vanligtvis asymtomatisk fram till dess antalet T-hjälparceller (CD4+ celler) minskat till under 350 x 106/L. Durationen av det asymtomatiska sjukdomsstadiet kan variera från något år till > 10-15 år. Ju högre virusreplikation (kan mätas med kvantitativ HIV-RNA-PCR i plasma), desto snabbare minskning av antalet CD4-celler och sjukdomsprogress till aids.

 

”Tidiga” symtom
 

 

 

Senare symtom
 

 • Viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar
 • Recidiverande pneumonier
 • Kronisk diarré
 • Annan aidsdefinierande diagnos (se Klassifikation av hivinfektion)

 

 

Laboratorieprover
 

 • Anemi, leukopeni och trombocytopeni är vanligt
 • SR, ofta hög i sena stadier

 

Hivserologi (HIV-Ak/Ag Kombotest) tas vid misstanke på hivinfektion (vida indikationer). Vid positivt test gör laboratoriet ett konfirmerande och mer specifikt Western Blot-test samt ytterligare ett andra konfirmerande antikroppstest på nytt prov (ELISA).

Patienter som befunnits vara hivpositiva, remitteras efter telefonkontakt till infektionsklinik.

 

 

 

INDIKATORSJUKDOMAR HIV

 

2/3 av nydiagnostiserad hiv i Sverige är s k ”Late presenters”, CD4 < 350, många har sökt sjukvård tidigare där hivdiagnosen förbisetts. Genom att utöka hivtestning vid indikatorsjukdomar där förväntade prevalensen är relativt hög kan fler oupptäckta hivinfektioner diagnostiseras.

Indikatorsjukdomar har förväntad hivprevalens > 0,1 % i europeisk population.

Exempel:

 

 

 

Aidsdefinierande diagnoser
 

 • Candidiasis, bronk, trakea, lungor, esophagus
 • Cervixcancer, invasiv *
 • Coccidioidomykos, disseminerad eller extrapulmonell
 • Cryptococcos, extrapulmonell
 • Cryptosporidos, kronisk intestinal (> 1 månad)
 • CMV-sjukdom (annan än lever, mjälte eller lymfkörtlar)
 • CMV-retinit
 • Encephalopati, hivrelaterad
 • HSV, kroniska sår (> 1 mån), bronkit, pneumonit, esophagit
 • Histoplasmos, disseminerad eller extrapulmonell
 • Isosporiasis, kronisk intestinal (> 1 månad)
 • Kaposis sarkom
 • Lymfom, B-cells (Burkitt)
 • Lymfom, immunoblastiskt
 • Lymfom, primärt i hjärna
 • Mycobacterium atypiska, disseminerad eller extrapulmonell
 • Mycobacterium tuberculsosis, pulmonell * eller extrapulmonell
 • Pneumocystis carinii pneumoni
 • Pneumoni, recidiverande bakteriell * (> 2 / ett år)
 • Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML)
 • Salmonellasepsis, recidiverande
 • Toxoplasmos, hjärna
 • Wasting syndrome, hivrelaterad (viktförlust > 10 % + kronisk diarré > 2 lösa avföringar/dag > 30 dagar eller kronisk trötthet och dokumenterad feber > 30 dagar, intermittent eller konstant, utan annan förklaring)

 

 

 

LÄNKAR

 

Smittskyddsblad - Hiv


 

ICD-10HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med extrem avmagring B22.2
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes B22.7
HIV-infektion med encefalopati B22.0
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit B22.1
Akut HIV-infektionssyndrom B23.0
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati B23.1
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes B23.2
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B24
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer B21.8
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör B21.9
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad B21.3
HIV-infektion med multipla maligna tumörer B21.7
HIV-infektion med Burkitts lymfom B21.1
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom B21.2
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med Kaposis sarkom B21.0
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

B24 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]


Referenser

1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1992;41:RR-17. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev