Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

FÖRFATTARE

Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-07-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Risken för opportunistiska infektioner hos HIV infekterade och andra immunsupprimerade patienter ökar successivt när CD4-talet sjunker under 200/mm3.

Innan effektiv antiretroviral behandling fanns behövdes i de flesta fall livslång sekundärprofylax efter initial behandling för att opportunisten inte skulle återkomma. Med dagens antiretrovirala kombinationsbehandling kan profylax utsättas när aids-patientens CD4-tal är över 200/mm3, eller om HIV RNA i blod uppmätts till < 50 kopior/ml vid två tillfällen (undantag för det senare är cryptokockmeningit och atypisk mykobakterieinfektion).

En effektiv antiretroviral behandling är en förutsättning för bestående utläkning hos patienter med aids och dagens antiretrovirala kombinationsbehandling har minskat frekvensen av opportunistiska infektioner betydligt. Vid de flesta opportunistiska infektioner skall antiretroviral behandling insättas inom 2 veckor (undantag är cryptokockmeningit).

För flera opportunister t ex cryptosporidiosis och JC-virus orsakad progressiv multifokal encefalopati finns ingen bra specifik behandling, men patienten förbättras oftast om immunförsvaret återställs med antiretroviral behandling.

Här ges behandlingsförslag på vanliga opportunistiska infektioner (i bokstavsordning) som förekommer i Sverige. Intracellulära mikroorganismer dominerar. För tuberkulos se pärmen Vårdprogram för tuberkulos (utgivet av Svensk Lungmedicinsk Förening och Hjärt-Lungfonden) och ge akt på läkemedelsinteraktioner, se www.hiv-druginteractions.org.


 

CANDIDA ALBICANS ESOFAGIT

 

 

CMV-INFEKTION DISSIMINERAD

 

T ex CMV-retinit
 

 


Alternativ som är svårt att få tag på i Sverige:

 


Profylax:

 • Valganciklovir (T. Valcyte) 450 mg x 2

 • Ganciklovir 5 mg/kg x 1 alternativt Natriumfoskarnet 90-120 mg/kg x 1 i.v. 5-7 dagar per vecka. Biverkningar medför ofta att profylaxen får alterneras ex ganciklovir 6 veckor följt av natriumfoskarnet i 2 veckor

 

CRYPTOKOCKMENINGIT

 

 • Induktionsbehandling med liposomalt amfotericin B (Ambisome) 3-4 mg/kg x 1 i.v. och flucytosin (Ancotil 100 mg/kg per dag) i.v. i minst 2 veckor.

  Alternativt amfotericin B (Fungizone) 0,7-1,0 mg/kg x 1 i.v. och flucytosin (Ancotil 100 mg/kg per dag) i.v. om ekonomiska möjligheter saknas och njurfunktionen är bra.

  Därefter konsolideringsbehandling med flukonazol 400-800 mg x 1 p.o (K Fluconazol) i 8 veckor. Därefter sekundärprofylax med flukonazol 200 mg per dag i minst 1 år och tills immunförsvaret återhämtat sig till över 200 i CD4-tal. Lindriga fall kan behandlas med enbart flukonazol. Sätt inte in antiretroviral behandling för tidigt p g a risk för kraftig inflammation orsakad av immunrekonstitution.

 

 

Profylax:

 

CRYPTOSPORIDIOSIS

 

 • Effektiv antiretroviral terapi och därmed förbättrat immunförsvar är bästa behandlingen.

 • Paromomycin 1 g x 2 (T Humatin 250 mg licenspreparat) + azitromycin 600 mg x 2 (T Azitromax 600 mg) i 3-4 veckor kan försökas i svåra fall. I amerikanska litteratur finns även angivet tillägg av nitazoxanide som kan vara svårt att få tag på i Sverige.

 

HERPES SIMPLEX, KRONISK INFEKTION

 

 

 

Profylax:

 

HERPES ZOSTER

 

 

JC-VIRUS (PROGRESSIV MULTIFOKAL LEUKOENCEFALOPATI)

 

 • Ingen specifik behandling finns. Försök minska på immunsuppression. Antiretroviral behandling vid hivinfektion.


MYKOBAKTERIE-INFEKTION, ATYPISK DISSIMINERAD

 

Ge alltid minst 3 medel initialt tills patienten förbättras vad gäller feber, svettningar och allmäntillstånd. Justera ev behandlingen när svar på resistensbeskedet anländer.

Många proteashämmare och CYP3A4-hämmare (ritonavir och kobcistat) och vissa NNRTI (efavirenz) påverkar rifabutindoseringen. Se www.hiv-druginteractions.org för dosering i de fall preparaten ges samtidigt. Klaritromycin ger också mycket interaktioner och azitromycin bör därför användas i dessa fall.

 

 


Alternativ:

 


Profylax:

 • Minst 2 av ovanstående medel

 

PNEUMOCYSTIS JIROVECI PNEUMONI (PCP)

 

 • Svåra fall: trimetoprim (TMP) 15-20 mg/kg + sulfametoxazol (SMX) 75-100 mg/kg/dag p.o (sic) uppdelat i 2-3 doser (T Bactrim forte 160/800mg, T Eusaprim forte 160/800mg). Halvera dosen efter terapieffekt. Behandlingstid 2-3 veckor. Ge steroider (T Prednisolon 30-40 mg/dag och högre doser 40 mg x 2 kan ges i de svåraste fallen) vid andningsinsufficiens för att om möjligt vinna tid så att patienten klarar sig utan respirator tills behandlingseffekt uppnås.

 • Fall utan tecken på andningsinsufficiens: börja med lägre dos än ovan ex trimetoprim+sulfametoxazol i dos motsvarande TMP 7,5-10 mg/kg p.o.

 

 

Alternativa behandlingar t ex vid sulfa-allergi:

 


Profylax:

 


Alternativ profylax:

 

 

TOXOPLASMOS CEREBREAL

 

Patienten skall bli bättre på 7-14 dagars behandling annars stor risk för annan diagnos ex cerebralt CNS-lymfom.
 

 

 

Alternativa behandlingar:

 

 


Profylax:

 

 

ICD-10

HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med mykobakterieinfektion B20.0
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3

 

Referenser
 

RAV hemsida:

www.rav.nu

Amerikanska guidelines:

Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev