Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar: Lymfomatoid papulos och primärt kutant anaplastiskt storcelligt CD30+ lymfom

FÖRFATTARE

Specialistläkare Karolina Wojewoda, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2021-10-17

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. 65–75 % av hudlymfomen är T-cellslymfom och cirka 20–25 % är B-cellslymfom.

 

Primära kutana T-cellslymfomen förekommer som:

 • Mycosis fungoides (MF) med subtyper, 60%
 • Sézarys syndrom (SS), cirka 5%
 • CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar, cirka 30 % (Lymfomatoid papulos och primärt kutant anaplastiskt storcelligt CD30+ lymfom)

PM "Mycosis fungoides och Sezarys syndrom"

 

Uppdaterat vårdprogram för hudlymfom finns här.

 

 

Epidemiologi

 

Lymfomatoid papulos (LyP)

 

Lymfomatoid papulos är vanligare hos män än hos kvinnor (2–3:1) och ses oftast hos personer i 45 års ålder, men kan förekomma i alla åldrar. Årsincidens är 12–19/100000 personer och år.

 

 

Primärt kutant anaplastiskt storcelligt CD30+ lymfom (PC-ALCL)

 

Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom är vanligare hos män än hos kvinnor (2–3:1) och medianåldern vid insjuknande är 50–60 år. 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Lymfomatoid papulos

 

Kliniska fynd vid LyP är:

 

 • Några till hundra papulonodulära (se bild) eller papulonekrotiska (se bild) lesioner som oftast är lokaliserade till bålen och extremiteter (se bild).

 • Lesionerna kan ulcerera men självläker inom 3–12 veckor, brukar oftast inte klia men kan efterlämna ärr.

 • Sjukdomen har ofta ett kroniskt återkommande förlopp under flera år.

 

Primärt kutant anaplastiskt storcelligt CD30+ lymfom

 

PC-ALCL karaktäriseras av:

 

 • Snabbt växande solitär nodulus (se bild) eller papel (se bild) som ofta ulcererar (se bild) och är asymtomatisk.

 • Spontan regress av lesioner kan förekomma.

 • Lesionerna är oftast lokaliserade till övre delen av kroppen, men hela kroppen kan vara involverad.

 

 

UTREDNING

 

I primärvården


Vid anamnestagning är det viktigt att ta hänsyn till:

 

 • Duration av hudsymtom?
 • Andra sjukdomar och mediciner?
 • B-symtom: ofrivillig viktnedgång, oförklarlig feber, nattliga svettningar?
 • Andra sjukdomar och mediciner?
 • Återkommande hudförändringar?

 

Status

 

Tänk på:

 

 • Inspektera hudkostymen. Förekomst av: Papler? Noduli? Tumör? Ulceration?
 • Dokumentera hudstatus med foto
 • Palpation av lymfkörtlar vid sedvanliga stationer: Avvikande och/eller förstorade lymfkörtlar över 1,5 cm?
 • Palpera buk: Förstorade organ?

 

Hudbiopsi

 

 • Hudbiopsi (helst två stansbiopsier, minst 4 mm i diameter), från olika lesioner med frågeställning hudlymfom.
 • Vid misstanke om PC-ALCL helst diagnostisk excision av hela lesionen om möjligt.

 

På hudklinik

 

När diagnosen är säkerställd kan man behöva göra ytterligare undersökningar för att kartlägga sjukdomens utbredning och utesluta extrakutan sjukdom.

 

 

Blodprover

 

Hb, LPK, diff, trombocyter, leverstatus, LD, kreatinin, HIV, hepatit B och C.

 

 

Datortomografi

 

 • LyP: CT-undersökning behövs inte
 • PC-ALCL:  CT hals, thorax, buk och bäcken

 

Lymfkörtelbiopsi

 

Vid lymfadenopati över 1,5 cm eller avvikande lymfkörtel bör lymfkörtelpunktion övervägas.

 

 

Benmärgsbiopsi

 

Benmärgsundersökning är vanligtvis inte indicerat, men kan bli aktuellt vid PC-ALCL om CT påvisar systemisk sjukdom.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Pityriasis lichenoides
 • Reaktiv lymfoid hyperplasi sekundärt till insektsbett, skabb, läkemedel, infektioner
 • Transformerad CD30+ mycosis fungoides
 • Kutant B-cellslymfom
 • Systemiskt lymfom

 

 

BEHANDLING

 

Lymfomatoid papulos

 

 • Det finns ingen kurativ behandling vid LyP. Det är vanligt med återfall vid utsättande av behandling.

 • Exspektans kan övervägas vid få lesioner av LyP. Topikala glukokortikoider grupp III–IV kan påskynda utläkning.

 • Lågdos metotrexat (5–20 mg som engångsdos en dag per vecka) eller PUVA (2 ggr/vecka, cirka 30 behandlingar) rekommenderas vid symtomgivande lesioner.

 • Vid svårbehandlade fall kan behandling med alfa-interferon eller retinoider övervägas.

 

Primärt kutant anaplastikst storcelligt CD30+ lymfom

 

 • Förstahandsbehandling vid solitära lesioner är strålbehandling eller kirurgisk excision.

 • Lågdos metotrexat (5–20 mg som engångsdos en dag per vecka) eller strålbehandling rekommenderas vid multifokal sjukdom.

 • Behandling med brentuximab-vedotin eller cytostatika kan rekommenderas vid behandlingsvikt eller extrakutan sjukdom.

 • Återfall kan observeras hos upp till 60 % av patienterna, vid spontan remission behövs ingen ytterligare behandling.

 

 

REMISS

 

Vid misstanke om hudlymfom eller bekräftad diagnos hudlymfom ska remiss alltid skickas till hudspecialist för vidare utredning. Remiss ska innehålla uppgifter om:

 • Den aktuella sjukdomen (debut, lokalisation, förlopp)
 • Övriga sjukdomar
 • Mediciner
 • Allmänsymtom
 • Eventuella förstorade lymfkörtlar
 • Noggrann beskrivning av hudstatus (bifoga foto)
 • Uppgift om någon form av behandling har prövats

 

 

UPPFÖLJNING

 

Uppföljning ska anpassas efter den enskilda patienten och den kliniska situationen. Patienter med hudlymfom bör lämpligen handläggas regionalt av ett multidisciplinärt team bestående av dermatolog, onkolog/hematolog och patolog med erfarenhet av hudlymfom. Uppföljningsfrekvens varierar beroende på typ av hudlymfom, sjukdomsstadium, insatt behandling och aktuella besvär.

 

Uppföljningen kan göras:

 • var 6–12:e månad vid indolenta lymfom med stabil sjukdom eller komplett remission
 • var 4–6:e vecka vid aktiv eller progressiv sjukdom

 

Möjlighet till nationell multidiciplinär konferens (nMDK) finns om man vill diskutera patienter med andra inom fältet. Här diskuteras:

 • Patienter med diagnostiska oklarheter, till exempel patienter med trolig diagnos hudlymfom där diagnosen dock varit svår att bekräfta eller patienter där det är svårt att kartlägga vilken sorts hudlymfom det rör sig om.
 • Patienter med avancerat stadium av hudlymfom där man önskar diskutera val av behandling.

 

Information om anmälan till nationell MDK finns i vårdprogrammet för hudlymfom här.

 

 

 

PROGNOS

 

 • LyP har nästan 100 % 10-årsöverlevnad. Det finns beskrivet att patienter med LyP har en liten risk att över tid utveckla MF, PC-ALCL eller Hodgkins lymfom.

 • Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom har en god prognos med 10-årsöverlevnad på nästan 90 %.

 

 

BILDARKIV

 

Lymfomatoid papulos (Dermis.net)

Primärt kutant anaplastikst storcelligt CD30+ lymfom (Dermis.net)

 

 

 

ICD-10

 

Lymfomatoid papulos C866

Primärt kutant anaplastikst storcelligt CD30+ lymfom C866


 

Referenser


Nationellt vårdprogram-Hudlymfom. 2021. Regionala Cancercentrum i samverkan. Länk

 

Willemze R, Hodak E, Zinzani PL, Specht L, Ladetto M, Committee EG. Primary cutaneous lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv30-iv40. Länk

 

Willemze R, Jaffe ES, Burg G, Cerroni L, Berti E, Swerdlow SH, et al. WHO-EORTC classification for cutaneous lymphomas. Blood. 2005;105(10):3768-85. Länk

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev