Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Psoriasis

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2022-01-28

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Klicka här för att visa
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Psoriasis är en kronisk, immunmedierad, inflammatorisk systemsjukdom (IMID = immune mediated inflammatory disease) som huvudsakligen drabbar huden och ibland även lederna. Prevalensen är 2-3 % bland kaukasier och den varierar mellan olika etniska grupper. Sjukdomen drabbar båda kön i lika utsträckning.

I omkring hälften av fallen sker sjukdomsdebuten före 30 års ålder och kvinnor har i genomsnitt en lägre debutålder än män.

Sjukdomen läker sällan spontant. Den varierar i intensitet och utbredning mellan individer, men förblir ofta relativt konstant hos en och samma individ.

Många psoriasissjuka upplever att sjukdomen har en påtaglig inverkan på livskvalitet och medför inskränkningar både i det sociala livet och i yrkeslivet.

 

Patogenes

Psoriasis betraktas idag som en kronisk, immunmedierad, systemsjukdom med huden och ibland lederna som huvudsakliga målorgan. För utveckling av klinisk manifest sjukdom krävs en interaktion mellan genetisk predisposition och omgivningsfaktorer (triggerfaktorer). Dock är de signaler (ev antigen/autoantigen) som initierar den inflammatoriska processen fortfarande i stor utsträckning okända.

Antigenpresenterande celler i hud aktiveras av dessa potentiella antigen och följden blir en specifik T-cells aktivering, med lokal cytokinfrisättning. Detta leder till aktivering samt hyperproliferation av keratinocyter och till de dermala kärlförändringar som vidmakthåller denna specifika, inflammatoriska och fjällande reaktion. Både det medfödda och förvärvade immunsystemet är involverade i sjukdomens patogenes.

Benägenheten för detta reaktionsmönster är ärftlig. Hur genetiken inverkar mer exakt är dock fortfarande i stor i utsträckning okänd. En rad områden i arvsmassan, så kallade PSORS, har identifierats. Lokus/området med starkast association är PSORS1, lokaliserad på kromosom 6, i närheten till MHC (major histocompatibility complex genes). PSORS1 är uppskattad att bidra upp till 50 % av psoriasis-ärftligheten. HLA-Cw6, en variant av HLA-C (human leucocyte antigene), är med största sannolikhet huvudgenen vilken är associerad med tidig uppkomst av psoriasis. Den genetiska defektens exakta natur är dock fortfarande oklar. Sannolikheten att få psoriasis om en av föräldrarna har sjukdomen är ca 30 % och ca 60 % om båda har psoriasis.

 

Triggerfaktorer

Yttre och inre faktorer kan trigga utbrott och/eller skov av psoriasis hos en predisponerad individ.

Vanliga triggerfaktorer är:
 

 • Infektioner (t ex streptokocker, candida)
 • Psykogena faktorer (livskris)
 • Trauma (Koebners fenomen)
 • Sol (ca 5-10 % försämras)
 • Rökning
 • Läkemedel (visar sig ofta under första året)
  - Litium
  - Betablockerare (omdiskuterat)
  - Klorokin
  - Abrupt utsättande av systemiska kortikosteroider eller potenta lokalsteroider
  - Interferon


SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

De vanligaste förekommande utslagen är välavgränsade, runda, infiltrerade fläckar med röd yta täckta av stearinglänsande fjäll. Avlägsnas fjällen uppträder en rodnad och lättblödande hudyta. Utslagen är ofta symmetrisk lokaliserade. Predilektionsställen är extremiteternas sträcksidor. Utbredningen samt plaquens storlek och lokalisation varierar betydligt. Klåda är vanligt och uppträder i perioder.

 

Olika former av psoriasis baserat på utslagens storlek, lokalisation och kvalitet:
 

 • Plaquepsoriasis
  Utgör den vanligaste formen av psoriasis. Utslagen är oftast lokaliserade till predilektionsställena (se ovan), men kan också bilda stora sammanflytande ytor över bål och extremiteter.
  Om hela eller nästan hela hudytan (> 90 %) är engagerad benämns tillståndet psoriasiserytrodermi.
   
 • Guttat psoriasis
  Är ofta det första insjuknandet i psoriasis hos yngre personer.
  Består av 0,5-1 cm stora, ytliga, runda, röda fläckar med viss fjällningstendens över bål och extremiteter. Lesionerna uppträder akut och ofta efter infektion, särskilt efter streptokock-tonsillit.
   
 • Invers psoriasis och psoriasis i ansikte
  Invers psoriasis förekommer i hudveck. Lesionerna är rodnade och välavgränsade, men ej fjällande. I ansiktet är predilektionsställerna panna (nära hårfästet), nasolabialt, ögonbryn.
   
 • Hand-fotpsoriasis
  Oftast lokaliserad till hand-fotryggar, särskilt knogar. Förekommer också palmart/plantart.
   
 • Hårbottenpsoriasis
  Tjocka fjäll på rodnad yta i delar av eller hela hårbotten samt 1-2 cm utanför hårfästet. Kan engagera öron och hörselgångar och ligga bakom extern otit.
   
 • Nagelpsoriasis
  Ger punktformiga fördjupningar i nagelytan, rödgula fläckar i nagelplattan och/eller porös tjock nagel som lossnar perifert. Förekommer hos ca 25 %.
   
 • Pustulösa former av psoriasis
  Ovanliga. Ger sterila pustler på rodnad bas. Det finns tre undertyper:
  - Generaliserad pustulös psoriasis (GPP) och en avgränsad form, acrodermatitis continua (Hallopeau). Vid GPP är patienten ofta svårt sjuk med feber, allmänsymtom och en kraftig systemisk inflammation. Tillståndet kräver som regel inneliggande vård. Acrodermatitis continua ger pustler distalt på tår, fingrar och naglar.
  - Pustulosis palmoplantaris (PPP), kännetecknas av recidiverande pustler i handflata och/eller fotsulor är genetisk skild från psoriasis se PM Pustulosis palmoplantaris.

Barn

Hos barn kan utslag i ansikte, genitalt/blöjområde föreligga och länge betraktas som eksem.

 

Visa Atlas psoriasis (samtliga former)


Bedömning av svårighetsgrad av psoriasis

Med utvecklingen av en bredare behandlingsarsenal och insikten att svår psoriasis är associerad med ökad kardiovaskulär risk växer kraven på objektiv dokumentation av svårighetsgrad och behandlingseffekt.

De mest använda skattningsinstrument är:
 

 • PASI (Psoriasis Area and Severity Index) är en bedömning av lesionernas utbredning och svårighetsgrad (rodnad, fjällning och infiltration) inom olika kroppsdelar (huvud hals, bål, armar och ben). Skala 0-72.
   
 • PASI 75, PASI 90, PASI 100 används för att beskriva procentuell förbättring av utslagen efter insatt behandling. Talen innebär en reduktion av PASI med respektive 75, 90, 100 procent.
   
 • BSA (Body Surface Area) anger hur många procent av hudytan som är täckt med psoriasis (patientens handflata med fingrar motsvarar drygt 1 %).
   
 • DLQI (Dermatology Life Quality Index) är det mest använda hudspecifika livskvalitetsinstrumentet (skala 0-30).

Med hjälp av dessa instrument kan mild, medelsvår resp svår psoriasis definieras:
 

 • Mild psoriasis BSA < 5, PASI < 3, DLQI ≤ 5
 • Medelsvår psoriasis BSA 5-10, PASI 3-9, DLQI 6-9
 • Svår psoriasis BSA > 10, PASI > 10, DLQI > 10

Associerade sjukdomar

Ledinflammation i form av psoriasisartrit och ev mjukvävnadsengagemang förekommer hos cirka 30 %. Symtombilden kan variera från entesiter (d v s inflammation i senor/ligamentinfästen i benet) och mild artrit (inflammation i ledkapsel) i enstaka led till svår destruktiv sjukdom (arthritis mutilans). För att kritiskt värdera eventuell förekomst av psoriasisartrit kan det vara värdefullt att utöver ledstatus komplettera med ett PEST-formulär som patienten fyller i vid besöket.

Psoriasis är associerat med autoimmuna sjukdomar så som alopecia areata, glutenintolerans och vitiligo. Mb Crohn och ulcerös kolit ses även i större utsträckning, däremot är det mer omdebatterat huruvida det finns en koppling till multipel skleros (MS).

Patienter med svår psoriasis har en högre förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer, däribland rökning, hyperlipidemi, hypertoni, diabetes, övervikt, depression och alkoholmissbruk. Orsaker till detta samband är oklart, men beror sannolikt på en kombination av flera faktorer såsom ärftlighet, ökad inflammatorisk aktivitet och en ogynnsam livsstil.

Genom livsstilsåtgärder kan flera riskfaktorer påverkas:
 

 • Rökstopp
 • Viktminskning om övervikt
 • Fysisk aktivitet
 • Stresshantering


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Beroende av utslagens storlek, lokalisation och kvalitet kan olika differentialdiagnoser övervägas:

Differentialdiagnos Överväg vid
Pityriasis rosea Guttat psoriasis
Seborroiskt eksem Psoriasis i ansikte och hårbotten
Tinea corporis Plaquepsoriasis med mindre omfattande fjällbildning
Nagelsvamp Nagelpsoriasis
Eksem Psoriasis på händer och fötter (palmoplantar psoriasis)
Intertrigo-candidainfektion Invers psoriasis

 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

Diagnosen baseras på anamnes, utseende och lokalisation.

Den histopatologiska bilden är i normalfallet typisk. Om den kliniska bilden är oklar har man dock sällan någon hjälp av histologisk undersökning. Biopsi kan i utvalda fall ändå vara värdefullt för att utesluta eller påvisa mycosis fungoides.

Vid misstanke om mykos eller candidainfektion tas svampodling.
Misstänks guttat psoriasis tas svalgodling eller strep-A, hos barn även perianalt (perianal streptokock dermatit).


 

 

BEHANDLING
 

Patienter med lindrig psoriasis kan skötas i primärvården.

Barn, ungdomar och patienter med utbredd eller terapiresistent sjukdom bör handläggas av dermatolog.

Vid alla former av psoriasis är noggrann information till patienten väsentlig. Det är viktigt att tillsammans med patienten definiera behandlingsmål, för att kunna utvärdera långtidseffekterna, i synnerhet hos de med medelsvår till svår psoriasis som skall behandlas med systemiska (konventionella och biologiska) läkemedel.

De viktigaste behandlingsalternativen är:
 

 1. Utvärtes medel
 2. Ljusbehandling (bör skötas av dermatolog)
 3. Systemiskt tillförda läkemedel (bör skötas av dermatolog)

1. Utvärtes medel

Mjukgörande medel med avfjällande (keratolytisk) effekt


Mjukgörande medel är en viktig del av basbehandlingen. Karbamid eller propylenglykol som tillsats ökar hydreringen i hornlagret, har avfjällande effekt och kan minska klåda och stramhetskänsla i huden.

Krävs kraftigare avfjällning kan man använda salicylsyra 2-5 % i olja, kräm eller salva beroende på lokalisation (OBS! applikation över kroppsytor > 20 % medför risk för toxisk effekt).
 

Vid helkroppssmörjning av vuxen en gång dagligen i en vecka behövs ca 200 g.


Lokala medel med antipsoriatisk effekt:
 

Vitamin D3 analoger: Kombination av kalcipotriol och grupp III-steroid (Daivobet, Enstilar) är förstahandsmedel vid psoriasis. Behandlingen inleds med 1 applikation dagligen under ca 4 veckor, därefter ev underhållsbehandling 2 gånger/vecka i kombination med mjukgörande. Daivobet/Enstilar är inte lämpligt i ansikte/hudveck. Maximal veckodos för vuxna är 100 g.

Behandling med kalcipotriol (Zoriaxol) finns att tillgå som både salva och lösning.

Glukokortikoider: Val av preparat och behandlingsduration anpassas efter ålder, svårighetsgrad och kroppsregion:
 

 • Bål, extremiteter: grupp III (-IV)-steroid (småbarn grupp II-steroid)
   
 • Ansikte, hudveck, genito-analt: grupp I –II-steroid (kräm rekommenderas)
   
 • Hårbotten: grupp III-IV-steroid (lösning eller emulsion). Vid kraftig fjällning rekommenderas först avfjällande behandling med t ex salicylsyra i Decubal kräm 5 %. Specifika instruktioner för hur patienter ska tvätta ur salicylsyra i Decubal, se länk.

Daglig användning bör inte överstiga 4 veckor för kropp och hårbotten och 2 veckor för ansikte och hudveck. Med en anslutande utglesningsfas minskar risken för uppblossning (rebound). Efter utglesning kan underhållsbehandling 1-2 ggr/vecka behövas.

 

 

 

2. Ljusbehandling

UVB


Används vid medelsvår plackpsoriasis som inte svarat tillfredsställande på lokalbehandling och vid guttat psoriasis. Behandlingen ges som monoterapi eller i kombination med annan antipsoriatisk behandling. Avfjällning med t ex salicylsyreprepatat (se ovan) är viktig innan behandlingsstart. Behandlingen med smalbands-UVB ges i suberytem dos 2-3 gånger/vecka i 6-10 veckor (max 30 ggr). I regel ges högst 2 behandlingsomgångar per år.


PUVA

Används vid svår psoriasis. Psoralen (P) fungerar som ljussensibiliserare i kombination med UVA-ljus. Behandling 2 ggr per vecka i ca 8-10 veckor. Kumulativ maxdos är 200 beh per liv.


Klimatvård (vanligtvis på Kanarieöarna)

Ordineras som supplement till annan behandling hos patienter med medelsvår till svår psoriasis och/eller behandlingsresistent sjukdom. Behandlingen består av solning i ökande doser, undervisning om sjukdomen, egenvård och livsstil under 3 veckor.


Bucky (ytlig röntgenbehandling, våglängd 0,07-0,4 nm)

Indikation vid behandlingsresistent hårbottenpsoriasis, samt vid enstaka svårbehandlade lesioner på bål, extremiteter eller hudveck. Ges lokalt 1 gång/vecka i ca sex veckor (kumulativ max dos per strålningsfält är ca 100 Gy).

 

3. Systemiskt tillförda läkemedel

Systemisk behandling bör övervägas för patienter med medelsvår/svår psoriasis när lokalbehandling eller ljusbehandling inte har tillräcklig effekt eller av olika skäl är svår att genomföra. Har patienten även psoriasisartrit vägs detta in i bedömningen.

Indikation för systemisk behandling kan finnas vid psoriasis på särskilt besvärliga lokaler som händer/fötter, ansikte eller genitalt. Behandlingseffekten av systemisk behandling bör följas med PASI och DLQI och en slutlig utvärdering av behandlingsresultatet med dessa instrument bör göras. SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) har satt upp behandlingsmål för systemisk behandling av psoriasis. PASI < 3 eller PASI 3-7 med DLQI ≤ 5.

 

Metotrexat

Är välbeprövat och ges som förstahandsval vid systembehandling av psoriasis. MTX doseras 1 gång/vecka i doser på 7,5-22,5 mg, oftast peroralt. Dagen efter intag ges folsyra 5 mg. Vid gastrointestinala biverkningar eller tveksam absorption kan medlet ges som subkutan injektion 1 gång/vecka. Preparatet har även effekt på psoriasisartrit. Medlet bör ej förskrivas till patienter med känd leversjukdom eller alkoholriskbruk. PASI 75 kan förväntas hos ca hälften av patienterna inom 3 månader efter behandlingsstart. God effekt vid plaquepsoriasis kan ses efter 6 veckor men det kan dröja 4-6 månader innan fulleffekt har uppnåtts. MTX skall seponeras 6 månader innan planerad graviditet. Detta gäller både kvinnor och män.


Acitretin (Neotigason)

Indikation vid pustulös psoriasis och kraftigt hyperkeratotiska lesioner på händer och fötter. Doseras efter kroppsvikt (ca 0,3-0,5 mg/kg per dag). Vanlig dosering är 25-35 (-50) mg, en gång per dag. Dygnsdosen bör ej överstiga 0,5-0,75 mg/kg. Försiktighet tillrådes vid diabetes, hyperlipidemi eller känd leversjukdom. När det gäller plaquepsoriasis når 20-40 % patienter PASI 75 efter ca 8 veckor. Det kan ta upp till 6 månader innan maxeffekten har uppnåtts.

Acitretin kan ges i kombination med UVB (Re-UVB) eller PUVA (Re-PUVA). OBS! Medlet är teratogent och skall ej ges till kvinnor i fertil ålder.


Ciklosporin (Kapsel Ciklosporin IVAX, Sandimmun Neoral)

Ciklosporin kan ges under korta (4-6 månader) och intermittenta behandlingsperioder till patienter med svår psoriasis som inte svarat på annan systemisk behandling. Behandlingstiden bör inte överstiga 2 år. Ciklosporin skall inte ges till patienter med nedsatt njurfunktion, svåra infektioner eller tidigare omfattande ljus eller PUVA-behandling. Vanlig dosering är 2,5-3 mg/kg/dygn (max 5 mg/kg/dygn) uppdelat i två doser där minsta effektiva dosen skall eftersträvas. 50-70 % av patienter (som behandlats med 3 mg/kg/dygn) når PASI 75. Kan användas vid svår psoriasis under graviditeten.


Dimetylfumarat (Skilarence)

Fumarsyra har använts med god klinisk erfarenhet mest i Tyskland. Preparat skall inte ges till gravida, ammande eller till patienter med svåra kroniska gastrointestinala sjukdomar. Dosen upptittreras enligt ett speciellt schema (beroende på gastrointestinal tolerans). PASI 75 nås av ca 50-70 % av patienterna efter 16 veckor. En fördel är att preparatet elimineras via utandningsluften vilket medför att preparatet även kan övervägas hos patienter med måttligt nedsatt njur- och leverfunktion.


Apremilast (Otezla)

En fosfodiesteras-4 hämmare för peroral behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Gradvis dosökning under första behandlingsveckan till underhållsdos 30 mg x 2 per dag, ca 30 % uppnår PASI 75 efter 16 veckors behandling.


Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel rekommenderas till vuxna patienter med medelsvår/svår psoriasis (PASI ≥ 10, DLQI ≥ 10, eller BSA ≥ 10) som inte svarat på eller är intoleranta mot annan systembehandling. TNF-alfa hämmarna etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), infliximab (Remicade) och certolizumabpegol (Cimzia) har också indikation vid psoriasisartrit. Etanercept är godkänt för barn från 6 år. adalimumab är godkänt för barn från 4 år. Ustekinumab (Stelara) har en annan verkningsmekanism med blockering av IL-12/IL-23. Ustekinumab är godkänt för barn från 12 år och har också indikation för psoriasisartrit. Biologiska läkemedel ges i infusion eller injektion. PASI 75 ligger på ca 50-80 % hos 75 % av patienterna efter ca 3 mån behandling.

I tillägg finns biosimilarer, ("kopior") som liknar redan godkända biologiska läkemedel vars patent har gått ut. Följande biosimilarer finns tillgängliga på marknaden (2022-01-26):
 

Andra biologiska läkemedel som är godkända för behandling av medelsvår till svår psoriasis är:
 

Vid primär behandlingssvikt med ett biologiskt preparat (PASI > 3 och DLQI > 5, efter 12-16 veckor) bör man överväga byte till preparat med en annan verkningsmekanism och vid sekundär behandlingssvikt (minskad effekt efter initialt god respons) kan man öka dosering, förkorta doseringsintervall eller komplettera behandling med tillägg av metotrexat eller acitretin om inte kontraindikation föreligger.

Behandling med biologiska läkemedel behövs oftast under många år och ibland kan livslång behandling vara nödvändig.

Alla patienter som behandlas med systemiska läkemedel ska registreras i kvalitetsregister.

Patienter under behandling med systemläkemedel bör uppmuntras att vaccinera sig årligen mot influensa. Pneumokockvaccination till riskgrupper rekommenderas vart 5:e år och övrig vaccination efter behov. Vaccin med levande virus skall dock undvikas.


 

UPPFÖLJNING
 

Patienten skall följas upp, men hur detta görs beror på sjukdomens svårighetsgrad, patientens generella hälsostatus och val av behandling. Patienter som står på systemisk behandling kontrolleras med för läkemedlet specifika blodprover. Det är viktigt att vara lyhörd för hur ordinerad behandling påverkar patientens vardag och om patienten upplever ev svårigheter med att följa ordinationen (ställ frågor om adherance/compliance vid oförklarlig behandlingssvikt). Individualisera behandlingsupplägget inom rekommenderade ramar, d v s hitta en behandlingsstrategi som fungerar i patientens vardag.

Patienter med svår psoriasis bör varje/vartannat år screenas med kontroll av blodtryck, blodlipider, blodglukos och BMI/midjeomfång. Livsstilsåtgärder bör diskuteras.


 

ICD-10Psoriasis vulgaris L40.0
Generaliserad pustulär psoriasis L40.1
Guttat psoriasis L40.4
Psoriasis, ospecificerad L40.9
Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation M07.3X

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K49
L40 Psoriasis
M07 Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar

Behandlingsrekommendationer
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi (SSDV:s) behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård vid psoriasisReferenser

Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis Section 6. Guidelines of care for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis: Case-based presentations and evidence-based conclusions.J Am Acad Dermatol. 2011. Länk

Mrowietz U, de Jong EM, Kragballe K, Langley R, Nast A, Puig L, et al. A consensus report on appropriate treatment optimization and transitioning in the management of moderate-to-severe plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV. 2014;28(4):438-53. Länk

Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. N Engl J Med. 2009 Jul 30;361(5):496-509. Länk

Conrad C, Gilliet M. Clin Rev Allergy Immunol. Psoriasis: from Pathogenesis to Targeted Therapies. 2018 Feb;54(1):102-113. Länk

Läkartidningen Tema Eksem och Psoriasis Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev