Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Influensa

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-16

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Varje vinter drabbas vi av influensaepidemier. Influensaepidemier karaktäriseras av ökad dödlighet främst hos personer över 65 år och personer med hjärt- och lungsjukdomar.

Det finns tre typer av influensavirus som smittar mellan människor, A, B och C. Influensa A orsakar de största epidemierna. Influensa A kan delas in i olika subtyper beroende på varianter av ytantigenerna hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Influensa B ger också typiska influensasymtom. Influensa C-virus orsakar endast lindrig förkylning. Dessutom finns influensa som drabbar olika djurarter artspecifikt, t ex fågelinfluensa. I enstaka fall kan smitta från fåglar ske till människa av mycket virulenta virusstammar.
 

Se behandlingsöversikt - Fågelinfluensa

Influensaaktiviteten är mycket låg inte bara i Sverige utan även i övriga världen sannolikt påverkad av covid-pandemin.
 
Förhandsgranskning av bild

 

Figur 1. Antalet verifierade laboratoriefall av influensa per vecka och vilken stam som dominerat.

 

 

Se behandlingsöversikt - Influensa A (H1N1) pdm 2009 (svininfluensa)

 

 

 

SYMTOM

 

Symtom vid influensa A och B:
 

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Muskelsmärtor
 • Torrhosta
 • Smärtor bakom bröstbenet
 • Uttalad sjukdomskänsla
 • Rinnande klar snuva
 • Rodnad i ögonvitan (konjunktivit)

 

Inkubationstid 1-4 dagar.

Sjukdomstiden är oftast 7-10 dagar, varav feber 3-5 dagar.

Tiden för smittsamhet varierar. Smittsamheten är störst de första dagarna. Så länge en patient har feber som bedöms bero på influensa och inte sekundära komplikationer kan smittrisk finnas.
 


Komplikationer

 

 • Bihåleinflammation, öroninflammation
   
 • Lunginflammation
  Debuterar ofta efter flera dagars influensasjukdom. Antibiotika som har effekt mot både pneumokocker och stafylokocker rekommenderas hos svårt sjuka patienter med lunginflammation i samband med influensa.
   
 • Influensapneumonit
  Debuterar ofta tidigt i sjukdomsförloppet. Ger problem med syresättning av blodet.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Bakteriella luftvägsinfektioner
   
 • Andra viroser i luftvägarna, t ex:
  • RS-virus
  • Rhino- och coronavirus
  • Parainfluensa
  • Adenovirus

 

 

 

DIAGNOSTIK

 

I början av ett influensautbrott är det viktigt att snabbt fastställa rätt diagnos och identifiera influensastammen.

Pinnprov i nasopharynx och svalg för direktpåvisning av virus med PCR metod är den vanligaste rutinmetoden. Vid enstaka tillfällen tas nasofarynxaspirat som aspireras genom en fin kateter (ex baby-feeding kateter) efter spolning med ca 0,5 ml koksalt för virusisolering.

Antikroppstester kan i efterhand vara av värde, men är knappast användbart i akutsituationen.

Vanliga laboratorieprover som CRP och vita är ofta normala eller lätt förhöjda vid lindrig influensa. Vid svår influensa kan CRP stiga upp mot 50-100 mg/L, vilket kan försvåra differentialdiagnostiken mot bakteriella infektioner.

 

 

 

PROFYLAX

 

Vaccination

 

Genom vaccinering kan komplikationer och dödsfall relaterade till influensa reduceras. Influensavacciner består av ytstrukturer (neuraminidas och hemagglutinin) som renats från viruskulturer. Vilka virusstammar som vaccinet skall produceras från bestäms årligen av WHO.

Vaccinets skyddseffekt är ca 60-70 % och denna uppnås ca 2 veckor efter vaccinering och kvarstår ca 6-12 månader.

Följande vacciner mot säsongsinfluensa med renat antigen finns i FASS (Obs! H3N2 och nya influensan (svininfluensa) H1N1 ingår i dessa vacciner):
 

 

Dessutom finns det ett levande försvagat vaccin som ges som nässpray (Fluenz) till barn som är 24 månader upp till 18 år (skall ej ges till immunsupprimerade eller barn som behandlas med salicylater).
 

För rekommendation se behandlingsöversikt - Nya Influensan (svininfluensa)

 

Samtliga vacciner innehåller antigener från av WHO rekommenderade influensastammar av typ A och B.

Vaccinerna är förmodligen likvärdiga effektmässigt.

 

Socialstyrelsen rekommenderar vaccinering mot säsongsinfluensa för följande:

 • Personer över 65 års ålder

 • Personer med underliggande kronisk sjukdom, t ex:
  • Kronisk hjärt-och/eller lungsjukdom
  • Instabil diabetes mellitus
  • Gravt nedsatt infektionsförsvar
  • Kronisk lever-eller njursvikt
  • Svår astma
  • Extrem fetma
  • Neuromuskulära funktionshinder hos barn

 

Alla gravida rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 16 under den period då vaccinationskampanjen pågår (höst–vinter). Vaccinationen är extra viktig för gravida med underliggande kroniska sjukdomar eftersom de har ytterligare förhöjd risk för svår sjukdom. De rekommenderas därför vaccination även före graviditetsvecka 16.

Sjukvårdspersonal som vårdar riskgrupper är också en viktig grupp för influensavaccination. Vaccination hindrar nosokomial smitta.


Biverkningar

Lokal rodnad och svullnad på vaccinationsstället.
Lätt feberreaktion.


Graviditet

Gravida med underliggande kronisk sjukdom kan också rekommenderas vaccination.


Kontraindikation

Äggallergiker. Tål man att äta ägg kan vaccination ges.

 

 

Läkemedel som stoppar virusreproduktionen

 

Antivirala läkemedel kan ibland vara ett komplement, men ersätter inte vaccination. Viktigaste användningsområde för dessa medel är när influensadiagnosen är sannolik och risk för komplikation (medicinska riskgrupper och gravida) föreligger samt de som inte tillhör medicinska riskgrupper men är så sjuka att de kräver sjukhusvård.

Även influensaexponerade icke-riskgrupper som vill förkorta sjukdomsförloppet kan med tidig behandling (gärna första dagens symtom) ha nytta av behandling. Ju tidigare insatt behandling, desto bättre effekt. Läkemedel mot influensa har endast effekt på virusreplikationen. Efter 48 timmars sjukdom minskar virusreplikationen snabbt även hos obehandlade. Hos patienter med allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård kan antiviralbehandling även sättas in senare i förloppet. Detta gäller även gravt immunsupprimerade patienter.

 

 

Oseltamivir (Tamiflu)
 

 • Oseltamivir (Tamiflu) är en neuraminidashämmare som är verksam mot både influensa A och B, men med relativt större effekt mot influensa A in vitro.
   
 • Är registrerat både för behandling och profylax.
   
 • Ges per os. För behandling ge kapsel Tamiflu 75 mg x 2 i 5 dagar till vuxna och barn > 12 år. För profylax ge 75 mg x 1. Till barn 1-12 år ges 2 mg/kg två gånger dagligen (max 75 mg x 2) i 5 dagar som behandling och gånger 1 som profylax.
   
 • Minskar i genomsnitt sjukdomstiden med 1-1,5 dygn
   
 • En del rapporter om illamående, kräkningar och buksmärtor finns. Tamiflu tillsammans med mat minskar risken för illamående och kräkningar.
   
 • Tamiflu är verksamt mot fågelinfluensa och nya influensan. Emellertid finns en ökad oseltamivirresistens hos A(H1N1) rapporterad vilket kräver noggrann övervakning av resistensläget.

 

 

Zanamivir (Relenza)
 

 • Zanamivir (Relenza) hämmar selektivt bildningen av neuraminidas hos influensa A och B.
   
 • Preparatet tillförs som en oral inhalation med 2 inhalationer (2 x 5 mg) 2 gånger dagligen i 5 dagar.
   
 • Minskar i genomsnitt sjukdomstiden med 1-2,5 dygn (median 1,5 dagar)
   
 • Senare än 48 timmar efter sjukdomsdebut ses ingen signifikant effekt av läkemedlet.
   
 • Komplikationsrisken hos riskgrupper minskar vid behandling med zanamivir.
   
 • Biverkningar av läkemedlet är sällsynta. Försiktighet skall iakttagas hos patienter med svår astma p g a risk för bronkoobstruktiva reaktioner. All astmamedicin skall tas innan zanamivir.
   
 • Zanamivir är verksamt mot fågelinfluensa och nya influensan.

 

 

Dectova

 

 • Dectova är en intravenös beredning av zanamivir, avsett för behandling av komplicerad och potentiellt livshotande infektion med influensa A- eller B-virus.

 • Ges till vuxna och pediatriska patienter (≥ 6 månaders ålder) när patientens influensavirus har konstaterats eller misstänks vara resistent mot andra influensaläkemedel än zanamivir och/eller andra antivirala läkemedel för behandling av influensa, inklusive inhalerat zanamivir, inte är lämpliga för den enskilda patienten

 • Ges som intravenös injektion (för dosering se Fass).

 

 

Baloxavirmarboxil (Xofluza)

 

 • Baloxavirmarboxil (Xofluza) hämmar ett influensavirusspecifikt enzym (cap-dependent endonuclease).
   
 • Är registrerat både för behandling och profylax.
   
 • Ges per os i engångsdos på 40 mg (2 x 20 mg tabl) vid kroppsvikt < 80 kg och 80 mg (2 x 40 mg tabl) vid kroppsvikt ≥ 80 kg.

 • Likvärdig effekt som oseltamivir

 

 

Profylax antiviral

Rekommenderas endast till medicinska riskgrupper. Vid låg smittrisk eller vid mindre grav medicinsk risk förordas tidig behandling vid första symtom på influensa.


 

ICD-10

Influensa med pneumoni, annat identifierat influensavirus J10.0
Influensa med pneumoni, virus ej identifierat J11.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
J10 Influensa orsakad av annat identifierat influensavirus
J11 Influensa, virus ej identifierat

 

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev