Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus])

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-07-27

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Rickettsia är en gramnegativ intracellulärt växande bakterie som överförs via vektorer (fästingar, loppor, löss, flugor m m) från djur och är ganska lik bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. Traditionellt delas de olika varianterna av rickettsioser in i tyfus, fläckfeber ("spotted fever"), och "scrub typhus". Det finns cirka 18 olika humanpatogena varianter.

De flesta infektioner har ett benignt förlopp med huvudvärk, muskelvärk, feber och utslag men allvarliga fall förekommer. I patogenesen vid en del av de svårare varianterna ingår utbredd vaskulitutveckling.

Nyligen har det rapporterats att Rickettsia helvetica kan vara orsak till febril sjukdom efter fästingbett i Sverige och bakterien har påvisats i fästingar. Studier på personer med symtom efter fästingbett visade högre andel med positiva antikroppstitrar än friska blodgivare d v s ett minne av exposition. Hur många av dessa personer som verkligen haft en klinisk infektion är oklart och sannolikt liten. Det har också rapporterats enstaka fall av serös meningit orsakat av Rickettsia Felis. Det är viktigt att veta att doxycyklin, som används vid svårare borreliainfektioner, även är verksamt mot Rickettsia och andra fästingöverförda bakterier ex anaplasma.


Tabell 1. Varianter av rickettsioser.

Sjukdom Rickettsia-art Vektor Geografisk förekomst Risk för resenärer
Tyfus        
- Epidemisk tyfus Rickettsia prowazekii Löss Centrala Afrika, Sydamerika Mycket sällsynt
- Murin tyfus Rickettsia typhi Råttloppa Tropiska och subtropiska områden Sällsynt
Fläckfeber        
- Rocky Mountain spotted fever Rickettsia rickettsii Fästing Nord- och Sydamerika Mycket sällsynt
- Mediterranean spotted fever Rickettsia conorii Fästing Medelhavsområdet, Mellanöstern, Indien, Afrika Sällsynt
- African tick bite fever

Rickettsia africae Fästing Södra Afrika Vanlig
- Fästingburen Rickettsios
som kanske är
sjukdomsframkallande
och finns i Sverige

Rickettsia helvetica Fästing Europa, upptäcktes i Schweiz 1979 Oklart
Kvalsterburen fläcktyfus
(Scrub typhus)
       
- Kvalsterburen fläcktyfus
(Scrub typhus)
Orientia tsutsugamushi Kvalster Sydostasien SällsyntRickettsia africae ("African tick-bite fever") är den vanligaste importerade rickettsiosen och beskrivs mer utförligt än de övriga. Övriga typer av rickettsioser beskrivs nedan (se Varianter). Rickettsia africae förekommer framför allt i Södra Afrika och typiska patienter är ekoturister som rest i Sydafrika. Fästingar på hundar, gnagare, strutsar eller andra djur överför smittan.

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Inkubationstiden är i genomsnitt 7 dagar. Patienten insjuknar i hög feber, huvudvärk och muskelvärk. I cirka 70 % av fallen finner man på platsen för bettet av en fästing en blåröd rodnad eller ett sår som är belagt med en svart krusta - en s k "eschar"/"tache noir" (se Figur 1). En eschar uppstår på grund av att rickettsierna orsakar en lokal vaskulit på platsen för bettet.

Ofta uppstår en regional lymfadenit i anslutning till utslaget. Ett generellt makulopapulärt utslag förekommer också i knappt hälften av fallen.

Patienten förbättras mycket snabbt på doxycyklinbehandling. Escharer läker i allmänhet utan ärrbildning inom ett par veckor.


Figur 1. "Eschar"/"tache noir", en blåröd rodnad belagd med svart krusta vid rickettsios.

EscharFigur 2. En till bild på eschar/tache noir

ricketsia_bild.jpg

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

DIAGNOS


Diagnos ställs genom serologi som analyseras hos Folkhälsomyndigheten. Antikroppsutvecklingen kan komma relativt sent och ett andra, uppföljande prov (konvalescentprov) bör i oklara fall tas upp till 4 veckor efter insjuknandet.

Mikroorganismen är svår att odla fram från hudutslaget. PCR-test för likvordiagnostik finns i Uppsala.

Vanliga laboratorieprover som LPK, Hb och CRP är inte påtagligt patologiska. Lätt trombocytopeni och lätt förhöjt leverstatus förekommer ibland.


 

BEHANDLING


Rickettsios behandlas med doxycyklin (Doxyferm) 100 mg 2 x 1 i 10 dagar. Rifampicin (Rifadin) och ciprofloxacin (Ciproxin) är sannolikt goda behandlingsalternativ men den kliniska erfarenheten är begränsad.


Profylax

Undvik fästingbett genom lämplig klädsel. Undvik närkontakt med hundar, strutsar och andra djur. Vaccin saknas.


 

VARIANTER


Samtliga nedanstående mer sällsynta rickettsiosvarianter har samma inkubationstid, diagnostik, behandling och differentialdiagnostiska överväganden som för Rickettsia africae:
 

 • Medelhavsfästing-, Boutonneus- och Marseillesfeber - orsakas av Rickettsia conorii och sprids med fästingar. Sjukdomen finns rapporterad från områden kring Medelhavet men även från Afrika ('Kenya tick typhus') och Indien ('Indian tick typhus'). Hög feber, huvudvärk, muskelvärk, makulopapulöst exantem och eschar är vanligt.
   
 • Rocky mountain-fläckfeber ('Rocky mountain spotted fever') orsakas av Rickettsia rickettsiae. Förekommer i Nord- och Sydamerika och sprids med fästingar. De fall som numera ses brukar inte komma från klippiga bergen utan från östra USA. Sjukdomen börjar med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Efter ca 2-3 dagar utvecklas ett makulopapulöst utslag som kan övergå till petekier och multiorgansvikt. Om inte effektiv antibiotikabehandling ges är dödligheten upp mot 20 %, med behandling 3 %.
   
 • Lusburen tyfus (epidemisk tyfus, ibland kallad epidemisk fläcktyfus) orsakas av Rickettsia prowaseki och medförde stora dödstal under världskrigen. Vaskulitbild dominerar med gastrointestinala blödningar, multiorganpåverkan, hög feber och cerebral omtöckning.
   
 • Loppburen tyfus orsakas av Rickettsia typhi och sprids med råttloppan. Sjukdomen är en mildare variant av lusburen tyfus.
   
 • Kvalsterburen fläcktyfus ('Scrub typhus') orsakas av Orientia tsutsugamushi, förekommer mest i buskområden (scrub = buske) i Sydostasien och sprids med kvalster. Denna variant orsakade många sjukdomsfall under andra världskriget och Vietnamkriget. Svårare fall med vaskulitbild förekommer men är sällsynt. I ungefär hälften av fallen ses eschar.

 

 

 

ICD-10

Andra specificerade rickettsiasjukdomar A79.8
Rickettsiasjukdom, ospecificerad A79.9
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii A75.0
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi A75.2
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi A75.3
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii A77.0
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii A77.1

 

Referenser


Rickettsiosis and international traveller. Jensenius M, Fournier PE, Rauolt D. Clin Infect Dis 15;39 (10) 1493-1499, 2004. Länk

Mandell, Bennett, Dolin. Principal and Practice of Infectious Diseases. Sixth edition, Elsevier 2287-2293.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev