Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS / SAL)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-12-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

AKTUELLT

 

WHO rapporterar att lokal smittspridning av SARS för närvarande inte pågår i någon region i världen (www.who.int).

Det senaste "utbrottet" av SARS rapporterades från Kina (9 fall i Beijing och Anhui-provinserna) i april och maj 2004. Indexfallet var en virolog som arbetade med inaktiverat SARS-CoV. Kinesiska myndigheter och WHO fann efter utredning att laboratoriet var den troliga smittkällan. Förbättring av biosäkerheten vid virologiska laboratorier som handhar SARS-CoV (kontroll av virusavdödning, upprätthållande av klass 3-säkerhet) genomfördes.


 

BAKGRUND

 

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) eller severe acute respiratory syndrome, tidigare benämnt svår akut luftvägsinfektion (SAL), kallas den sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV som ger upphov till bland annat feber och luftvägssymtom.

SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19 och MERS-CoV (som orsakarMiddle East respiratory syndrome) är med SARS-CoV besläktade virus som orsakar en symtombild som liknar den vid SARS.


Se behandlingsöversikt - COVID-19

Se behandlingsöversikt - MERS


SARS tros idag ha uppstått i Guangdongprovinsen i Kina hösten 2002. Därefter spred sig sjukdomen över andra delar av Kina och Hongkong, varifrån SARS-viruset spreds internationellt i februari 2003. Under den pandemi som rådde fram till 030615 rapporterade WHO 8100 fall, varav 774 hade dödlig utgång. Flertalet SARS-fall har rapporterats från fastlands-Kina, Hongkong och Taiwan. Många av de personer som insjuknat i övriga delar av världen hade vårdat någon, eller haft en nära anhörig, som nyligen befunnit sig i något av dessa områden. Ett antal personer har uppenbarligen smittats av SARS vid nära kontakt med insjuknade på arbetsplats, hotell, flygplan e t c.

Inga fall av SARS har diagnostiserats i Sverige.

Vietnam var första land att få SARS-epidemin under kontroll (i slutet på april -03) och avskrivas från WHOs lista över drabbade områden. Sedan slutet på maj -03 sjönk antalet nyinsjuknanden stadigt i samtliga drabbade områden och den 15:e juni rapporterades det sista insjuknade SARS-fallet i världen (i Taiwan) under den drygt halvårslånga epidemin. Därefter har endast ett fåtal sporadiska fall utan vidare smittspridning rapporterats.

Trots detta finns det en global vaksamhet på SARS, i synnerhet i de länder som tidigare haft smittspridning av sjukdomen. WHO har också poängterat betydelsen av fortsatt vaksamhet, då kunskapsläget om SARS är ofullständigt.

 

Etiologi

SARS orsakas av coronaviruset SARS-virus (SARS-CoV). Andra typer av coronavirus orsakar bl a COVID-19, MERS och lindrigare förkylningar hos människa. SARS-virusets DNA-sekvens är känd i sin helhet.

Mest sannolikt tycks vara att SARS-virus smittat människa från fladdermöss via maskpalmmård (ett kattliknande djur) som intermediärvärd och muterat under smittgången.

SARS smittar huvudsakligen via dropp- och kontaktsmitta. Viruset har visat sig kunnat överleva upp till 4 dygn i feces och defekta avlopp tros ha varit en bidragande smittorsak i ett mindre antal fall i Hongkong.

 

 

 

DEFINITION

 

OBS! SARS är en uteslutningsdiagnos och ska således avskrivas om annan diagnos tillfullo kan förklara symtom och övriga fynd.

Nedanstående definitioner är utarbetades av WHO.

 

Klinisk falldefinition

 • Hög feber (> 38 oC)

  OCH

 • Minst ett symtom på nedre luftvägssjukdom:
  • Hosta
  • Andningssvårigheter
  • Ytlig andning
  OCH
  • Radiologiskt verifierade lunginfiltrat förenliga med pneumoni eller RDS

   ELLER

  • Obduktionsfynd förenliga med patologi vid pneumoni eller RDS utan identifierbar orsak.
  OCH

  Ingen annan diagnos kan fullt ut förklara symtomen.

 

 

Laboratoriell falldefinition

En person med symtom och kliniska tecken tydande på SARS med laboratoriellt verifierad förekomst av SARS-CoV enligt någon av föjande metoder:

 1. PCR (används av Folkhälsomyndigheten)

  Positivt PCR-test på:
  Prov från två eller fler olika lokaler (t ex nasofarynxaspirat och urinprov, se "Utredning och Provtagning" nedan för fullständig lista)

  ELLER

  Prov från samma lokal vid olika tillfällen under sjukdomsförloppet

  ELLER

  Två olika assays eller repeat-PCR på nytt RNA-extrakt från det ursprungliga provmaterialet vid varje testtillfälle.

 2. Serokonvertering med ELISA eller IFA (för närvarande är emellertid sensitivitet och specificitet för dessa analyser endast tillförlitligt hög efter ett par veckor, varför de huvudsakligen används för att detektera genomgången sjukdom).

 3. Virusisolering

 

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Inkubationstiden är troligen 2-10 dagar.

SARS kan ha ett oerhört variabelt förlopp; symtomen har mycket varierande allvarlighetsgrad och alla av nedanstående behöver inte förekomma. Feber och påverkan på andning är dock obligata fynd (se definition).
 

 • Symtom från andningsvägarna:
  • Hosta (torr, icke-produktiv)
  • Andfåddhet
  • Andnöd
 • Feber > 38 °C

 • Influensaliknande symtom:
  • Muskelvärk
  • Halsont
  • Huvudvärk
 • Radiologiska tecken på pneumoni eller RDS

 

Andra rapporterade symtom inkluderar aptitlöshet, sjukdomskänsla, förvirring, hudutslag och diarré.

Majoriteten av patienterna har insjuknat i en initialt ”influensaliknande” bild med hastigt påkommen feber, följt av muskelvärk, huvudvärk, halsont och hosta. Detta har i åtskilliga fall följts av lunginflammation.

80-90 % av de som insjuknat i SARS har gradvis förbättrats efter 6-7 dagars sjukdom, medan resterande 10-20 % av fallen progredierat och utvecklat så svår andningspåverkan att respiratorvård ofta blivit nödvändig. Mortaliteten i SARS varierar kraftigt i olika grupper, ff a beroende på ålder, men är sammantaget ca 10 %. Se "Prognos" nedan för ytterligare information.

Det är för närvarande inte känt hur länge SARS är smittsamt efter insjuknande. Asymtomatiska individer tros ej kunna föra SARS vidare.


 

OMHÄNDERTAGANDE

 

Personer i Sverige som inom 10 dagar efter att ha vistats i någon region med lokal smittspridning (se lokal smittspridning under "Bakgrund") insjuknar med hög feber och symtom från luftvägarna (hosta, andfåddhet, andnöd) uppmanas ta omedelbar kontakt (först telefonledes) med närmaste infektionsklinik. Detsamma gäller personer som insjuknar inom 10 dagar efter att ha haft nära kontakt med SARS-sjuk person.

Då SARS huvudsakligen sprids genom kontakt- och droppsmitta rekommenderas följande barriärvårdsåtgärder vid omhändertagande av patient med misstänkt SARS:
 

 • Isoleringsrum
 • Iakttag handhygien inkl handdesinfektionsmedel
 • Använd skyddsrock
 • Handskar
 • Visir/ skyddsglasögon
 • Andningsskydd (om möjligt P3-filter)

 

 

Anmälan

Vid stark misstanke om SARS anmäls patienten direkt vid sjukhusinläggning till Folkhälsomyndigheten.

I anmälan uppges endast ålder, kön och relevanta epidemiologiska och kliniska data.
OBS: ej namn och personnummer!

Anmälan görs omedelbart till:
 

 • Folkhälsomyndigheten
 • Landstingets smittskyddsläkare

 

SARS är upptaget i smittskyddslagen och klassas som samhällsfarlig sjukdom. Smittspårning ska utföras omedelbart.

 

Smittspårning

Följande handläggning rekommenderas av WHO gällande symtomfria personer som varit i nära kontakt med ett misstänkt fall av SARS:
 

 • Notera namn, adress och telefonnummer

 • Vid feber eller luftvägssymtom uppmanas personen att
  • Omedelbart uppsöka läkare (i första hand vid infektionsklinik)
  • Innan sjukvårdskonsultation undvika arbetsplatsen, offentliga platser, samt i möjligaste mån kontakt med familj och vänner

 

Folkhälsomyndigheten har inte gått ut med dessa rekommendationer. För folkhälsomyndighetens rekommendationer se länk nedan.


 

UTREDNING OCH PROVTAGNING

 

Utredningen syftar i första hand till att utesluta andra orsaker till pneumoni, i andra hand att samla in material för ytterligare provtagning. Före provtagning ska kontakt med Folkhälsomyndigheten och det lokala laboratoriet tas (se nedan).

 • Provtagning bör innefatta:
  • Akutserum
  • Nasofarynx-aspirat
  • Svalgodlingspinne
  • Urinprov
  • Fecesprov

samt eventuellt

 • Bronksköljvätska
 • EDTA-blod för molekylärbiologisk analys
 • Ögonsekret

 

 • Lungröntgen bör utföras

 • Blodbilden bör följas – trombocytopeni, leukopeni och anemi har rapporterats i vissa fall.

 • Övrig utredning styrs av den kliniska bilden från fall till fall.

  Prover från sannolika fall bör, efter telefonkontakt, skickas till Folkhälsomyndigheten som smittfarlig försändelse för omhändertagande på säkerhetslaboratoriet. Prover från patienter med misstänkt SARS kan i allmänhet omhändertas på det lokala laboratoriet under barriärskydd. Kontakta laboratoriet före provtagning för iakttagande av lokala smittskyddsrutiner.

 

 

 

 

BEHANDLING

 

I dagsläget saknas kausal behandling mot SARS.

Behandlingen inriktas istället på att lindra symtomen, främst underlätta andningen, samt att noggrannt monitorera vätskebalansen och om nödvändigt korrigera denna. I tillägg blir behandling riktad mot de organismer som vanligen orsakar typisk och atypisk samhällsförvärvad pneumoni oftast aktuell. Vid allvarlig sjukdom måste ofta respiratorvård tillgripas.

Eventuellt har intravenöst ribavirin och steroider stabiliserat tillståndet hos några kritiskt sjuka patienter.

 

 

 

PROGNOS

 

Studier från Hongkong visar att ålder > 40 år och hepatit B-infektion är prognostiskt förvärrande faktorer vid SARS.

Mortaliteten i SARS har i snitt legat kring 10%, men stora skillnader mellan olika patientgrupper, främst åldersgrupper, har rapporterats av WHO. Mortaliteten är < 1 % vid ålder 50 % vid ålder > 65 år.

 

 

 

 

ÖVRIGA REKOMMENDATIONER

 

När SARS-epidemin grasserade som värst (hittills) mellan mars och maj -03 tillgrep man i många länder drastiska former av restriktioner för resande, tvångsundersökningar på flygplatser och karantänvistelse. Dessa åtgärder tros ha varit en viktig bidragande orsak till att den dåvarande epidemin upphörde och blir troligen aktuella vid tecken till en ny epidemi.


 

ICD-10

Annan specificerad viruspneumoni J12.8
Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad U04.9

 

Vid diagnossättning anges J12.8 med tilläggskoden U04.9.

 

Referenser/ Mer information

www.folkhalsomyndigheten.se
www.cdc.gov/sars
www.who.int

www.promedmail.org

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev