Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation – Dextropropoxifen

FÖRFATTARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2021-05-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Dextropropoxifen: ATC-kod N02A C04

Förgiftningar med dextropropoxifen har minskat i takt med att nu samtliga preparat innehållande dextropropoxifen har avregistrerats, t ex Dexofen, Doloxene, Doleron och Distalgesic. Betänk dock att det kan förekomma intoxikationer med läkemedel inköpta utanför Sverige.
 

 • Förgiftning med dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene) är en allvarlig intoxikation.
   
 • Alkohol, sedativa och barbiturater förstärker den andningsdeprimerande effekten av dextropropoxifen i betydande grad.
   
 • Redan ett fåtal tabletter i kombination med alkohol kan ge apné.
   
 • Tänk på att kombinationspreparat även kan innehålla paracetamol, acteylsalicylsyra eller att man tagit olika preparat samtidigt.
   
 • Intoxikerad patient skall inte lämnas utan uppsikt, varken på akutmottagning eller akutvårdsavdelningar.
   
 • Var uppmärksam på tecken till yttre trauma som kan vara annan orsak till symtom från CNS.
   
 • Vid ankomst till sjukhus skall en strukturerad klinisk undersökning ske direkt som omfattar dokumentation av: andningsvägar, andningsfrekvens, syrgasmättnad (POX%), hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhet och kroppstemperatur.

 

 

 

KLINISKA MANIFESTATIONER

 

 • CNS
  Dåsighet, illamående, desorientering, eufori, somnolens, koma, mios och kramper.
   
 • Respiration
  Plötsligt insättande och uttalad andningsdepression som kan uppstå även vid mycket ytlig medvetslöshet.
   
 • Cirkulation
  Breddökade QRS-komplex, arytmier, hjärtsvikt och blodtrycksfall, acidos.
  Vid allvarliga förgiftningar risk för lungödem samt rabdomyolys med njursvikt
   
 • Intoxikationsbilden kan vara atypisk p g a förekomsten av kombinationspreparat

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER


Samtliga andra orsaker till CNS-påverkan och andningsdepression.

 

 

 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING

 

 1. Dokumentera
  - Mängd (antal tabletter och styrka)
  - Tidpunkt för tablettintag
  - Övriga läkemedel?
  - Tomma burkar
  - Vem som lämnat uppgifterna
  - Tecken till yttre trauma?
   
 2. Ventrikeltömning om befogat. Ge medicinskt kol (Carbomix 25 g) efter ventrikeltömning
   
 3. Monitorering av vitalparametrar
  - Puls
  - Blodtryck
  - Andningsfrekvens
  - Syrgasmättnad (POX%)
  - Vakenhet (RLS-85, GCS)
   
 4. Lab
  - Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
  - Elstatus inkl. Ca
  - Leverstatus
  - PK(INR)
  - P-glukos
  - CRP
  - S-paracetamol
  - U-sticka
  - Serumlaktat via arteriell eller venös blodgas. Kan behöva monitoreras och upprepas. Rutinen för blodgas varierar mellan akutmottagningar. Några analyserar inte blodgas eftersom man anser att kostnaden är för hög. Tidig kunskap och åtgärd mot laktat-acidos kan vara livräddande.
   
 5. Naloxon 0,4 mg till vuxen, långsamt intravenöst mot andningsdepression, till barn 0,01 mg/kg. Upprepade doser kan behöva ges. Ibland även kontinuerlig infusion.
   
 6. Acidoskorrektion med tribonat eller natriumbikarbonat bör ske på relativt vida indikationer. Natriumbikarbonat och snabb infusion av natriumjoner kan reversera breddökade QRS-komplex och stabilisera cirkulationen. Vid samtidig rabdomyolys skall urinen alkaliseras med natriumbikarbonat för att minska risken för proteinutfällning i njurtubuli
   
 7. Vid cirkulationssvikt används dobutamin (Dobutrex) eller noradrenalin
   
 8. Vid kramper diazepam 5-20 mg intravenöst
   
 9. Vid intoxikationer skall vitalparametrarna: andning, cirkulation och vakenhet monitoreras

 

Patienter med misstanke om dextropropoxifen-intoxikation, även i terapeutiska dosintervall, skall vårdas på akutavdelning, alternativt intensivvård, med möjligheter att övervaka andningsfrekvens och övriga vitalparametrar.

Hög beredskap för assisterad andning.

EKG skall följas avseende förändring i QRS-komplex, e t c.

 

 

 

ÖVRIGT

 

 • Tänk på möjligheten till blandintoxikation, tag därför alltid S-paracetamol och vid behov S-salicylater.
   
 • Patienter med dextropropoxifen-intoxikation kan snabbt utvecklas till intensivvårdspatienter och skall ALLTID monitoreras avseende vitala funktioner, var patienten än vårdas.
   
 • Vid misstanke om rhabdomyolys, analysera total-CK och myoglobin i serum och urin. Arteriell blodgas är att föredra vid denna typ av intoxikation.
   
 • Om stark misstanke på, eller fastställd rabdomyolys, skall alltid diures följas (timdiures), vätska ges och en diures > 100 ml/timma eftersträvas (använd loopdiuretikum).
   
 • Alkalisera urinen. Upprepade s-elstatus, leverstatus med PTK skall tas.
   
 • Ring vid behov Giftinformationscentralen 010-456 67 00 eller 112 www.giftinfo.se

 

 

Referenser

 

Berend K, Duits AJ. The role of the clinical laboratory in diagnosing acid-base disorders. Crit Rev Clin Lab Sci. 2019 May;56(3):147-169. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev