Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Maneter, alger och giftiga havslevande djur

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-11-14

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

MARIN TOXIKOLOGI
 

Ett stort antal fiskar, blötdjur, anemoner och andra marina organismer kan utlösa en toxisk reaktion vid närkontakt med människa, vanligen genom sting eller beröring. Av havets cirka 27 300 kända arter bedöms omkring 1 700 som mer eller mindre giftiga. Det är fler än alla kända giftiga ryggradsdjur tillsammans. Cirka 9000 olika marina arter är nässeldjur s k Cnidaria, benämnt från grekiskans ”stinga”. Till gruppen Cnidaria hör maneter, koralldjur och hydror. Alla nässeldjur är en typ av rovdjur som lever på att tillfångata och äta byten.

Man beräknar att minst 80 000 människor varje år drabbas av olika åkommor orsakade av giftiga havsdjur. De flesta av dessa kontakter ger endast upphov till smärre lokala besvär och utgörs av hudirritation efter kontakt med nässelceller (nematocyster) då ett inflammatoriskt toxin frisatts från nässeldjur.

Detta PM beskriver de vanligaste giftiga organismerna, undantaget fiskar, som finns i svenska vatten och några av dem vi kan komma i kontakt med på exotiska breddgrader. Det blir allt vanligare att svenskar dyker eller badar i tropiska vatten och exponeras för olika giftiga marina arter. I medelhavet finns ett stort antal maneter som ökat dramatiskt i antal under senare år.

För mer information om giftiga fiskar, se även:
 

Visa översikt: Fjärsingstick och andra giftiga fiskar

 

 


MANETER (Scyphozoa)


Maneter är frisimmande medusor, klock- eller tallriksformade med en krans av tentakler under sig. Munnens kanter på undersidan är förlängda till muntentakler eller armar som hänger (trålar) under djuret. Ett litet antal olika maneter förekommer naturligt i svenska havsvatten. Öronmanet, röd brännmanet och blå brännmanet förekommer längs västkusten, i Kattegatt och Skagerack. Även kompassmanet och lungmanet kan ses här. Av dessa förekommer endast öronmaneten i Östersjön.

I våra farvatten är det främst röd brännmanet som ger upphov till skador på människor, men även blå brännmanet och kompassmanet har nässelceller som kan ge upphov till hudirritation. De i Sverige förekommande maneterna förorsakar mest bara lokalsymtom i form av en brännskadeliknande hudirritation. I tropiska länder finns betydligt mer giftiga maneter som kan orsaka generella symtom förutom uttalade lokalsymtom.

Under senare år har tillkomst av en liten manet längs med norra västkusten benämnd klängmanet (Gonionemus sp.) orsakat en del hudskador vid närkontakt. Klängmaneter växer i kolonier runt sjögräs där de fastnar och söker näring. Klängmaneten är en liten vacker och genomskinlig manet som kan brännas intensivt. Den trivs i s k ålgräsängar där den hänger sig fast i ålgräset. Dykare som kommit i närkontakt och bränt sig på klängmaneter har förutom lokal hudirritation även beskrivit allmänsymtom som huvudvärk, illamående, trötthet och allmänpåverkan.


Bakgrund

Maneter är en typ av ryggradslösa, mjuka nässeldjur som i huvudsak består av bundet vatten med ett geléliknande skal. Överdelen av manetens kropp utgör klockan och under klockan sitter flera munarmar och tentakler. Från klockan hänger och pendlar ett stort antal bränntrådar.

Maneter simmar fram genom rytmiska sammandragningar av klockan, vilket orsakar en propulsiv jetstråle, men i huvudsak följer maneterna passivt vattenströmmarna. De långa tentaklerna trålar efter kroppen och har till uppgift att fånga byten som fångas in, bränns, sönderdelas och digereras till föda.

Maneterna förekommer framför allt under sommaren och hösten i svenska havsvatten. Maneter lever i två faser, först som polyper fastvuxna till botten och härefter som fritt simmande medusor. Den fritt simmande fasen inleds under våren när maneten knoppas av från sin polypösa fas, härefter lever maneten i medusaform i cirka ett år.

Röd brännmanet kallas på engelska för "Lejonmansmanet" – Lion's mane jellyfish, vilket talande beskriver utseendet. Den största röda brännmaneten som hittats hade en diameter på 2,3 meter och 36,5 meter långa trådar. Väldigt stora röda brännmaneter förekommer mest ute i öppet hav på Atlanten, invid kusten blir de sällan mer än 50 cm i diameter. Normal storlek är cirka 20-30 cm i diameter. Klockan är indelad i 8 lober vilket ger en stjärnliknande form. Röd brännmanet trivs i kallt vatten, helst runt 17 grader. Om vattentemperaturen stiger för mycket (över 20 grader) drar sig maneten ner på djupare och kallare vatten.

 

Klassifikation

Det finns runt 200 olika typer av maneter (Scyphozoa), varav runt 14 arter i Sverige. Dessa indelas i fyra huvudgrupper:
 

 • Röd brännmanet (Cyanea capillata, bild) och blå brännmanet (Cyanea lamarckii, bild)
   
 • Öronmanet (Aurelia aurita, bild)
   
 • Kompassmanet (Chrysaora hysoscella, bild)
   
 • Lungmanet (Rhizostoma octopus, bild)

 

Bland de giftigaste arterna runt om i världen finns Portugisisk örlogsman (Blåsmanet, Physalia physalis, eng. "Man-of-War"), Kubmanet (Chironex fleckeri) och Irukandjimanet (Carukia barnesi). Dessa maneter orsakar varje år massvis av svåra sting ("stingers") med allvarliga förgiftningstillbud, till och med dödsfall. Se ytterligare information om respektive manet nedan.

 

Portugisisk örlogsman (Blåsmanet, klass: Hydrozoa)

Den portugisiska örlogsmannen (Physalia physalis) har stor spridning i tropiska och varmtempererade hav, vanligast är den utanför Floridas kust och sydost i den mexikanska golfen. Blåsmaneten är egentligen inte en äkta manet, scyphozoa utan manetliknande kolonial organism (kolonibildande nässeldjur) och kategoriseras som hydrozoa. Den finns också längs Afrikas kuster och en närbesläktad art förekommer i Australien (Physalia utriculus). Enstaka exemplar har påträffats i inloppet till medelhavet nära Malaga. Blåsmaneten består av ett kluster av olika organismer som lever i symbios. Överdelen är geléliknande och gasfylld, innehållande bl a koldioxid och kvävgas. Överdelen fungerar som ett segel som ligger över vattenytan och driver blåsmaneten framåt.

Den portugisiska örlogsmannen är sannolikt den manet som orsakar flest allvarliga sting av alla arter, även dödsfall har förekommit. Direkt kontakt med trådarna ger svår smärta, svår feber och kraftig inflammation i huden. Maneten blir cirka 30 cm i diameter och flyter omkring uppe på ytan med meterlånga tjocka tentakler trålande långt under ytan, klockan ligger delvis över vattenytan.
 

Bild: Portugisisk örlogsman


Kubmanet (klass: Cubozoa)

Det finns ca 40 kända underarter av kubmaneter, många är betydligt mindre än den stora kubmaneten. Den stora australiska kubmaneten, s k ”Box Jellyfish” (Chironex fleckeri), är en mycket farlig manet. Kubmaneten har en transparent svagt blåskimrande kubformad klocka. Man beräknar att den har orsakat ett sextiotal dödsfall, framför allt längs med Australiens norra och nordöstra kust. Maneten kan väga upp till 2 kg, klockan kan vara stor som en salladsskål och de har upp till 60 tentakler som blir upp till 3 m långa. Den kubiska klockan har fyra långa tentakler rikligt täckt med farliga nässelceller.

Kubmaneten förflyttar sig överraskande snabbt och tentaklerna trålar i vattnet. Varje tentakel innehåller flera miljoner nässelkapslar (nematocyster) som kan orsaka allvarliga brännskador och mycket svår smärta vid kontakt. Sammanlagt beräknas den ha inte mindre än 5 miljarder nematocyster.
 

Bild: Kubmanet


Irukandjimanet (klass: Cubozoa)

Irukandjimaneten (Carukia barnesi) är en farlig liten genomskinlig ”stinger” som är betydligt mindre än kubmaneten med en klocka stor som en vanlig armbandsurtavla (ca 2 cm i diameter). Den har vanligen fyra långa tentakler som blir upp till en meter långa. Den förekommer mest i Australien, särskilt i norra Queensland. Irukandjimaneten håller vanligtvis till på djupare vatten, men kan komma in mot stränderna efter stormar. Maneten kommer gärna i stim eller flockar.

Kontakt med Irukandjimaneten ger vanligtvis allmänpåverkan med generella symtom med svår låg ryggsmärta, magsmärta, andningssvårigheter, illamående, ihållande kräkningar, känselbortfall i huden, svår ångest och omtöckning. Reaktionen startar oftast 5-40 minuter efter kontakt med maneten. Toxinet frisätter katekolaminer hos människa genom aktivering av natriumkanaler varför puls och blodtryck stegras markant, även hjärtarytmier förekommer. Symtomen kan debutera 30 minuter efter kontakt med en intensiv smärta som stegras långsamt. Smärtan blir gradvis värre och värre och angripen kroppsdel svullnar påtagligt. Symtomen kan kvarstå i flera dagar och föranleda inläggning på sjukhus.
 

Bild: Irukandjimanet


Medelhavsmaneter

I norra medelhavet längs med Spaniens, Frankrikes och Italiens kuster finns ett stort antal maneter som kan ge upphov till olika grader av brännskada. Här följer en kort beskrivning av några av dem.
 

 • Lysmanet (Pelagia noctiluca)

  Lysmaneter (Spanska: ”Clavel de mar” – Havsnejlika) är rosa eller blåskimrande (violetta) och transparanta med multipla mörkare prickar i klockan och tentaklerna. Klockan är halvsfärisk med en diameter på 5-10 cm. Den har 4 större centrala munarmar och 16 perifera tentakler. De mörkröda tentaklerna liknar bläckfiskarmar och är rikligt täckta av nässelceller. Klockan har illuminerande celler som ger ett fascinerande ljussken i vattnet nattetid eller vid kontakt. Lysmaneter ger en relativt kraftig brännskada vid kontakt med hud.

  Bild

   
 • Medelhavsmanet (Cotylorhiza tuberculata)

  Medelhavsmaneter kallas vanligen för ”stekta ägg” för att de helt enkelt liknar stekta ägg (Sp: ”Aguacuajada” eller ”Huevo frito”). Medelhavsmaneter är gula med en platt kompakt klocka med en central halvsfärisk rund gul upphöjning med en diameter på 20-35 cm. Under klockan finns 8 inverterade munarmar som ger maneten ett kompakt utseende. Botten av plattan med munarmarna är vitaktig med mörka eller blåsvarta prickar. Klockan är indelad i 16 lober. Medelhavsmaneter ger en lätt till måttlig brännskada vid kontakt med hud.

   
 • Lungmanet (Rhizostoma pulmo)

  Lungmaneten (Sp: ”Aguamala”) är besläktad med den som förekommer i svenska vatten. Maneten är stor med en vitaktig violett halvsfärisk klocka med ett blått kantband. Klockan kan bli upp till en meter i diameter (90-100 cm). Klockan har blåvioletta lober utan bränntrådar men med 8 sammansatta munarmar. Munarmarna formar en vitaktig fast munbotten. Lungmaneter ger endast en lätt brännskada vid kontakt med hud.

   
 • Kompassmanet (Chrysaora hysoscella)

  Kompassmaneter förekommer både i medelhavet och i nordligare havsvatten (Sp: Compases). Den har en vit till gulaktig halvtransparent klocka med en diameter upp till 30 cm. Klockan har mörkare centrifugala linjer som gör att utseendet liknar en kompass. Kompassmaneter ger en relativt kraftig brännskada vid kontakt med hud.

  Bild

   
 • Bidevindseglare (Velella velella)

  Bidevindseglare är små, 1-5 cm tjocka eller breda maneter som har en geléartad kropp som den använder som segel ovan vattenytan för att förflytta sig (Sp: ”Velero”). Seglet är täckt av en vitaktig hinna. Klockan är violett eller blåaktig och halvtransparent. Runt kroppen finns en blåviolett ring av relativt korta trådar. Den liknar men är ej att förväxla med den betydligt farligare portugisiska örlogsmannen. Bidevindseglaren är ofarlig vid kontakt med hud.

   
 • ”Vattenmanet – kristallmanet” (Aequorea forskalea)

  Kristallmaneter är transparenta blåvioletta svagt färgade maneter. Kroppen är halvsfärisk med centrifugala (radiala) linjer (kanaler) och en central uppklarningszon. I uppklarningszonen finns ett triangulärt kondenserat område. Klockan mäter upp till 15-30 cm i diameter. Under klockan hänger långa trådliknande tentakler. Kristallmaneter är vanligare i Atlanten än i medelhavet. Dessa maneter ger ingen brännskada vid kontakt med hud.

 

 

Toxicitet

Maneter ger upphov till toxiska skador genom kontakt mot människans hud med sina tentakler och bränntrådar. På tentaklerna och bränntrådarna finns nässelceller med små blåsor, nematocyster. I dessa nematocyster finns hullingförsedda trådar som vid hudkontakt penetrerar huden likt en harpun och frigör ett toxin. Nematocystorna fastnar i tusentals i huden och kan ge upphov till fortsatta reaktioner om huden gnuggas eller om nematocysterna lyserar. Tidig avspolning av huden syftar till att avlägsna icke-utlösta nematocyster. Toxinet som frigörs ger upphov till en inflammatorisk reaktion av varierande grad.

Manetens toxin är komplext sammansatt och innehåller en rad inflammationsbefrämjande substanser, bland annat:

 • Bradykinin
 • Hemolysin
 • Serotonin
 • Histamin
 • Prostaglandiner

 

Vid kontakt uppstår en varierande grad av hudinflammation som vid en brännskada. Toxinet orsakar ett ökat inflöde över cellmembranet i olika vävnader av kalcium, kalium och natrium som är icke-sensitivt för organiska kanalblockerare. Reaktionen uppstår genom ökad permeabilitet över cellmembranet och inte genom bildning av porer.

I Sverige är det främst röd brännmanet som ger upphov till skador men även blå brännmanet, klängmanet och kompassmanet har nässelceller med nematocyster som kan ge upphov till hudirritation och ihållande klåda.

Den portugisiska örlogsmannen och den australiska kubmaneten kan ge upphov till mycket kraftig inflammation med långa piskrappsliknande rodnader över de hudpartier som angripits.

Toxinet från kubmaneten är både neurotoxiskt, hemolytiskt och kardiotoxiskt. Kontakt med mer än 1,2 meter tentakler anses vara livshotande beträffande den australiska kubmaneten.

Den portugisiska örlogsmannen har tentakler som kan vara mer än 10 meter långa, tentaklerna kan även lossna från maneten och sväva fritt i vattnet. Toxinet är huvudsakligen neurotoxiskt och kan ge upphov till respiratorisk paralys. Inflammationen kan bli så pass kraftig att bestående ärr kan uppkomma med hudkontrakturer som efter brännskador. Även Irukandjimanetens toxin är neurotoxiskt.

 

Symtom

Symtom vid kontakt med maneter i svenska vatten utgörs främst av lokala hudsymtom, såsom:

 • Klåda, ofta ihållande i många timmar
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Lätt till måttlig smärta

 

I enstaka fall kan mer generella symtom tillstöta, främst:

 • Generell ihållande klåda
 • Svår smärta
 • Illamående, kräkningar
 • Dåsighet, somnolens

 

Öronmanet och lungmanet ger endast upphov till lättare hudirritation.

Kontakt med kubmaneten kan förorsaka en så snabb inflammation att andnöd och andningsstopp med chock kan uppträda momentant, följt av kardiovaskulär kollaps. Flera fall finns beskrivna där omedelbar hjärtlungräddning invid vattenlinjen varit livräddande.

Kubmaneten och den portugisiska örlogsmannen ger vid hudkontakt upphov till omedelbar mycket svår smärta och mer generella symtom, som:

 • Illamående
 • Frysningar
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Andningspåverkan
 • Cirkulationskollaps

 


Behandling

Vid angrepp av maneter i svenska vatten, främst röd brännmanet (Cyanea capillata):

 • Skölj av det affekterade området med rikliga mängder havsvatten, dock inte med kranvatten. Tag 3 spänner med havsvatten och skölj över huden. Man rekommenderar saltvatten i första hand, då sötvatten får nematocysterna i bränntrådarna att lysera och därigenom frisätta mer toxin. Undvik att duscha direkt efter brännskadan.
   
 • Applicera rakgel och raka bort kvarstående trådar efter en stund. Gel ger även en kylande lindring.
   
 • Man kan prova att badda angripen hud med kylbalsam eller gel. Undvik att få manettrådar på händerna.
   
 • Rester av manettrådar kan skapas bort, t ex med ett kreditkort. Man kan även dra bort trådar med hjälp av en bred tejp, t ex silvertejp. Man bör däremot inte gnugga huden med en handduk eftersom det kan frigöra toxiner.
   
 • Om symtom kvarstår kan man pröva att sänka ner angripna kroppspartier i varmt vatten (40-45 grader) för att neutralisera toxiner. Man bör pröva ett hett bad i 30-60 minuter efter spolning med saltvatten!
   
 • Vid kontakt med ögonen bör man skölja rikligt och långvarigt med kranvatten eller helst fysiologiskt saltvatten.
   
 • Antihistaminer per os, t ex cetirizin (Zyrlex) 10 mg per os (ej till barn < 6 år) eller loratadin (Clarityn) 10 mg x 1, till barn under 2 år och mindre än 30 kg ges 5 mg x 1. Till barn under 30 kg rekommenderas Clarityn sirap (1 mg/ml) snarare än tabletter.
   
 • Huden kan smörjas med kortisonkräm t ex Hydrokortison CCS eller Mildison eller kylbalsam för att dämpa den inflammatoriska reaktionen och klådan. Man kan pröva acetylsalicylsyra i kräm eller salva.
   
 • Iskyla eller lidokain-kräm över smärtsamma partier kan lindra smärtan. Applicera inte iskuber (kranvatten) direkt på huden, applicera i stället isen i en plastpåse.
   
 • Symtomatisk behandling i övrigt.
   
 • Undvik att applicera vinäger då detta lyserar bränntrådarna.Vinäger, som ibland rekommenderats till baddning av huden har visat sig kunna lysera nässelceller i hög utsträckning och rekommenderas därför inte vid sting av röd brännmanet, däremot rekommenderas det vid sting av en del exotiska maneter i andra länder t ex Australien (vetenskapligt oklart).


Vid angrepp av kubmanet och portugisisk örlogsman i utländska vatten:

 • Vid skada av kubmaneter eller portugisisk örlogsman bör man omedelbart söka sig till närmaste sjukvårdsinrättning.
   
 • Kubmanet kan ge upphov till andningsstopp och hjärtstopp.
   
 • Smärtan vid kontakt med kubmaneten och den portugisiska örlogsmannen kan vara extremt kraftig och är mycket svårbehandlad. Regional anestesi är en möjlig väg att blockera smärtan med hjälp av perifera blockader och lokalbedövningsmedel.
   
 • Vid angrepp av kubmaneten rekommenderas från vissa håll att man smörjer huden rikligt med vinäger. Vinäger uppges förhindra lysering av bränntrådar men hjälper inte mot redan uppkommen skada. Behandling med vinäger är kontroversiell och inte vetenskapligt belagd.
   
 • Man bör sänka ner angripna kroppspartier i varmt vatten (40-45 grader) för att neutralisera toxiner. Man kan pröva ett hett bad i 30-60 minuter vid utbredda brännskador!
   
 • Man skall undvika att gnugga huden liksom att applicera alkohol över huden.
   
 • Det finns en antidot till kubmaneten i form av ett immunserum utvecklat med hjälp av immuniserade får. Tre ampuller med immunserum ges intravenöst så snabbt som möjligt efter angrepp av kubmaneten, om allmänsymtom eller chocksymtom föreligger.

 

 

 

ALGER

 

Alger tillämpar fotosyntes, men är inga växter utan en typ av mikroorganismer klassificerade som växtplankton. Giftiga alger förekommer i Sverige främst i sött eller bräckt vatten, d v s mest i Östersjön. Dessa alger kan producera toxiska cyanobakterier som kan orsaka akut förgiftning. De giftproducerande algerna tål inte saltvatten och finns därför inte längs Västkusten, i Kattegatt eller Skagerack. Det finns en icke-verifierad hypotetisk koppling mellan cyanobakterier och neurologiska sjukdomar som ALS, Alzheimer och Parkinsons sjukdom genom en ökad bildning av beta-N-metylamino-L-alanin (BMAA) och ökad glutamataktivitet i CNS. Kopplingen är endast hypotetisk och viss forskning i detta fält pågår.

 

Algblomning

Algblomning förekommer ute till havs, längs med kusten, i sjöar och vattendrag med stillastående vatten. Algblomning innebär en stark tillväxt av toxinbildande alger, vanligen av en och samma art.

Algblomning sker främst vid soligt och vindstilla väder när vattnet är i obalans, men också vid övergödning, främst med fosfor och nitrater. Rikligt med solljus behövs för algblomning. Blomningen av toxinproducerande alger sker främst vid en vattentemperatur mellan 15 och 23 grader.

Algmängder under 10 000 celler per ml vatten kategoriseras vanligen inte som algblomning. Vid omfattande algblomning finns mer än en miljon celler per milliliter vatten.

Algblomning kan oftast, men inte alltid, konstateras med ögat och näsan. Tecken på algblomning:
 

 • Vattnet blir grumligt med en påtaglig färgförändring. Denna kan skifta i gulgrönt, blågrönt, gulvitt, rödbrunt eller rabarberliknande.
   
 • I allmänhet är vattengrumlingen ytnära och ej förekommande på djupet.
   
 • Smak och doft av vattnet kan vara påverkat, vattnet luktar oftast illa med en påtagligt frånstötande doft.

Algerna kan blomma under alla delar av året, men vanligen sker toxiska algblomningar under juli och augusti. De kan dock äga rum ända in i november. Ofta förekommande vår- och höstblomningar är inte toxinproducerande och därför ofarliga för människan.

Algblomning kan leda till produktion av förruttnelsebakterier med påföljande syrebrist i vattnet, vilket i sin tur kan leda till fiskdöd.

Exposition för toxiska alger sker främst genom bad varvid kontakt äger rum genom huden och slemhinnor, men också genom nedsväljning av vatten.

 

Klassifikation

Giftproducerande alger utgörs av blågröna alger, vilka är en variant av växtplankton. I själva verket produceras toxinerna av bakterier (eubakterier), men klassificeras som växtplankton.

Det finns minst åtta olika typer av toxinproducerande alger i Sverige. Några av dessa är Microcystis aeruginosa, Anabaena sperica, Oscillatoria och Nodularia Spumigena (katthårsalg).

Toxinerna klassificeras främst i tre olika kategorier:

 • Neurotoxiska toxiner
 • Hepatotoxiska toxiner
 • Tarmtoxiska toxiner

 

De kan även ge upphov till irritation i hud och slemhinnor vid direktkontakt. Förutom rent toxiska symtom kan de ge upphov till allergiska symtom.

 

Symtom

I den kliniska bilden efter närkontakt ingår vanligen hudutslag och magtarmbesvär. Uttalade symtom uppkommer främst om man svalt vatten genom upprepade kallsupar eller av misstag druckit kontaminerat vatten. Det sistnämnda drabbar främst djur, ff a hundar.

Symtomen uppkommer vanligen inom några timmar efter bad, sällan senare än efter 12 timmar, och är i regel övergående inom något dygn. I uttalade fall kan symtomen vara i 2-3 dygn.

Risk för leverpåverkan och njurpåverkan finns vid kraftig exposition. En indikation på stark exposition är generella symtom som muskelvärk och ledvärk. Diagnos ställs genom anamnes och klinisk bild.

Även andra djur än människa löper risk att bli sjuka vid kontakt med toxiska alger; främst hundar löper risk för allvarliga symtom efter bad bland alger eller genom nedsväljning av kontaminerat vatten.

Vanliga symtom vid förgiftning med toxiska alger:

 • Klåda
 • Utslag
 • Ögonirritation
 • Illamående
 • Kräkning
 • Diarré
 • Magont
 • Magkramper
 • Feber
 • Muskelsmärtor
 • Ledsmärtor
 • Rinnande näsa
 • Astmaliknande besvär, bronkobstruktion

 

 

Behandling

Någon specifik behandling finns inte. Behandlingen är i huvudsak symtomatisk.

 • Om man badat bland giftiga alger skall man skölja kroppen noggrant med duschvatten och därefter tvätta sig med tvål och vatten över hela kroppen.
   
 • Vid ögonsymtom bör man skölja rent ögonen med rinnande vatten.
   
 • Har man svalt stora mängder vatten och upplever allmänpåverkan bör man uppsöka sjukhus. På sjukhus bör man kontrollera lever- och njurfunktion med vanliga rutinprover.
   
 • Hundar som badat bland giftiga alger bör initialt dricka rikligt med friskt vatten.

 

 

 

HAVSANEMONER, KORALLER OCH NÄSSELDJUR


Det är allt vanligare att svenskar reser till tropiska länder och dyker eller badar i tempererade, subtropiska och tropiska vatten. Här kan man stöta på havsanemoner, koraller och nässeldjur som kan ge upphov till toxiska reaktioner vid kontakt med nässelceller. Man bör därför undvika att ta i eller bryta av koraller och havsanemoner.

Framför allt orsakar dessa organismer lokalsymtom genom sina nässelceller, men en del av dem kan även ge upphov till generella symtom. Nässelcellerna frisätter ett toxin för att organismen skall kunna paralysera sitt byte som den sedan konsumerar.

 

Klassifikation

Anemoner tillhör gruppen sexstråliga koralldjur och är en typ av polyp med tentakler. De hudirriterande anemonerna tillhör stammen Cnidaria som är en typ av nässeldjur med toxinfrisättande nässelceller (nematocyster). Nedan nämns några toxiska anemon- och korallarter. Klicka på rödmarkerad extern länk för bild.

Actinodendron plumosum (bild) är en toxisk havsanemon, den har rikligt med nematocyster som frisätter ett irriterande toxin. Andra starkt brännande anemoner är Bolocera tuediae (bild) och eldkorallen (Millepora dichotoma, bild). Sting från eldkorallen kan förorsaka uttalad brännskada med bestående ärrbildning.


Behandling

Behandlingen är i huvudsak symtomatisk och liknar den vid angrepp av brännmaneter.

 • Skölj först av det skadade området med saltvatten.
   
 • Undvik värme och solexponering.
   
 • Applicera en kortisonkräm eller ytanestesimedel innehållande Xylocain.
   
 • Antihistamin per os kan dämpa den inflammatoriska reaktionen, t ex klemastin (Tavegyl) 1-2 mg p.o.

 

Det är ovanligt med generella symtom.PALYTOXIN


Vid hantering av saltvattensakvarier kan vissa implanterade koraller avge ett toxin, ett s k palytoxin. De koraller som främst är aktuella är palythoakoraller och protopalythoakoraller, även vissa anemoner kan avge detta toxin. Palytoxin är ett potent toxin och har gett upphov till allvarliga förgiftningar. Man kan bli exponerad för palytoxin via hudkontakt, ögonkontakt, förtäring eller inhalation. Toxinet är en kraftig vasokonstriktor och kan ge upphov till kärlischemi, även kardiell ischemi.

Symtom vi palytoxinförgiftning kan ge symtom liknande överdosering med lokalanestesimedel men ger främst respiratoriska symtom som hosta och bronkobstruktivitet, gastrointestinala symtom med illamående och kräkningar samt feber. Långdragna obstruktiva besvär har beskrivits (1-3 mån). Symtom som kan uppträda är:

 • Metallsmak i munnen
 • Takykardi
 • Andnöd, hosta
 • Bronkobstruktivitet
 • Feber
 • Bröstsmärta
 • Blodtrycksfall
 • EKG-förändringar
 • Muskelspasm
 • Svår smärta
 • Kräkningar
 • Kramper

 

Vid hantering av dessa koraller rekommenderas användning av skyddsglasögon, visir och långa handskar för att undvika stänk! Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk och understödjande men man kan pröva vasodilaterande behandling med t ex papaverin eller nitroglycerin. Man bör undvika att koka koraller från dylika akvarier då ångorna kan ge respiratoriska besvär.KÄGELSNÄCKA (Conus geographus)


Kägelsnäckan är en typ av rovdjurssniglar som lever av att attackera och äta fiskar. Kägelsnäckan är stor, har ett konformat fläckigt (leopardliknande), hårt och tjockt skal och kan uppnå en längd av 25 cm. Den har oftast ett vackert mönstrat skal som gör den attraktiv som samlarobjekt och turistattraktion. Den förekommer främst i Stilla havet och Indiska oceanen. Snäckan har en munarm som den kan skjuta ut som en harpun ur sitt skal och på så sätt paralysera och fånga byten. Även människor har skadats genom kontakt med kägelsnäckan.

Kägelsnäckan injicerar ett neurotoxiskt gift (konotoxin) som ger upphov till smärta, parestesier och domningar men även generella symtom som muskelslapphet, koordinationssvårigheter och försämrat tal, hörsel och syn. Även enstaka dödsfall finns rapporterat.BLÅRINGAD BLÄCKFISK (Hapalochlaena)

 

Den blåringade bläckfisken är en liten vacker 8-armad bläckfisk som producerar ett ytterst giftigt toxin innehållande tetrodotoxin. Giftet insöndras efter bett som kan vara knappt märkbart för en människa. Tetrodotoxin är neurotoxiskt och ger upphov till känselbortfall och paralyser, det kan även orsaka blindhet. Kan orsaka dödsfall hos människor p g a andningssvikt. Bläckfisken lever runt Australiens kuster och i Sydostasien, ofta i grunt vatten bland korallrev. Normalt är bläckfisken brungulaktig men kan snabbt framkalla blåaktiga färger i sina ringmönster vid fara.ELDMASKAR (Chloeia Flavia)


Dessa små maskar (eng. Bristle worms/Fire worms) simmar fritt i tropiska och varma vatten och kan ge upphov till brännande smärta vid hudkontakt med dykare. Eldmaskarna tillhör gruppen polychaete som innehåller ett stort antal olika arter. Maskarna har nässelceller som kan ge upphov till lokal rodnad, smärta och klåda. Nematocysterna kan avlägsnas med tejp (silvertejp) från affekterad hud. Därefter bör man skölja av huden, stryka in vinäger och sedan applicera en kortisonkräm eller ett lokalanestetikum. Antihistamin kan dämpa klådan något.PIRÅL (även Pilål)

 

En rosafärgad ål med vassa tänder men käklös som blir ca 45 cm lång. Tillhör klassen rundmunnar. Den producerar ett slem som den kan kväva sina byten med. Lever i regel på djupt vatten och förekommer längs västkusten i Bohuslän.LÅNGSNÖRE

 

En typ av mask som kan bli flera meter lång. Producerar ett giftigt slem men är sannolikt ofarlig för människor. Lever på botten under 10 meters djup.BLOMMIG SJÖBORRE (Toxopneustes pileolus)

 

Denna vackra runda sjöborre är en utbredd och vanligt förekommande sjöborre i indiska Oceanien. Den kan orsaka extremt smärtsamma stick vid beröring då den kan insöndra ett toxin som orsakar en kraftig inflammation. Den har talrika blomsterliknande vackra pediklar vilket inbjuder till närkontakt men under dessa finns sylvassa taggutskott. Vid uppkommen stickskada bör man försöka avlägsna alla kvarvarande taggar som kan ge upphov till lokal irritation och hudinflammation under lång tid, upp till ett år efter skadan.BLÅMUSSLOR


Blåmussla är en art i klassen musslor av typen blötdjur. Blåmusslan är blåsvart och normalt ovalt formad. Den blir vanligen cirka 6 centimeter lång, men kan bli upp till två decimeter. Den ätbara muskeln är gul/gulvit.

Blåmussla fiskas intensivt och odlas i stor skala. Musslor säljs färska, konserverade eller frysta. Blåmusslor är en vanlig matvara efter kokning. De har bäst smak på våren.

Blommande växtplankton som är toxinproducerande kan påträffas i blåmusslor. Dessa kan då bli otjänliga som födoämnen. Ett släkte växtplankton (Alexandrium) har påträffats i sådana mängder bland blåmusslor i Bohuslän att de kan ge upphov till allmänna sjukdomssymtom.

Det är ytterst sällsynt med förgiftning från blåmusslor. Vanligtvis stiger toxinhalten under hösten och är som högst under vintern.
 

Bild: Skal från blåmusslaSymtom

Symtom vid konsumtion av toxiska blåmusslor är i huvudsak gastrointestinala:

 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkningar

 

 

Behandling

I normalfall behöver man inte uppsöka sjukvården, då symtomen är relativt beskedliga och snabbt övergående. I uttalade fall kan vätska behöva ges intravenöst. I övrigt gäller symtomatisk behandling.


PSP "Paralytic Shellfish Poisoning”

Mer allvarlig förgiftning efter konsumtion av blåmusslor har förekommit då musslorna är kontaminerade, bl a av Gonyulax catenella. Det vanligaste toxinet som orsakar PSP är ett saxitoxin. Saxitoxinet kan härbärgeras i musslor i flera veckor eller längre. Toxinet produceras av mikroskopiska alger som filtrerats genom blåmusslan, t ex efter algblomning. Andra toxiner som kan ge upphov till förgiftningssymtom är neosaxiton och gonyautoxin. Samtliga toxiner är i huvudsak neurotoxiska.

Initiala symtom är illamående och kräkningar men detta toxin kan även ge upphov till yrsel, koordinationsstörning, talsvårigheter, torr mun, sväljningssvårigheter, andningssvårigheter, tilltagande muskelsvaghet och paralys. Det förekommer även blodtrycksfall, hjärtsvikt och kardiovaskulär kollaps. Enstaka dödsfall finns rapporterade. Barn och immunosupprimerade personer är mer känsliga för dessa toxiner.

Behandlingen av PSP är i huvudsak symtomatisk. I svåra fall kan respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning behöva tillgripas.

 

CSP (Ciguatera shellfish poisoning)


I Franska Polynesien har rapporterats om ciguateraliknande symtom efter konsumtion av skaldjur, bl a ostron. Ciguateraförgiftning är annars vanligast efter konsumtion av giftig fisk i tropiska vatten.


Symtom

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Asteni
 • Myalgi
 • Parestesier
 • Dysestesier
 • Ihållande hicka

 

 

Behandling

Behandlingen är i huvudsak symtomatisk men mannitol intravenöst har prövats som vid ciguateraförgiftning.


 

ICD-10

Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur T63.6
Annan fisk- och skaldjursförgiftning T61.2

 

Referenser

Scyphomedusae of the Mediterranean: state of the art and future perspectives. D'Ambra I, Malej A. Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2015;15(2):81-94. Review. Länk

Mediterranean jellyfish venoms: a review on scyphomedusae. Mariottini GL, Pane L.Mar Drugs. 2010 Apr 4; 8(4):1122-52. Epub 2010 Apr 4. Länk

Toxicity of Mediterranean Scyphomedusae: An Overview. Negro PD, Saul C, Bruno C, Maria DG, Franco K.Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2016; 16(3):213-217. Länk

Doyle TK, Headlam JL, Wilcox CL, MacLoughlin E, Yanagihara AA. Evaluation of Cyanea capillata Sting Management Protocols Using Ex Vivo and In Vitro Envenomation Models. Toxins (Basel). 2017;9(7):215. Published 2017 Jul 7. Länk

Yanagihara AA, Wilcox CL. Cubozoan Sting-Site Seawater Rinse, Scraping, and Ice Can Increase Venom Load: Upending Current First Aid Recommendations. Toxins (Basel). 2017;9(3):105. Published 2017 Mar 15. Länk

Yanagihara AA, Wilcox C, King R, Hurwitz K, Castelfranco AM. Experimental Assays to Assess the Efficacy of Vinegar and Other Topical First-Aid Approaches on Cubozoan (Alatina alata) Tentacle Firing and Venom Toxicity. Toxins (Basel). 2016;8(1):19. Published 2016 Jan 11. Länk

Wilcox CL, Headlam JL, Doyle TK, Yanagihara AA. Assessing the Efficacy of First-Aid Measures in Physalia sp. Envenomation, Using Solution- and Blood Agarose-Based Models. Toxins (Basel). 2017;9(5):149. Published 2017 Apr 26. Länk

Hilborn ED, Beasley VR. One health and cyanobacteria in freshwater systems: animal illnesses and deaths are sentinel events for human health risks. Toxins (Basel). 2015;7(4):1374–1395. Published 2015 Apr 20. Länk

Trevino-Garrison I, DeMent J, Ahmed FS, et al. Human illnesses and animal deaths associated with freshwater harmful algal blooms-Kansas. Toxins (Basel). 2015;7(2):353–366. Published 2015 Jan 30. Länk

Freshwater harmful algal blooms: toxins and children's health.Weirich CA, Miller TR.Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2014 Jan; 44(1):2-24. Länk

Miller MA, Kudela RM, Mekebri A, et al. Evidence for a novel marine harmful algal bloom: cyanotoxin (microcystin) transfer from land to sea otters. PLoS One. 2010;5(9):e12576. Published 2010 Sep 10. Länk

Arnich N, Thébault A. Dose-Response Modelling of Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) in Humans. Toxins (Basel). 2018;10(4):141. Published 2018 Mar 28. Länk

Bingham JP, Baker MR, Chun JB. Analysis of a cone snail's killer cocktail--the milked venom of Conus geographus. Toxicon. 2012;60(6):1166–1170. Länk

Prator CA, Murayama KM, Schulz JR. Venom variation during prey capture by the cone snail, Conus textile. PLoS One. 2014;9(6):e98991. Published 2014 Jun 18. Länk

Asakawa M, Matsumoto T, Umezaki K, et al. Toxicity and Toxin Composition of the Greater Blue-Ringed Octopus Hapalochlaena lunulata from Ishigaki Island, Okinawa Prefecture, Japan. Toxins (Basel). 2019;11(5):245. Published 2019 Apr 29. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev