Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-11-22

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Förgiftning efter exponering för retande gaser uppkommer oftast efter bränder men kan även uppkomma efter kemiska olyckor. Brandrök kan innehålla uppemot 60 olika kemiska ämnen som kan irritera luftvägar och bronker efter inandning men i huvudsak är det svart sot som irriterar luftvägarna i samband med brand. I tillägg till skadlig rök vid brand kan luftvägarna skadas av extrem värme, het ånga, giftiga gaser och hypoxi.

 


Symtom på inhalationsbrännskada

Larynx kan svullna kraftigt efter termiska skador och sot kan obstruera luftvägarna rent mekaniskt. Sot kan plugga igen bronkträdet och ge upphov till avstängda luftvägar med auto-PEEP. Om kraftigt ödem föreligger i luftvägarna bör patienten intuberas akut och vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Retande gaser kan orsaka trakeit, bronkit och bronkiolit med hyperemi, bronkospasm, riklig slemsekretion och ödem. I svåra fall kan en ARDS-bild utvecklas med tilltagande lungfibrotisering. På CT kan man ibland se "ground-glass"-förändringar och "tree-in bud"-konfigurerade noduli som tecken på svullnad och slemhinneskada. Inspektion av farynx och larynx före intubation bör göras om sot och ödem förekommer genom tunn fiberskopi via näsan under lätt sedering.

Gaser kan utöva direkt toxicitet, exempelvis cyanvätegas (blockerar cellandningen), kolmonoxid (blockerar syretransporten) eller klorgas (slemhinneirriterande). Andra gaser kan orsaka allvarlig hypoxi genom att ersätta syret i inandningsluften, exempelvis metan-, koldioxid- och butangas.

Inhalation av svart sot ger snabbt upphov till kraftig andnöd, luftvägsirritation, ödem och hosta. Primär åtgärd vid exponering för retande gaser blir naturligtvis att undkomma expositionen och andas frisk luft. Om expositionen varit kortvarig hämtar sig de flesta snabbt utan att behöva söka sjukvård men känsliga personer kan komma in med kvarstående bronkobstruktion och luftvägsirritation. Kraftig exposition för brandrök kan ge upphov till allvarliga symtom som kan ge bestående lungskada med långdragna besvär. Vid inhalation av brandrök är det främst inhalation av kolmonoxid och cyanväte som ger allvarliga förgiftningssymtom.


 

SYMTOM

 

(efter inhalation av giftiga gaser)

Inhalation av brandrök och andra retande gaser ger oftast kraftig irritation i luftvägarna med ihållande hosta, andnöd, kraftig slemsekretion och luftvägsobstruktivitet. Både bronkospasm och laryngospasm med stridor kan uppkomma. Hypoxi, cyanos och hyperkapné kan följa. Övriga kliniska symtom kan vara agitation, oro, dyspné, ångest, takypné, näsvingeandning, vakenhetssänkning, medvetslöshet och intercostala indragningar. Observera att vissa giftiga gaser kan vara toxiska utan att vara retande i luftvägarna, t ex kolmonoxid.

Laryngospasm i sig kan orsaka kraftig hypoxi, svimning och medvetslöshet. När laryngospasmen släpper kan ett reflektoriskt lungödem framträda. Vid exponering för svårlösliga gaser eller nitrösa gaser kan ett toxiskt lungödem uppkomma sent i förloppet och patienten behöver därför övervakas i minst 24 timmar.


Andra symtom och kliniska fynd
 

 • Stridorös andning
 • Svedda ögonbryn, ögonfransar, näshår och skägg
 • Konjunktivit
 • Ökat tårflöde
 • Ljusskygghet
 • Brännskada i ansiktet
 • Upphostningar av sot
 • Ödem i svalg och näsöppningar
 • Takykardi
 • Kallsvettning

 

 

 

RETANDE GASER

 

Lättlösliga gaser

Egenskaper för lättlösliga gaser i vatten är att de löser sig snabbt i fuktiga slemhinnor, exempelvis i övre luftvägar och ögon. De lättlösliga gaserna ger därför omedelbara symtom.

Exempel på lättlösliga gaser är:
 

 • Akrolein
 • Alkali
 • Ammoniak
 • Fenacylklorid
 • Fluorvätegas
 • Formaldehyd
 • Gasformiga syror
 • Svaveldioxid (frisätts vid vulkanutbrott)
 • Väteklorid (saltsyra)
 • Zinkklorid (i försvarets rökgranater)

 

Vid vulkanutbrott frisätts vattenånga, koldioxid, vätgas och svaveldioxid. Svaveldioxid är en lättlöslig gas som är farlig att inandas och kan ge långdragna luftvägsbesvär. Svaveldioxid med vatten bildar svavelsyra. 

 

 

Medelhög löslighet

Gaser med medelhög löslighet i vatten ger symtom både från de övre och nedre luftvägarna.

Exempel på gaser med medelhög löslighet är:
 

 • Fenol
 • Svaveldioxid

 

 

Svårlösliga gaser

Egenskaper för svårlösliga gaser i vatten är att gaserna har svårt att lösa sig i de fuktiga slemhinnorna. Därmed når gaserna de nedre luftvägarna och ända ner till lungblåsorna. De svårlösliga gaserna ger därför fördröjda symtom; från 30 minuter upp till 48 timmar efter exponering, med risk för sent lungödem. Omfattningen av skadan i luftvägarna beror på koncentrationen av gasen, tiden för expositionen och gasens löslighet. Svårlösliga gaser ger mer djupgående skador som i högre grad riskerar att ge bestående men som bronkiolit, granulation med fibros och ARDS. Fosgen och nitrösa gaser kan ge beskedliga initialsymtom som förvärras efter hand.

Exempel på svårlösliga gaser är:
 

 • Fosgen
 • Isocyanater
 • Klor
 • Klordioxid
 • Kvicksilverånga
 • Kvävedioxid
 • Nitrösa gaser
 • Svavelväte (vätesulfid)
 • Ortoklorbensalmalononitril (tårgas)


Exempel på några andra ämnen som kan ge allvarliga symtom efter exposition av gaser eller rök:

Tårgas
 

 • CS-gas (namn efter upptäckarna Corson och Stoughton)
  • Används som inkapaciterande medel i samband med demonstrationer och upplopp
 • Innehåller vanligen 2-klorbensenmalonsyradinitril

 

Ämnet används som en aerosol löst i aceton. Tårgas är kraftigt luftvägsirriterande och ger kraftig sveda och klåda i ögon och slemhinnor med ymnig tårsekretion. Tårgas ger vanligen inga uttalade förgiftningssymtom men enstaka dödsfall har förekommit. Svensk polis använder numera i stället företrädesvis pepparspray som innehåller kapsaicin som är en beståndsdel från pepparfrukt.

 

 

 

EXEMPEL PÅ GIFTIGA KEMIKALIER

 

Aceton
 

 • Färglös, flyktig, brännbar vätska
 • Kraftigt lösningsmedel i lacker och plaster
 • Kan orsaka huvudvärk och i värsta fall medvetslöshet

 

 

Akrolein
 

 • Färglös, lätt gulaktig, mycket flyktig vätska
 • Har en obehaglig stickande kväljande lukt
 • Luftvägsirriterande, retande
 • Risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet
 • Mycket giftig, > 2 ppm är livshotande
 • Kan även ge illamående, magont, kräkningar
 • Tyngre än luft
 • Kan vara explosiv, underhålla brand

 

 

Amylnitril
 

 • Färglös, giftig och mycket brandfarlig vätska
 • Omvandlas till cyanid i kroppen
 • Symtomen kommer gradvis under flera timmar
 • Finns i plaster och nitrilgummi
 • Ger sveda i ögonen, irriterar huden och kan ge kräkningar och huvudvärk
 • Bör behandlas med cyanidantidoten natriumtiosulfat

 

 

Amylnitrat
 

 • Brandfarlig vätska
 • Förgiftningsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt
 • Hosta, irritation i näsa och luftrör, hypoxi
 • Frätande på hud, ögon och slemhinnor
 • Illamående, kräkning, diarré, buksmärta vid förtäring

 

 

Ammoniak
 

 • Färglös gas vid rumstemperatur, brandfarlig
 • Förekommer i kylanläggningar och i kemisk industri
 • Irriterar ögon och luftvägar redan i små mängder
 • Irritation, rodnad, smärta vid hudkontakt
 • Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd
 • Risk för lungödem

 

 

Anilin
 

 • Färglös giftig vätska, finns bl a i kylskåp
 • Används vid tillverkning av färgämnen, läkemedel och antioxidationsmedel
 • Hosta, irritation i näsa och luftrörsirritation
 • Blockerar hemoglobinets syrebärande kapacitet så att det varken kan avge koldioxid eller ta upp syre i cellerna

 

 

Arsin
 

 • En kondenserad gas, tyngre än luft
 • Extremt brandfarlig, explosiv
 • Mycket giftig vid inandning
 • Används inom industrin vid framställning av halvledare och datachips
 • Ger främst hemolys men även skador i luftvägar, CNS och i lever
 • Symtom uppträder med viss fördröjning
  • Efter 2-24 timmar
 • CNS-symtom
  • Agitation, desorientering, hallucinationer
  • Huvudvärk
  • Svaghet
  • Yrsel
 • Ger hemolys och methemoglobinemi
  • Ikterus
  • Hemoglobinuri
  • Njursvikt, anuri
  • Leversvikt
  • Illamående, kräkningar
 • Behandling av arsinförgiftning är huvudsakligen symtomatisk
  • Sanera rikligt med vatten
  • Skölj rent i munhåla och svalg med vatten
  • Syrgas på mask
  • Utbytestransfusion
 • Antidotbehandling med BAL (British Anti-Lewisite) har sannolikt ingen effekt vid akut gasexposition men kan övervägas vid kronisk exposition
 • Gasen är dödlig redan i låga koncentrationer
  • Toxiskt gränsvärde 0,5 ppm
 • En liten mängd (några kg) kan slå ut en medelstor stad

 

 

Bensen
 

 • Färglös, mycket brännbar vätska
 • Lösningsmedel för fett
 • Cancerframkallande, kan påverka benmärgen
 • Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och slöhet
 • Hosta, irritation i näsa och luftrör
 • I allvarliga fall risk för andningspåverkan, allvarlig hjärtpåverkan och eventuell medvetslöshet
 • Vid inandning av ångor risk för sent lungödem

 

 

Benspyren
 

 • En grupp aromatiska kolväten som bildas vid ofullständig förbränning, till exempel i bilmotorer
 • Starkt cancerframkallande och reproduktionsstörande
 • Irritation i näsa och luftrör, hosta
 • Illamående och kräkningar
 • I allvarliga fall risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet
 • Risk för sent lungödem

 

 

Cyanväte (vätecyanid)
 

 • Färglös, lättflyktig och extremt giftig vätska eller gas. Luktar bittermandel
 • Risk för mycket allvarlig förgiftning vid inandning, hudkontakt eller förtäring
 • I allvarliga fall kramper, blodtrycksfall, lungödem, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan
 • Har använts vid avrättningar i vissa länder och vid framställning av metakrylat, aminosyror och cyanidföreningar
 • Blockerar andningskedjan och cellernas förmåga att ta upp syre
 • Ger kramper, hjärtpåverkan och medvetslöshet
 • Höga doser dödar mycket snabbt
 • Förgiftning behandlas med antidot

 

 

Fenol
 

 • Starkt frätande och giftigt ämne som bildar färglösa kristaller
 • Starkt frätande på hud, slemhinnor och ögon
 • Svår allmänpåverkan vid inandning
 • Sveda, irritation, hosta och andnöd
 • Tillverkning av bland annat plaster, färgämnen, sprängmedel, läkemedel och tvättmedel
 • Flera fenoler kan bidra till cancer. Ett gram har orsakat dödsfall

 

 

Formaldehyd
 

 • Färglös gas som utvinns ur metanol. Lättlöslig i vatten
 • Används vid framställning av plaster, desinfektionsmedel och insektsgift
 • Risk för frätskador på hud, ögon och slemhinnor
 • Sveda, irritation, hosta och andnöd, skadar flimmerhåren
 • Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon
 • Risk för lungödem (tidigt eller sent)
 • Kan vara cancerframkallande

 

 

Fosgen
 

 • En kondenserad gas, i kontakt med luft bildas ett vitt moln. Luktar som nyslaget hö
 • Retande gas
 • Hög toxicitet vid inandning
 • Låg löslighet ger symtom från nedre luftvägarna och mindre från övre luftvägarna
 • Toxiskt lungödem. Kan komma efter ett fritt intervall
 • Patienter bör övervakas 48 timmar
 • Används inom kemisk industri för att framställa plaster och insekticider

 

 

Isocyanater
 

 • Finns i färger och plaster
 • Kan ge hudallergier
 • Förångas och kan bilda giftiga gaser vid temperaturer över 160 grader
 • Allvarlig förgiftningsrisk vid inandning, förtäring eller hudexponering
 • Risk för frätskada vid exponering för vätska
 • Huvudvärk, yrsel, förvirring och hallucinationer
 • Illamående, kräkningar och slöhet
 • Hosta, irritation i näsa och luftrör
 • Feber och frossa
 • I allvarliga fall andnöd, kramper och medvetslöshet
 • Risk för lungödem
 • Var det ämne som i huvudsak orsakade mer än 2000 dödsfall i samband med läckage från en industri i Bhopal i Indien 1984

 

 

Kadmium
 

 • Silvervit, mjuk metall som finns i jordskorpan. Mycket giftigt
 • Finns i batterier och legeringar
 • Risk för förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring
 • Sveda, hosta, frätskada och andnöd
 • Yrsel, illamående och huvudvärk
 • Vid höga halter risk för kramper och lungödem (tidigt eller sent)
 • Kan skada luftvägar och lungor. Kan vara cancerframkallande

 

 

Klorgas
 

 • Kraftigt slemhinneirriterande både i ögon, munhåla och svalg samt övre och nedre luftvägarna
 • Vid inandning risk för andningsbesvär och lungskada
 • Sveda, irritation, hosta och andnöd
 • Huvudvärk, yrsel och illamående
 • Vid höga halter risk för akut högt andningshinder
 • Risk för lungödem (tidigt eller sent)
 • Omvandlas till syra och ger upphov till kraftig slemhinneskada
 • Dödlig i starka koncentrationer (> 3,5 mg/kg)

 

 

Svaveldioxid
 

 • Svaveldioxid är en färglös giftig gas med stickande lukt
 • Vid inandning risk för andningsbesvär med lungskada
 • Bildar svavelsyra (som är frätande) i kontakt med vatten
 • Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, näsa och svalg
 • Vid högre koncentrationer kan kraftig hosta, andnöd, tårflöde och bröstsmärtor uppstå
 • Mycket höga koncentrationer kan medföra allvarliga skador på andningsvägarna med (lungödem) upp till två dygn efter inandning

 

 

Vinylklorid
 

 • Färglös giftig gas
 • Tillverkning av PVC-plaster
 • Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering
 • Huvudvärk, yrsel och förvirring
 • Illamående, kräkningar och slöhet
 • Hosta, irritation i näsa och luftrör
 • I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan

 

 

 

BEHANDLING

 

Generell behandling

Initialt inandning av frisk luft och vila. Kraftig ögonirritation bör behandlas med sköljning så snabbt som möjligt. Patienter som inhalerat giftig gas eller brandrök behandlas vanligen med kortison och bronkdilaterande medel i inhalation. Vid förekomst av sot i näsborrar och runt mun bör förgiftning med kolmonoxid och cyanid misstänkas. 

Budesonid (Pulmicort) samt terbutalin (Bricanyl) eller salbutamol (Ventoline) ges i upprepade inhalationer. Combivent och Sapimol innehåller både ipratropium och salbutamol. Kortikosteroider kan behöva ges i upprepade doser i inhalation, ges vanligen inte systemiskt. Ge behandling med betastimulerare (bronkvidgande) före behandlingen med kortikosteroider för att förbättra möjligheten för steroiderna att nå ut till fler lungsegment.

I fall med mycket medtagna patienter är det bättre att säkra luftvägen akut genom intubation med kontrollerad andning och vård i respirator. Andningsstopp kan komma plötsligt hos en utmattad patient. Bronkoskopi bör utföras för diagnostik och rensugning av slem och sot. Sot i luftvägarna kan plugga igen bronkträdet och bör utförskaffas via bronkoskopi med lavage. Observera risken för tidigt eller sent lungödem. Vid brännskada över jugulum försiktighet med tracheotomi.


Vaken patient
 

 • Lugn och ro, vila

 • Frisk luft

 • Hostande patient bör sitta upp och inte ligga ner
   
 • Efter inandning av retande gaser, giftiga gaser eller brandrök skall patienten helst vila i sittande, s k hjärtläge, gärna med syrgas på tättslutande mask.
   
 • Vid kraftig hosta eller luftvägsirritation fungerar det bättre med optiflowsystem (högflödesgrimma/HFG) än syrgas på mask.
   
 • Vid kraftig exposition med svullnad av luftvägarna eller förekomst av sot bör luftvägarna inspekteras med fiberskopi.

 

 

Medvetslös patient
 

 • Patienten läggs i vänster sidoläge, alternativt i framstupa sidoläge.
   
 • Initialt ges 100 % syrgas på mask och akut intubation med kontrollerad ventilation bör utföras snabbt vid medvetslöshet. Föreligger hjärtstillestånd efter rökgasförgiftning är det stor risk för global anoxisk hjärnskada.
   
 • Vid kraftig exposition med svullnad av luftvägarna eller förekomst av sot bör luftvägarna inspekteras med fiberbronkoskopi, liberal indikation för intubation.

 

 

Syrgas

Initialt ges 100 % syrgas på tättslutande mask med reservoarblåsa tills man bestämt CO-Hb och uteslutit allvarlig kolmonoxidförgiftning. Om CO-Hb är lägre än 10 % kan syrgas i fortsättningen ges via halvöppen andningsmask, Optiflow-system eller grimma. Via näsgrimma ges 4-6 liter/min för att nå SaO2 ≥ 90 %. Svårigheter kan uppkomma med maskventilation när patienten har ett stort behov av hosta. Hostan kan dämpas med morfin eller teofyllamin. Vid CO-Hb värden över 30 % är patienten oftast medvetslös. 


Inhalationsbehandling

Inhalationsbehandling ges tidigt med betastimulerare och steroider. Upprepade behandlingar är ofta nödvändigt.


Beta 2-stimulerare (bronkdilaterande medel)
 

 • Inhalation
  Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dos 2-3 inhalationer så snart som möjligt alternativt;
   
 • Nebulisator
  Salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 1-2 ml inhalationslösning. Ovanstående inhalation kan kombineras med 2 ml ipratropiumbromid (Combivent, Sapimol, Atrovent) inhalationsvätska 0,25 mg/ml vid påtaglig slemsekretion.
   
 • Parenteralt
  Om patienten inte kan inhalera kan beta 2-stimulerare ges parenteralt. Injektionslösning terbutalin (Bricanyl) 0,5 mg/ml, 0,5-1,0 ml subkutant. Vid svåra anfall spädes 1 ml av injektionslösningen med 10 ml NaCl och ges långsamt (över 5 minuter) intravenöst.

 

 

Steroider
 

 • Indikation
  Indikation för kortisonbehandling föreligger om patienten har haft uttalade retsymtom med intensiv besvärande hosta eller andningspåverkan, obstruktivitet eller varit exponerad för fosgen eller nitrösa gaser.
   
 • Inhalation
  Ges i första hand som inhalation via nebulisator. Budesonid (Pulmicort) suspension för nebulisator 2 mg x 2 (4 ml x 2). Vid allvarliga symtom initialt 10 inhalationer budenosid (Pulmicort) Turbuhaler 400 µg/dos samt vid behov 4-5 inhalationer x 1-2 inom första timmen. Efter varje inhalation bör man hålla andan i cirka 10 sekunder. Nästa inhalation görs efter ett par normala andetag. Vid återkommande symtom ges ytterligare 2-3 behandlingar första dygnet. Till barn halveras doserna.

  Steroidbehandling parenteralt (intravenöst) rekommenderas normalt inte, men om steroider inte kan ges i inhalation kan systemisk tillförsel övervägas (intravenöst/intramuskulärt).

 

 

CPAP-behandling

Motståndsandning med CPAP kan prövas med 100 % syrgas (BiPAP). Motståndet varieras mellan 5 och 10 cmH2O. Starta aldrig på 10 cmH2O utan normalt på 5 cmH2O. Observera dock att det innebär ett extra andningsarbete och kan innebära en enorm påfrestning för patienten. Ofta krävs sedering. Vid CPAP-behandling måste det finnas omedelbar beredskap för intubation. En utmattad patient bör inte behandlas med CPAP. Intubation och kontrollerad ventilation är betydligt säkrare och bättre om patienten är medtagen.


Optiflowsystem (högflödesgrimma/HFG)

Ett optiflowsystem kan med fördel användas om patienten har uttalad hosta då det är besvärligt att hosta i en tättslutande mask. Optiflow ger ett ökat motstånd i utandningen och bidrar till uppluftning av atelektaser. En normal startinställning kan vara 50 liters flöde med 50 % syrgas (titreras).


Antikolinergikum

Vid riklig lös slemsekretion ges ett antikolinergikum intravenöst. Doseringen vid förgiftning med toxiska gaser kan vara långt över det normala.

Ge atropin 0,5 mg/ml, 2 ml i.v. eller Robinul 0,2 mg/ml, 1-2 ml i.v. Observera att i sällsynta fall vid förgiftning med organofosfater, isocyanid samt vissa insekticider och pesticider kan betydligt större doser atropin behöva ges (SIC-doser). Behandlingen styrs efter den kliniska bilden med slemsekretion i luftvägarna eller andra kolinerga symtom.


Teofyllin

Kan ges vid uttalad andningssvårighet eller ihållande hosta. Ge 10 ml (23 mg/ml) teofyllamin långsamt (10 minuter) i.v. Ges aldrig i central ven. Överdosering kan ge livshotande arytmier. Sätt därefter 20 ml teofyllamin i 500 ml 5 % glukos över 12 timmar. Kontrollera gärna teofyllaminkoncentration i serum.


Specifik behandling

Cyanidförgiftning - inhalation av cyanväte

Antidotbehandling mot cyanidförgiftning kan påbörjas på skadeplatsen i samband med exponering för brandrök men vanligen räcker det med att starta behandlingen efter ankomst till sjukhus med vägledning av en arteriell blodgas där man mäter SvO2 och laktat. Cyanid går vanligtvis inte att mäta. Antidot mot cyanidförgiftning ges om den skadade varit eller är medvetslös och har dragits ut från ett brinnande hus samt har sot i näsöppningarna eller hostar sot. Laktatvärden lägre än 10 mmol/L indikerar att allvarlig cyanidförgiftning inte föreligger och inte behöver behandling med antidot. Allvarlig cyanidförgiftning är vanligen förenad med svimning och medvetslöshet. Om patienten är vaken är således allvarlig cyanidförgiftning mindre sannolikt. Hydroxokobolamin (Cyanokit) ges intravenöst vid förgiftning med cyanväte (brandrök) eller andra cyanidföreningar.

Behandling med Hydroxokobolamin (Cyanokit):
 

 • Vuxna: 5 g ges i.v. som infusion under 15-30 minuter. Beroende på förgiftningens svårighetsgrad och det kliniska svaret, kan en andra dos administreras.
   
 • Barn: 70 mg/kg kroppsvikt

 

Observera efter behandling med hydroxokobalamin blir huden, urinen och andra kroppsvätskor starkt rödfärgade. Detta bör meddelas personal och patienten som annars kan bli förvånade och oroliga. Färgen kan påverka kemiska analyser som är baserade på kromatografi.

Om Cyanokit inte finns tillgängligt kan behandling även ges med natriumtiosulfat:
 

 • Vuxna: natriumtiosulfat 150 mg/ml: 15 g (100 ml) ges i.v. under 5- 10 minuter. Kan eventuellt upprepas
   
 • Barn: 375 mg (= 2,5 ml)/kg kroppsvikt

 

 

Kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxidförgiftning är vanligt efter exponering för brandrök. Kolmonoxid ger vakenhetssänkning och andningssvikt. Överväg tryckkammarbehandling (HBO) och akut transport till tryckkammare om patienten är medvetslös eller har varit medvetslös. Rådfråga Giftinformationscentralen vid tveksamhet. CO-Hb värden över 25 % indikerar mycket allvarlig kolmonoxidförgiftning. Behandlingen utgörs i första hand av syrgas på tättslutande andningsmask (NBO, normobar oxygenterapi). Laktatvärden överstiger sällan 10 mmol vid ren kolmonoxidförgiftning.


Visa behandlingsöversikt - Kolmonoxidförgiftning


Kutan exposition

Har patienten råkat ut för en kemisk olycka med kutan exponering (förgiftning genom huden) av kemikalier, ibland i kombination med en brännskada, skall patienten saneras. Tag av alla kläder (använd rejäla skyddshandskar vid kontakt med kemiska vätskor). Skor och smycken skall också tas av. Spola eller duscha patienten med rikliga mängder vatten. Använd varmt vatten och se till att patienten inte blir nedkyld. Vid kemisk exponering skall patienten om möjligt först saneras en gång utomhus och därefter en gång inomhus. Var noggrann med ögonen. Är patientens kläder torra behöver man i regel inte sanera. Tvätta exponerad hud med tvål och vatten. Proceduren skall dock inte överdrivas.

En del saneringslokaler ligger i halvslutna rum, typ ett ambulansintag. Där är i regel temperaturen låg och det gäller att snabbt ge patienten varma kläder och filtar för att undvika nedkylning. Vid exponering av starkt alkaliska kemikalier skall sköljningen bedrivas under lång tid. Gas och lukt från giftiga kemikalier blåses bort alternativt sugs ut med fläktsystem - se till att luften är varm!

Om personalen exponerats för retande gaser eller kemikalier från patienten kan även dessa behöva behandling med kortisoninhalationer! Observera om någon personal gett patienten mun-till-munandning.


Ögonirritation

Om sveda, klåda eller rodnad förekommer i ögonen skölj så snabbt som möjligt med rinnande vatten i 5-15 minuter. Håll ögonlocken brett isär så att spolningen blir effektiv. Exempel på ögonirriterande ämnen är klorgas, lut eller syror av olika slag. Exposition för dessa ämnen kan kräva längre tids spolning än 15 min. Ögonirritation är vanligt bland badande i samband med tekniska simbassängsolyckor med utsläpp av klor. Natriumklorid är bättre än vatten att skölja ögonen med men att få fram koksalt får inte fördröja behandlingen.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Uppföljning av patient som exponerats för brandrök är viktigt då luftvägsbesvären och andnöden kan ge långdragna besvär och i vissa fall bestående men. Remiss till lungmedicinsk klinik är angeläget. Anmälan om arbetsskada måste också utföras i relevanta fall.


 

ICD-10

Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga J68.0
Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes J68.2
Gaser, rök och ångor, ospecificerade T59.9

 

Referenser

Toxic smoke inhalation: Cyanide poisoning in fire victims. Jones J, McMullen J, Dougherty J. Am J of Emerg Med. Volume 5, Issue 4, July 1987, Pages 317-321. Länk

Toxic smoke inhalation and cyanide poisoning. Merril A, Cohen MD, Lawrence J, Guzzardi MD. The American Journal of Emergency Medicine Volume 6, Issue 2, March 1988, Pages 203-204. Länk

Chlorine Gas Exposure and the Lung: A Review Rupali Das, Paul D. Blanc. Toxicology and Industrial Health Vol 9, Issue 3, 1993. Länk

The Role of Bronchoscopy in Pulmonary Complications due to Mustard Gas Inhalation. Freitag L, Firusian N, Stamatis G, Greschuchna D. Chest Volume 100, Issue 5, November 1991, Pages 1436–1441. Länk

Behandlingsanvisningar vid händelse med kemiska ämnen. Fastställt av RKMK 206-05-10. Reviderade 2011.

Wang J, Winskog C, Edston E, Walther SM. Inhaled and intravenous corticosteroids both attenuate chlorine gas-induced lung injury in pigs. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:183–190. Länk

Wang J, Zhang L, Walther SM. Inhaled budesonide in experimental chlorine gas lung injury: influence of time interval between injury and treatment. Intensive Care Med 2002;28:352–357. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev