Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dentofaciala anomalier

FÖRFATTARE

Professor Lars Rasmusson, Maxillofacialkirurgi/Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Övertandläkare Bo Sunzel, Käkkirurgi/Region Skåne

UPPDATERAD

2019-03-17

SPECIALITET
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Ortognatkirurgi (ortognat; grekisk betydelse; rak käke) korrigerar vanligtvis avvikelser i ansikte och käkar som inkluderar:
 

 • Form
 • Asymmetrier
 • Relationen mellan käkarna (över- och underbett samt öppet bett)
 • Funktion

Ingreppen är vanliga och knappt 900 operationer utförs årligen i Sverige. Postoperativt ses få komplikationer men ibland mindre recidiv (1-2 mm). Små avvikelser, fr a av estetisk natur, korrigeras i de flesta fall inte i den offentliga vården utan patienten får söka sig till exempelvis privata privata kliniker.

En grupp patienter som har mer uttalade avvikelser är barn och ungdomar med kraniofaciala missbildningar. Det föds ca 50 barn per år i Sverige som diagnostiseras med kraniofacialt missbildningssyndrom. Dessa patienter måste ofta genomgå flera operationer där de kraniala missbildningarna opereras i tidig ålder av plastik- och neurokirurger medan ansiktsskelettet korrigeras efter puberteten. I vissa fall av mikrognati (kraftigt underutvecklade käkar) måste dock insatser göras i unga år för att underlätta andningen. Majoriteten av dessa fall utreds, behandlas och följs multidiciplinärt vid Kraniofaciala enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid den snabba tillväxten i puberteten förvärras vanligtvis käkställningsfelet, asymmetrin eller den hemifaciala mikrosomin (ena ansiktshalvan växer inte normalt). Därför är det viktigt att de barn som löper risk att utveckla skelettavvikelser, som inte kan korrigeras med tandreglering, identifieras.


Etiologi

De flesta käkställningsfelen och asymmetrierna i ansiktsskelettet är idiopatiska. I de fall där kraniofacialt missbildningssyndrom är påvisat föreligger i de flesta fall genetiska förändringar.

 • Crouzons syndrom
  Beror på mutationer i FGFR2- eller FGFR3-genen på kromosom 10 respektive 4. Generna kodar för fibroblast growth factor receptor, vilken i sin tur är viktig för fostrets skelettutveckling. Samma mutationer kan även orsaka:

  - Aperts syndrom
  - Pfeiffers syndrom
   
 • Saethre-Chotzens syndrom
  Beror på en mutation i genen TWIST1 på kromosom 7, vilken kodar för en transkriptionsfaktor som reglerar produktionen av fibroblast growth factor receptor.
   
 • Treacher Collins
  Beror på mutationer i TCOF1-genen i den långa armen på kromosom 5.
   
 • Goldenhars syndrom
  Orsaken till syndromet är än så länge okänd, men är i de flesta fall inte ärftlig. Möjliga förklaringsmodeller är i dagsläget att tillståndet skulle bero på störningar i migrationen av celler från neurallisten till gälbågarna.
   
 • Läpp-käk-gom spalter (LKG)
  Den vanligaste formen av ansiktsmissbildning. LKG-spalt förekommer oftast solitärt, men kan även vara del i ett missbildningssyndrom (se ovan), se även behandlingsöversikt 'Läpp-käk-gomspalt (LKG)'.


SYMTOM
 

Patienter med dentofaciala anomalier har huvudsakligen symtom i form av:
 

 • Tuggproblem
 • Käkledssmärta eller begränsning av käkledens rörelseomfång
 • Huvudvärk
 • Svårigheter att tala
 • Snarkning och/eller sömnapné (vid retrognati/underutvecklad käke)
 • Andningsproblem (vid mikrognati)
 • Försämrad livskvalitet

Därutöver har patienterna ofta ett stort subjektivt behandlingsbehov av rent estetiska orsaker. Det föreligger av förklarliga skäl en uttalad önskan om att få ett utseendemässigt normaliserat ansikte.


 

UTREDNING
 

Utredningen består av klinisk och radiologisk bedömning. Patientens subjektiva behandlingsbehov har stor betydelse för bedömningen.

Vid kraniofacialt missbildningssyndrom är utredningen alltid multidisciplinär och inkluderar:
 

 • Klinisk genetik
 • Plastikkirurgi
 • Maxillofacialkirurgi
 • ÖNH
 • Logopedi
 • Tandreglering
 • Pediatriker
 • Psykologer
 • Dietister

Anamnes

Patientens subjektiva besvär med t ex tal, tuggning, käkledsbesvär och utseende penetreras. Det är även värdefullt att få svar på om det föreligger hereditet.

 

Status

Sedvanlig medicinsk bedömning. Vid klinisk undersökning av ansikte samt mun och svalg ses i allmänhet:
 

 • Mikrognati/makrognati
 • Asymmetrier mellan höger och vänster ansiktshalva
 • Uttalat konkav alternativt konvex profil
 • Transversella avvikelser mellan käkarna (t ex en smal maxilla).
 • Vertikala avvikelser, öppna bett
 • Läpp-, käk- och gomspalt (LKG)
 • Trångställning av tänderna
 • Ojämna tandbågar

Radiologi
 

 • Slätröntgen
  Profilbild och anterioposterior bild av ansiktet tas för att analysera ansiktsskelett, käkar och tänder, s k kefalometri, där avvikelser registreras i förhållande till skallbasen.
   
 • DT
  Efter DT-undersökning av ansikte och käke kan 3D-analys av ansiktet göras med mjukvaruprogram för att prediktera operationsutfallet.

Övrigt

Utredning kring behov av tandställning görs av tandregleringsspecialist. Patientens ansikte fotodokumenteras före påbörjad behandling.


 

BEHANDLING
 

Behandlingen syftar till optimal rehabilitering av:
 

 • Tuggfunktion
 • Tal
 • Andning (då denna är påverkad)

Den syftar även till ett för patienten godtagbart estetiskt resultat.

Behandlingen är kirurgisk och inkluderar totala och segmentella osteotomier i käkar och mellanansikte. De osteotomerade fragmenten fixeras med titanplattor.
Även genioplastik är vanligt för att markera hakan. Vid asymmetrier kombineras ovanstående med antingen reduktion eller förstärkning av käkvinklarna och basis mandibulae. På samma sätt kan okbensregionen reduceras eller förstärkas med autologt ben, fett eller implantat.

Vid stora förflyttningar med ökad recidivrisk eller negativ påverkan på talet används ibland distraktionsosteogenes. Efter osteotomi och installation av distraktionsapparaturen dras bensegmenten isär långsamt (1 mm/dygn) till önskad längd. Därefter tjänstgör apparaturen som extern fixering i ca 8 veckor innan den avlägsnas.


Bild 1: Före operation. Onormal tillväxt av ansiktets högra sida, fr a mandibeln.

Dentofacialfore.jpgBild 2: Efter operation med nivellering av maxillan och ramus/corpusreduktion av mandibelns högra sida.

Dentofacialefter.jpg
UPPFÖLJNING
 

De flesta patienter kan återgå till hemmet efter 1-2 dagar på sjukhus. Kylmask används vanligtvis första dygnet för att reducera svullnad och värk. Majoriteten av patienterna har fast tandregleringsapparatur på plats under operationen och partiell fixering av käkarna med elastics (gummidrag) appliceras några dagar efter operationen för att styra in ocklusionen under den initiala läkningsfasen.

Förutom uppföljningen på mottagningen de första veckorna postoperativt kallas patienterna för klinisk undersökning, röntgen och foto efter 6 respektive 12 månader på de flesta centra i landet. Vanligen ser operatören patienten vid första kontrollen ca 7-10 dagar postoperativt.


 

PROGNOS
 

Prognosen är i allmänhet mycket god och reoperationer är ovanliga, med en god effekt på funktion som minskade symptom från käkleder och tuggmuskulatur (8), förbättrad andningsfunktion (10) och en förbättrad livskvalitet (9).


 

KVALITETSREGISTER


Nationellt register för ortognatkirurgi (NROK) startades november 2017 och under 2018 registrerades cirka 73 % av alla operationer som gjordes i Sverige det året. I år beräknas den siffran stiga betydligt då fler kliniker registrerat sig. Registret är knutet till Registercentrum Västra Götaland. Utdata bör kunna börja levereras i slutet av 2019 och syftet är att ge en bättre och säkrare vård för patientgruppen genom att olika parametrar knutna till operationerna registreras. Så kallad registerforskning bör kunna starta under 2020 eller senast 2021. Även patienterna kan söka information som är öppen och utlagd på hemsidan av registrets styrgrupp

 

ICD-10

Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas K07.1
Kraniofacial dysostos Q75.1
Mandibulofacial dysostos Q75.4
Kluven läpp och gom Q35
Kluven gom Q35
Akrocefalosyndaktyli [Apert] Q87.0B
Goldenhars syndrom Q87.0D
Robins syndrom Q87.0E
Andra medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende Q87.0W

 

Referenser
 

 1. Silva I, Suska F, Cardemil C, Rasmusson L. Stability after maxillary segmentation for correction of open bite: A cohort study. J Craniomaxillofac Surg 2013;41(7):154-158.
   
 2. Widar F, Kashani H, Alsén B, Dahlin C, Rasmusson L. The effect of steroids in preventing facial oedema, pain and neurosensory disturbances after bilateral sagittal split osteotomy: a randomized controlled trial. Int J Oral Maxillofac Surg 2015;44:252-258.
   
 3. Reyneke JP. Diagnosis and treatment planning. In: Essentials of Orthognathic surgery. Chicago, IL. Quintessence 2003;61.
   
 4. Jacobson A. Radiographic cephalometry from basics to videoimaging. Chicago, IL. Quintessence, 1995.
   
 5. Prinsell JR. Maxillomandibular advancement surgery for obstructive sleep apnea. J Am Dent Assoc 2002;133:1489-1497.
   
 6. Gorlin R Syndromes of the Head and Neck, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1990.
   
 7. Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd
   
 8. Abrahamsson C, Henrikson T, Nilner M, Sunzel B, Bondemark L and Ekberg EC. TMD before and after correction of dentofacial deformities by orthodontic and orthognatic treatment. Int J Oral Maxillofac Surg 2013; 42(6):752-8
   
 9. O. Breik, D. Tivey, K. Umapathysivam, P. Anderson: Mandibular distraction osteogenesis for the management of upper airway obstruction in children with micrognathia: a systematic review. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2016; 45: 769–782
   
 10. C.L. Soh ,V. Narayan. Quality of life assessment in patients with dentofacial deformity undergoing orthognathic surgery—A systematic review. J of Oral and Maxillofac Surg 2013; Vol 42(8):974 980

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev