Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Aortakoarktation, vuxna

FÖRFATTARE

Seniorprofessor Mikael Dellborg, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2021-08-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Koarktation eller försnävning av kroppspulsådern (coarctatio aortae) är ett vanligt hjärtfel. Cirka 5 % av alla vuxna med medfödda hjärtfel har koarktation. Aortakoarktation förekommer som del i andra komplexa hjärtkärlmissbildningar, men är vanligen isolerad. Denna översikt berör den isolerade formen av koarktation.

Koarktation är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Den vuxne patienten med opererad koarktation kan oftast kännas igen på ett vänstersidigt lateralt thorakotomiärr.


Patofysiologi

Den icke opererade koarktationen utsätter vänsterkammaren för en tryckbelastning liknande den vid aortastenos, även om stenosen vid koarktation bara drabbar nedre kroppshalvan. Behovet av perfusionstryck i nedre kroppshalvan gör att blodtrycket i den övre kroppshalvan hos en patient med icke opererad koarktation vid exempelvis fysisk aktivitet kan bli mycket högt (> 250 mmHg). Efter kirurgisk eller katetermässig korrektion föreligger i princip normaliserad cirkulation.


Associerade missbildningar
 

 • Bikuspid aortaklaff förekommer hos majoriteten av patienter med koarktation. För patienter med känd koarktation bör alltså aortaklaffen värderas för att säkerställa om den är bi- eller trikuspid. Omvänt gäller att en patient med bikuspid aortaklaff bör värderas avseende koarktation.
   
 • Det föreligger en överrepresentation av cerebralt arteriellt aneurysm hos patienter med koarktation.
   
 • Personer med Turners syndrom har en kraftig överrepresentation av koarktation.

Bild på aortakoarktation

 

 

 

KLINISKA FYND OCH BEHANDLING

 

Hos den identifierade och opererade koarktatiopatienten föreligger i regel normal eller nästan normal anatomi vad gäller arkus och aorta descendens. Äldre vuxna personer som behandlats för koarktatio i Sverige har ofta opererats med subclavian flap teknik, d v s användning av subklaviaartären som endogent graft. Det kirurgiska resultatet är ofta mycket gott. Patienten har dock ibland problem med blodförsörjning till vänsterarmen, som regel asymtomatiskt. Det saknas ofta puls i vänster a. radialis och patienten har lägre eller omätbart blodtryck i vänsterarmen.

Idag är kirurgi med rekonstruktion av aortabågen (avlägsnande av koarktationen) vanligare, men insättning av graft av Gore-Tex eller annat främmande material förekommer också.

Ballongdilatation, ofta med insättande av stent, förekommer som pallierande behandling hos barn med koarktation, i regel senare följt av kirurgi. Hos vuxna är kateterbehandling med användande av täckt stent är idag standardbehandling vid nyupptäckt eller återkommande koarktation.

 

 

KOMPLIKATIONER


Lindrig till måttlig koarktation hör till de hjärtfel som ibland upptäcks först i vuxen ålder. Nyupptäckt hypertoni hos yngre patienter bör därför alltid föranleda att man utesluter odiagnostiserad koarktation, i första hand genom blodtrycksmätning arm-ben och genom att känna efter pulsar i ljumsken. Blodtrycket är som regel lika i båda armarna men väsentligt lägre i benen hos en patient med signifikant, obehandlad koarktation.

Patienter med åtgärdad koarktation löper ökad risk för att utveckla hypertoni. I det svenska kvalitetsregistret SWEDCON framgår att vid 36 års ålder har 52 % av patienterna med koarktation utvecklat hypertoni. Hypertoniutveckling bör föranleda uteslutande av rest- eller rekoarktation, men i övrigt är handläggningen densamma som vid hypertoni hos andra patienter. De utredningar som kan vara aktuella innefattar MR/CT men ofta också behov av kateterisering och hanteras via eller i samarbete med, regional enhet för vuxna med medfött hjärtfel.

Komplikationer relaterade till aortakirurgin förekommer i form av aneurysmbildningar och rest- eller rekoarktationer. Aneurysmbildning är sällsynt men kan föranleda sedvanliga symtom på aortadissektion/aneurysm, inklusive hemoptys.

Det finns en i litteraturen citerad uppfattning att patienter med koarktation löper ökad risk för att utveckla koronar hjärtsjukdom, men stora registerstudier på senare tid har inte kunnat belägga detta.

För mer information om hypertoni och hypertonibehandling, se behandlingsöversikt - Hypertoni - primär (essentiell)

 

 

UPPFÖLJNING


Patienter med koarktation bör följas av läkare med utbildning för omhändertagande av vuxna med hjärtfel (ACHD, adult congenital heart disease) i samarbete med regional ACHD-enhet. Morfologisk avbildning av thorakalaorta inklusive både aorta ascendens, aortabåge och aorta descendens bör vara gjord i vuxen ålder och upprepas med varierande mellanrum beroende på utseende.

Vid åtgärdad koarktation med gott resultat och thorakalaorta utan utseendeavvikelser av vikt kan morfologiska kontroller göras med glesa intervall, 5-10 år, i första hand medelst MR. Kliniska kontroller inklusive blodtryckskontroll arm och ben, EKG (vänsterkammarhypertrofi?) bör göras vartannat år enligt Europeiska Cardiologföreningens riktlinjer.

Screening för cerebrala aneurysm är ej indicerad men klinisk vaksamhet vid plötslig, kraftig huvudvärk bör föreligga.

Rest- eller rekoarktation kan kliniskt relativt enkelt uteslutas genom pulspalpation och blodtrycksmätning i arm och ben. Ett högre blodtryck i arm jämfört med ben, särskilt om tryckgradienten är mer än 20 mmHg, bör föranleda misstanke om re- eller restkoarktation. Blodtrycket bör på dessa patienter mätas i höger arm.

Endokarditprofylax anses enligt nyare riktlinjer inte indicerat.

Sport och idrott på rekreationsnivå kan som regel företas utan restriktioner hos en patient med en väl åtgärdad och uppföljd, koarktation. För tävlingsidrott på elitnivå föreligger oftast inga restriktioner men elitidrott med mycket hög statisk belastning bör föranleda närmare diskussion med idrottsintresserad ACHD-läkare.

Graviditet kan genomföras med minimal risk hos merparten av de kvinnor som fått sin koarktation åtgärdad och adekvat uppföljd och där re-/rest koarktation och/eller aneurysm inte föreligger. Värt att notera är att kvinnor med Turners syndrom har en påtagligt ökad risk för koarktation och en odiagnostiserad, tät koarktation utsätter den gravida moderna liksom fostret för potentiellt mycket stora risker.


Obs!
 

 • Unga patienter med nyupptäckt hypertoni – kan vara odiagnostiserad koarktation.
   
 • Blodtrycket i benen är i avsaknad av perifer artärsjukdom högre än i armarna. Ett lägre benblodtryck, särskilt om tryckfallet är mer än 20 mmHg, indikerar förekomst av signifikant koarktation.
   
 • Vid icke-åtgärdad koarktation är trycket lika i båda armarna, efter åtgärd saknas ofta puls i vänster arm.
   
 • Koarktation är starkt kopplat till risk för hypertoniutveckling.

 

 

 

ICD-10

Coarctatio aortae Q25.1

 

Referenser


Pedersen T, et al. High Long-term Morbidity in Repaired Aortic Coarctation Weak Association with Residual Arch Obstruction Congenit Heart Dis. 2011;6:573–582. Länk

Kenny D, Hijazi Z. Coarctation of the aorta: From fetal life to adulthood Cardiology Journal 2011, Vol. 18, No. 5, pp. 487–495. Länk

Rinnström D, et al. Hypertension in adults with repaired coarctation of the aorta. Am Heart J. 2016 Nov;181:10-15. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev