Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Förmaksseptumdefekt

FÖRFATTARE

Docent Jan Sunnegårdh, /Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2018-02-01

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Förmaksseptumdefekt (ASD-secundum; secundum atrial septal defect) är ett medfött hjärtfel som består i en defekt i förmaksskiljeväggen. Defekten sitter vanligen i fossa ovalis-området. Hålets storlek kan variera avsevärt.

Det kan också finnas defekter på andra ställen i förmaksskiljeväggen, exempelvis i anslutning till inmynningen av den övre hålvenen. Då mynnar oftast också en eller flera lungvener från den högra lungan anomalt, antingen i höger förmak eller i den övre hålvenen (sinus venosus-defekt). Ibland ses flera defekter i förmaksseptum.

 

Epidemiologi


Förmaksseptumdefekt av secundumtyp är ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen och utgör i sin isolerade form cirka 10 procent av alla medfödda hjärtfel.

Förmaksseptumdefekt upptäcks vanligen under barnaåren, men i vissa fall först i vuxen ålder.


 

ETIOLOGI och PATOGENES


Förmaksseptumdefekt är medfött och uppstår då de olika septa (septum primum och secundum) i det gemensamma förmaket under embryonalperioden inte utvecklas normalt. På grund av det lägre kärlmotståndet i lungkretsloppet jämfört med systemkretsloppet flödar blodet från det vänstra till det högra förmaket genom hålet i förmaksskiljeväggen. Lungblodflödet ökar därmed. Graden av ökat lungblodflöde beror på defektens storlek, men också på om det finns associerade hjärtfel.

Vid samtidig förträngning, exempelvis i aortaklaffen eller i kroppspulsådern sker en shuntning av blodet i än större grad från vänster till höger förmak. En ökande grad av shuntning sker också med åldern, vilket orsakas av att vänster kammare blir mindre eftergivlig ju äldre vi blir.

Spontanslutning av defekter i fossa ovalisområdet kan ske, men är ovanligt vid stora defekter. Sinus venosus-defekter sluts inte spontant.

Vanligen förekommer förmaksseptumdefekt sporadiskt men familjär anhopning finns. Vid vissa syndrom, t ex Holt-Orams syndrom (skelettmissbildningar i övre extremiteter, vanligen radiusaplasi) är förmaksseptumdefekt av secundumtyp mycket vanligt.


 

DIAGNOSTIK


Vanligen fångas patienter med förmaksseptumdefekt upp i primärvården på grund av avvikande fysikaliska fynd, framför allt vid auskultation av hjärtat. På grund av det ökade lungblodflödet är den andra hjärttonen konstant splittrad och man hör också vanligen ett relativt mjukt systoliskt blåsljud, cirka grad II.
 

  • EKG är patologiskt med tecken till förstoring av höger kammare.
     
  • Lungröntgen visar oftast en viss förstoring av hjärtat och en ökad lungkärlsteckning.
     
  • Ultraljud av hjärtat verifierar diagnosen.

Förmaksseptumdefekter är förhållandevis lätta att diagnostisera vid ekokardiografisk undersökning. På äldre barn och vuxna kan dock defekter som sitter i anslutning till hålvenerna lätt missas på grund av sämre bildförhållanden än hos de yngre barnen.


 

SYMTOM


Om det inte föreligger några associerade hjärtfel har barn mycket sällan symtom vid förmaksseptumdefekt.

Förmaksflimmer eller förmaksfladder uppträder vanligen först i vuxen ålder, liksom hjärtsvikt orsakad av en allt sämre fungerande högerkammare.


 

BEHANDLING


Vissa defekter sluter sig spontant. Asymtomatiska barn med isolerad förmaksseptumdefekt som inte är alltför stor får ingen aktiv behandling. Beslut om indikation för kirurgi eller slutning av defekten med kateterteknik tas lämpligen vid cirka två års ålder.

Vid måttligt stora defekter rekommenderas idag kateterslutning. Det finns ett antal olika instrument att välja på. Ingreppet sker under barnaåren, vanligen före skolåldern, och innebär att en kateter förs till hjärtat via punktion av femoralven. Ett paraplyliknande instrument appliceras sedan via katetersystemet i defekten och omgivande vävnad.

Vid större defekter och defekter i anslutning till hålvenerna är kirurgisk behandling aktuell. Ingreppet sker vanligen någon gång efter två års ålder. Kirurgin utförs i hjärt-lungmaskin och betraktas idag som enkel med mycket liten risk för komplikationer.

Den aktuella forskningen inom området omfattar framförallt införandet av nya instrument vid kateterslutning. Sannolikt kommer man redan inom några år att se biodegraderbara implantat i klinisk användning.


 

PROGNOS


Oavsett om patienten behandlas med kateterteknik eller kirurgi är prognosen mycket god även på lång sikt. Vid fullgott resultat ett år efter behandlingen kan kontrollerna vanligen upphöra. Öppetstående foramen ovale, som upptäcks under barnaåren och som kan definieras som en defekt mindre än 4 mm, behöver ej följas upp.

 

ICD-10

Förmaksseptumdefekt Q21.1

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev