Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hjärtsvikt, kronisk – med reducerad systolisk funktion (HFrEF)

FÖRFATTARE

Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2020-11-29

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Om hjärtsvikt
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar. Orsaken står att finna i någon form av skada eller sjukdom i hjärtat. Frekvensen i befolkningen beräknas till cirka 2 % och hos personer över 80 år 10 %.

Hjärtsvikt har hög dödlighet, vilken dock kan reduceras med adekvat behandling. Plötslig död är en vanlig dödsorsak. Hjärtsvikt kan debutera akut (akut hjärtsvikt), men lika ofta ha ett långsamt smygande förlopp. Registerstudier visar att påfallande många patienter inte utreds adekvat eller får behandling enligt etablerad rekommendation. Till dels kan detta bero på att symtomen lätt kan misstas bero på andra orsaker eller att hjärtsvikten är en av flera sjukdomar hos patienten.


 

ORSAKER


Alla hjärtsjukdomar kan orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan även påverkas av sjukdomar och tillstånd utanför hjärtat. Toxiner, läkemedel och gifter kan ibland ge upphov till hjärtsvikt. Det är vanligt att patienter med hjärtsvikt har andra komplicerande sjukdomar. Hjärtsvikten kan dock vara det tillstånd som har allvarligast prognos, vilket ofta inte uppmärksammas tillräckligt i vården.

 

Vanligaste orsaker
 

 • Ischemisk hjärtsjukdom, med eller utan bakomliggande hjärtinfarkt, är den i särklass vanligaste orsaken till hjärtsvikt (orsak till 50-75 % av all hjärtsvikt)
 • Hypertoni (ensamt eller tillsammans med andra orsaker)
 • Hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier)
 • Klaffel
 • Diabetes
 • Hög alkoholförbrukning (alkoholism)


Vanliga orsaker till akut försämring vid kronisk hjärtsvikt
 

 • Akut ischemi eller hjärtinfarkt
 • Dålig medverkan till medicinering (patienten har inte tagit sina mediciner enligt ordination)
 • Akut infektion (vid influensa är hjärtsvikt en vanlig dödsorsak)
 • Arytmi (t ex förmaksflimmer)
 • Drog- och alkoholmissbruk
 • Anemi
 • Försämrad njurfunktion
 • Försämring i samtidig kronisk lungsjukdom (KOL)
 • Läkemedel som interagerar med hjärtsviktsbehandling (NSAID) eller kardiotoxiska läkemedel (cancerbehandling)

 

SYMTOM
 

 • Kardinalsymtomet är dyspné, vilken accentueras i liggande (ortopné) och vid ansträngning. Paroxysmal nattlig dyspné är ett typiskt hjärtsviktsymtom.
   
 • Palpitationer eller andra obehag i bröstet.
   
 • Viktuppgång, svullnad i ben och buk.
   
 • Nedsatt kondition och allmäntillstånd.

Kliniska fynd

Nedanstående förteckning av fynd föreligger i olika konstellationer beroende på svårighetsgrad och typ av hjärtsvikt. Vid kronisk hjärtsvikt som behandlas med rekommenderade läkemedel kan en funktionsförsämring gå med mycket diskreta eller obefintliga kliniska fynd.
 

 • Allmänt status: Ansträngd andning, särskilt i liggande, kall hud, cyanos.
   
 • Puls och blodtryck: Hjärtsvikt kan vara associerat med hypertoni och högt blodtryck. Vanligare vid kronisk hjärtsvikt är dock ett lågt och ibland svårmätt blodtryck. Hjärtfrekvensen är vanligen förhöjd, pulsen är svagare och tunnare än normalt.
   
 • Lungauskultation: Rassel på lungorna, mest uttalat basalt. Ju svårare lungstas desto högre upp på lungfälten hörs rassel. Förlängt exspirium och ronki.
   
 • Hjärta: Takykardi, halsvenstas, vänsterförskjuten och breddökad iktus, eventuellt blåsljud på grund av klaffel, tredjeton.
   
 • Buk: Förstorad och ömmande lever, ascites.
   
 • Extremiteter: Dekliva pittingödem.


UTREDNING
 

 • Fastställ diagnosen hjärtsvikt
 • Bedöm graden av hjärtsvikt
 • Fastställ orsaken till hjärtsvikten

För att fastställa diagnosen hjärtsvikt skall det föreligga typiska symtom samt tecken på nedsatt hjärtfunktion. Ekokardiografi behövs i de flesta fall för att fastställa diagnosen och orsaken till hjärtsvikt, systolisk eller diastolisk dysfunktion, samt klaffvitier.

 

Provtagning (primärvårdsnivå)
 

 • Fullständigt EKG (arytmi, infarkttecken, grenblock, AV-block)
 • Hjärtlungröntgen (hjärtförstoring, lungstas, pleuravätska, lungabnormaliteter. Motiveras också av att lungsjukdom är den vanligaste differentialdiagnosen till hjärtsvikt.)

Blod:
 

 • Elstatus (natrium, kalium, kreatinin)
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin)
 • B-Glukos
 • CRP
 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Blödningsstatus (Protrombin, APTT)
 • Thyroideastatus (TSH, T3/T4)
 • BNP eller NT-proBNP, se nedan

Helt normalt EKG och normal hjärtlungröntgen samt normala värden av BNP/NT-proBNP gör diagnosen hjärtsvikt osannolik.

 

Övrig utredning (kardiolog/medicinklinik)
 

 • Ekokardiografi (bedömning av graden av hjärtsvikt [ejektionsfraktion] och eventuell bakomliggande hjärtsjukdom). Ekokardiografi är indicerad vid alla nyupptäckta fall av hjärtsvikt och utgör grunden för att säkerställa diagnosen hjärtsvikt.
   
 • Arbets-EKG (maximal arbetsförmåga är ett mått på graden av hjärtsvikt, bakomliggande myokardischemi kan värderas).
   
 • Bandspelar-EKG (arytmier).
   
 • Koronarangiografi (ischemisk hjärtsjukdom).
   
 • CT-angiografi eller hjärtscintigrafi (för att utesluta koronarsjukdom)
   
 • Magnetkamera - kan ge information om myokardförändringar som ärr eller ödem, kammar- och klaffunktion.
   
 • Hjärtkateterisering för utvärdering tryck och flöden, eventuellt kombinerat med hjärtbiopsi.

Natriuretiska peptider

Natriuretiska peptider insöndras från celler i hjärtats förmak och kammare som en reaktion på stigande fyllnadstryck och uttänjning.

Nivåerna av peptiderna korrelerar väl till graden av hjärtsvikt samt prognos. Studier visar att natriuretiska peptider också stiger vid svårare hjärtsjukdom av annan typ, exempelvis vid akut koronart syndrom, klaffel e t c.

Idag finns snabbtester tillgängliga och många laboratorier har satt upp rutinmetoder för analys av BNP och NT-proBNP. Tolkningen av dessa båda peptider är likartad, men normalvärdena är olika (högre värden för NT-proBNP), varför det lokala laboratoriets referensvärden måste beaktas. I de flesta fall har patienter med nyupptäckt eller försämrad hjärtsvikt värden på NT-proBNP som överstiger 400-900 ng/L. NT-proBNP-värden är i runda tal fyra gånger högre än BNP-värden.

Låga värden talar starkt emot hjärtsvikt (t ex NT-proBNP < 125 ng/L), medan höga värden talar för. Medelhöga värden medför misstanke om hjärtsvikt. Nivåerna av natriuretiska peptider stiger med ökad ålder, nedsatt njurfunktion, förmaksflimmer och hos kvinnor. Obesitas kan ge lägre värden. BNP och NT-proBNP kan vara värdefullt i akutsituation för diagnostik av oklar dyspné. Många enheter använder peptiderna som monitorering för att följa ett kroniskt förlopp.


Diagnostisk algoritm

En diagnostisk algoritm har utformats av Europeiska kardiologföreningen och utgår från att det finns en välgrundad misstanke om att hjärtsvikt är orsak till patientens besvär. Utifrån anamnes, status och EKG kan man ytterligare förstärka misstanken och ta beslut om att ta prov för natriuretiska peptider. Om dessa är låga (< 125 ng/L) bedöms hjärtsvikt vara osannolik och annan orsak bör utredas i första hand. Om värdet är över 125 ng/L går man vidare med ekokardiografi. Det låga värdet på NT-proBNP används för att utesluta hjärtsvikt. För att säkerställa diagnos behövs ekokardiografi, och i de flesta fall är värdet på NT-proBNP betydligt högre vid manifest hjärtsvikt (se rubrik ovan).

Figur. Diagnostisk algoritm

Diagnostisk_algoritm.jpg

 

BEHANDLING
 

Försök göra en värdering av vad som orsakat eller förvärrat hjärtsvikten. Behandling mot den bakomliggande orsaken är mycket viktig. Vid klaffel skall t ex operativ åtgärd övervägas. Vid förmaksflimmer skall elkonvertering övervägas.

Behandling mot grundsjukdomen kombineras med hjärtsviktsbehandling enligt nedan. Insättande av ACE-hämmare och betablockerare görs bäst med assistans av en hjärtsviktsmottagning som medger täta återbesök inledningsvis. I senaste versionen av Europeiska Kardiologföreningens guidlines för hjärtsvikt (2016) presenteras ett flödesschema som kan vara vägledande vid behandling av patienter med hjärtsvikt och nedsatt systolisk funktion.
 

hjarsvikt_flodesschema.jpg

Flödesschema för behandling av hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF)

 

 • Furosemid (Furix) ges vid vätskeretention. Efter eventuell inledande intravenös behandling ges fortsatt underhållsbehandling med tablett, 20-160 mg dagligen. När vätskeöverskottet försvunnit bör man försöka sänka diuretikadosen till minsta effektiva dos och helst sätta ut helt, om möjligt. Kaliumsubstitution behövs sällan om ACE-hämmare ges. Diuretika utgör symtomatisk terapi och har ingen bevisad effekt på mortalitet.


   
 • ACE-hämmare förbättrar överlevnaden och skall övervägas till alla patienter med kronisk hjärtsvikt. Indikation finns vid sänkt ejektionsfraktion (under 40 %), med eller utan symtom på hjärtsvikt. Kontraindikationer är främst kraftigt nedsatt njurfunktion, dehydrering, hyperkalemi och svår hypotoni. Man startar med låga doser och höjer gradvis (vanligen dubblering) varje vecka under klinisk kontroll till dess man nått upp till måldosen. Se FASS för detaljerad doseringsanvisning.


   
 • Betablockerare förbättrar överlevnaden och skall övervägas till alla patienter med kronisk hjärtsvikt.

  Tre beta-blockerare har indikation för hjärtsviktsbehandling: Bisoprolol (Emconcor CHF), carvedilol (Kredex), Metoprololsuccinat (Seloken Zoc).

  Indikation utgörs av symtom plus sänkt ejektionsfraktion (under 40 %). Patienterna bör vara i stabilt skick utan betydande vätskeretention och under behandling med ACE-hämmare innan behandling startas. Man startar med låga doser och höjer gradvis under flera veckor tills planerad måldos uppnåtts. I utvalda fall är det möjligt att starta med beta-blockad före ACE-hämmare.

  Kontraindikationer utgörs främst av AV-block, bradykardi, signifikant astma bronchiale och svår instabil hjärtsvikt. Se FASS för detaljerad doseringsanvisning. Då det finns risk för övergående klinisk försämring vid behandlingsstart bör den behandlande läkaren ha erfarenhet av betablockerare vid hjärtsvikt.


   
 • Angiotensinreceptor-blockerare (ARB) är ett alternativ till patienter som inte tål ACE-hämmare med hosta som biverkan. ARB med god dokumentation vid hjärtsvikt är kandesartan (Atacand) och valsartan (Diovan). Generiskt losartan har också studerats vid hjärtsvikt, men högre doser än vad som tidigare angivits behövs för att få fullgod effekt: 100-150 mg dagligen.


   
 • Mineralkortikoidreceptor-antagonister (MRA): Spironolakton (Aldactone) i låg dos (12,5-50 mg dagligen) har i kombination med ACE-hämmare uppvisat mortalitetsvinst hos patienter i funktionsklass NYHA III-IV. Eplerenon (Inspra) har visat tilläggseffekt vid behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt och har även visat effekt vid lättare grad av hjärtsvikt (NYHA II).

  Eplerenon saknar spironolaktons endokrina biverkningar. Dosen av eplereonon är 25-50 mg dagligen. Vid tendens till hyperkalemi kan eplerenon doseras varannan dag. Dagens behandlingstradition är att merparten av patienterna med hjärtsvikt får behandling med ACE-hämmare (alternativt ARB) + betablockerare + MRA.

  Observera att alla kaliumsparande diuretika i kombination med ACE-hämmare eller ARB ökar risken för hyperkalemi och stigande kreatinin. Kalium måste alltid övervakas vid insättning av MRA, vid doshöjning och även vid fortsatta återbesök. Man avråder från samtidig behandling med ACE-hämmare + ARB + MRA, p g a ökad risk för biverkningar.


   
 • RAAS-blockad och njurfunktion: ACE-hämmare, ARB och MRA kan alla orsaka en kreatinin och kaliumstegring. En ökning av kreatinin med 30-50 % av utgångsvärdet kan i allmänhet accepteras, maximalt till 250 μmol/L (eller eGFR 25 mL/min). En viss kaliumstegring upp till 5,5 mmol/L kan också accepteras. Risken för njurpåverkan och blodtrycksfall ökar vid kraftig diuretikabehandling och dehydrering. Patienter med RAAS-blockad bör informeras om att tillfälligt hålla upp med medicineringen om de drabbas av oväntad uttorkning (t ex diarré och kräkningar). De positiva effekterna av RAAS-blockad är, trots kreatininökning, lika goda som vid opåverkat kreatinin.
   
 • Vid kvarstående hög vilohjärtfrekvens (> 75 slag per minut), trots rekommenderad dos av beta-blockerare, kan behandling med sinusnodhämmare, ivabradin (Procoralan) användas om patienten har sinusrytm. Doseringen är 5-7,5 mg x 2.
   
 • Ett nytt kombinationsläkemedel (angiotensinreceptor-neprilysininhibitor = ARNI), har visat sig vara effektivare än ACE-hämmare. Sakubitril-valsartan (Entresto) minskar nedbrytningen av natriuretiska peptider som BNP, och behandlingen ökar därför de farmakologiska effekterna av dessa. Entresto kan övervägas vid otillräcklig effekt av sedvanlig medicinsk standardbehandling. Läkemedlet ersätter då ACE-hämmare/ARB, som måste ha varit utsatta 36 tim före insättning. Doseringen är (24/26) 49/51 - 97/103 mg x 2 dagligen. Eftersom diuresen tenderar att öka bör man vara observant på elektrolytförändringar och eventuellt minska höga diuretikadoser.
   
 • Utöver medicinsk behandling har pacemaker med stimulering i båda hjärtkamrarna (biventrikulär pacing eller resynkronisering s k CRT, cardiac resynchronisation therapy) uppvisat goda resultat. De patienter som kommer i fråga är patienter med kvarstående symtom (NYHA-klass II-IV) trots fullgod medicinsk behandling, ejektionsfraktion < 35 %, samt breddökade QRS-komplex (> 130 msek). Sådan pacemaker kan också förses med defibrillatorfunktion (ICD) i utvalda fall. Det har även visats att ICD minskar risken för plötslig död vid dålig kammarfunktion och kan vara indicerat, även utan tidigare påvisade arytmier.
   
 • Digoxin har ett smalt terapeutiskt fönster och risk för överdosering med arytmier som allvarligaste bieffekt. Indikationen är främst förmaksflimmer i kombination med hjärtsvikt. Låga doser anbefalls och serumkoncentration ska följas (0,6-1,1 nmol/L).
   
 • Intravenös järnbehandling: Patienter med hjärtsvikt har ibland låga järnnivåer, eventuellt beroende av dålig tarmresorption eller andra delvis oklara orsaker. En studie har påvisat god symtomlindring med ökad prestationsförmåga och livskvalitet hos patienter med dokumenterad järnbrist. Indikationen finns om man tillsammans med Hb < 150 g/L har serum ferritin < 100 ng/mL, eller mellan 100 och 300 ng/mL om transferrinmättnad (TSAT) < 20 %.

  Intravenöst järn ges i form av järnkarboxymaltos (Ferinject) i avpassad dos efter järnnivå och kroppsvikt, vanligen 500-1000 mg i intravenös injektion. Dosen kan upprepas till dess järnnivåerna normaliseras. I studien CONFIRM-HF blev mediandosen 1500 mg under loppet av ett år. Intravenöst järn kan framkalla allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, och patienter med annan allergi har ökad risk. Beredskap för allergisk reaktion ska därför finnas vid administration.
   
 • För de patienter som inte kan behandlas adekvat med ovanstående metoder kan hjärttransplantation övervägas, ibland föregått av mekanisk hjärtpump under kortare eller längre tid.
   
 • Patienter med ensidig högersvikt kan ha pulmonell hypertension eller lungemboli (se särskilda behandlingsöversikter).

Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion

Se behandlingsöversikt: Hjärtsvikt, med bevarad systolisk funktion (HFpEF)

 

Fortsatt omhändertagande
 

 • Gör färdig utredningen och ta ställning till eventuell korrektion av bakomliggande orsak.
   
 • Behandla bakomliggande sjukdomar adekvat.
   
 • Kronisk hjärtsvikt är vanligen livslång och kräver regelbundna återbesök. Vid försämring måste behandlingen i de flesta fall intensifieras.
   
 • Instruera patienten om kontroll av egensymtom (andfåddhet, ödem, daglig vägning) och föreskriv försiktighet med salt och stort vätskeintag. Rökstopp och försiktighet med alkohol anbefalles.
   
 • Det initiala omhändertagandet efter inledande sjukhusvård görs bäst på en dedikerad sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. En sådan mottagning kan också förmedla information och utbildning om hjärtsvikt till patient och anhöriga.
   
 • Rehabilitering via fysioterapiledda träningsprogram förbättrar patientens rörlighet, symtom och livskvalitet.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

ICD-10

Kronisk hjärtinsufficiens I50.0
Vänsterhjärtsvikt I50.1
Hjärtinsufficiens, ospecificerad I50.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I50 HjärtinsufficiensI50[/pubmed]

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården – Beslutsstöd


Referenser

Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. Länk

Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J, et al. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015;36:657-68. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev