Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-02-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Lokalbedövningsmedel (lokalanestesimedel - LA) används för att ge patienter smärtfrihet och bedövning vid en rad kirurgiska ingrepp och medicinska undersökningar. De används också vid tandläkaringrepp, veterinärmedicinska ingrepp och vid behandling av akut eller kronisk svår smärta. Lokalanestesimedel består av kemiska föreningar (aminoamider) som blockerar nervtransmissionen i sensoriska och motoriska nervfibrer genom blockad av de snabba natriumkanalerna varigenom nervtransmissionen upphör. Vid mindre blockader förloras temporärt sensoriken men vid större regionala blockader förloras både sensorik och motorik.

Lidokain klassificeras också som antiarytmika typ IB enligt Vaughan Williams. Vid lokala blockader deponeras LA genom injektion nära inpå en nerv varigenom medlet diffunderar in i nervens axon som blir blockerat. För hög dos LA eller snabb intravenös injektion ger risk för generella symtom, en s k toxisk reaktion. I modern engelskspråkig litteratur benämns toxiska reaktioner oftaför LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity). En toxisk reaktion kan uppträda oväntat och plötsligt efter en injektion av lokalanestesimedel med en dramatisk påverkan av patientens tillstånd, i uttalade fall kan reaktionen bli livshotande och dödsfall förekommer. Dominerande symtom vid en toxisk reaktion är CNS-symtom med omtöckning, ev. kramper och kardiovaskulära symtom. I uttalade fall finns risk för kardiovaskulär kollaps med risk för plötslig död. Vid kardiovaskulär kollaps kan tillståndet vara svårbehandlat.

Inför stora blockader (regionalanestesi) måste alltid en intravenös perifer venkanyl (PVK) finnas på patienten för att kunna ge intravenös behandling i händelse av en toxisk reaktion. Tillgång till anestesiutrustning och möjligheter att ge konstgjord andning och livräddande insatser måste också finnas till hands. Detsamma gäller alltid vid tillförsel av mer än 20 ml lokalbedövningsmedel. Vid små blockader (lokala ingrepp) eller tandläkaringrepp sätts i regel ingen perifer venkanyl.

Lokalbedövning administreras vanligen som injektionsvätska men kan även ges i salva, gel, plåster eller i spray. Injektioner utförs genom infiltration lokalt med spruta och injektionsnål eller genom perifera nervblockader, t ex epidural-, spinal- eller plexusblockad. Blockader läggs antingen som en engångsdos (bolusdos), via upprepade doser genom en kvarliggande kateter eller i kontinuerlig infusion. Bolusdoser kan administreras av en sjuksköterska, läkare eller av patienten själv (i PCA, patientkontrollerad intravenös smärtbehandling eller PCEA, patientkontrollerad epidural smärtbehandling). Det är vanligt att blockader ges som en kombination av lokalanestesimedel och opioider. Det finns ett flertal varianter av kombinationer och läkemedelsblandningar för olika typer av blockader för att få en modererad effekt.

Toxiska reaktioner skiljs från allergiska reaktioner, vasovagala reaktioner med svimning och biverkningar av adrenalintillsatser. Vasovagala reaktioner med pulsfall och blodtrycksfall uppträder lätt vid smärtsamma injektioner – framför allt på unga, nervösa, irriterade, ängsliga, oroliga eller gängliga individer. Äkta allergisk reaktion på lokalanestesimedel är extremt sällsynt och förväxlas ofta med andra obehagliga reaktioner, t ex svimning, men allergisk reaktion på tillsatser (bärare) i lokalanestesimedel förekommer. Remiss till allergolog bör skrivas vid misstanke om äkta allergisk reaktion och en hudprovokation bör utföras under övervakning, gärna på en operationsavdelning i närvaro av en anestesiläkare. Restriktivitet med begreppet ”Cave” skall tillämpas gällande lokalanestesimedel. Här nedan följer symtomatologi som särskiljer de olika tillstånden. Observera att vid toxisk reaktion är det vanligt att patienten först går in i ett excitationstillstånd med ökad tonus medan vid vasovagal svimning blir patienten primärt slapp.


Toxisk reaktion av lokalanestesimedel
 

 • Uppspärrade ögon, stirrig blick
 • Excitation
 • Rigiditet
 • Muskelryckningar
 • Berusningskänsla
 • Cirkumoral parestesi
 • Domningar i tungan
 • Ljudöverkänslighet (Hyperakusis)
 • Tinnitus
 • Svårighet att artikulera
 • Långsamt, sluddrigt tal
 • Mental frånvaro
 • Generaliserade kramper
 • Takykardi
 • Bradykardi
 • Blodtrycksfall
 • Asystoli

 

Vasovagal svimning
 

 • Svårighet att artikulera, långsamt sluddrigt tal
 • Himlande blick, ögondeviation
 • Tonusförlust, tappar huvudets ställning
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Bradykardi
 • Kortvarig asystoli
 • Generella kramper

 

Reaktion på adrenalin

 • Takykardi
 • Kraftig oro, ångest
 • Blodtrycksstegring
 • Hjärtpalpitationer
 • Tremor
 • Arytmier
 • Blodtrycksfall
 • Bradykardi

 

Allergisk reaktion på lokalanestesimedel

 • Lokal svullnad
 • Urtikaria
 • Klåda
 • Bronkospasm
 • Anafylaktisk reaktion

 

Utöver systemtoxiska reaktioner bör det uppmärksammas att prilokain (Citanest, Citanest Dental Octapressin, EMLA, Tapin) i för höga doser kan ge upphov till methemoglobinemi med nedsatt syretransporterande förmåga i blodet. Vid methemoglobinemi blir patienten cyanotisk eller gråblek och blodet får chokladbrun färg. Methemoglobinemi över 25 % anses som livshotande och bör behandlas med antidoten metylenblått (metyltionin) givet i.v. (1-2 mg/kg). Även vid användning av prilokain i krämform, EMLA/Tapin, kan reaktionen uppträda. Alltför liberal insmörjning med EMLA-kräm, exempelvis vid brännskador, särskilt på småbarn, ska undvikas. Methemoglobinemi har även inträffat efter överdosering med lokalanestesigel i urinblåsan (tamponering) och kring könsorganen efter kirurgi.


 

FARMAKOLOGI

 

Lokalanestesimedel indelas huvudsakligen i två grupper; aminoamider och aminoestrar. Estrar har generellt högre toxicitet än aminoamider och samtliga preparat har avregistrerats i Sverige men finns i många andra länder. De förekommande preparaten i Sverige, som alla är av amidtyp, är mepivakain (Carbocain), lidokain (Xylocain), prilokain (Citanest), ropivakain (Narop), levobupivakain (Chirocaine) och bupivakain (Marcain). Preparaten förekommer i olika koncentrationer, vanligen halv- (5 mg/ml) eller enprocentig lösning (10 mg/ml) med eller utan adrenalintillsats. Kloroprokain (Ampres) och klorprokain (Nesacain) förekommer på enstaka kliniker som licensmedel (snabbt anslag). Inom tandläkarpraxis används bl a Xylocain, Citanest och Septocaine. Septocaine innehåller artikain som är ett vanligt lokalanestesimedel inom odontologin av aminoamidtyp.

Lokalanestesimedel är relativt fettlösliga, upptaget i vävnaderna är relaterat till det lokala blodflödet. Medlen passerar lätt över blodhjärnbarriären och centralnervösa effekter och systemtoxiska effekter uppträder vanligen inom få minuter efter en överdos. Metabolismen sker huvudsakligen i levern. Vissa läkemedel som metaboliseras i levern fördröjer nedbrytningen av lokalanestesimedel, t ex antidepressiva läkemedel. Läkemedelsinteraktioner kan påverka toxiciteten.

Olika lokalanestesimedel har olika egenskaper avseende systemtoxicitet. Carbocain, Xylocain och Citanest kan kategoriseras som läkemedel med låg toxicitet, Narop och Chirocaine som läkemedel med medelhög toxicitet och Marcain som ett medel med hög toxicitet.

Cirkulationspåverkan orsakad av Marcain är mer uttalad och svårare att behandla jämfört med övriga lokalanestesimedel. När CNS-symtom uppträder är hjärtpåverkan vid toxisk reaktion av Marcain kraftigare än vid motsvarande reaktion av Narop.

Risken för en toxisk reaktion blir särskilt stor om bolusdoser ges i tillägg till en kontinuerlig infusion som går i en infusionspump. Särskilt känsligt är det med kontinuerlig infusion av Marcain som har en relativt lång halveringstid. Extra bolusdoser till en patient som går med en kontinuerlig infusion av Marcain måste ges med största försiktighet och helst med annat läkemedel med lägre toxicitet, t ex Xylocain eller Carbocain. Toxiciteten av olika lokalanestesimedel som ges samtidigt är additiv.

Absorptionen av lokalanestesimedel i blodbanan vid nervblockad varierar med typen av blockad. Högst är den efter interkostalblockad följt av kaudalblockad, epiduralblockad, plexusblockad och femoralisblockad. Stor försiktighet bör därför iakttas vid läggandet av en interkostalblockad eller kaudalblockad. Infraklavikulär blockad är farligare än axillär plexusblockad.

 

Tabell 1. Toxikologiska data över lokalanestesimedel

  Mepivakain
(Carbocain)
Lidokain
(Xylocain)
Prilokain
(Citanest)
Ropivakain
(Narop)
Levobupivakain
(Chirocain)
Bupivakain
(Marcain)
Toxicitet Låg Låg Låg Intermediär Intermediär Hög
Duration Kort-medellång Kort Kort Lång Lång Lång
Maximal dos engångsblockad (4 timmar) 400 mg 400 mg 400 mg 300 mg 150 mg 150 mg
Max-dos mg/kg 5 mg 4 mg 5 mg 3 mg 2 mg 2 mg
Maximal dygnsdos 1000 mg 1200 mg 1200 mg 800 mg 400 mg 400 mg
Halveringstid (t1/2 h) 1,9 1,6 1,6 1,8 1,3 2,7
Tabell 2. Maxdoser av lokalanestesimedel till barn doserat i ml efter vikt.

Vikt (kg) Marcain 2,5 mg/ml Marcain 2,5 mg/ml + adrenalin Marcain 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml + adrenalin Xylocain 10 mg/ml Xylocain 10 mg/ml + adrenalin Carbocain 5 mg/ml Carbocain 5 mg/ml + adrenalin Vikt (kg)
10 8,0 ml 12,0 ml - - 5 ml 7,0 ml 10 ml 14,0 ml 10
12 9,6 ml 14,4 ml - - 6 ml 8,4 ml 12 ml 16,8 ml 12
14 - - 5,6 ml 8,4 ml 7 ml 9,8 ml 14 ml 19,6 ml 14
16 - - 6,4 ml 9,6 ml 8 ml 11,2 ml 16 ml 22,4 ml 16
18 - - 7,2 ml 10,8 ml 9 ml 12,6 ml 18 ml 25,2 ml 18
20 - - 8,0 ml 12,0 ml 10 ml 14,0 ml 20 ml 28,0 ml 20
22 - - 8,8 ml 13,2 ml 11 ml 15,4 ml 22 ml 30,8 ml 22
24 - - 9,6 ml 14,4 ml 12 ml 16,8 ml 24 ml 33,6 ml 24
26 - - 10,4 ml 15,6 ml 13 ml 18,2 ml 26 ml 36,4 ml 26
28 - - 11,2 ml 16,8 ml 14 ml 19,6 ml 28 ml 39,2 ml 28
30 - - 12,0 ml 18,0 ml 15 ml 21,0 ml 30 ml 42,0 ml 30
32 - - 12,8 ml 19,2 ml 16 ml 22,4 ml 32 ml 44,8 ml 32
34 - - 13,6 ml 20,4 ml 17 ml 23,8 ml 34 ml 47,6 ml 34
36 - - 14,4 ml 21,6 ml 18 ml 25,2 ml 36 ml 50,4 ml 36
38 - - 15,2 ml 22,8 ml 19 ml 26,6 ml 38 ml 53,2 ml 38
40 - - 16,0 ml 24,0 ml 20 ml 28,0 ml 40 ml 56,0 ml 40

 

Administrationsteknik

Höga koncentrationer lokalanestesimedel i blodbanan kan uppkomma på grund av ofrivillig intravaskulär injektion, överdosering eller ovanligt snabb absorption från rikt vaskulariserad vävnad. Snabb absorption uppkommer vid infiltrationsanestesi, framför allt om injektionen sker i ansiktet kring munhålan, i näsan eller i svalget. Absorptionen ökar vid perifer kärldilatation och hög hjärtminutvolym med snabb puls. Dödsfall har inträffat efter injektion i tungan. Observera att odontologer oftast använder betydligt mindre mängd lokalanestesimedel jämfört med anestesiologer men får inte sällan svimningar vilket i vissa fall kan bero på vasovagal svimning eller reaktion på adrenalintillsatsen med triggning av hjärtarytmier.

Centrala blockader (ansikte, hals, skalp, ovan och under klavikeln) medför större risk för toxisk reaktion än perifera blockader.

Vid epiduralblockad uppkommer en toxisk reaktion lättare om injektionen sker in i en ven eller venplexa (epidurala vener). Epiduralrummet är rikt vaskulariserat och det händer att en epiduralkateter accidentellt vandrar in i eller perforerar en ven. Om lokalanestesimedel ges i en epidural ven kan det cirkulera till hjärtat inom en minut, vilket kan orsaka plötsligt cirkulationsstillestånd. Vid ihållande blodig aspiration i en epiduralkateter bör katetern läggas om. Injektion av en bolusdos lokalbedövningsmedel epiduralt skall därför alltid föregås av ett aspirationstest avseende blod samt administration av en testdos, vilket kan detektera alltför snabbt upptag i systemcirkulationen. Tillsats av adrenalin i testdosen kan underlätta upptäckten av en intravenös injektion genom att patienten reagerar med snabb puls (takykardi). Adrenalin används vanligen inte i huvudparten av det som ges epiduralt (8-14 ml) utan endast i testdosen (4 ml).

Toxiska reaktioner beror på höga plasmakoncentrationer följt av höga koncentrationer i hjärta och CNS, oftast kortvarigt. Adrenalintillförsel i lokalanestesimedel ger upphov till lokal vasokonstriktion, vilket bromsar upptaget och minskar risken för systemtoxisk reaktion vid korrekt anlagd epidural. Som regel tolererar man därför något högre doser lokalanestesimedel med adrenalin än utan.


 

SYMTOM

 

Vid höga koncentrationer av lokalanestesimedel i blodet påverkas i huvudsak CNS och det kardiovaskulära systemet så att systemtoxiska reaktioner uppstår. Alla lokalanestesimedel av amidtyp förorsakar i hög dos liknande CNS-symtom, medan de kardiovaskulära effekterna skiljer sig mellan olika läkemedel, både kvantitativt och kvalitativt.

Vid tillförsel av lokalanestesimedel i höga doser måste alltid patienten övervakas noggrant. Ett vanligt samtal kan många gånger avslöja en toxisk reaktion genom att patienten plötsligt blir oklar, somnolent, talar långsamt eller får sluddrigt tal. Patienter som just fått en blockad anlagd, t ex en plexus axillarisblockad, får därför aldrig lämnas ensam bakom ett draperi i väntan på blockadens anslag.

CNS-toxicitet uppträder gradvis med symtom och reaktioner av stigande allvarlighetsgrad. Vanliga initiala symtom är stelhet i mun och tunga, vilket gör det svårare att tala (perioral bedövning och stelhetskänsla, sluddrigt tal). Tinnitus och ljudöverkänslighet (hyperakusis) kan också uppträda tidigt. Symtomen uppträder i regel i ordningsföljden dåsighet, parestesier i tunga och mun, tinnitus, muskelkramper, kramper, koma, andningsstillestånd och slutligen hjärtstillestånd. Observera svårigheterna att upptäcka de initiala symtomen på sövd patient!

CNS-symtom varslar om att en kardiovaskulär reaktion är nära förestående, varför tillförseln av lokalanestesimedel måste avbrytas omedelbart.

 

Vanliga CNS-symtom på toxisk reaktion av lokalanestesimedel:
 

 • Berusningskänsla
 • Cirkumoral parestesi
 • Excitation, stirrighet
 • Domningar i tungan
 • Hyperakusis (ljudöverkänslighet), hörselhallucinationer
 • Tinnitus
 • Synstörningar
 • Svårighet att artikulera
 • Långsamt, sluddrigt tal
 • Muskelryckningar
 • Svårigheter att fästa blicken
 • Mental frånvaro
 • Tremor
 • Generaliserade kramper
 • Medvetslöshet

 

Kardiovaskulära symtom

Om patienten är sederad med läkemedel eller sövd med narkosmedel, kan det vara svårt eller omöjligt att upptäcka tecken på CNS-toxicitet. Hos dessa patienter kan kardiovaskulära symtom utgöra de första alarmerande tecknen på en toxisk reaktion.

En kardiovaskulär reaktion ger sig ofta först till känna med takykardi. Därefter följer blodtrycksfall, hjärtarytmier av olika slag, breddökade QRS-komplex, bradykardi, upprepade kortvariga asystolier och slutligen hjärtstillestånd. Förloppet på en toxisk reaktion med kardiovaskulära symtom kan vara hastigt.

Hos en sövd patient kan bradykardi och oregelbunden rytm (överhoppade slag - sinus arrest) vara första symtomet på en toxisk reaktion följt av blodtrycksfall och asystoli.

Metabola symtom på en toxisk reaktion är syrebrist, hyperkapné, metabolisk acidos och hyperkalemi. Metabolisk acidos i sig ökar risken för en toxisk reaktion eftersom en större fraktion av läkemedlet cirkulerar fritt i plasma och påverkar hjärtat.


 

OMHÄNDERTAGANDE

 

Vid en toxisk reaktion måste åtgärder omedelbart vidtas. Vakenhet, andning och hemodynamik kan förändras snabbt. Kramper, psykomotorisk oro, vakenhetssänkning och illamående är relativt vanligt. Behandlingen är i huvudsak symtomatisk. Vanligen är de toxiska symtomen snabbt övergående inom ett par minuter. Initiala åtgärder innebär att man säkerställer vitala funktioner avseende andning och cirkulation. Oftast räcker det med att man ger syrgas och eventuellt något kramplösande medel som diazepam, vartefter patienten i regel återhämtar sig spontant.

 

Akuta åtgärder (se rubriker nedan för detaljer)
 

 • Avbryt tillförseln av lokalanestesimedel
   
 • Lägg patienten ner i ryggläge med lätt höjd huvudända
   
 • Ge syrgas (alltid!) via andningsblåsa (Rubens blåsa)
   
 • Noggrann övervakning av vakenhet och andning
   
 • Understöd andning och cirkulation, undvik hypoxi och hyperkapné
   
 • Vid behov: assisterad ventilation, maskventilation eller intubation
   
 • Om kramper inte upphör spontant inom 15-20 sekunder ges tiopental (Pentothal Natrium) 1-3 mg/kg i.v. (50-100 mg) eller diazepam (Stesolid) 0,1 mg/kg i.v. (5-10 mg, verkar något långsammare)
   
 • Alternativt till tiopental ges små doser propofol (Propofol) 10-40 mg långsamt i.v. Observera risken för blodtrycksfall.
   
 • Injektion av muskelrelaxantia, t ex suxameton (Celocurin) 0,5 mg/kg bör ges vid svårigheter att ventilera patienten.
   
 • Vid blodtrycksfall/bradykardi ges en vasopressor, t ex fenylefrin 0,1-0,2 mg i.v. (kan upprepas efter 2-3 minuter) eller adrenalin 0,05-0,1 mg i.v. (upprepade små doser 0,1 mg/ml). Även efedrin 5-10 mg i.v. kan prövas.
   
 • Noradrenalin i kontinuerlig infusion om blodtrycket inte stabiliseras: 0,05-0,1-(0,5) μg/kg/min = 3-40 ml/h för 70 kg. Vanlig startdos 0,05 μg/kg/min, anpassas efter blodtrycket.
   
 • Atropin (atropin) 0,5-1 mg i.v. ges vid bradykardi.
   
 • Natriumbikarbonat (50-100 ml, 30-60 mmol) ges vid acidos på liberal indikation. Eftersträva positivt Base Excess (BE).
   
 • Sätt en artärnål och kontrollera blodgaser
   
 • Hyperton koksaltlösning kan provas vid breddökade QRS-komplex över 160 ms (200 mmol Natrium ges hastigt i.v)
   
 • I händelse av cirkulationsstillestånd ska hjärt-lungräddning utföras omedelbart och lipidbehandling (ILE) bör prövas.
  – Ge en bolus av en 20 % lipidemulsion (Intralipid), 1,5 ml/kg i.v. (1 minut) alt 100 ml snabbt intravenöst.
  – Starta en infusion med en lipidemulsion 0,25 ml/kg/min i 10 min, under tiden som hjärt-lungräddning utförs, alt 100 ml intravenöst (15 ml/kg/timme).
  – Bolusdoser kan upprepas efter 5 minuter, två gånger om det behövs, 1,5 ml/kg Intralipid (totalt max 3 bolusdoser).
   
 • Infusionstakten kan höjas till det dubbla (30 ml/kg/timme) efter 5 minuter om cirkulationen inte stabiliserats.
  – Mer än 12 ml/kg lipidemulsion bör ej ges totalt (840 ml till 70 kg:s patient). Avbryt infusionen efter stabiliserad cirkulation.
   
 • Provtagning: Arteriell blodgas med syra-basstatus, täta elektrolytkontroller (rutinstatus), B-glukos
   
 • Fortsatt behandling styrs efter patientens tillstånd
   
 • Vid svåra arytmier kan amiodaron (Cordarone) provas
   
 • Undvik kalciumblockerare och betablockerare
   
 • Ge inte lidokain eller flekainid som antiarytmikum
   
 • Långdragen hjärt-lungräddning kan behövas vid toxisk reaktion av bupivakain (Marcain) (> 60 min)
   
 • Om patienten inte svarar på behandling med lipider och vasopressorer, skall om möjligt behandling i hjärtlungmaskin (ateriovenös ECMO) startas. Eftersom sådan behandling oftast startas med fördröjning kan det vara klokt att kontakta närmaste enhet med resurser för behandling med hjärtlungmaskin. Geografiska skäl kan göra denna behandling omöjlig men mobila ECMO-team kan ibland hjälpa till.

Normalt förfarande till en 70 kilos patient avseende Intralipid blir:
 

 • En initial dos om 100 ml snabbt intravenöst
   
 • Starta en infusion om 1000 ml/timme
   
 • Ge maximalt 2 ytterligare bolusdoser om 100 ml per dos
   
 • Fortsätt den kontinuerliga infusionen i en hastighet av 2000 ml/timme.
   
 • Ge sammanlagt högst 840 ml Intralipid.

 

Fri luftväg

 • Ryggläge, lätt höjd huvudända, optimal intubations- och ventilationsposition
 • Assisterad ventilation
 • Käklyft, nästub eller svalgtub vid maskventilation
 • Endotrakeal intubation, i nödfall larynxmask
 • Syrgas
 • Pulsoximeter
 • Förebygg och undvik aspiration

Fri venväg
 

 • Perifer venkateter (PVK), vid medvetslöshet minst två
 • Artärkateter, vid medvetslöshet eller cirkulationspåverkan
 • Central venkateter (CVK), vid medvetslöshet eller cirkulationspåverkan

Cirkulatorisk övervakning
 

 • EKG med arytmiövervakning, kontinuerligt och gärna utskrivet på papper
 • Invasiv monitorering, kontinuerligt artärtryck och centralt ventryck (CVP) vid allvarlig cirkulationspåverkan
 • Pulsoximeter
 • Ultraljud hjärta (UCG)
 • KAD med timdiures

Lipidbehandling (ILE - Intravenous Lipid Emulsion)

Flera djurexperimentella studier och fallbeskrivningar på människa har visat att snabb tillförsel av lipider intravenöst (ILE) vid cirkulationskollaps efter överdosering med bupivakain (Marcain) ökar överlevnaden. Mekanismen är ännu inte fullständigt klarlagd, man tror att lipiderna binder en del av den fria fraktionen av läkemedlet i plasma varvid lokalanestesimedel diffunderar ut från myokardiet och toxiciteten reduceras ("sink theory"). Man får en diffusionsgradient från hjärtceller ut i blodbanan, vilket reducerar hjärttoxiciteten. Det som tidigare kallades ”sink theory” har nu ersatts av ”shuttle theory”. Man tror att lipider gör att man förändrar distributionen av lokalanestesimedel i olika compartments på ett gynnsamt sätt. En annan teori är att fettet utgör ett näringssubstrat för hjärtat med positiva effekter. ILE ger också upphov till en vasokonstriktion som gör att blodtrycket stiger även när vanliga vasopressorsubstanser som adrenalin inte fungerar, möjligen genom inhibition av kvävemonoxid.

Ytterligare studier på människa behövs för att konfirmera dessa data, men studierna är så pass övertygande att flera nationella specialistföreningar i anestesi rekommenderar denna behandling i händelse av kardiovaskulär kollaps, särskilt vid överdosering med bupivakain. Konceptet stöds av flera fallbeskrivningar på människa. Däremot är data vid användning av ILE på andra förgiftningar med cirkulationskollaps mer motsägelsefulla och ILE bör användas med försiktighet. ILE kan ge olika biverkningar såsom utveckling av ARDS, hypertriglyceridemi, kärlirritation och akut pankreatit. Om terapin används bör triglyceridnivån i plasma kontrolleras efter 24 timmar liksom s-amylas. Hyperlipidemin gör att det blir svårt att få fram vanliga venösa blodprover närmaste dygnet.

 

Behandling av kramper

Trots viss andningsdeprimerande effekt, så är diazepam (Stesolid) ett väl beprövat preparat mot generella kramper i behandlingen av toxisk reaktion. Lämplig startdos är 5-10 mg i.v., diazepam ges sedan i doseringen 5 mg x 3, plus vid behov.

Kontrollera EKG och ST-depression! Räcker det inte med diazepam kan man använda tiopental (Pentothal Natrium) eller propofol. Tiopental ges intravenöst i små doser, 50-100 mg. Propofol bör också ges i små doser, 20 mg i.v. eller i kontinuerlig infusion (20 mg/ml 5-10 ml/timma). Observera risken för blodtrycksfall.


 

ICD-10

Lokalanestetika T41.3

 

Referenser

Albright GA. Cardiac arrest following regional anesthesia with etidocaine or bupivacaine. Anesthesiology. 1979;51:285-287. Länk

Di Gregorio G, Neal JM, Rosenquist RW, Weinberg GL. Clinical presentation of local anesthetic systemic toxicity: a review of published cases, 1979-2009. Reg Anesth Pain Med. 2010;35:179-185. Länk

Scott DB, Lee A, Fagan D, Bowler GM, Bloomfield P, Lundh R. Acute Toxicity of Ropivacaine Compared with That of Bupivacaine Anesth Analg. 1989 Nov;69(5):563-9. Länk

Knudsen K, Beckman Suurküla M, Blomberg S, Sjövall J, & Edvardsson N. Central nervous and cardiovascular effects of i.v. infusions of ropivacaine, bupivacaine and placebo in volunteers. British Journal of Anaesthesia, 1997;5:507-514. Länk

Corcoran W, Butterworth J, Weller RS, et al. Local anesthetic-inducedcardiac toxicity: a survey of contemporary practice strategies among academic anesthesiology departments. Anesth Analg. 2006;103:1322-1326. Länk

Mayer E. The toxic effects following the use of local anesthetics. JAMA. 1924;82:876-885.

Moore DC, Bridenbaugh LD. Oxygen: the antidote for systemic toxic reactions from local anesthetic drugs. JAMA. 1960;174:102-107. Länk

Prentice JE. Cardiac arrest following caudal anesthesia. Anesthesiology. 1979;50:51-53.

Weinberg GL. Lipid emulsion infusion: resuscitation for local anesthetic and other drug overdose. Anesthesiology. 2012 Jul;117(1):180-7. Länk

Ozcan MS, Weinberg G. Intravenous lipid emulsion for the treatment of drug toxicity. J Intensive Care Med. 2014 Mar-Apr;29(2):59-70. Länk

Heinonen JA, Litonius E, Salmi T, Haasio J, Tarkkila P, Backman JT, Rosenberg PH Intravenous Lipid Emulsion Given to Volunteers does not Affect Symptoms of Lidocaine Brain Toxicity. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2015, 116, 378–383. Länk

Heinonen JA, Skrifvars MB, Haasio J, Rosenberg PH, Backman JT, Litonius E. Intravenous lipid emulsion for levobupivacaine intoxication in acidotic and hypoxaemic pigs. Anaesth Intensive Care. 2016 Mar;44(2):270-7. Länk

Heinonen JA, Schramko AA, Skrifvars MB, Litonius E, Backman JT, Mervaala E, Rosenberg PH. The effects of intravenous lipid emulsion on hemodynamic recovery and myocardial cell mitochondrial function after bupivacaine toxicity in anesthetized pigs. Hum Exp Toxicol. 2017 Apr;36(4):365-375. Länk

Hoegberg LCG, Bania TC, Lavergne V, & Lipid Emulsion Workgroup Systematic review of the effect of intravenous lipid emulsion therapy for local anesthetic toxicity. Clin Toxicol. 2016 Mar;54(3):167-93. Länk

Gosselin S, Hoegberg LC, Hoffman RS, et al. Evidence-based recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy in poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2016 Dec;54(10):899-923. Länk

G. Cave, M. Harvey, G. Prince, D. Lahner and J. Desmet. Effect of hypertonic saline on electrocardiography QRS duration in rabbit model of bupivacaine toxicity resuscitated by intravenous lipid. Anaesthesia, 2010, 65, pages 792–798. Länk

Simonetti MP, Moller RA, Covino BG. Hypertonic saline reverses bupivacaine induced depression of rabbit purkinje fiber depolarization. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 1989; 22: 1393–6. 11. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev