Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hyperkolesterolemi

FÖRFATTARE

Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Allmänläkare Helen von Sydow, /

UPPDATERAD

2019-11-11

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Kolesterol
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Ateroskleros är en dominerande orsak till hjärt-kärlsjukdom. Höga nivåer av kolesterol i plasma utgör den bäst dokumenterade och kartlagda riskfaktorn för aterosklerosrelaterade sjukdomar. Detta gäller oavsett ålder och kön.

Kolesterol transporteras i blodet i partiklar uppbyggda av lipider och protein, lipoproteiner. Huvuddelen av kolesterol i plasma transporteras i den klass av lipoproteiner som benämnes Low Density Lipoproteiner (LDL, ”det onda” kolesterolet). Proteindelen av LDL utgöres av apolipoprotein B (apoB). Höga nivåer av LDL (eller apoB) är associerat med ökad risk för ateroskleros, medan en hög nivå av kolesterol som transporteras i High Density Liporoteiner (HDL, ”det goda” kolesterolet) är associerat med mindre risk.

Vid hyperkolesterolemi föreligger förhöjda nivåer av kolesterol i plasma, vilket nästan alltid är orsakat av höga nivåer av LDL. LDL utgör omkring 80 % av kolesterol i plasma. Det är svårt att ange ett exakt värde för hyperkolesterolemi. Optimal nivå av LDL bör relateras till övrig klinisk bild och framför allt till den totala kardiovaskulära risken. Europeiska riktlinjer för behandling av hyperkolesterolemi har publicerats av EAS/ESC. Senaste versionen publicerades i september 2019. Nedanstående riktlinjer har delvis modifierats i enlighet med dessa nya Europeiska riktlinjerna. ESC/EAS rekommenderar sänkta målvärden, i synnerhet för patienter med mycket hög kardiovaskulär risk. I tabellen nedan ges nya målvärden inom parentes, tillsammans med de äldre etablerade målvärdena. Se Tabell.

RiskgruppMålvärde för LDL apoBNon-HDL
Mycket hög risk: Patienter med SCORE-risk > 10 %, patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom, patienter med diabetes tillsammans med minst tre riskfaktor och/eller organskada samt patienter med kronisk njursjukdom (GFR < 30 ml/min)1,8 mmol/l
(1,4 mmol/l)
0,8 mg/ml
(0,65 mg/ml)
2,6 mmol/l
(2,2 mmol/l)
Hög risk: Patienter med SCORE-risk 5-10 %, patienter med diabetes tillsammans med annan riskfaktor eller diabetesduration över 10 år, patienter med uttalad förhöjning av enstaka riskfaktor som t ex vid familjär hyperkolesterolemi och patienter med moderat kronisk njursjukdom (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2).2,5 mmol/l
(1,8 mmol/l)
1,0 mg/ml
(0,8 mg/ml)
3,3 mmol/l
(2,6 mmol/l)
Moderat risk: Patienter med SCORE-risk 1-5 %, patienter med diabetes utan annan riskfaktor och med duration under 10 år..3,0 mmol/l
(2,6 mmol/l)
-3,8 mmol/l
(3,4 mmol/l)
Låg risk: Övriga-
(3 mmol/l)
--I 2019 års Europeiska riktlinjer rekomenderas dessutom en reduktion av LDL med minst 50 % vid mycket hög och hög risk.

Kolesterolvärdena varierar med åldern. Här angivna gränsvärden avser vuxna.
Behandlingsindikationerna vid hyperkolesterolemi skiljer sig ej mellan män och kvinnor.

För SCORE-värdering och ytterligare diskussion om riskgrupper och målvärden se aktuella Europeiska riktlinjer i Mach et al 2019.

 

Orsaker

Orsakerna till hyperkolesterolemi utgörs av såväl omgivnings- som genetiska faktorer. Genetisk påverkan är ofta komplex med många olika gener involverade, men hyperkolesterolemi kan också vara orsakad av enstaka genetisk rubbning som t ex vid familjär hyperkolesterolemi.

Bland omgivningsfaktorer är det framför allt kostvanorna som påverkar LDL-nivån.

Hyperkolesterolemi kan också orsakas av andra sjukdomstillstånd såsom hypotyreos, leversjukdom och njursjukdom. Metabola rubbningar, som diabetes typ 2 eller metabola syndromet, är oftare förenade med en kombinerad hyperlipidemi med förhöjda nivåer av både kolesterol och triglycerider.


Hyperkolesterolemi, familjär

Frekvensen av familjär hyperkolesterolemi är 0,2-0,5 % i populationen. Dessa patienter har typiskt plasmakolesterol i intervallet 8-12 mmol/l. Ofta förekommer hjärtsjukdom i unga år i den närmaste släkten. Den kraftigt ökade risken kan i det närmaste normaliseras om statinbehandling startas tidigt (Mach et al 2019). För mer information, var god se: Nordestgaard et al 2013.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Symtom
 

 • Hyperkolesterolemin som sådan ger sällan några symtom.
 • Vid uttalad hyperkolesterolemi sker inlagring av kolesterol i senor och hud vilket manifesterar sig som senxantom och xantelasma.
 • I övrigt manifesterar sig hyperkolesterolemi framför allt i form av aterosklerosrelaterade sjukdomar såsom hjärtinfarkt, angina pectoris och claudicatio intermittens.

Kliniska fynd

Xantom förekommer framför allt på hälsenor och fingrarnas sträcksenor på handryggen. Xantom ses nästan bara vid familjär hyperkolesterolemi.

Hyperkolesterolemi upptäcks vanligen vid ”hälsoundersökning” eller hos patienter som redan har kliniskt manifest ateroskleros. Sjukdomen kan också upptäckas vid undersökning av släktingar till patienter med tidigt debuterande kranskärlssjukdom.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Differentialdiagnostiken avser framför allt att utesluta annan bakomliggande sjukdom såsom hypotyreos, diabetes, leversjukdom eller njursjukdom.


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • För att karakterisera hyperlipidemin bör följande prover analyseras fastande: S-kolesterol, S-triglycerider, S-HDL. Eftersom HDL ingår i web-versionen av SCORE (Länk) är bestämning av HDL starkt rekommenderat.
   
 • Innan beslut om behandling bör serumlipider kontrolleras minst en gång.
  LDL kan beräknas med formeln: LDL-kolesterol = Totalkolesterol (mmol/l) – HDL-kolesterol (mmol/l) – 0,45 x S-triglycerider (mmol/l).
  (Denna formel gäller ej om triglycerider > 4,5 mmol/l). Metoder finns också för direkt bestämning av LDL, vilket rekommenderas.
   
 • Enligt senaste internationella riktlinjerna kan prover tas icke-fastande för allmän riskvärdering. För vidare utredning av lipidrubbning rekommenderas dock fasteprov.
   
 • Flera studier talar för att analys av proteinkomponenterna i LDL respektive HDL, apoB och apolipoprotein A1 (apoA1) kan tillföra information om risken att utveckla aterosklerotisk sjukdom. I synnerhet kvoten mellan apoB/apoA1 har framhållits. För att styra behandling kan apoB användas som ett alternativ till LDL (apoA1 och apoB kräver ej fastande provtagning). För målnivå för apoB, se tabell.
   
 • Non-HDL kolesterol har i flera internationella riktlinjer framförts som alternativ riskmarkör och behandlingsmål. Non-HDL beräknas som: Total kolesterol – HDL kolesterol. Non-HDL har fördelar vid höga TG nivåer eftersom det inte kräver beräkning av LDL. Dessutom inkluderas de aterogena TG-rika lipoproteinerna. Målvärden för non-HDL ligger generellt 0,8 mmol/l över motsvarande värden för LDL.
   
 • För att utesluta annan bakomliggande sjukdom analyseras: S-kreatinin, ALAT, GT, B-glukos samt TSH.
   
 • Övriga riskfaktorer bör kartläggas: tobaksrökning, högt blodtryck.
   
 • Bedöm patientens globala risk, helst med hjälp av tillgängliga riskalgoritmer (se referenser).BEHANDLING
 

Målvärden vid behandling i olika riskgrupper se tabell ovan samt referenser (Mach 2019).


Icke farmakologisk behandling

I första hand avses här kost. Dessutom bör andra riskfaktorer reduceras genom viktreduktion, motion och tobaksstopp samt behandling av högt blodtryck.

Av olika dietfaktorer påverkas kolesterolnivån framför allt av intaget av mättat fett och i viss utsträckning av kolesterol i kosten.

Kosten bör baseras på de allmänna rekomendationer om en hälsosam kost som t ex finns på Livsmedelsverkets hemsida (Länk). Dessa riktlinjer sammanfattas där i följande Kostråd på en minut:
 

 • Mer:
  - Grönsaker, frukt och bär
  - Fisk och skaldjur
  - Nötter och frö
  - Rörelse i vardagen
   
 • Mindre:
  - Rött kött och chark
  - Salt
  - Socker
  - Alkohol
Byt frånTill
Vitt mjölFullkorn
Smörbaserade matfetterVäxtbaserade matfetter
Feta mejeriprodukterMagra mejeriprodukterFarmakologisk behandling

Förstahandsmedel vid hyperkolesterolemi är statiner. Övriga läkemedel som kan bli aktuella är kolesterolabsorptionshämmare och PCSK9-hämmare.
 

1. Statiner

Statinerna har en väldokumenterad effekt på risken för kardiovaskulär sjukdom i såväl primär- som sekundärprevention. I en metaanalys baserad på ett stort antal studier med statinrt ses en relativ reduktion av risk på 20 % per en mmol/l reduktion av LDL. S-kolesterolnivån kan reduceras med 25-45 % och S-LDL nivån med upp till 60 %. Vid normala S-triglycerider reduceras nivån med 10-20 %, men vid höga S-triglycerider kan reduktionen vara upp till 40 %. S-HDL stiger vanligen 5-10 %.

Fyra olika statiner finns registrerade i Sverige. Alla har i princip samma verkningsmekanism. Graden kolesterolreduktion varierar vid de rekommenderade doserna för de olika preparaten. Pravastatin, simvastatin, rosuvastatin och atorvastatin har alla god dokumentation på morbiditet och mortalitet. Med rekommenderad högsta dos har rosuvastatin den mest uttalade LDL-kolesterolsänkande effekten (omkring 60 %), följd av atorvastatin (omkring 55 %).

Doseringen bör anpassas efter S-kolesterolnivå, riskgrupp och målvärden. Dosen bör upptitreras om målvärden ej nås. Full effekt efter dosjustering ses efter 2 veckor.

Statiner tolereras i allmänhet väl. Biverkningar innefattar gastrointestinala besvär, såsom förstoppning och buksmärtor, samt dosberoende mild transaminasstegring, vilket förekommer hos några procent. Transaminaser bör kontrolleras före terapistart. Därefter bör transaminaser kontrolleras om kliniska tecken eller annan indikation finns. Rutinmässig kontroll under stabila förhållanden anses inte indicerat. Uttalad transaminasstegring (> 3 ggr över normalvärdet) skall föranleda utsättning av preparatet, medan marginell ökning bör följas med en ny provtagning. En inte helt ovanlig biverkan är ospecifik muskelsmärta, oftast utan CK-stegring. Besvären är dosberoende, och försvinner ofta vid dosreduktion. Ett fåtal patienter tolererar över huvudtaget inte statiner på grund av muskelbesvär. Om lägre dos inte ger tillräcklig effekt kan kombinationsbehandling med andra medel övervägas.

En mycket ovanlig men allvarlig biverkan är rhabdomyolys. Rhabdomyolys är förenat med svåra muskelsmärtor, CK stegring mer än 10 ggr övre normalvärdet, myoglobinuri och eventuellt njursvikt. CK bör kontrolleras före terapistart och vid muskelsymtom. Vid sammanställning av ett stort antal statinstudier har framkommit att statinbehandling sannolikt är associerad med viss ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes. Riskökningen finns framför allt hos patienter som har andra riskfaktorer för diabetes. Vinsten med statinbehandling anses vida överskrida den marginellt ökade risken för diabetes.
 

Generiskt namnDosering
AtorvastatinEnligt FASS. Ges som en-dos morgon eller kväll.
PravastatinEnligt FASS. Ges som en-dos kväll.
SimvastatinEnligt FASS. Ges som en-dos kväll.
RosuvastatinEnligt FASS. Ges som en-dos morgon eller kväll.2. Kolesterolabsorptionshämmare

En kolesterolabsorptionshämmare, ezetimib (Ezetrol), är registrerat för behandling av hyperkolesterolemi.

Medlet hämmar selektivt upptaget av kolesterol i tarmen och har, givet som enda behandling en måttlig LDL-sänkande effekt (15-20 %).

Som tillägg potentierar det kraftigt statineffekten, så att man med en låg dos statin tillsammans med ezetimib når samma effekt som med en hög statindos. Ezetimib har också en additiv effekt till en hög dos statin. Preparatets huvudsakliga användingsområde är som tillägg till statin om man vill undvika högre dos av statin eller om effekten av statin är otillräcklig, samt vid överkänslighet mot statin.

I en studie har visats att tillägg av ezetimib till statinbehandling minskade risken för CVD. Aktuellt preparat är ezetimib (Ezetrol) tabletter, 10 mg. Dosering: 10 mg dagligen. Nu finns också två preparat med fasta kombinationer av ezetrol och statin: Inegy (10 mg ezetrol + 10, 20, 40 eller 80 mg simvastatin) samt Atozet (10 mg ezetrol + 80 mg atorvastatin)

Generiskt namnProduktnamnDosering
EzetemibEzetrolEnligt FASS. Ges som en-dos
Ezetemib+SimvastatinInegyEnligt Fass, ges som en-dos
Ezetimib+AtorvastatinAtozetEnlligt FASS, ges som en-dos3. PCSK9-hämmare

PCSK-9 hämmare är en ny grupp av läkemedel som påverkar reglerinen av LDL-upptag i levern. Två preparat finns registrerade i Sverige (Repatha och Praluent). Bägge preparaten består av antikroppar riktade mot proteinet PCSK9, och sänker LDL-kolesterol med omkring 50 %, även som tillägg till statin. Medlen ges som subkutan injektion en eller två gånger per månad.

Medlen har i studier visats påverka risken för kardiovaskulär sjukdom. Erfarenheten av preparaten är fortfarande begränsad och säkerheten vid långtidsbehandling oklar. Erfarenheten från tillgängliga studier är dock att medlen har mycket få biverkningar och tolereras väl.

På grund av högt pris och begränsad erfarenhet av medlen har TLV beslutat om subventionering med mycket strikta begränsningar. För närvarande subventioneras preparaten i sekundärprevention och vid familjär hyperkolesterolemi, vid kvarstående högt LDL-kolesterol, trots optimal annan terapi. Dessutom finns regionala variationer för hur preparaten används.
 

Generiskt namnProduktnamnDosering
AlirokumabProluentEnligt fass, subkutant 1-2 ggr per månad
EvolocumabRepathaEnligt fass, subkutant 1-2 ggr per månad
UPPFÖLJNING
 

Behandlingen av hyperkolesterolemi är oftast livslång. När behandlingen skall avbrytas, bör förstås ställas i relation till patientens totala livssituation avseende t ex andra sjukdomar och andra läkemedel. Tillgängliga data från randomiserade studier talar för att även äldre har nytta av statinbehandling, särskilt i sekundärprevention.


 

LÄNKAR
 

Hyperlipidemi, kombinerad

Hyperkolesterolemi, familjär

Hypertriglyceridemi


ICD-10

Isolerad hyperkolesterolemi E78.0

 

Referenser
 

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European heart journal. 2019. Länk

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019;139(25):e1046-e81. Länk

Nordestgaard et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population. Eur. Heart J. 2013; 34:3478-90. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev