Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Pleurit (utredning av pleuravätska)

FÖRFATTARE

Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-12-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Lungsäcken består av ett lager mesotelceller över bindväv. Vid inflammatoriska tillstånd har mesotelcellerna en påtaglig tendens att deskvamera. Det kan vara diagnostiskt svårt att skilja dessa "retade" celler från maligna celler då mesotelet ofta är prolifererande vid retningstillstånd.

Pleurit (lungsäcksinflammation) är en ganska vanlig manifestation vid olika sjukdomar.


 

SYMTOM

 

 • Andfåddhet p g a minskad lungvolym (vätska, tumör, fibros)

 • Smärta p g a:
  • Retning av parietala pleuran (pleurit, emboli)
  • Påverkan av revben (fraktur, tumörinväxt = lokal smärta)
  • Påverkan på interkostala muskler eller nerver

 

 

 

UTREDNING OCH ÅTGÄRDER

 

Röntgen

Slätröntgen

Fri vätska vid pleurautgjutning (hydrothorax) påvisas med röntgen i liggande med den sjuka sidan nedåt. Stora exsudat ger normalt en mediastinal överskjutning. Om inte är detta ett tecken på fixerat mediastinum oftast beroende på tumörinfiltration, d v s allvarligt fynd!


Datortomografi

Ger ovärderlig information om läge av tumörer, sammanväxningar, vätskeansamlingar m m och även om förhållandena i den underliggande lungan. Därför mycket värdefull i den fortsatta utredningen, men ska inte skjuta upp en diagnostisk eller terapeutisk tappning i andra fall än där man misstänker att tappning kan vara svår. Bäst information om tumörutbredning m m efter tappning av vätskan!


PET-undersökning (helst PET-CT)

PET har i flera studier visat sig värdefullt för att differentiera mellan maligna och benigna pleuraförändringar (men både falska positiva och negativa finns). Kan också indikera var bästa platsen för biopsier finns.

 

Pleuratappning (torakocentes)

Vid vätska > 5 mm på sidobilder av okänd orsak bör en diagnostisk pleuratappning göras. Om patienten är andfådd och har stora utgjutningar görs en terapeutisk tappning. Vid upprepade tappningar remiss för diagnos och/eller pleurodes - annars risk för trapped lung (fibrinpäls, sammanväxningar m m hindrar lungan att utveckla sig). Pleuratappningen kan göras med patienten antingen sittande eller liggande.


I sittande

Lätt framåtlutad, lägga armarna på ett bord och vila huvudet på dem.

 • Fördel: man kan perkutera båda sidor och bestämma var man skall punktera.

 • Nackdel: små mängder kan vara svårt att tappa; svårt att tappa torrt.

 


I liggande


Stick snett nedifrån (ungefär bakre axillarlinjen)

 • Fördel: större möjlighet att tappa torrt, patienten ligger redan ner = fördel vid eventuellt BT-fall.


Oftast anges att man ej bör tappa > 500 ml, men om patienten mår bra och är i gott skick kan man tappa mera. När vätskan börjar ta slut hostar ofta patienten, sannolikt beroende på att atelektatiska lungdelar fylls med luft.

Komplikationer i form av iatrogen pneumothorax, blodtrycksfall och ödem i den reexpanderande lungan är ovanliga. I stickkanalen kan maligna celler inplanteras; vanligast vid mesoteliom.

OBS! Om man väl har aspirerat nålen skall man inte använda eventuellt kvarvarande bedövning. Vill man bedöva ytterligare - Byt spruta! Om man sticker för lågt kan diafragma, lever eller mjälte punkteras.

Vid små mängder vätska kan ultraljud med fördel användas.


Makroskopiskt utseende

Utseende Etiologi
Grumligt Empyem (om illaluktande misstänk anaerober)
Blodigt Malignitet, trauma, asbestpleurit, lungemboli
Klart, lättflytande Transsudat
Viros (sällan större mängd)
TBC, malignitet, asbest
Mjölkigt Kylothorax, kolesterolpleuritProvtagning vid "förstagångstappning"

 • Odlingar (allmän, TB)
 • pH
 • Protein (eller albumin)
 • LDH
 • Glukos
 • Cytologi

 

Se Rutin för pleurapunktion

Protein, LDH och glukos skall relateras till serumnivån (d v s blodprov skall tas samtidigt).

Det är viktigt att skilja mellan transsudat (vid hjärtsvikt, levercirrhos, njursvikt m m) och exsudat (vid inflammationer, malignitet e t c). Detta görs fr a genom proteinhalten i pleuravätskan: < 30 g/l = transsudat, däröver exsudat.

Förhållandet protein i pleura/protein i serum < 0,5 talar för transsudat, liksom en LDH-kvot i pleura/serum ≤ 0,6. Speciellt höga LDH vid empyem och rheumatoid pleurit.


Speciella analyser

 • Amylas - kraftigt förhöjt vid pleurit orsakad av kronisk pankreatit; patognomont (dock även vid esofagusperforation)

 • Hyaluronsyra - höga värden styrker diagnosen mesoteliom; dock ej specifikt

 • CEA - tyder på malignitet; sällan av större värde

 • Triglycerider - finns vid chylothorax

 • Kolesterol - högt förutom vid chylothorax vid längre stående exsudat t ex i gamla svålar ("kolesterolpleurit"); diff genom avsaknad av triglycerider

 

 

Pleurabiopsi

I ungefär hälften av alla maligna exsudat hittar man ej tumörceller i pleuravätskan. Biopsi av pleura krävs då.


Blind pleurabiopsi (Abrahms-nål)

Ganska grov nål som kan hakas fast i pleuran och slita bort en bit. Två delar tages: en till PAD samt en till TB-odling - tuberkelbaciller finnes sällan i pleuravätskan men oftast i själva pleuran. Bra vid misstänkt TB-pleurit (diffust engagemang), mindre bra vid malignitet (tumörpartier missas ofta).


Grovnål/mellannålsbiopsi i genomlysning eller CT

Vid lokalt eller diffust förtjockad pleura hos patienter som ej har pleuravätska. Även vid revbensdestruktioner etc. Viss försiktighet så man ej sticker i lungan - bör endast göras av vana undersökare, specialistfall!
Om pleuravätska finnes är torakoskopi bättre.


Torakoskopi

Indikation: pleuraexsudat utan känd genes. Kan göras på lungklinik (medicinsk torakoskopi) eller av thoraxkirurger (VATS= video-teknik med minst två ingångar). Medicinsk diagnostisk torakoskopi görs i lokal anestesi.


Oklar pleurit (non-specific pleiritis, NSP)

Trots upprepade tappningar och provtagningar (t o m thoraxkirurgisk biopsi!) lyckas man inte alltid få en diagnos. Patienten måste då följas minst ett år. De flesta maligniteter manifesterar sig under denna tid, men i de flesta fall (ungefär 85 %) visar sig dessa oklara pleuriter vara benigna.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Infektioner

Tuberkulos
 

 • Fortfarande viktig differentialdiagnos – i Sverige > 10 fall/år. Ofta unga, behöver ej tillhöra någon riskgrupp (men oftast yngre invandrare från fattiga länder)!

 • Lungsäcksinflammationen kommer några månader efter primärinfektionen. Det behöver inte finnas synliga lungförändringar. Ofta ganska stort exudat, vanligen inga tuberkelbaciller i vätskan. Tuberkulinprov som regel kraftigt positivt. Pleuratappning med odling från vätska samt pleurabiopsi med odling krävs.

 • Pleuravätskan har typiskt: klassiskt hög proteinhalt, lymfocytos, lågt pH, lågt glukos.

 • Viktigaste fyndet är att tuberkelbaciller påvisas! (Sällan i exsudatet – oftast i pleurabiopsin!)

 • Behandla före diagnos i misstänkta fall om tuberkulinprovet är positivt (ju kraftigare positivitet ju större indikation).

 • Se behandlingsöversikt - Tuberkulos

 

 

Empyem

 • pH < 7,2 i pleuravätska talar starkt för infektiös genes.
   
 • En s k para-pneumonisk utgjutning kan fås vid pneumoni. Denna är aseptisk men får betraktas som ett förstadium till empyem.

 • Tecken på empyem är akut sjukdom, hög feber, andfåddhet, hosta, smärta i bröstkorgsväggen och påverkat AT.

 • Predisponerande faktorer är missbruk och dåligt AT. Aspiration är en vanlig orsak.

 • Diagnos genom odling av pleuravätskan och bakterie PCR.

 • Behandling: dränage helst med upprepade spolningar, antibotika med brett spektrum som inkluderar munhålestreptokocker (Strep. anginosusgruppen) stafylokocker och anaerober, kombination kan krävas. Behandla till säker utläkning erhållits, d v s långvarigt. Om man kommer in sent med behandlingen kan det föreligga svålar, sammanväxningar m m och då kan thoraxkirurgi vara nödvändigt.

  OBS! Om god respons med antibiotika (CRP går ner, pat mår bättre) ska patienten EJ opereras – även fula röntgenförändringar har tendens att försvinna även om det går långsamt!

 • Behandling med intrapleural fibrinolytisk terapi med en kombination av deoxyribonukleas (DNAse) och tissue plasminogen activator (tPA) har visat sig ha god effekt i många fall och med goda erfarenheter av det. Ska ges var för sig efter varandra i engångsdos. Trots detta rekommenderas det inte i några ganska aktuella översikter. Föreligger risk för blödningar och smärta, men är ovanligt.
  Kontraindikationer: Bronkopleural fistel, blödningstendens.

 

 

Virus

 • Typiskt är en "torr pleurit", vilket innebär andningskorrelerade smärtor i bröstet. Sällan gnidningsljud. Ibland finns lite exsudat, vilket dock ej ändrar handläggningen.

 • Differentialdiagnoser: revbensfraktur (lokal palpationsömhet), pneumothorax, perikardit och myosit.

 • Större utredning är ej erforderlig, symtomatisk behandling tillräcklig. Mycoplasmainfektion kan ibland ge liknande symtom, varför det någon gång (påverkad patient) kan vara indicerat att ge doxycyklin, azithromycin eller clarithromycin.

 

 

Tumörsjukdomar i lungsäcken

Mesoteliom (se länk nedan)

 • Mesoteliom är en tumör utgående från lungsäcken. I Sverige ca 100 fall/år. Vanligaste orsak är asbestexponering med 20-40 års latens. Inget samband med rökning.

 • Diagnosen är svår och kräver ofta torakoskopi (sällan torakotomi). Tumören har stor benägenhet att växa ut i stickkanaler eller torakotomiärr, och ibland kan man få diagnosen genom biopsier av sådana förändringar. Vid misstänkt mesoteliom: återhållsamhet med ingrepp!

 • Remittera till specialist för behandling.

 • Se behandlingsöversikt - Mesoteliom

 

 

Metastaser

 • Vanligt förekommande. Bronkialcancer som antingen växer över direkt eller metastaserar är vanligast, följt av mammarcancer. Ej sällan är malign pleurit debutsymtom från en tyst gastrointestinal-, urinvägs- eller gynekologisk tumör.

 • Vid adenokarcinom i pleuran bör man utesluta potentiellt behandlingsbara primärtumörer:
  • Gynekologisk hos kvinnan (vanligt)
  • Prostata hos mannen (ovanligare)
  • Mammarcancer (mycket vanligt, nästan alltid redan känd)
  • Tyreoideacancer

 • Större utredning efter andra primärtumörer är oftast slöseri med resurser eftersom de ej för närvarande kan behandlas på meningsfullt sätt. Med nya behandlingsmetoder av allt flera maligniteter (t ex malignt melanom) utökas naturligtvis denna lista.

 • Symtom - svår värk är vanligt vid maligna pleuriter i sena stadier.

 • Behandling - palliativ
  • Mot vätskebildningen: upprepade tappningar; pleurodes; pleuro-peritoneal shunt; kvarliggande kateter.

  • Mot smärtan: lokal strålbehandling kan prövas om patienten är i gott skick, annars opiater

 • Mot vätskebildning
  • Upprepade tappningar - Kan ibland vara enda möjligheten, t ex vid "trapped lung" (fibrinpålagring eller tumörväxt på lungytan som gör att lungan ej kan expandera) eller patienter i dåligt AT.
   • Nackdel: jobbigt för patienten; kräver mycket resurser av sjukvården; stora förluster av proteiner, blod m m påskyndar katabolism.

  • Kvarliggande kateter bör i första hand övervägas i dessa fall! (se nedan)

  • Pleurodes - För att undvika upprepade tappningar av stora exsudat (proteinförluster, sänkt livskvalitet) bör pleurodes göras så tidigt som möjligt (förebygger "trapped lung"). Gärna diagnostisk torakoskopi och pleurodes i samma seans som allra första ingrepp!

 

 

Pleurodesmetoder

Kontinuerligt dränage

Mindre än 50 % lyckas.


Installation av ämne som kraftigt retar pleuran

Görs av specialist. Vanligast används talk. 5 g steril talk uppslammas i 200 ml koksalt och installeras via drän eller insuffleras i samband med torakoskopi. Talkpleurodes är den effektivaste metoden enligt internationella studier; en rapporterad allvarlig biverkan är ARDS-symtom, vilket dock är sällsynt.

Biverkningar: feber och smärta dygnet efter behandlingen, behandlas symtomatiskt.


Kirurgi

I sällsynta fall vid mycket gott AT. Tumörbildning skrapas bort. Används sällan i Sverige, men det finns enstaka fall där detta är den bästa metoden.


Pleuroperitoneal shunt

En kateter utgående från pleuran med spetsen i peritoneum är försedd med klaffar som möjliggör flöde i enbart en riktning. En gummiblåsa är (liksom hela katetern) placerad subkutant och patienterna pumpar med denna många gånger dagligen. Pleuravätskan resorberas i peritoneum.

Svårigheter: patienten får ej vara för obes (då kan man inte hitta blåsan för att pumpa; ganska stor risk för stopp i slangen).

Teoretisk nackdel: spridning av cancerceller till buken, sällan praktiskt problem. Kräver thoraxkirurgi. Kvarliggande kateter oftast bättre!


Kvarliggande kateter

Finns särskilda katetrar för syftet. Inlägges med spetsen i pleurahålan, en del av katetern (cirka 5 cm) tunnellerad subkutant för att minska infektionsrisken. Till katetern sätts en lämplig påse som kan bytas. Finns tillgång till ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) är detta till stor hjälp och bör utnyttjas. Patienten kan även själv öppna katetern vid behov. Sannolikt kommer denna metod att öka i popularitet när större erfarenhet finns. Infektionsrisken är naturligtvis den största faran, men enligt publicerade arbeten är den inte särskilt stor. Samarbetsvilliga patienter är förstås ett måste.

Nackdel utgörs bl a av proteinförlust. Katetrarna kan användas i flera månader.

Störst fördel: pat kan vara hemma med god livskvalitet!

 

Pleurautgjutningar vid andra sjukdomar

Kollagenoser

 • Reumatoid artrit: vanligast hos patienter med hög titer av reumatoid faktor och med subkutana noduli. Exsudaten är sällan stora, i typiska fall är pH och glukos lågt, men proteinhalten hög.

 • Andra bindvävssjukdomar, t ex SLE, kan också ge pleurala utgjutningar. Behandla grundsjukdomen.

 

 

Asbestpleurit

 • Ofta föga symtom, men exsudatet kan vara blodigt.

 • Diagnos:
  • Exponering
  • Uteslutande av andra sjukdomar, framförallt TBC och malignitet (kan kräva 2-3 års uppföljning innan man är säker på diagnosen!)

 • Exsudatet kan stå kvar i månader och lämna pleuritrester och rundatelektaser.

 • Behandling: ingen.

 

 

Kylothorax
 

 • Kylothorax = lymfa i lungsäcken. Orsakas av att ductus thoracicus läcker ut lymfa direkt i pleuran. Vätskan innehåller fett (triglycerider, kolesterol och chylomikroner) och har ett karakteristiskt mjölkigt utseende.

 • Etiologi:
  Lymfom som täpper till ductus.
  • Utredning:
   • CT för påvisande av körtelförstoring
   • Lymfografi
   • Sedvanlig lymfomutredning

 • Behandling:
  • Konservativ (sträng diet eller total parenteral nutrition); kirurgisk avknytning av ductus.

  • Subkutan injicerat octreotide (Sandostatin): Peptid som regulerar frisättning av GH och Thyrotropin; har också effekt på GI trakten med inhibition av bl a muskelkontraktioner och absorption av särskilt fetter. Biverkningar: illamående, diarré, malabsorption, flatulens. Glukosvärde ska följas. Har visat sig mycket värdefullt i behandling av kylothorax oberoende av orsak.

 

 

 

ICD-10

Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes J90.9

 

Referenser
 

Light RW, Pleural Diseases. 4th Ed. Lippincott, Williams and Wilkins, Baltimore, 2001.

Bouros D, Ed. Pleural Disease. Markel Dekker, New York 2004.

Murthy V, Bessich JL: Medical thoracoscopy and its evolving role in the diagnosis and treatment of pleural disease. J Thorac Dis 2017; 9 (suppl 10) S1011-S1021. Länk

Yu Y, Yang Y, Wu y et al. An update of the long-term outcome of patients with nonspecific pleurisy at medical thoracoscopy. BMC Pulm Med 2021; 21:226. Länk

Piccolo F et al. Intrapleural tissue plasminogen activator and deoxyribonuclease therapy for pleural infection. J Thorac Dis 2015; 7: 999-1008. Länk

Desai NR, Lee HJ. Diagnosis and management of malignant pleural effusions: state of the art in 2017. J Thorac Dis 2017; 9 (suppl 10) S1111-1122. Länk

Redden MD, Chin TY, van Driel ML. Surgical vesrus non-surgical management for pleurl empyema. Cochrane Database Syst Rev 2017; CD0101651. Länk

Suzuki K, Servais EL, Rizk NP. Palliation and pleurodesis in malignant pleural effusion. The role for tunneled pleural catheters. J Thorac Oncol 2011;6:762-767. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev