Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Multifokal motorisk neuropati (MMN)

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2022-10-31

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Multifokal motorisk neuropati (MMN) är en av de ovanligare formerna av kronisk inflammatorisk polyneuropati, med en prevalens på 0,6–2 fall per 100 000. Den har en manlig dominans på 2:1 och drabbar främst vuxna i åldrarna 20–80 (medelålder vid debut är cirka 40), och är därmed enbart undantagsvis beskriven hos barn. Detta innebär att MMN oftast debuterar i något yngre åldrar jämfört med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP), som är den vanligaste formen av kronisk inflammatorisk polyneuropati.
 

MMN är viktigt att känna igen, dels då den är en differentialdiagnos till motorneuronsjukdom (progressiv spinal muskelatrofi, PSMA) och dels då den är behandlingsbar. MMN orsakas av en immunmedierad blockering av elektrisk impulsöverföring vid de ranvierska noderna i motoriska nerver, medan sensoriska nerver inte påverkas. Symtomen består av långsamt tilltagande muskelsvaghet som oftast börjar asymmetrisk distalt i armarna, men som över tid oftast breder ut sig bilateralt i de övre och nedre extremiteterna. Med tid kan paranodal demyelinisering leda till sekundär axonal skada, vilket märks i form av muskelatrofier och fascikulationer.

En påtaglig nedsättning av handfunktion är den vanligaste orsaken till inskränkning av förmågan till arbete och oberoende ADL-funktioner. Sjukdomen är kronisk, progressiv och brukar, till skillnad från CIDP, mera sällan gå i remission. De flesta patienter med MMN svarar på immunterapi, särskilt om den sätts in tidigt under sjukdomsförloppet.


Etiologi

Cirka 30–80 % av patienterna med MMN bär på en specifik serum-IgM-antikropp riktad mot gangliosidstrukturen GM1 i paranodalt myelin. Bindning av GM1 tros ha en hämmande påverkan på de spänningskänsliga natriumkanalerna i ranvierska noder, vilket i sin tur leder till en nodal elektrofysiologisk konduktionsblockering i motoriska nerver. Däremot finns det många oklarheter kring den exakta rollen av anti-GM1 IgM-antikroppar för patogenes av MMN, då nivå av denna antikropp inte korrelerar med sjukdomsförloppet. Dessutom svarar patienter med MMN inte på behandling med plasmaferes, vilket är en terapiform som brukar fungera bra vid andra antikroppsmedierade neuroinflammatoriska sjukdomar.

MMN har också beskrivits som en ovanlig komplikation till anti-TNF-behandling med infliximab, vilket kan tala för en roll för cytokinet TNF-α vid patogenes av MMN.

 

SYMTOM
 

MMN är känd för en asymmetri av motoriska symtom, särskilt vid debut. Hos 80 % av patienter ses debut av symtom i de övre extremiteterna, men hos ca 20 % i de nedre. Det vanligaste debutsymtomet är långsamt tilltagande svaghet antingen i pincettgreppet i ena handen, eller av de ulnart innerverade fingrarna. Svagheten brukar så småningom drabba hela handen.

Över tid uppstår liknande svaghet i ena foten, och/eller den andra handen. Droppfot med behov av att använda stödskena för att gå är ett vanligt scenario. Det kan ta flera år mellan debut av svaghet i ena extremiteten och debut av symtom i den andra. Obehandlat ses över tid muskelatrofi och fascikulationer. Hos 1–2 % av patienterna ses även pareser av ovanligare motoriska nerver, såsom av n. hypoglossus eller n. frenikus, med tungatrofi respektive andningsinsufficiens som följd. Sensoriska symtom förekommer inte, men i ovanliga fall kan patienter uppleva subjektiva parestesier utan att man finner avvikelser i sensoriska nerver i elektroneurografisk (ENeG) undersökning. Under sena sjukdomsstadier utvecklar ca en femtedel av patienterna nedsatt vibrationssinne i fötter.

 

Obligata kriterier
 

 • Långsamt progressiv, eller stegvist progressiv asymmetrisk svaghet i utbredningsområdet för minst 2 st motoriska nerver.
   
 • Duration av progressiva symtom på minst 1 månad.
   
 • Ingen objektiv sensorisk påverkan, förutom eventuellt visst minskat vibrationssinne i fötterna.
   
 • Avsaknad av, försvagade eller opåverkade (normala) senreflexer.
   
 • Förekomst av demyelinisering, helst i form av konduktionsblock eller temporal dispersion utanför vanliga entrapmentställen i minst 1 motorisk nerv med bibehållna sensoriska svar, enligt elektroneurografi (ENeG).


Stödjande kriterier
 

 • Hög titer anti-GM1 IgM-antikroppar i blod, utan en samtidig förekomst av andra anti-gangliosidantikroppar. En mindre andel patienter med MMN har IgM antikroppar mot GM2 eller GD1a.

 • Normal, eller enbart lätt stegrad albuminnivå i cerebrospinalvätskan.
   
 • Hög T2-signal, ödem och eventuellt även kontrastuppladdning av cervikala nervrötter och plexus brakialis enligt magnetresonanstomografi (MR) eller nervultraljud.
   
 • Övervägande påverkan i de övre extremiteterna jämfört med de nedre.
   
 • Förekomst av muskelkramp och fascikulationer i svaga extremiteter.
   
 • Objektiv klinisk förbättring efter behandling med intravenöst immunoglobulin.


Anamnestiska uppgifter och fynd som talar emot diagnosen
 

 • Tydliga och dominanta bulbära eller sensoriska symtom.
   
 • Symmetrisk debut.
   
 • Hereditet för polyneuropati.
   
 • Debut under barnaåren.
   
 • Hyperreflexi, positiv Babinski, spasticitet och andra tecken till övre motorneuronpåverkan.
   
 • Avvikelser i sensoriskt nervstatus, förutom undantagsvis en lättare påverkan på vibrationssinnet i fötterna.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Typiska symtom med långsam progress och asymmetrisk debut av muskelsvaghet i övre eller nedre extremiteter utan sensoriska symtom.
   
 • Fråga efter faktorer som talar emot diagnosen, se ovan.


Status
 

 • Förväntade fynd vid debut:

  - Asymmetrisk muskelsvaghet i ena handen eller foten, eventuellt även muskelatrofi och fascikulationer.

  - Avsaknad av, försvagade eller normala senreflexer i de svaga extremiteterna.

  - Normalt sensoriskt nervstatus förutom eventuellt viss påverkan på vibrationssinnet i fötter.
   
 • Avsaknad av kliniska fynd som talar emot diagnosen.


Neurofysiologi
 

 • Elektroneurografi (ENeG) och elektromyografi (EMG)

  - Vid neurografi förväntas en rent motorisk demyeliniserande neuropati i minst en motorisk nerv. Förekomst av konduktionsblock eller temporal dispersion är stödjande, men kan saknas.

  - Om konduktionsblock upptäcks skall den inte ligga i typiska entrapment-områden.

  - Vid EMG kan eventuell axonal skada i form av neurogena förändringar med eller utan denervationstecken upptäckas.


Labb
 

 • Serum anti-GM1 antikroppsanalys

 • LP för analys av celler och protein(albumin)-nivån. Proteinnivån i likvor är oftast normal, men kan ibland vara lätt stegrat. Neurofilament light chain (NfL) nivån ligger normalt i likvor
   
 • Polyneuropatiprover:
  - SR, CRP
  - Hb, LPK, TPK
  - B-glukos, HBA1c
  - B12, folat, homocystein
  - Na, K, albumin, kreatinin
  - S-elfores
  - Leverstatus


Bilddiagnostik

Indicerat i svåra differentialdiagnostiska fall gentemot ALS eller hereditär neuropati.
 

 • MR av plexus brakialis och cervikala nervrötter.
   
 • Nervultraljud av motoriska armnerver plexus brakialis och cervikala nervrötter (främst C6) för att påvisa segmentell hypertrofi.

 

BEHANDLING
 

Kortison och plasmaferes har ingen terapeutisk effekt vid MMN, utan har visat sig i vissa fall kunna till och med försämra symtomen. Behandling av MMN utgörs istället av immunoglobulin, given i intravenös eller subkutan form. Behov av immunoglobulinbehandling är långvarig för att upprätthålla den uppnådda effekten.

Andelen patienter med MMN som uppnår långvarig remission efter en tids immunoglobulinbehandling är lägre än den vid CIDP. Syftet med immunoglobulin-behandlingen är att förbättra muskelsvaghet och förhindra sekundär axonal skada, vilket kliniskt avspeglas av muskelatrofi. Trots behandling med immunoglobulin är det inte ovanligt att över ett lägre tidsperspektiv ändå hamna i en sekundär progressiv fas med tilltagande muskelsvaghet trots allt högre doser immunoglobulin. Vid terapisvikt på immunoglobulinbehandling får alternativa immunomodulerande medel användas.


1:a linjens behandling

Hög dos intravenöst immunoglobulin (IvIg) med startdos totalt på 2 g/kg kroppsvikt fördelad på 3–5 dagar, t ex som 0,4 g/kg per dag i 5 efterföljande dagar, eller 0,67 g/kg per dag i 3 efterföljande dagar. Några dagar efter behandlingsstart brukar man kunna märka en tydlig ökning av muskelkraften. Behandlingen behöver sedan fortsätta med regelbundna IvIg-infusioner, vars dos dock trappas ned till underhållsos på cirka 0,5–1,5 g/kg kroppsvikt per behandlingstillfälle, given var annan till var sjätte vecka.

Vid dosering av immunoglobulin rekommenderas användande av ”dosing weight” baserad på idealvikt istället för faktisk vikt, särskilt hos överviktiga personer (BMI ≥ 25). IvIg distribueras nämligen inte i fettvävnad utan enbart intra- och extravasalt. Serumkoncentration av IvIg påverkas därmed inte av fetthalten i kroppen. Faktisk vikt och idealvikt är i det närmast identiska hos normalviktiga personer (BMI < 25).
 

Länk: kalkyl av ”dosing weight

Underhållsdosen väljs noga för att undvika dosglapp (se nedan under ”uppföljning”). När den lämpliga underhållsdosen uppnåtts, finns möjlighet att byta behandling till motsvarande dos subkutan immunoglobulin (ScIg) som ges med pump i hemmet, alternativt att fortsätta med intravenös behandling. Fördelen med subkutan tillförsel är att den kan ges i hemmet och att koncentrationen av immunglobulin i blodet kan bli jämnare än vid intravenös tillförsel. Beroende på typ av ScIg-produkt som väljs, varierar underhållsdos ScIg mellan 10–40 g var 3–14:e dag. Underhållsdosen av immunoglobulin brukar vara något högre och behandlingsintervallet kortare i jämförelse med underhållsbehandling vid CIDP.

Kända immunoglobinbiverkningar är:

 • Allergiska
 • Hyperviskositetsrelaterade
 • ABO-inkompatibilitetsrelaterade

Allergiska symtom utgörs av klåda, urtikaria, angiödem eller anafylaktisk reaktion. Risken för allergiska reaktioner är ökad hos personer som råkar ha en total IgA-brist. En allergisk reaktion kan uppstå trots tidigare komplikationsfritt användande av IvIg hos samma patient.

Hyperviskositetssymtom består av huvudvärk och feberkänsla; serös meningit, tromboemboliska komplikationer såsom djup ventrombos, lungemboli, ischemisk stroke och hjärtinfarkt. Risken för hyperviskositetssymtom är störst vid intorkning eller hos äldre högriskpatienter med känd hjärt-kärlsjukdom. Vid byte från IvIg till ScIg brukar hyperviskositetssymtom som regel lindras.

Hematologiska biverkningar av IvIg utgörs av hemolytisk anemi, vilket orsakas av ABO-reaktion på grund av IvIg-innehåll av anti-A och anti-B antikroppar.


2:a linjens behandlingar

Ett mindre antal okontrollerade öppna studier ger visst stöd för behandling med cyklofosfamid, metotrexat, cyklosporin, azatioprin, rituximab och eculizumab vid MMN. Vissa patienter kan svara på dessa terapier genom att underhållsdosen immunoglobin kan sänkas något, medan många inte svarar alls eller adekvat.

 

Symtomatisk behandling
 

 • Fysioterapi
  Styrketräning bör erbjudas. Fysioterapeuten kan också utvärdera behov av dorsalextensionsskena vid droppfot.
   
 • Arbetsterapi
  Bedömning av handstatus, handträning samt utvärdering av behov av diverse hjälpmedel såsom handskena och gånghjälpmedel.

 

 

 

UPPFÖLJNING
 

Uppföljningen sker på neurologiklinik.

Grad av funktionsnedsättning vid MMN mäts med INCAT- och RODS-skalorna samt handstyrkan med handdynamometer, eller genom att notera antal gånger patienter klarar upprepade hand- eller fotledsextensioner. 9-Hole PEG test kan användas för att gradera fingermotoriken. Mål med behandling är att förbättra den initiala muskelsvagheten och sedan på lång sikt att behålla den funktionsförbättring man åstadkommit.

Patienter behöver följas relativt tätt för att upptäcka terapisvikt t ex i form av dosglapp, d v s ett tillstånd då muskelsvagheten återkommer några dagar före nästa dos immunoglobulin. Dosglapp bör motverkas genom att behandlingsintervallen kortas ned med bibehållen dos, alternativt i vissa fall att dosen immunoglobulin höjs.

Vid behandling med 2:a linjeterapier bör blod-, lever- och njurstatus följas.

Det rekommenderas att patienter med MMN registreras i NeuroRegistrets delregister Inflammatorisk Polyneuropati

INCAT- och RODS-MMN-skalorna kan laddas ned från Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppens (SNEMA) hemsida: Länk.

 

 

 

 

PROGNOS
 

Cirka 70 % av patienter med MMN upplever en god initial respons på immunoglobulinbehandling. Långtidsremission uppnås hos ca 10 % av patienterna. Det är relativt vanligt att över tid behöva höja underhållsdosen och/eller minska behandlingsintervall för att upprätthålla behandlingseffekten. Trots detta hamnar en andel patienter under loppet av en längre tid i en progressiv fas med långsamt tilltagande muskelsvaghet och atrofi, trots maximala doser immunoglobulin.

Det är viktigt att immunoglobulinbehandlingen påbörjas innan muskelsvagheten har hunnit bli alltför uttalad, eftersom terapisvaret inte är lika gott om den initieras efter det att sekundära axonala skador (denervation) uppträtt. Sannolikt kan man senarelägga start av den sekundärt progressiva fasen och terapisvikt med tidigt inledd immunoglobulinbehandling i förhållande till tidpunkt för symtomdebut samt ett konsekvent undvikande av dosglapp under behandlingsåren. 

REMISS
 

Vid misstanke om inflammatorisk polyneuropati skickas remiss till neurologklinik. I remissen bör det finnas uppgifter om:
 

 • Tidpunkt för symtomdebut
 • Karaktärisering av symtom (motoriska/sensoriska/balans)
 • Progress
 • Gånghjälpmedel
 • Resultat av eventuell neurofysiologisk undersökning
 • Andra sjukdomar och läkemedel


ICD-10

Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad G61.9
Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier G61.8

 


Referenser

Yeh WZ, Dyck PJ, van den Berg L, Kiernan MC, Taylor BV. Multifocal motor neuropathy: controversies and priorities. 2020;91:140–148. doi:10.1136/jnnp-2019-32153. Länk

Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society-First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010;15:1-9. Länk

Kieseier BC, Mathey EK, Sommer C, Hartung HP. Immune-mediated neuropathies. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:31. doi: 10.1038/s41572-018-0027-2. Länk

Beadon K, Guimarães-Costa R, Léger JM. Multifocal motor neuropathy. Curr Opin Neurol. 2018;31:559-564. Länk

Nyholm D och Burman J. (2020), Neurologi, upplaga 6, Liber; Kapitel 21:pp 471
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev