Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stroke, sekundärprevention

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-07-25

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Förebyggande behandling kan minska risken för återinsjuknande efter TIA/stroke. Under den akuta fasen görs en riskfaktorgenomgång för att identifiera eventuella bakomliggande riskfaktorer som bör åtgärdas. Förutom levnadsvanor som rökning eller alkoholöverkonsumtion, är obstruktivt sömnapnésyndrom viktigt att identifiera och åtgärda. En systematisk genomgång av riskfaktorer, farmakologisk behandling och levnadsfaktorer är viktigt (se post-stroke checklistan).


Se även behandlingsöversikt - Obstruktiv sömnapné

Se även behandlingsöversikt - Rökavvänjning

Se även behandlingsöversikt - Alkoholberoende, diagnostik och behandling


De vanligaste riskfaktorerna för både hemorragisk och ischemisk stroke/TIA är:
 

 • Hypertoni
 • Rökning
 • Bukfetma (hög midja-höft-kvot)
 • Alkoholöverkonsumtion
 • Kost med lite frukt och grönsaker samt mycket stekt/friterad mat och salt

 

För ischemisk stroke/TIA är viktiga riskfaktorer även:
 

 • Kardiella orsaker (framför allt förmaksflimmer)
 • Karotisstenos
 • För lite fysisk aktivitet
 • Förekomst av diabetes mellitus
 • Höga blodfetter
 • Psykosocial stress
 • Depression

 

Vid ischemisk stroke är förekomst av karotisstenos eller förmaksflimmer riskfaktorer som kräver snabb åtgärd. Undersökning av förträngning på halspulsådern kan påvisa karotisstenos. Operation av förträngning på halspulsådern på den symtomgivande sidan bör utföras snart efter insjuknandet för effektivast återinsjuknadeprevention. Vid 70–99 procentig stenos på symtomgivande sida är numbers needed to treat (NNT) sex för att förhindra en ny stroke om operationen sker inom två veckor. Om operationen dröjer längre tid halveras den absoluta riskreduktionen.
 

Se behandlingsöversikt - Karotisstenos


Vid förmaksflimmer är antikoagulantia den mest effektiva förebyggande behandlingen. Efter TIA eller en mindre infarkt bör NOAK sättas in snarast. Vid stora cerebrala infarkter finns viss oro för att insättning av antikoagulantiabehandling direkt ökar risken för hemorragisk omvandling dvs blödning, i infarkten. Preliminära resultat från den svenska TIMING-studien indikerar dock att det inte var någon skillnad med tidig (inom fyra dagar från insjuknandet) eller senare NOAK-insättning.

 
Se behandlingsöversikt - Förmaksflimmer/fladder

 

 

 

STRUKTURERAD UPPFÖLJNING EFTER STROKE

 

Uppföljning efter TIA/stroke sker inom öppenvården, det första återbesöket kan ske på sjukhusansluten mottagning eller inom primärvård. På sikt sker uppföljningen inom primärvården om inte synnerliga skäl föreligger. Uppföljningen bör vara livslång. En strukturerad uppföljning, gärna efter poststrokechecklistan, rekommenderas för att kontrollera att adekvata åtgärder vidtagits och att eventuella problem observeras. Det som bör tas upp är följande:
 

 • Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling: användning och eventuella biverkningar
   
 • Levnadsvanor: genomgång och stöd för att ändra ohälsosamma levnadsvanor
   
 • Blodtryckskontroll
   
 • Blodsockerkontroll (se behandlingsöversikt Diabetes typ 2)
   
 • Nytillkomna eller förändrade symtom
   
 • Funktionsförmåga
   
 • Aktivitetsförmåga
   
 • Behov av rehabiliteringsinsatser eller hjälpmedel
   
 • Förändrad livssituation (arbete, socialt)
   
 • Munhälsa
   
 • Lämplighet som bilförare, jägare e t c

 


Se behandlingsöversikt - Stroke, rehabilitering

 

 

 

ICKE-FARMAKOLOGISK SEKUNDÄRPREVENTION

 

 • Rökstopp
   
 • Ta bort överkonsumtion av alkohol
   
 • Öka fysisk aktivitet
   
 • Goda kostvanor: medelhavsdiet eller en hälsosam nordisk kost
   
 • Undvika övervikt, framför allt bukfetma
   
 • Åtgärda, om möjligt, psykosocial stress/depressionSe behandlingsöversikt - Stroke, primärprevention

 

 

 

FARMAKOLOGISK SEKUNDÄRPREVENTION

 

Det saknas långtidsstudier men man brukar rekommendera att den sekundärpreventiva behandlingen är livslång. I Socialstyrelsens riktlinjer har farmakologisk sekundärprevention efter stroke/TIA höga rekommendationsnivåer, 1–3 (”bör”) och några av behandlingsalternativen 4–6 (”kan”).


Hemorragisk eller ischemisk stroke/TIA

Blodtryckssänkning med monoterapi eller kombinationsbehandling av:
 

 • ACE-hämmare eller ARB (angiotensinreceptorblockare)
 • Diuretika
 • Kalciumblockerare

 

Se behandlingsöversikt - Hypertoni, primär (essentiell)


Ischemisk stroke/TIA

Statinbehandling med:
 

 

Se behandlingsöversikt - Hyperlipidemi


Ischemisk stroke/TIA utan förmaksflimmer

Trombocythämning med:
 

Alternativt

 

Efter ischemisk stroke med NIHSS ≤ 3 eller högrisk TIA rekommenderas kombinationsbehandling med klopidogrel 75 mg och acetylsalicylsyra 75 mg dagligen under tre veckor, därefter fortsatt behandling med endera klopidogrel eller acetylsalicylsyra.


Ischemisk stroke/TIA med förmaksflimmer

Antikoagulantiabehandling med:
 

 

 

 

FARMAKOLOGISK SEKUNDÄRPREVENTION VID STROKE, BAKGRUND

 

Blodtrycksbehandling

Blodtrycksbehandling för personer med tidigare stroke (oavsett typ) eller TIA är ytterst viktigt och minskar återinsjuknanderisken. I en metaanalys av sju randomiserade studier fann man minskat återinsjuknandet efter TIA/stroke vid antihypertensiv behandling oavsett blodtryckssänkning och typ av stroke. ACE-hämmare och diuretika separat och ännu mer i kombination minskade antalet vaskulära händelser.

En Cochrane-analys (11 studier, totalt n=38 742) kom till samma slutsats, att blodtrycksbehandling minskade risken för stroke och vaskulär död och mest data fanns för ACE-hämmare och diuretika. Hos patienter med intra- eller extrakraniella stenoser behöver individuella blodtrycksmål sättas upp. Det är viktigt att följa blodtrycket livslångt och vid behov modifiera behandlingen. I Socialstyrelsens riktlinjer har behandling med blodtryckssänkande läkemedel vid högt eller normalt blodtryck efter stroke hög prioritet (prioritet 2). Målnivån som eftersträvas är att minst 80 % av alla med tidigare stroke/TIA ska använda blodtryckssänkande läkemedel 12–18 månader efter insjuknandet.

 

Antikoagulantia vid ischemisk stroke/TIA med förmaksflimmer

Omkring 20–25 % av alla cerebrala infarkter beror på kardiella embolikällor, framför allt förmaksflimmer. Antikoagulantia är den rekommenderade behandlingen om inte stark kontraindikation föreligger. En metaanalys med 29 studier rörande antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer för att förebygga stroke (n=29 044) fann en minskad strokerisk med 64 % med warfarinbehandling jämfört med placebo. Trombocythämmare minskade risken med 22 % jämfört med placebo.

NOAK har visats ha motsvarande effekt som warfarin i att förebygga ischemisk stroke men med en lägre risk för intrakraniell blödning. Eftersom hög ålder ökar risken för tromboemboliska händelser är antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer mycket viktigt även hos äldre. I Socialstyrelsens riktlinjer har antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke eller TIA med NOAK prioritet 2 och med warfarin prioritet 4.

Perkutan stängning av vänster förmaksöra som behandlingsalternativ om kontraindikation mot antikoagulantia föreligger har prioritet 5. Socialstyrelsen har som målnivå att minst 80 % av patienter med tidigare ischemisk stroke och 85 % av de med tidigare TIA ska ha använda antikoagulantia 12–18 månader efter insjuknandet.

 

Trombocythämning vid ischemisk stroke/TIA utan förmaksflimmer

Förstahandsvalet för proppförebyggande sekundärprofylax är endera klopidogrel eller acetylsalicylsyra (ASA); det senare eventuellt i kombination med dipyridamol i slow release-beredning. Både klopidogrel och ASA doseras 75 mg dagligen. Behandlar man 1 000 patienter med enbart ASA i två år förebygger man 36 fall, NNT blir då 28 på två år.

Kombinationsbehandling med ASA-dipyridamol i fast beredning med 25 mg ASA och 200 mg dipyridamol i slow-release-beredning två gånger dagligen som ena alternativet och klopidogrel 75 mg en gång dagligen (PRoFESS) visade jämförbara resultat i de båda grupperna. I de aktuella riktlinjerna för strokevård har trombocythämning med ASA eller klopdiogrel till personer med ischemisk stroke/TIA utan förmaksflimmer prioritet 3 medan kombinationsbehandling ASA + dipyridamol har prioritet 6.

Kombinationsbehandling med ASA och klopidogrel har också studerats. Långtidsbehandling med en kombination av ASA och klopidogrel hos patienter med TIA eller stroke har inte visat sig vara bättre än monoterapi med klopidogrel eller ASA när det gäller risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller död av kardiovaskulära orsaker på lång sikt. Detta beroende på att risken för blödningskomplikationer och hemorragisk stroke ökar.

Behandling under en kortare tid än tre månader efter insjuknande har dock visat positiva resultat. I CHANCE-studien, en kinesisk randomiserad studie omfattande drygt 5000 patienter som behandlades med kombinationsbehandling under 21 dagar fann man en 3,5 % minskad risk för stroke vid 90 dagar efter insjuknandet. I den globala POINT-studien som omfattade något färre individer (n=4881) och där kombinationsbehandling med klopidogrel och acetylsalicylsyra pågick i 90 dagar minskade det primära utfallet större vaskulär händelse med 1,5 % (5 % för ASA + klopidogrel respektive 6,5 % vid enbart ASA). I denna studie fann man en ökad andel (0,5 %) med större extrakraniell blödning. En systematisk översikt slår fast att kombinationsbehandling med klopidogrel och acetylsalicylsyra påbörjad inom 24 h från symtomdebut minskar risken för icke-fatal re-stroke men att risken för måttlig-allvarlig extrakraniell blödning ökar.

Den systematiska översikten gör även en uppdelning i kombinationsbehandling upp till 21 dagar efter strokedebut och 22–90 dagars behandling. Medan den positiva effekten avseende minskad ischemisk stroke är tydlig under de första 10 dagarna fortsätter den negativa effekten avseende allvarligare blödning under hela behandlingsperioden. Tre veckors behandling torde därför vara tillfyllest.

Riksstroke (ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård) har 90 % som hög och 85 % som måttlig målnivå för trombocythämmande behandling efter ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer.

 

Statiner vid ischemisk stroke/TIA

Statinbehandling minskar risken för insjuknade i kardiovaskulär sjukdom och rekommenderas efter ischemisk stroke eller TIA. För normala till måttligt förhöjda blodfetter är statiner, förstahandsvalet. I SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels)-studien kunde man visa att atorvastatin i högdos (80 mg) till patienter med tidigare TIA/ischemisk stroke skyddade mot återinsjuknande inte bara i kardiovaskulär sjukdom utan även i stroke.

De höga doser som visats minska risken för återinsjuknande kan ha en del biverkningar. En biverkan av statiner i högre doser är muskelvärk. Det har spekulerats i att vattenlösliga statiner (rosuvastatin och pravastatin) har mindre risk för denna biverkan än fettlösliga. Socialstyrelsen har som målnivå att minst 80 % av patienterna med TIA eller ischemisk stroke ska använda statiner som långtidsprofylax.


 

ICD-10

Sena effekter av intracerebral blödning I69.1
Sena effekter av cerebral infarkt I69.3
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt I69.4
TIA (transitoriska ischemiska attacker) i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under G45) Z86.6A
Cerebral insult utan bestående men i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I60-I64) Z86.7C

 

Strukturerad uppföljning efter stroke och TIA. KVÅ:AW001Referenser

O'Donnell, M.J., et al., Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet, 2010. 376(9735): p. 112-23. Länk

Cina, C.S., C.M. Clase, and R.B. Haynes, Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Cochrane Database Syst Rev, 2000(2): p. Cd001081. Länk

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 2020. Länk

Hansen, C.P., et al., Adherence to a Healthy Nordic Diet and Risk of Stroke: A Danish Cohort Study. Stroke, 2017. 48(2): p. 259-264. Länk

Lakkur, S. and S.E. Judd, Diet and Stroke: Recent Evidence Supporting a Mediterranean-Style Diet and Food in the Primary Prevention of Stroke. Stroke, 2015. 46(7): p. 2007-11. Länk

Zonneveld, T.P., et al., Blood pressure-lowering treatment for preventing recurrent stroke, major vascular events, and dementia in patients with a history of stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev, 2018. 7: p. Cd007858. Länk

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer – Målnivåer Vård vid stroke. Målnivåer för indikatorer. 2018 [citerad 2018 Dec, 18]. Länk

Hart, R.G., L.A. Pearce, and M.I. Aguilar, Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med, 2007. 146(12): p. 857-67. Länk

Granger, C.B., et al., Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med, 2011. 365(11): p. 981-92. Länk

Connolly, S.J., et al., Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med, 2011. 364(9): p. 806-17. Länk

Giugliano, R.P., et al., Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med, 2013. 369(22): p. 2093-104. Länk

Squizzato, A., et al., Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for preventing cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev, 2017. 12: p. Cd005158. Länk

Geeganage, C.M., et al., Dual or mono antiplatelet therapy for patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke, 2012. 43(4): p. 1058-66. Länk

Wang, Y., et al., Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med, 2013. 369(1): p. 11-9. Länk

Johnston, S.C., et al., Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med, 2018. 379(3): p. 215-225. Länk

Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, Foroutan F, Siemieniuk RA, Guyatt G. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed). 2018;363:k5108. Länk

Riksstroke, Stroke och TIA Årsrapport från Riksstroke. 2018. Länk

Amarenco, P., et al., Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke, 2004. 35(12): p. 2902-9. Länk

Nationella arbetsgruppen för stroke. Riksstroke.org. Beslutsstöd, Uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke checklistan. Länk

Labovitz AJ et al. AREST Investigators. Early Apixaban Use Following Stroke in Patients With Atrial Fibrillation: Results of the AREST Trial. Stroke, 2021 52(4): p 1164-1171. Länk

What's the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke? - worldmedicinefoundation. Publ 210914, accessed 211220. Länk

 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Publ 2020-05-15. Länk

 

Riktlinje för uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Publ 2022-03-12. Länk

 

Riktlinje för ny rehabiliteringsbedömning efter stroke Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Publ 2022-03-12. Länk 

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev