Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) – handläggning i primärvård

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Docent, specialist i allmänmedicin Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet

UPPDATERAD

2022-03-28

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Sekretorisk mediaotit (SOM, otosalpingit) är ett inflammatoriskt tillstånd med ansamling av icke-purulent vätska i mellanörat.

En kombination av olika faktorer är ofta bakomliggande. Svullnad av örontrumpetens slemhinna (t ex vid övre luftvägsinfektion/ÖLI) är en vanlig orsak, då det leder till undertryck och nedsatt ventilation av mellanörat. SOM är också ett vanligt resttillstånd efter akut mediaotit (AOM), varför SOM ses betydligt oftare under vinterhalvåret.

Andra orsaker till SOM innefattar allergiska besvär från övre luftvägar, tryckskillnader i samband med flygning, "bakåtsniffning" (snytning inåt vid förkylning), samt förstorad adenoid (yngre patienter).

Barotrauma är en specialform av SOM vilket kännetecknas av tunnflytande, ibland blodtillblandad vätska i mellanörat efter kraftiga tryckförändringar i samband med flygning eller dykning.

Barn drabbas oftare än vuxna av SOM. Detta beror dels på att övre luftvägsinfektioner inklusive AOM är vanligare bland barn, dels på att de har en kortare och mer horisontellt belägen örontrumpet som är känsligare för svullnad och försämrat avflöde. Vanligaste åldern för insjuknande är 1 till 5 år. SOM är en av de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning hos barn.

Downs syndrom, läpp-käk-gomspalt eller sjukdom med nedsatt cilierörlighet ger ökad risk för långdragen SOM.

SOM är i sig benignt, men ensidiga besvär hos vuxna är ett observandum som kan inge misstanke om epi-/nasofarynxtumör (se Standardiserat vårdförlopp (SVF) för huvud-hals-cancer).SYMTOM

 

 • I regel ej akut insättande

 • Lock- eller fyllnadskänsla i örat

 • Vissa upplever mindre smärta och obehag. I allmänhet dock ingen värk.

 • Bubblande, knastrande eller andra ljud i örat

 • Hörselnedsättning. Hos barn uppmärksammas detta ofta av närstående vuxna. Observera att en patient kan vara högljudd på grund av hörselnedsättning.

 • Bristande eller tillbakagång av språkutveckling hos barn

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Akut mediaotit
   
 • Vaxpropp
   
 • Extern otit
   
 • Tuba aperta (öppetstående örontrumpet - kan förutom lockkänsla ofta ge upplevelse av eko vid eget tal)
   
 • Simplexotit (otit i samband med förkylning - bevarad rörlighet av trumhinnan, ofta kärlinjicering vid hammarskaftet)
   
 • Adhesiv otit (sammanväxning mellan trumhinnan och mellanörats mediala vägg, behöver lösas kirurgiskt på ÖNH-klinik)
   
 • Kronisk otit
   
 • Kolesteatom (pärlcysta)
   
 • Epi-/nasofarynx-tumör
   
 • Skrikröd trumhinna hos barn
   
 • Tensor tympani-syndromet (ökad muskelaktivitet i m. tensor tympani - knäppande ljud, varierar ofta i grad)
   
 • Sudden deafness - Plötslig och ofta påtaglig hörselnedsättning. OBS! Skall remitteras akut till ÖNH-klinik - kortison bör insättas inom 72 h.
   
 • Främmande kropp eller vatten-/tvål-/schampoo-rester i örat

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

Patientens egen sjukhistoria är viktig för diagnostiken.

 • Debut, beskrivning och utveckling av symtom?
 • Associerad eller genomgången ÖLI?
 • Flygresa nyligen?
 • Föregående ljudtrauma?
 • Tidigare öronbesvär? Tympanostomirör?

 

 

Status

 • Vid otoskopi kan eventuellt gulfärgad vätska ses i mellanörat, bakom trumhinnan - tydligast i form av vätskenivåer eller bubblor. Trumhinnan är vanligen ljus/genomskinlig och indragen eller normalställd. Hammarskaftet är ofta synligt, till skillnad från vid AOM när det ofta döljs av en utåtbuktande trumhinna.
   
 • Trumhinnans rörlighet ska undersökas med tympanometri och/eller Siegels tratt. Vid SOM ses nedsatt rörlighet av trumhinnan; tympanometri ger ett så kallat B-tympanogram.
   
 • Stämgaffelprov (512 Hz): Rinnes test negativt (benledning bättre än luftledning), Webers test - ljudupplevelsen lateraliseras till det drabbade örat.
   
 • Inspektion av mun och svalg.
   
 • Svullna lymfkörtlar i huvud-halsområdet (kan tala för infektiös genes)?
   
 • Rör i trumhinnan (tympanostomirör)?

 

 

Lab

Inga blodprover är nödvändiga för diagnos. Odlingar tas i regel ej inom primärvården.


 

BEHANDLING

 

Expektans i första hand. Självläker i allmänhet på några veckor, ibland månader.

Rekommendationer:
 

 • Valsalva-manöver så ofta som möjligt (gärna flera gånger per timme).

 • Råd att snyta sig vid förkylning. Att dra in snoret i näsan ger ökad risk för retraktion av trumhinnan.

 • Högläge av sängens huvudända

 • Otovent är en slags specialballonger som vid upprepad användning morgon och kväll har bevisad effekt avseende öppning av örontrumpeten. Kan användas av barn äldre än tre år och vuxna. Köps receptfritt på apotek.

 

 

Farmaka

 • Det finns ingen vetenskaplig evidens för att avsvällande terapi (nässpray eller peroral medicinering) har effekt för utläkning av SOM
   
 • Antihistamin samt andra allergiläkemedel som komplement vid allergisk genes

 

 

 

UPPFÖLJNING / REMISS

 

Generellt sker uppföljning och behandling i primärvården under de tre första månaderna. Remittera till Öron-näsa-hals-(ÖNH)-mottagning vid kvarstående symtom därefter. Vid osäkerhet kontaktas ÖNH-specialist för konsultation. Vid ensidig SOM hos barn utan symtom på hörselnedsättning eller andra öronbesvär behövs ingen extra kontroll.

 

Remisskriterier

Barn

 • Vid kroniska (> 3 mån) och dubbelsidiga besvär med misstänkt eller påvisad hörselpåverkan. Ställningstagande bör göras för paracentes och inläggning av tympanostomirör.
   
 • Vid dubbelsidig SOM > 6 månader, utför eller remittera för hörseltest även om ingen uppenbar hörselnedsättning.
   
 • Vid ensidig, okarakteristisk och kraftig SOM.
   
 • Remittera mer frikostigt om barnet har funktionshinder som påverkar kommunikationsförmågan, då nedsatt hörsel kan försämra denna ytterligare. Under senvåren kan man ofta avvakta med remiss då självläkningen är hög under sommarperioden.

 

 

Vuxna/ungdom
 

 • Ensidig SOM hos vuxna, utan infektion eller annan förklaring ska remitteras enligt Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer (SVF) samma dag till regionalt uppgiven ÖNH-mottagning (filterfunktion) för att utesluta bakomliggande epi-/nasofarynxtumör.
   
 • Ensidig SOM > 3 veckor hos barn/tonåringar över 12 år utan infektion eller annan uppenbar förklaring, ska remitteras subakut. Unga vuxna kan drabbas av nasofarynxcancer eller ha en kvarstående stor adenoid som komprimerar tubamynningen.

 

 

 

PROGNOS

 

 • Prognosen är god för SOM. Sex månader efter debut har mer än 80 % läkt ut spontant.
   
 • Komplikationer inkluderar adhesiv otit och kolesteatom.
   
 • Långvariga besvär kan orsaka försenad talutveckling hos barn.

 

 

 

ICD-10

Inflammation i örontrumpeten H68.0


Referenser

Clin Otolaryngol. 2015 Oct; 40(5): 407–411. Eustachian tube dysfunction: consensus statement on definition, types, clinical presentation and diagnosis: AGM Schilder mfl. Länk

Läkemedelsboken.se; Öron-, näs- och halssjukdomar, Hellström, Norman, C, Senast ändrad: 2017-05-17 Länk

Laryngoscope. 2017 Aug 11. doi: 10.1002/lary.26800. Treatment of Eustachian tube dysfunction with balloon dilation: A systematic review. Huisman JML, Verdam FJ, Stegeman I, de Ru JA. Länk

VISS.se; Sekretorisk mediaotit (otosalpingit); Författare: Hellström, S, Granskat av: Pierre Bergensand, P. Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukdomar. Uppdaterat: Oktober 2016. Länk

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; Antihistaminer och/eller avsvällande läkemedel vid sekretorisk mellanöreinflammation (sekretorisk mediaotit) hos barn. Länk

Standardiserade vårdförlopp för cancervården. HUVUD- OCH HALSCANCER: Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp 2018. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev