Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Basalcellscancer

FÖRFATTARE

Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2021-02-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND


Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer. Det är en långsamt, men destruktivt, växande hudtumör som i princip aldrig ger upphov till metastaser (dottersvulster).

BCC utvecklas huvudsakligen från så kallade basalceller i det djupaste skiktet av hudens yttre lager (epidermis). Tumörerna uppstår de novo, alltså utan förstadier.

Intermittent intensivt solande och den sammanlagda exponeringen för solens ultravioletta (UV) ljus under livet är de viktigaste riskfaktorerna för BCC. Detta visar sig i att 70-90 % av alla BCC är lokaliserade till solexponerade ytor, såsom huvud-halsregionen.

Antalet fall av BCC i Sverige har uppemot 10-faldigats de senaste 30 åren. I Sverige verifierades 55 598 nya BCC år 2018, jämfört med 31 770 tumörer år 2004. Huvuddelen av dessa ses hos individer äldre än 50 år och antalet fall ökar med stigande ålder.


Etiologi

Den viktigaste orsaken till BCC är alltså kronisk exponering för solens UV-strålning samt intermittent intensivt solande.

Riskfaktorer innefattar:
 

 • Ljushyllthet
 • Hög ålder (större risk för kronisk UV-exponering)
 • Vistelse i, eller frekventa resor till, soliga eller tropiska länder
 • Immunosuppression (t ex efter organtransplantation)
 • Basalcellsnaevussyndrom (Gorlins syndrom)
 • Xeroderma pigmentosum
 • Arsenik
 • Strålbehandling av godartade förändringar i huden, exempelvis tinea capitis eller hemangiom (numera ej vanlig praxis)
 • Kroniska sår (sällsynt)


SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Patienten kan uppvisa en knuta, en eksemliknande fläck eller ett sår som inte vill läka. Symtomen kan variera eftersom BCC kan uppträda kliniskt som nodulära, superficiella, infiltrativa eller morfeiforma (skleroserande) tumörer. De kan dessutom ge sig till känna som ulcererade, pigmenterade, hyperkeratotiska, eller cystiska lesioner.

Nodulära, infiltrativa och särskilt morfeiforma BCC förekommer oftare i huvud-halsregionen medan superficiella BCC är vanligare på bålen.

I Sverige klassificeras BCC histopatologiskt enligt Sabbatsbergsmodellen (Glas typ IA, IB, II och III) som bygger på en klinisk och histopatologisk beskrivning inklusive förväntad aggressivitet:


Nodulär eller noduloulcerativ, lågaggressiv (Glas typ IA):
 

 • Svarar för 50–55 % av alla BCC.
   
 • Oftast lokaliserad till ansiktet, men kan även uppträda på bålen.
   
 • Nodulära BCC är välavgränsade tumörer med distinkt gränszon gentemot underliggande vävnad som inte invaderar subkutan vävnad, brosk, muskulatur eller ben.
   
 • Kliniskt börjar det som en glansig knottra som växer till en knuta med upphöjd kant och vidgade slingriga kärl på ytan. Det uppstår ofta ulceration centralt.
Bild: Nodulär BCC


Superficiell eller ytlig, lågaggressiv (Glas typ IB):
 

 • Superficiella tumörer utgör ca 20–25 % av alla BCC.
   
 • Framför allt lokaliserade till bålen, men förekommer även på andra kroppsdelar.
   
 • Superficiella BCC är ytligt växande, cellfattiga tumörer som avgränsas tydligt från underliggande strukturer.
   
 • Kliniskt uppstår relativt välavgränsade, brunröda, lätt fjällande, något förtjockade, eksemliknande fläckar.
Bild: Superficiell BCC


Infiltrativ, medelaggressiv (Glas typ II):
 

 • Infiltrativa BCC är intermediära former mellan typ I och III.
   
 • Svarar för 10–20 % av alla BCC.
   
 • De förekommer ofta i ansiktet och palperas fastare än de lågaggressiva typerna.
Bild: Infiltrativ BCC


Morfealik eller finkolvigt infiltrativ, högaggressiv (Glas typ III):
 

 • Den här typen svarar för 4-9 % av alla BCC.
   
 • Absolut vanligast i ansiktet.
   
 • Högaggressiva BCC kan invadera subkutan vävnad, brosk, muskulatur och ben.
   
 • Tumörcellsförbanden kan vara 1-2 celler tjocka och uppvisar spetsiga, oregelbundna utlöpare som ger en diffus och otydlig avgränsning mot frisk hud.
   
 • Kliniskt ses oftast en vitaktig, blek och indragen hud som kan likna ärr eller skleros.
Bild: Morfeiform BCC


Andra typer av BCC

Andra typer av BCC som inte beskrivs i Sabbatsbergsmodellen, men som också förtjänar att omnämnas:
 

 • Mikronodulära BCC påminner kliniskt om den nodulära formen, men utgörs av multipla mindre tumörnästen. De betraktas som högaggressiva BCC på grund av dess histopatologiska bild med tunna tumörcellsförband med djup och utbredd växt. Dessa tumörer är p g a växtsättet mycket svåra att avgränsa kliniskt, vilket ofta ger upphov till icke-radikal excision eller recidiv efter kirurgi.
   
 • Metatypisk cancer eller basoskvamös cancer är en relativt ovanlig, men aggressiv, form av BCC med differentiering mot skivepitelcancer och potential att metastasera. Den här typen är absolut vanligast i huvud-halsregionen och bör också behandlas som en högaggressiv variant av BCC.
Bild och fördjupningsartikel: Mikronodulär BCC

Bild: Basoskvamös cancerDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Differentialdiagnoser till BCC är (klicka på namnen för bilder):
 

UTREDNING
 

Vid lesioner med oklar klinisk diagnos rekommenderas en hudbiopsi för histopatologisk bedömning. Aggressivitetsgraden är viktig inför val av adekvat behandlingsmetod.


 

BEHANDLING
 

Syftet med behandling är att bota patienten och förhindra recidiv. Detta kan åstadkommas med såväl kirurgiska som icke-kirurgiska metoder.

Behandlingsalternativen är många och valet av metod beror på:
 

 • Lesionens aggressivitetsgrad
 • Lesionens storlek och lokal
 • Metodens tillgänglighet och kostnad
 • Patientens ålder
 • Läkarens erfarenhet


Excision

Internationell "gold standard" (= rekommenderat förstahandsval) för behandling av BCC är kirurgisk excision med histopatologisk bekräftelse på radikalitet.

Excision rekommenderas vid:
 

 • BCC lokaliserade i ansiktet
 • BCC av medel-högaggressiv typ (oavsett lokal)
 • Vid recidiv av BCC


Mohs kirurgi

Mohs kirurgi är en upprepad kirurgisk teknik med intraoperativ mikroskopisk kontroll av radikalitet för avlägsnande av högaggressiva BCC samt recidiv av BCC i ansiktet (särskilt i närhet av eller på öron, ögonlock, ögonbryn, näsa, nasolabialfåror och läppar). Vid dessa tumörer anses Mohs kirurgi vara "gold standard" internationellt.
 

Översikt: Mohs kirurgiCurettage och kryoterapi

Vid den här behandlingsmetoden används curettage (skrapning med skarp slev eller ringcurette) för att avlägsna tumören från huden. Därefter fryser man det behandlade området med flytande kväve (-196°C) i sprayform för att eliminera eventuella tumörrester.

I vana händer är metoden ett alternativ till kirurgi vid BCC av låg-medelaggressiv typ utanför ansiktsregionen men också på näsa, öron eller ögonlock. Metoden är olämplig på underben på grund av risken för utveckling av svårläkta sår.

 

Curettage och elektrodesiccation

Efter noggrant curettage bränner man behandlingsområdet med ett elektrokirurgiskt instrument. Metoden kan användas vid lågaggressiva BCC utanför ansiktsregionen.

 

Fotodynamisk terapi (PDT)

PDT är en medicinsk behandling för lågaggressiva basaliom som fungerar bäst på tunna, ytliga tumörer.

Behandlingen sker i två etapper:
 

 • Först appliceras en kräm på tumören som innehåller det verksamma ämnet metylaminolevulinat (Metvix) eller aminolevulinsyra (Ameluz). Krämen får verka i tre timmar och ett ljuskänsligt ämne (protoporfyrin IX) samlas i tumörcellerna.
   
 • Därefter belyses huden med rött ljus under cirka 8 minuter vilket orsakar en selektiv celldöd.
   
 • Behandlingen upprepas 2 gånger med 1-2 veckors mellanrum.


Imikvimod kräm 5 %

Imikvimod (Aldara) är en topikal behandling för superficiella basaliom. Krämen verkar genom en immunmodulerande effekt som leder till en inflammatorisk respons mot tumörcellerna. Krämen appliceras 5 gånger i veckan (vanligen måndag-fredag) i 6 veckor.

 

Fluorouracil (5-FU) kräm 5 %

Fluorouracil (Efudix) är en topikal beredning som innehåller cytostatikapreparatet 5-FU. Krämen har indikation för behandling av superficiella basaliom i många länder men produkten är för närvarande ett licenspreparat i Sverige. Krämen appliceras 2 gånger dagligen i 3-6 veckor.

 

Ablativ laserbehandling

Ablativ CO2- eller Erbium:YAG laserbehandling av superficiella BCC är effektivt i vana händer, men det saknas studier med långtidsuppföljning. Ablativ laserbehandling rekommenderas därför ej i första hand.

 

Strålbehandling

Radioterapi är en effektiv behandling av BCC, men reserveras för icke-operabla primärtumörer, samt när reexcision av icke-radikalt exciderade tumörer inte bedöms vara möjlig.


Hedgehog-hämmare

Läkemedlet vismodegib (Erivedge) hämmar den s k “hedgehog”-signalvägen (inblandad i ca 90 % av alla BCC) och är godkänt för att behandla avancerade (ej operabla) och metastaserande BCC. Det har även visat sig vara effektivt vid behandling av individer med Gorlins syndrom (basalcellsnaevussyndrom).

Hedgehog-hämmaren sonidegib (Odomzo) är godkänd av European Medicines Agency år 2015 för att behandla avancerade (ej operabla) BCC men finns ännu inte på svenska marknaden.


 

UPPFÖLJNING
 

 • Alla patienter som har behandlats för BCC bör erhålla information om sjukdomen, samt instrueras i egenkontroller och prevention.
   
 • Regelbunden uppföljning av patienter behandlade för BCC anses inte vara nödvändig.
   
 • Patienter som har behandlats för en högaggressiv tumör i ansiktet bör dock erbjudas uppföljning hos hudspecialist i åtminstone 2 år.
   
 • Utvalda immunosupprimerade patienter och individer med Gorlins syndrom bör erbjudas individuella uppföljningsrutiner med kontroller 1-4 gånger per år så länge nya tumörer uppstår.
   
 • Kontrollerna bör innebära inspektion, samt palpation av tidigare tumörområde. Övriga hudkostymen bör inspekteras för att identifiera eventuella nya tumörer.
   
 • Vid misstanke om recidiv bör biopsi för histopatologisk bedömning säkras.
Visa faktablad: Solskydd


ICD-10

Ospecificerad basalcellscancer med icke specificerad lokalisation C44.9E

 

Referenser

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV) - Sektionen för dermatologisk kirurgi och onkologi (SDKO): Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer (pdf).

Trakatelli M, Morton C, Nagore E, et al. Update of the European guidelines for basal cell carcinoma management. Eur J Dermatol 2014; 24: 312-29. Länk

Telfer NR, Colver GB, Morton CA; British Association of Dermatologists. Guidelines for the management of basal cell carcinoma. Br J Dermatol. 2008;159(1):35-48. Länk

Kuijpers D, Thissen M, Neumann M. Basal cell carcinoma: treatment options and prognosis, a scientific approach to a common malignancy. Am J Clin Dermatol 2002; 3: 247-259. Länk

Bath-Hextall FJ, Perkins W, Bong J et al. Interventions for basal cell carcinoma of the skin. Cochrane Database Syst Rev 2007: CD003412. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev