Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Läppcancer

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet

UPPDATERAD

2022-11-30

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Läppcancer är en subgrupp av huvud- halscancer och utgår från läppröda som definitionsmässigt börjar vid övergången från hudkanten och slutar där slemhinnan börjar på läppens insida. Tumörer utgående från slemhinnan på läppens insida klassificeras som buccalcancer. Majoriteten av tumörerna är belägna på underläppen, ofta centralt, och den vanligaste tumörformen är skivepitelcancer.

Tumörer större än T1N0, d v s > 2 cm och/eller infiltrationsdjup > 5 mm eller misstänkt metastasering ska diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK).


Riskfaktorer

 • Solexponering
 • Piprökning

 

 

 

SYMTOM

 

 • Tumör eller sår på läppen som inte läker

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Inflammatoriska förändringar
 • Aktinisk keilit
 • Skivepiteldysplasier
 • Tumörer från läppens spottkörtlar kan förekomma

 

 

 

UTREDNING

 

Misstänkt läppcancer utreds inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvudhalscancer.


Status

 • Tumörutbredning och klinisk palpation av lymfkörtelstationer inkluderande bimanuell palpation av munbotten och submandibularisområde
   
 • Allmänt ÖNH-status

 


Bilddiagnostik

 • Vid liten tumör, stadium T1, kan ultraljudsledd finnålspunktion av halsens lymfkörtlar övervägas.
   
 • Vid större tumör görs DT av huvud, hals och thorax och eventuellt ultraljudsledd finnålspunktion av halsens lymfkörtlar. MR av primärtumörområde och FDG-PET kan övervägas efter specialistbedömning.

 


Övriga undersökningar

 • Stansbiopsi eller provexcision från misstänkt förändring.

 

 

BEHANDLING

 

 • Kirurgi är förstahandsvalet. Vid en mindre tumör utförs ofta operation där man avlägsnar en kil av läppen som kan primärslutas. Vid mer omfattande tumörer där en stor del av läppen och/eller mungipan avlägsnas krävs kirurgisk rekonstruktion med vävnadsförflyttning för bevarande av funktion och oral kompetens.
   
 • Vid känd lymfkörtelmetastasering utförs halskörtelutrymning och postoperativ strålbehandling rekommenderas. Vid större tumörer kan strålbehandling (extern eller brachyterpi) vara ett alternativ.

 • Vid större tumör utan kliniska eller radiologiska tecken till lymfkörtelmetastasering kan diagnostisk halskörtelutrymning eller portvaktskörtelbiopsi övervägas, men evidens för denna behandling är otillräcklig.

 

 

 

UPPFÖLJNING


Alla patienter med läppcancer ska erbjudas uppföljande kliniska kontroller inkluderande bimanuell palpation av lymfkörtelstationer i munbotten och submandibulärt under 5 år. Övriga slemhinneytor i huvud- halsområdet bör undersökas för att utesluta annan tumör (second primary). Alla läppcancrar ska registreras i svenskt kvalitetsregister (SweHNCR). Vid kontroller ska inte bara eventuellt recidiv av tumör bedömas, utan även funktionsbortfall efter behandling.

Förutom läkarundersökningar ska patienten erbjudas uppföljning av och kontakt med kontaktsjuksköterska och vid behov annan paramedicinsk personal, t ex dietist, tandhygienist och kurator.


 

PROGNOS

 

Då de flesta tumörerna upptäcks i tidigt stadium är prognosen ofta god. Vid tumörstadium T1N0 är 5-årsöverlevnad väl över 90 %, men prognosen försämras något vid mer avancerat tumörstadium.

 

ICD-10

Malign tumör på överläppens yttersida C00.0
Malign tumör på underläppens yttersida C00.1
Malign tumör i läppkommissuren C00.6

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Czerninski R, Zini A, Sgan-Cohen HD. Lip cancer: incidence, trends, histology and survival: 1970–2006. Br J Dermatol 2010;162:1103–9. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev