Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Levertransplantation

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-03-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Levertransplantation har revolutionerat behandlingen av svårt leversjuka och har starkt bidragit till kunskapen om naturalförlopp och sjukdomsmekanismer vid avancerad leversjukdom.

 

Efter experimentella djurförsök på 50-talet gjordes den första levertransplantationen på människa 1963 av Thomas Starzl med kollegor. Genom introduktionen av ciklosporin i början av 80-talet ökade ettårsöverlevnaden till mer än 70 % och synen på levertransplantation förändrades från att ses som en experimentell behandling till att nu vara en etablerad terapi för akut och kroniskt leversjuka. I Sverige gjordes de första levertransplantationerna på Huddinge sjukhus 1984 och på Sahlgrenska sjukhuset 1985.

 

Omhändertagandet av organ, den kirurgiska tekniken och det anestesiologiska omhändertagandet har förbättrats successivt. Ettårsöverlevnaden är idag runt 95 % och femårsöverlevnaden för kronisk, icke-malign leversjukdom väl över 80 %.

 

Levertransplantation kan nu erbjuda patienter som det förr saknades terapi för en möjlighet att leva vidare, oftast med en mycket god livskvalitet. Sedan starten 1984 har mer än 3000 levertransplantationer gjorts i Sverige. Årligen görs nu omkring 200 levertransplantationer fördelat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Den begränsande faktorn för hur många som kan erbjudas ett bättre eller längre liv med levertransplantation är tillgången på donerade organ.


 

INDIKATIONER FÖR LEVERTRANSPLANTATION
 

Indikationerna för levertransplantation kan delas in i fyra huvudgrupper:
 

 1. Kronisk leversjukdom som lett till allvarliga symtom
   
 2. Primär levercancer

 3. Metabola sjukdomar med och utan leversvikt

 4. Akut fulminant leversvikt

 

I de Nordiska länderna är primär skleroserande kolangit den vanligaste indikationen hos vuxna recipienter och biliär atresi dominerar för barn under fem års ålder.

 

Nedan följer några kommentarer kring specifika sjukdomar där levertransplantation kan bli aktuellt.


Primär skleroserande kolangit (PSC)

En utmaning vid PSC är att finna den rätta tidpunkten för levertransplantation. Vanliga prognostiska modeller för kronisk leversjukdom fungerar dåligt. Sjukdomsförloppet är oftast svårförutsägbart och risken att utveckla cholangiocarcinom försvårar ytterligare. Indikationen kan vara kronisk leversvikt, tidigt upptäck lokal malignitet/förstadium till malignitet eller symtomatologi ledande till dålig livskvalitet.

Det är svårt att i det strikturerade gallträdet identifiera maligna förändringar och ibland hittas i ex-planterade levern ockult malignitet som inte upptäcktes under transplantationsutredningen. Recidivrisken för cholangiocarcinom efter levertransplantation är mycket hög om tumören inte är mindre än en centimeter. Förekomst av gallvägstumör diagnostiserad innan transplantation utgör oftast en kontraindikation för levertransplantation. Selekterade fall med begränsad tumörutbredning kan erbjudas transplantation efter ett strikt utrednings- och behandlingsprotokoll innefattande både radio- och kemoterapi. Förbehandling enligt det s k Mayoprotokollet kan förbättra långtidsresultaten.

De flesta patienter med PSC och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har en lugn tarmssjukdom före transplantation, men ofta aktiveras tarmsjukdomen efter levertransplantation. Det är därför värdefullt att ha kvar medicinsk behandling efter transplantation. Vid aktivering av tarmsjukdomen kan förändringar i val av immunsuppression hjälpa men ofta är tarmsjukdomen svårbehandlad. Erfarenheten av biologiska läkemedel är generellt god men för de svårbehandlade patienterna rekommenderas kontakt med enhet där erfarenhet finns.

Inflammation i bäckenreservoar, pouchit, kan också bli ett problem som inte hjälps av den immunsuppressiva terapin. Behandlingen av pouchit skall följa samma rutiner som före levertransplantation.

Vid samtidig  IBDär det viktigt att fortsätta övervakning med regelbundna koloskopier efter transplantation för att detektera kolorektal dysplasi/cancer i tid.


Alkoholcirros

Bara en minoritet av dem som drabbas av en alkoholrelaterad leversjukdom kommer ifråga för levertransplantation. Anledningarna till detta är många.

På grund av vetskap om alkoholismens kroniska natur är det viktigt att vissa krav är uppfyllda innan levertransplantation övervägs:

 • Patienten bör ha varit utan alkohol under så lång tid att man inte längre har någon förhoppning om att levern kommer återhämta sig, normalt åtminstone 6 månader. Nykterhet bör dokumenteras genom regelbunden provtagning med t ex fosfatidyletanol, PEth.

 • Patienten måste tillstå och acceptera sitt alkoholmissbruk och ha etablerat en alkoholvårds-kontakt som fortsätter även efter en levertransplantation.

 • Det måste finnas ett socialt stöd/nätverk kring patienten.

 • Alkoholmissbruket får inte ha orsakat extrahepatiska komplikationer av en dignitet som kan äventyra en levertransplantation eller en bra framtida livskvalitet.

 

Trots noggrann selektion av patienter med alkoholmissbruk räknar man med att mellan 5-35 % kommer att återfalla i alkoholbruk. Siffrorna varierar beroende på hur man definierar återfall.

Resultaten vad gäller överlevnad och komplikationer för patienter med alkoholcirros är jämförbara med andra indikationer.

 

 

Viral hepatit

 

Hepatit C relaterad leversjukdom var under många år den vanligaste indikationen för levertransplantation i Västvärlden, vissa år även i Sverige. Efter introduktionen av nya effektiva antivirala läkemedel 2014 så har antalet levertransplantationer minskat. Antalet patienter med utläkt hepatit C infektion som drabbas av hepatocellulär cancer (HCC) och därför behöver en levertransplantation minskar dock inte lika snabbt.
 

 

Hepatit B infektionens förlopp efter transplantation förändrades genom introduktionen av hepatit B-immunoglobulin och orala antivirala läkemedel. Patienter med HBV-orsakad leversjukdom tillhör nu dem med bäst prognos efter levertransplantation.

Alla HBV DNA-positiva patienter bör få antiviral behandling innan transplantation. Utveckling av lamivudin-resistens är ett problem vid långtidsbehandling varför kombinationsbehandlingar ofta används.

Patienter med en associerad infektion med delta-hepatit (HDV) förefaller ha en minskad risk för HBV-hepatit efter transplantation och en bättre långtidsprognos än patienter enbart infekterade med hepatit B.


Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

 

NAFLD är en indikation som har ökat på senare år. Den globala obesitas och NAFLD epidemin påverkar också Sverige om än i mindre utsträckning än i t ex USA där NAFLD successivt ersätter HCV som vanligaste orsaken till levertransplantation.

 

 

Hepatocellulär cancer (HCC)
 

HCC i en cirrotisk lever är en av de vanligaste indikationerna för levertransplantation. Preoperativa utredningen är mer omfattande vid HCC för att utesluta extrahepatisk tumörspridning, vilket är ett grundkrav. Tumörbördan får inte vara för omfattande och bedöms efter tumörernas storlek och antal.

I Sverige används främst de s k UCSF-kriterierna som sätter gränsen vid en tumör på maximalt 6,5 cm eller 2-3 tumörer där ingen är mer än 4,5 cm och totala tumörbördan understiger 8 cm. Med dessa kriterier är förväntade 5-års-överlevnaden 50-75 procent.

Transplantation med en levande donator kan vara av värde för recipienten genom att kortare väntetid minskar risken för tumörprogress under tiden på väntelistan. Indikationsgränserna skall dock vara desamma som för transplantation med avliden donator. Värdet av behandling med lokalabladerande terapi eller med transarteriell kemoembolisering före transplantation är inte helt entydigt men används ofta om förväntad väntetid överstiger enstaka månader. Det är ännu osäkert om transplantation efter s k downstaging, där tumörbördan behandlas ner till att möta Milano- eller UCSF-kriterierna, ger acceptabla långtidsresultat.

 

Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP


Individer med FAP har en genetisk defekt som gör att de i sin i övrigt friska lever överproducerar ett förändrat protein (variant transtyretin). Hos några leder detta efter en lång tid till ansamling av amyloid i nerver med nervskador som följd. En levertransplantation tar bort produktionen av detta defekta protein och stoppar hos flertalet upp sjukdomsprogressen.

Eftersom levern inte är sjuk frånsett överproduktionen av transtyretin-amyloid så doneras den oftast vidare till en patient med annan kronisk leversjukdom genom s k dominotransplantation. Se vidare under rubriken organbrist nedan. Antalet levertransplantationer för FAP har minskat med introduktionen av nya läkemedel mot sjukdomen.

 

Akut fulminant leversvikt
 

Akut fulminant leversvikt kan orsakas av flera faktorer där läkemedel, virus och okänd orsak är de vanligaste. Mortaliteten vid obehandlad akut fulminant leversvikt varierar med genes.

Om levertransplantation bedöms kunna bli aktuellt så är det värdefullt att patienterna kommer till ett transplantationscenter innan de har försämrats på ett sådant sätt att deras möjlighet att ta till sig information och möjligheten att göra en bra pre-operativ utredning är begränsad.

Olika kriterier för att bedöma när och om akut levertransplantation bör göras finns, där de som formulerats på Kings College (tabell 1, se nedan) är viktigast. Man kan inte alltid följa dessa kriterier eftersom man då missar en del patienter som är i behov av transplantation och kan komma att transplantera några patienter i onödan. Sjukdomens förlopp och teamets erfarenhet av patientgruppen har också betydelse för bedömningen. Patienter med akut fulminant leversvikt måste följas med noggrann evaluering flera gånger per dygn av ett team med vana att bedöma det ofta mångfacetterade sjukdomsförloppet.


Tabell 1. Kings College kriterier för levertransplantation vid akut fulminant leversvikt

Vid paracetamol-inducerad leverskada Hepatisk encefalopati och pH < 7.3 eller alla tre av följande:

- INR 6.5
- Kreatinin > 300 µkat/l
- Encefalopati grad 3-4
Vid icke paracetamol-inducerad leverskada Hepatisk encefalopati och INR 6.5 eller minst 3 av följande:

- Ålder 40 år
- Etiologi: okänd eller läkemedel
- Debut av encefalopati > 7 dagar efter ikterus
- INR > 3.5
- Bilirubin > 300 µmol/l

Se även översikt: Leversvikt, akut - vuxnaVAL AV TIDPUNKT FÖR LEVERTRANSPLANTATION
 

Valet av tidpunkt för levertransplantation vid kronisk leversjukdom spelar en stor roll för förloppet efter transplantation. Tidigare var patienter som skulle levertransplanteras ofta så allvarligt sjuka att de vårdades inneliggande på sjukhus. Idag är de flesta patienter uppegående, bor hemma och några är fortfarande förvärvsarbetande.

Graden av leversjukdom bedöms med biokemiska funktionsparametrar (albumin, INR, bilirubin och kreatinin), med förekomst av portal hypertension med dess komplikationer (ascites, varicerblödning, hepatisk encefalopati, hepatorenalt syndrom etc) och med leverrelaterad malnutrition, klåda, trötthet och infektioner.

Man brukar säga att förväntad överlevnad för patienten med transplantation skall överstiga förväntad överlevnad utan transplantation. Helst ska transplantation ske innan somatisk nedgång med sarkopeni, njursvikt etc ökar riskerna för ett komplicerat postoperativt förlopp allt för mycket. All annan terapi skall vara provad eller anses meningslös och patienten ska bedömas kunna ha ett meningsfullt liv efter transplantationen.

Trots att flera nya prognostiska modeller och funktionstest har utvecklats för att bedöma graden av levernedsättning hos cirrotiker är Child-Pugh klassifikationen fortfarande av stort värde (tabell 2). Levertransplantation övervägs främst vid Child-Pugh klass B och C (klass A 5-6 p, klass B 7-9 p och klass C 10-15 p).

Tabell 2. Klassifikation enligt Child-Pugh

  1 p 2 p 3 p
Bilirubin μmol/l < 34 34-50 > 50
INR < 1,7 1,7-2,2 > 2,2
Albumin > 35 28-35 < 28
Ascites Ingen Lättbehandlad Måttlig/svår
Encefalopati Ingen Lättbehandlad Svårbehandlad


Man skall utesluta att högt INR inte kan korrigeras med K-vitamintillförsel och att sjunkande albumin inte beror på malnutrition eller proteinuri.

MELD (model for endstage liver disease), är ett annat sätt att värdera grad av leversjukdom och prognosen utan levertransplantation. MELD räknas ut genom en komplicerad formel som baseras på INR, bilirubin och kreatinin. Lättast används en app- eller webbaserad kalylator, t ex den som tillhandahålles av ESOT (European Society for Organ Transplantation)
Länk till kalkylator på www.esot.org.

På många ställen används MELD för prioritering på väntelistan och patienter med högst MELD får en ny lever först. Som ungefärlig tumregel anses prognosen med levertransplantation vara bättre än prognosen utan vid MELD 15 eller högre för cirrotiker.

Patienter med komplikationer till cirros såsom behandlingsrefraktär ascites, spontan bakteriell peritonit, hepatorenalt syndrom, HCC, svårbehandlade varicer eller recidiverande infektioner bör komma ifråga för levertransplantation.

Tilltagande trötthet och nedsatt ork är ofta ett svårvärderat symtom, men mycket vanligt hos patienter med leversvikt. Klåda behöver inte kopplas till en försämring av leverfunktionen, men kan bli så svår och terapiresistent att levertransplantation övervägs på grund av dålig livskvalitet.

Den svåra timingen av levertransplantation vid primär skleroserande kolangit berörs ovan.KONTRAINDIKATIONER

 

Antalet kontraindikationer för levertransplantation har successivt minskat, men några kvarstår:
 

 • Förekomsten av extrahepatisk cancer med undantag för vissa endokrina tumörer
 • Obehandlad sepsis
 • Avancerad kardiopulmonell sjukdom
 • Aktuellt missbruk

 

Den genomsnittliga åldern på patienter som transplanteras har successivt ökat. Tidigare övre åldersgräns har ersatts av bedömning av biologisk ålder. Enstaka välbevarade patienter kan genomgå en levertransplantation även över 70 års ålder. Patienter över 65 år har ofta behov av längre tids sjukhusvård både på intensivvårdsavdelningen och på vanlig vårdavdelning efter transplantationen.UTREDNING

 

Utredningen inför levertransplantation avser att kartlägga att indikation verkligen föreligger, att inga kontraindikationer finns och att patienten orkar med operationen och uppföljningen,

Målet är också att patienten och anhöriga blir så insatta i hela frågan att de på ett aktivt sätt kan delta i beslutsprocessen. Utredningen omfattar olika undersökningar, bedömningar och samtal. Om den sker inneliggande så tar den flera dagar i anspråk.

För mer information om utredning inför levertransplantation, se information från Sveriges två transplantationscentra.

Karolinska Universitetssjukhuset: Länk

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Länk

Det är ofta av stort värde att kontakta en transplantationsenhet i god tid innan transplantationsbehovet är omedelbart. En tidig bedömning kan möjliggöra optimering av patienten med råd avseende nutrition, beroende, vaccinationer, osteoporos etc. Några patienter behöver också tid för att mogna i insikten att en levertransplantation är oundviklig och förestående.VÄNTETIDER

 

Genom att antalet levertransplantationer har ökat medan antalet donatorer inte ökat i samma omfattning så tenderar väntetiden för levertransplantation att öka. Situationen är mer gynnsam i Norden än i många andra länder där man parallellt med den ökade väntetiden tydligare har sett en ökad mortalitet på väntelistan.

Väntetiden innebär att patienter inte skall dröja för länge med att utvärderas för transplantation. Väntetiden för levertransplantation varierar över tid för olika blodgrupper i Sverige, men är oftast 3-9 månader.

Det är viktigt att patienter som står på väntelistan för transplantation tas om hand på bra sätt. Det är psykiskt ansträngande att veta att man när som helst kan kallas in för en transplantation. Fysisk aktivitet uppmuntras liksom ett bra näringsintag. Under utredningstiden träffar patienterna en dietist som noggrant går igenom hur man kan optimera näringsintaget och en sjukgymnast som bl a diskuterar fysisk aktivitet under väntetiden. Utöver uppföljning på hemorten håller transplantationscentret också kontakt med patienten och patientens läkare.ORGANBRIST

 

Successivt har indikationerna för levertransplantation blivit allt fler medan kontraindikationerna blivit färre. Runt om i världen råder stor brist på organ till patienter i behov av transplantation. Förutom försök att öka mängden donatorer har andra sätt att öka antalet organ för transplantation utvecklats.

Med bättre teknik och utveckling av förvaringslösningar kan organ som tidigare betraktades som undermåliga, s k marginella organ, idag tas till vara och transplanteras.

 

Det vanligaste är att transplantationen görs med en hel lever från en hjärndöd donator (s k DBD, donation after brain death). Organ kan också, mindre ofta, doneras efter hjärtdöd (s k DCD, donation after circulatory death).

Delning, eller så kallad split liver, innebär att en donators lever används till två recipienter, oftast ett barn och en vuxen.

Domino-transplantation innebär att man återanvänder levern från patienter med familjär amyloidos med polyneuropati, FAP (se ovan), genom att transplantera den vidare till andra patienter. Mottagaren av FAP-levern har en risk för att utveckla FAP-symptom på sikt. Därför används domino-transplantation bara för vissa ålders- och diagnosgrupper.

Levande donation innebär att en närstående donerar en bit av sin lever till den sjuke. I Sverige är levande donation för barn som som får de två vänstra leversegmenten från en vuxen vanligast. Transplantation av höger leverlob genom levande donation mellan vuxna personer görs mer sällan. 


Närstående till barn som sätts på väntelista för levertransplantation informeras om möjligheten till levande donation. Den ändå relativt goda organtillgången har gjort att den större, mer riskfyllda donationsoperationen av höger leverlob görs mer sällan i Norden. Främsta hindren för levande donation är att en passande donator saknas eller att ett organ från en avliden hinner erbjudas.

 

Levande donation innebär flera fördelar såsom möjligheten att välja en optimal tidpunkt för transplantationen och en kort ischemitid för den donerade levern. Utöver den minskade risken att avlida under väntetiden, finns dock få fördelar vad gäller resultat och överlevnad. Den främsta nackdelen är den risk man utsätter donatorn för. Vilka donatorer respektive recipienter som lämpar sig för levande donation är medicinskt och etiskt utmanande frågor.IMMUNOSUPPRESSIV BEHANDLING

 

Levertransplantation är ett av de mer omfattande kirurgiska ingrepp som görs. Operationstiden är oftast mellan 4 och 8 timmar men kan ibland vara betydligt längre. Vårdtiden på intensivvårdsavdelning är oftast ett dygn medan den genomsnittliga totala vårdtiden efter levertransplantation idag är under två veckor.

Generellt så är svårbehandlade avstötningar idag inte ett stort problem. Snarare krävs uppmärksamhet för att förhindra sekundära komplikationer till immunosuppressiv terapi.

Den immunosuppressiva terapin kan delas in i induktionsbehandling, underhållsbehandling och mer aggressiv terapi på grund av avstötning. Induktionsbehandlingen i den tidiga post-transplantationsfasen där risken för avstötning är som högst inkluderar ofta högdos steroidterapi eller basiliximab i kombination med kalcineurininhibitorerna ciklosporin eller takrolimus.

Under de första veckorna till månaderna efter transplantation försöker man hålla takrolimus-koncentrationen omkring 10 ng/ml medan det vid underhållsbehandlingen räcker med koncentrationer på omkring 5 ng/ml. För ciklosporin ligger de initiala koncentrationerna på 250-350 ng/ml medan underhållskoncentrationerna kan minskas till 75-150 ng/ml. Tidigare användes ofta tillägg av azatioprin, som dock idag allt mer kommit att ersättas av mykofenolatmofetil för att försöka minska doserna av ciklosporin eller takrolimus. Hos patienter med dålig njurfunktion kan en mTOR-hämmare vara ett alternativ och ytterligare andra alternativ finns för olika kliniska situationer.

Övergången från induktions- till underhållsbehandling börjar tidigt efter transplantationen och sker stegvis. Man försöker anpassa terapin till typen av underliggande leversjukdom där man till exempel hos patienter med viral leversjukdom och hepatocellulär cancer strävar efter låga doser av immunhämmare, gärna ett steroid-fritt protokoll. Hos patienter med underliggande autoimmun sjukdom kan steroider eventuellt snarast förhindra recidiv av grundsjukdomen. Akut rejektion kan hos de flesta hävas med bolusdoser av steroider. Alternativt så kan beredningar av monoklonala antikroppar vara effektiva.

Trots rutinmässig användning av profylaktisk antibiotika så förblir infektion en vanlig orsak till komplikation efter levertransplantation. Det kan vara svårt att post-operativt identifiera varför en patient har försämrats, om det beror på en infektion, rejektion, läkemedelstoxicitet eller annat. Målet är att patienten själv skall förstå, inte bara vanliga tecken på infektion och rejektion, utan även biverkningar av sina mediciner.

Initialt kontrolleras patienterna mycket tätt, men besöken glesas därefter successivt ut. Patienterna kommer ha ett livslångt behov av regelbundna kontroller.UPPFÖLJNING

 

Genom förbättrade resultat efter levertransplantation lever allt fler patienter allt längre med en transplanterad lever. Detta innebär att man idag ser allt fler långtidskomplikationer efter transplantation. Flertalet långtidskomplikationer anses relaterade till den immunosuppressiva terapin.

En levertransplanterad patient måste alltid monitoreras med hänsyn till de komplikationer som kan uppstå:

 • Hypertoni utvecklas hos hälften inom det första halvåret. Trycksänkande terapi används enligt samma rutiner som för andra hypertonipatienter.
   
 • Njurpåverkan. Kalcineurinhämmare bidrar till en ökad risk för njurpåverkan. Fem år efter transplantation har 80 % en försämrad njurfunktion och några utvecklar på längre sikt behov av dialys. Det är viktigt att noggrant följa koncentrationerna av kalcineurinhämmare för att hitta lägsta acceptabla dos som inte innebär risk för den transplanterade levern.
   
 • Kardiovaskulära problem. Utöver hypertoni så är risken att utveckla diabetes, dyslipidemi och fetma ökad. Dessa komplikationer i sig innebär också en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer varför det är viktigt att aktivt övervaka och behandla. Hjärt-kärlsjukdom är en vanlig dödsorsak i senförloppet efter levertransplantation.
   
 • Osteoporos. Många leversjuka patienter har utvecklat osteoporos redan innan levertransplantation. Demineraliseringen progredierar första 3-6 månaderna efter transplantation, med en markant ökad frakturrisk som följd. Det är därför en fördel om patienter med dokumenterad osteoporos får aktiv terapi redan innan transplantation och att man snabbt försöker mobilisera patienterna och övervaka skelettutvecklingen postoperativt.
   
 • Maligniteter. Hos de som transplanterats på grund av en malign leversjukdom finns alltid risken för recidiv av cancern i den nya levern, men lika ofta utanför levern. Alla transplanterade patienter har också en ökad risk att utveckla andra maligniteter, främst hudcancer. Malignitet är en av de vanligaste sena dödsorsakerna. Alla transplanterade patienter rekommenderas att undvika solning och rökning som är de största riskfaktorerna för malignitet hos transplanterade. Aktiv surveillance av hudkostymen bör övervägas, men några generella rekommendationer om hur det ska göras finns inte.
   
 • Recidiv av grundsjukdomen. Risken för recidiv av hepatit B och C liksom HCC har berörts ovan. Även patienter som transplanterats på grund av autoimmun sjukdom, såsom primär skleroserande kolangit, primär biliär kolangit eller autoimmun hepatit löper risk att utveckla recidiv av grundsjukdomen.
   
  Recidiv av primär skleroserande kolangit kan vara svåra att diagnostisera då liknande gallvägsstrikturer kan uppstå till följd av operativa ingrepp i gallträdet, trombos i leverartären och bakteriella kolangiter. Den histologiska bilden vid primär biliär kolangit kan ses även vid kroniska rejektioner. Mer än var tionde som levertransplanteras på grund av autoimmun leversjukdom får recidiv av sin grundsjukdom. Detta har dock inte tydligt visats ha en ogynnsam effekt på överlevnaden.

 

Levertransplantation är sammanfattningsvis en etablerad livräddande terapi för patienter med akut och kronisk leversjukdom och bör övervägas för leversjuka patienter som progredierar i sin sjukdom innan de blir för sjuka.ICD-10

Levertransplanterad Z94.4

 

Referenser
 

European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. J Hepatol 2016;64:433–85. Länk

Martin, P., et al., Evaluation for liver transplantation in adults: 2013 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the American Society of Transplantation. Hepatology, 2014. 59(3): p. 1144-65. Länk

European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2018;69(1):182-236. Länk
Goldaracena N et al., Expanding the donor pool for liver transplantation with marginal donors. Int J Surg 2020; 82:30-35. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev