Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sarkom

FÖRFATTARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2021-09-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

De elakartade tumörer som utgår från kroppens stödjevävnad kallas för sarkom. Stödjevävnad utgår från mesodermet, det mellersta av de 3 groddbladen. Mesodermet bildar vävnader såsom:

 • Bindväv
 • Muskler
 • Kärl
 • Brosk
 • Ben

 

Sarkom utgör en heterogen grupp av tumörer som utgår från dessa vävnader. Incidensen i Sverige är ca 400 fall/år (GIST inte medräknade). Sarkom kan uppkomma i alla åldrar.

Etiologin är till stor del okänd. Kända riskfaktorer är radioaktiv bestrålning (oftast terapeutisk strålbehandling) och vissa kemikalier (fenoxisyror och klorfenoler). En del sällsynta genetiska sjukdomar, t ex LI-Fraumenis syndrom, neurofibromatos och familjärt retinoblastom, ökar risken.

Det finns ett 50-tal olika sorters sarkom. Man kan grovt indela sarkomen i mjukdelssarkom och skelettsarkom. Skelettsarkom (20 %) är betydligt ovanligare än mjukdelssarkom. Ett speciellt mjukdelssarkom är gastrointestinal stromacellstumör (GIST) som beskrivs i ett separat avsnitt.

Se behandlingsöversikt: Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)


Undergrupper

Vanligaste undergrupperna av mjukdelssarkom (GIST inte medräknat):

 • Liposarkom - utgår från fettvävnad
 • Leiomyosarkom - utgår från glatt muskulatur
 • Odifferentierat pleomorfa sarkom (tidigare benämnt malignt fibröst histiocytom) - ursprung okänt
 • Synovialt sarkom - ursprung okänt
 • Malign perifer nervskidetumör - utgår från nervernas stödjevävnad
 • Fibrosarkom - utgår från bindväv


Mer ovanliga undergrupper av mjukdelssarkom är bl a:

 • Angiosarkom - utgår från kärl
 • Rabdomyosarkom - utgår från skelettmuskulatur
 • Epiteloidcellssarkom - ursprung okänt


De vanligaste undergrupperna av skelettsarkom:

 • Osteosarkom - utgår från benbildande celler (osteoblaster)
 • Ewingsarkom - ursprung okänt
 • Chondrosarkom - utgår från broskceller
 • Odifferentierade pleomorfa sarkom – ursprung okäntMalignitetsgradering

Förutom ovanstående undergruppering indelas sarkomet i 3 malignitetsgrader beroende på cellstorlek, antalet celler i delning och förekomst av nekroser enligt poängräkning:
 

 • 2-3 poäng: grad 1 – kallas i kliniken för ”lågmaligna” sarkom
 • 4-5 poäng: grad 2 – kallas i kliniken för ”högmaligna sarkom”
 • 6-8 poäng: grad 3 – kallas i kliniken för ”högmaligna sarkom”

 

Tumördifferentiering Nekros Mitoser
1: Hög 0: Saknas 1: n < 10
2: Moderat 1: < 50 % 2: 10-19
3: Låg 2: ≥ 50 % 3: n ≥ 20

Poängräkning

 

 

 

KLINISK BILD


Eftersom sarkom är sällsynta och kan vara symtomfattiga under lång tid är det inte ovanligt att diagnosen fördröjs av patient och/eller läkare. Om sarkom uppstår djupt in i kroppen, t ex i buken, kan det bli mycket stort innan det upptäcks.

Allmänsymtom är mycket sällsynta. Det är också sällsynt att blodprover är onormala vid diagnos. Det bör betonas att de allra flesta knölar i mjukdelarna inte är sarkom utan godartade tumörer.

Sarkom skall misstänkas vid:

 • Knöl i mjukdelar som:
  - Växer
  - Är > 5 cm
  - Finns på djupet (under fascian)
  - Smärtar (ovanligt, bara 20 % av patienterna)
   
 • Symtom från skelettet som:
  - Ansträngningskorrelerad smärta under flera veckor
  - Svullnad och ömhet (speciellt om lokaliserat i knäet eller i överarm)

 

 

 

UTREDNING


Vid misstänkt sarkom är radiologisk utredning viktigast, men vävnadsprov krävs för att säkerställa diagnosen.

 • Vid misstanke om skelettsarkom kan vanlig slätröntgen påvisa tumör.
   
 • Vid misstanke om mjukdelssarkom krävs datortomografi (CT) eller magnetkamera (MRT).
   
 • Vid radiologisk misstanke om sarkom görs finnålsbiopsi (0,4-0,7 mm) eller mellannålsbiopsi (1,2 mm), helst vid enhet som senare skall operera patienten.
   
 • Vid bekräftat sarkom görs som regel radiologisk utredning med MRT av tumörområdet och CT av lungorna. Metastaser vid diagnos är sällsynt (< 10 %).
   
 • Förutom rutindiagnostik med histopatologiska färgningar och immunhistokemi krävs ibland molekylärgenetiska undersökningar för att påvisa karakteristiska kromosomförändringar.

 

 

 

BEHANDLING


Kirurgi

Kirurgi är den i särklass viktigaste behandlingen. Strålbehandling och cytostatika före eller efter kan ibland underlätta och förbättra kirurgin.

De flesta sarkom är makroskopiskt välavgränsade, men kan växa mikroskopiskt infiltrativt in i omgivande vävnad. Detta innebär risk för återfall om det kirurgiska ingreppet är snävt. Fascior motstår tumörgenombrott och kan utnyttjas som tumörbarriär. Extremitetsbevarande kirurgi eftersträvas och amputationer av armar eller ben är med modern kirurgi relativt ovanligt. Operation av sarkom bör till största delen ske på tumörortopedisk enhet.


Strålbehandling

Strålbehandling är viktigt för att undvika lokala recidiv. Vissa lokaler är svåra att stråla p g a närliggande strålkänsliga organ (t ex sarkom i buken). Vissa kirurgiska ingrepp innebär ingen/så liten risk för lokalrecidiv att strålbehandling inte är motiverat (t ex amputation). En enkel tumregel är att:

 • Postoperativ alt preoperativ strålbehandling rekommenderas för majoriteten av patienter med högmaligna (grad 2-3) sarkom.
   
 • Postoperativ strålbehandling rekommenderas till utvalda patienter med lågmaligna (grad 1) sarkom

 

Strålbehandling kan ges postoperativt eller preoperativt. Ingen vet ännu vad som är bäst. Behandlingen ges 1 gång/dag 5 dagar i veckan i 5-7 veckor till en dos på 50-70 Gy. Risk finns för sena biverkningar i form av ödem och fibros. Om strålbehandling ges före kirurgi är stråldoserna i lägre intervallet (vanligtvis 50 Gy).

Sarkom i bukhålan kan i vissa fall vara så tekniskt svåra att behandla p g a omkringliggande organ (t ex njurar och lever) att man får avstå.


Cytostatika

Cytostatika kan i vissa situationer användas både före och efter operation. Några undergrupper av sarkom är som regel känsliga för cytostatika, t ex:

 • Osteosarkom
 • Rabdomyosarkom
 • Ewings sarkom
 • Synoviala sarkom

 

Tilläggsbehandling med cytostatika innebär för dessa grupper betydligt större chanser till bot. De cytostatikaregimer som används är komplicerade, olika för varje undergrupp och redovisas inte här.

Sarkom hos barn är som regel cytostatikakänsliga oavsett histologisk undergrupp. Cytostatikakurerna vid sarkom hos barn är komplicerade och redovisas inte i denna översikt.

Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom. För dessa grupper används cytostatika framför allt vid generaliserad sjukdom, då varken kirurgi eller strålbehandling är aktuellt. Cytostatika vid generaliserad sjukdom är palliativ behandling och det är viktigt att inte biverkningar överskuggar den antitumorala effekten.

Ibland ges cytostatikabehandling före/efter kirurgi även vid dessa tumörer, trots att sarkomet inte tycks ha spridit sig (adjuvant behandling), men värdet är omdiskuterat. I Sverige används cytostatika till enstaka patienter före/efter kirurgi hos patienter med riskfaktorer (kärlinväxt eller 2 av: > 8 cm, infiltrativ växt, nekros).

Mest använda cytostatikaregimer för mjukdelssarkom i Sverige är:

 • Doxorubicin (Doxorubicin) - ges i.v. under 1 dag var 3:e vecka.
   
 • Doxorubicin och ifosfamid (Holoxan) - ges i.v. under 2-3 dagar var 3:e vecka.
   
 • Docetaxel (Docetaxel, Taxotere) och gemcitabin (Gemcitabin) - ges i.v. dag 1 (enbart gemcitabin) och dag 8 (gemcitabin och docetaxel) och upprepas dag 21. Denna kur har visat bäst effekt mot leiomyosarkom.
   
 • Dakarbazin och gemcitabin - Flera varianter finns. Vanligast behandling i.v. varannan vecka.
   
 • Trabektedin (Yondelis) - ges i.v. under 1 dag var 3:e vecka. Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom.
   
 • Liposomalt Doxorubicin (Caelyx) och paklitaxel (Paclitaxel) har visat god effekt mot angiosarkom.
   
 • Eribulin (Halaven) för sarkom som tidigare erhållit antracyklin-innehållande behandling
   
 • Trofosfamid (Ixoten) är ett peroralt cytostatika som ges dagligen. Trofosfamid är licenspreparat. Ett annat liknande alternativ är peroralt cyklofosfamid 50-100 mg/dag.

 

Återfall innebär att prognosen försämras avsevärt. Oftast är behandlingen då palliativ, men i vissa situationer kan ytterligare behandling ge chans till bot:

 • Lokalrecidiv kan behandlas med rekirurgi och eventuellt strålbehandling.
   
 • Enstaka lungmetastaser kan opereras. Kurativt hos 20-30 % av patienterna.

 

I den palliativa behandlingen ingår cytostatikabehandlingar enligt tidigare beskrivning. Doxorubicin går som regel inte att ge igen p g a risk för hjärttoxicitet. Strålbehandling kan ges mot mindre områden vid symtom, t ex vid smärtande skelettmetastaser.

Pazopanib (Votrient) är en multi-tyrosinkinashämmare som ges peroralt i dosen 800 mg x 1. Pazopanib registrerades 2012 för sarkom som recidiverat efter cytostatikabehandling. Vissa undergrupper, t ex liposarkom, förefaller ha mindre nytta av pazopanib. Vanligaste biverkningar är depigmentering av hår och hud, hypertoni och gastrointestinala besvär. En allvarlig men sällsynt biverkan är leversvikt vilket gör att leverprover måste följas regelbundet främst i början av behandlingen.PD-1 hämmare (immunologisk behandling)

 

Immunologisk behandling av sarkom har haft en mycket begränsad framgång. Enstaka undergrupper (odifferentierade pleomorfa sarkom, angiosarkom och alveolärt mjukdelssarkom) kan ha nytta av PD-1 hämning.

 

 

 

PROGNOS


Prognosen varierar mycket beroende på histologisk undergrupp, malignitetsgrad och tumörstorlek. Efter kirurgi utan påvisbar kvarvarande sjukdom är majoriteten av patienterna botade. Vid påvisade metastaser är det mycket få som botas. Risken för metastaser är störst de första tre åren efter diagnos.

Risk för metastaser vid mjukdelssarkom ökar vid:
 

 • Tumörstorlek > 8 cm
 • Mikroskopisk tumörväxt in i kärl
 • Kirurgi utan god marginal
 • Nekrotiska områden i tumören

 

 

 

UPPFÖLJNING


Uppföljningsrutinerna varierar mycket mellan olika kliniker. Klinisk undersökning av operationsområdet och undersökning av lungorna (lungröntgen eller CT thorax) är viktigast. MRT/CT av operationsområdet utförs mer sällan, men oftast vid tecken på recidiv. Blodprover brukar inte avslöja eventuella återfall.

Vid högmaligna sarkom (grad 2-3) är det vanligt med kontroller var 3:e-4:e månad första 2 åren, följt av varje halvår till 5 år och slutligen årligen till minst 5 år.

Vid lågmaligna sarkom (grad 1) kan kontrollerna genomföras mer sällan. En vanlig modell är kontroll var 6:e månad i 3 år och därefter årligen till minst 5 år.FRAMTID

 

Det finns ingen stor förhoppning att det skall komma fram något nytt cytostatika som avsevärt ändrar prognosen för sarkom. Förhoppningsvis kan i framtiden behandlingar som påverkar olika signalvägar vara bra för vissa undergrupper t ex NTRK-hämning.


 

ICD-10

Maligna tumörer i ben och ledbrosk C40
Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk C40
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk C40.9
Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och icke specificerad lokalisation C41
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk C41.9
Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad C49
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad C49.9
Hemangiosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9A
Lymfangiosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9B
Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med icke specificerad lokalisation C49.9C
Enzingers epitelioidsarkom med icke specificerad lokalisation C49.9D
Fibrosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9E
Liposarkom med icke specificerad lokalisation C49.9F
Myxosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9G
Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation C49.9H
Leiomyosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9J
Embryonalt rhabdomyosarkom med icke specificerad lokalisation C49.9K
Malignt granulärcellsmyoblastom med icke specificerad lokalisation C49.9L
Alveolärt mjukdelssarkom med icke specificerad lokalisation C49.9M
Klarcellssarkom med icke specificerad lokalisation C49.9N
Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad icke specificerad lokalisation C49.9W
Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad icke specificerad lokalisation C49.9X

 

Referenser
 

Ann Oncol 2018; 29: iv51-iv67 . Soft tissue and visceral sarcoma: ESMO- EURACAN clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Länk

Ann Oncol 2018; 28: iv79-iv95. Clinical practice guidelines – bone sarcomas. Länk

Bjerkehagen B, Eriksson M, Rydholm A. Mjukdels- och skelettumörer 420-439. Onkologi Liber förlag.

www.ocsyd.se: Vårdprogram ben- och mjukdelssarkom.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev