Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Skelettmetastaser

FÖRFATTARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2021-05-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Metastaser till skelettet kan förekomma vid alla cancerformer. Ungefär hälften av alla patienter med malign sjukdom får metastaser, och hälften av dessa får skelettmetastaser. En vanlig orsak till cancersmärta är skelettmetastaser. Spridning till skelettet sker vanligtvis via blodet (hematogent).

Skelettmetastaser kan vara lytiska (övervägande bennedbrytning) eller sklerotiska (övervägande bennybildning). Prostatacancer ger t ex oftast sklerotiska metastaser medan lungcancer ger lytiska metastaser. Ibland finns både lytiska och sklerotiska t ex vid bröstcancer. Oftast kommer skelettmetastaser sent i sjukdomsförloppet men kan ibland var första symtom på en cancersjukdom. Skelettmetastaser kan även hittas utan uppenbar primärtumör och utreds då enligt cancer av okänd primärtumör, CUP (se behandlingsöversikt).

Skelettmetastaser är vanligast där man har benmärg d v s i ryggrad, bäckenet, revben, övre delen av lår och överarm.

Skelettmetastaser är nästan alltid multipla. Myelom räknas inte till skelettmetastaser, eftersom myelom startar i benmärgen, men har klinisk bild som liknar skelettmetastaser. Skelettmetastaser innebär ofta stort lidande om man inte kan hejda nedbrytning av skelettet. Under senaste åren har stora framgångar åstadkommits genom att behandla med skelettstärkande mediciner (bisfosfonater och denosumab)


Vanligaste diagnoserna med skelettmetastaser

Mycket vanligt
 

 

Vanligt
 

 

Ovanligt
 

 • Sarkom
 • Gastrointestinal cancer

 

 

 

SYMTOM

 

 • Smärta
  Smärtan är ofta rörelserelaterad och av dov karaktär (nociceptiv) som stegrar successivt. Ibland är smärtan neurogen, t ex om nerver kommit i kläm vid kotdestruktion. Tumörväxt utanför kotan med kompression av medulla spinalis alternativt perifer nerv kan också ge neurogen smärta.
   
 • Funktionsbortfall
  Skada på nervsystemet, t ex medullakompression, patologisk fraktur eller rörelsehinder p g a svår smärta.
   
 • Allmän sjukdomskänsla p g a hyperkalcemi
  Nedbrytning av skelettet kan ge hyperkalcemi. Hyperkalcemi ger en rad diffusa symtom, bl a trötthet och påverkan på CNS med depressivitet och konfusion. Symtomen är inte alltid relaterade till graden av hyperkalcemi; tiden under vilken hyperkalcemin utvecklas har betydelse. Vid svår hyperkalcemi kan tröttheten bli mycket uttalad.
   
 • Allmän sjukdomskänsla p g a inflammation
  En utbredd cancer i kroppen, t ex i skelettet, kan orsaka trötthet, feber och viktnedgång vilket visar sig i blodprover som t ex anemi, hög SR och lågt albumin.

 

 

 

UTREDNING

 

 • Vanlig röntgen ('slätröntgen')
  Vanlig röntgen har låg sensitivitet. Omfattande skada av skelettet behövs för att vanlig röntgen skall hitta metastaser, speciellt röntgen av ländryggen har begränsat värde.
   
 • Skelettskintigrafi
  Skelettskintigrafi har använts i decennier och var tidigare den vanligaste diagnostiska metoden. Numera har DT och MR ofta ersatt skelettskintigrafi.
   
 • Datortomografi (DT)
  Datortomografi ger en bra bild av skelettskadans omfattning framförallt i bäcken, sakrum och kotpelare.
   
 • Magnetresonanstomografi (MR)
  MR har högre sensitivitet än DT men är sämre på att bedöma hur omfattande skelettskadan är. För utredning av metastaser i kotpelaren är MR förstahandsmetod.
   
 • 18F-PET-scan
  Mycket känslig, relativt ny, metod för att upptäcka skelettmetastaser. Ett problem är att många benigna åkommor också ger patologisk signal.
   
 • Blodprover
  Det finns ingen biokemisk markör i blodet som är bra. Höga nivåer av S-PSA (> 50) talar starkt för skelettmetastasering av prostatacancer. Höga nivåer av S-alkaliska fosfataser kan ses vid skelettmetastaser med hög osteoblastaktivitet, t ex prostatacancer.

  P-kalcium/S-kalciumjonaktivitet skall ingå i utredning av en patient med misstänkt skelettmetastasering för att hitta patienter med hyperkalcemi. SR, Hb, LPK, TPK, albumin och prover för lever- och njurfunktion ingår också i kartläggningen. S-proteinfraktioner (elfores) och mätning av lätta kedjor (kappa/lambda) i serum är viktigt om primärtumören inte är känd för att inte missa ett myelom.

 

 

 

BEHANDLING

 

Symtomlindrande
 

 • Smärtstillande mediciner
  Skelettmetastaser kräver ofta avancerad behandling. Vanliga komponenter är morfin, NSAID och kortison. Se Smärta, cancerrelaterad – behandling.
   
 • Strålbehandling
  Strålbehandling ges oftast mot smärtande lokaler och vid medullakompression. Strålbehandling brukar ge smärtlindring hos majoriteten av patienterna utan att ge några svåra biverkningar. Det finns många olika scheman, allt ifrån en dos på 8 Gy upp till 10 behandlingar med 3 Gy/fraktion. Strålbehandling kan upprepas om effekten har stått sig under en tid (riktlinje 6 mån). Generell bestrålning av skelettet genom radioaktiva isotoper med affinitet till benvävnad används i mindre omfattning och då fr a vid prostatacancer i form av radionukliden Radium-223 (Xofigo).
   
 • Kirurgi
  Stabiliserande kirurgi görs akut vid patologisk fraktur i armar och ben. Ibland görs stabiliserande kirurgi även av metastaser i ryggkotorna. Kirurgi utförs ofta vid medullakompression. Solitära metastaser kan ibland opereras.
   
 • Åtgärda hyperkalcemi
  Vid hyperkalcemi ges rikligt med vätska och diuretika samt bisfosfonater alt denosumab, se hyperkalcemi.
   
 • Hämning av osteoklaster
  De celler i skelettet som står för skelettnedbrytning (osteoklaster) stimuleras ofta av tumörceller. Osteoklaster kan hämmas med hjälp av bisfosfonater och denusomab. Hämning av osteoklaster kan förebygga skelettrelaterade problem och ges nu frikostigt till många patienter som upptäcks ha skelettmetastaser.

  Bisfosfonater ackumuleras i skelettet och får därmed en längre behandlingsefekt än denusomab som finns i blodet. Bland bisfosfonaterna är zoledronsyra (Zometa) den mesta använda formen. Zoledronsyra ges 4 mg i.v. var 4-12:e vecka. ESMO guidelines rekommenderar behandling 1 gång i månaden i3 månader och sen var 12:e vecka (Coleman). Pamidronatsyra (Pamidodrat) som infusion och peroralt alendronat eller klodronat (Bonefos) är andra bisfosfonater i bruk.

  denosumab (XGeva) är en monoklonal antikropp som blockerar osteoklastens viktigaste tillväxtsignal (RANKL). Denosumab ges i dosen 120 mg s.c. var 4:e vecka. Denosumab kan ges till patienter med nedsatt njurfunktion vilket inte går med bisfosfonater. Kunskap saknas huruvida denusomab liksom bisfosfonater kan ges var 12:e vecka. En nackdel med denosumab är att man vid avslutad behandling kan få en ökad osteolys sk ”rebound” fenomen.

  Både bisfosfonater och denusomab kan också ge akut smärtlindring. En biverkan av osteoklasthämning är hypokalcemi vilket förebyggs med tillskott av kalcium och D-vitamin. En ovanlig (1-2 %) men besvärlig biverkan av osteoklasthämning är svårläkta sår i käken (osteonekros). Patienter med aktiva tand- eller käkproblem är uppenbara riskgrupper för denna biverkan. Invasiva tandingrepp ska undvikas under pågående behandling.

 

 

Behandling av cancer

Beroende på primärtumör ges tumörhämmande behandling med t ex cytostatika, hormoner eller signalsubstanshämmare. Framgångsrik behandling av cancern kan vara bästa smärtlindrande åtgärd.


 

PROGNOS

 

Utveckling av skelettmetastaser är oftast allvarligt och förenat med kort överlevnad. Prognosen är dock beroende av primärtumör. Vid exempelvis lungcancer är överlevnaden oftast kort medan patienter med skelettmetastaser av prostatacancer och bröstcancer kan leva länge, speciellt de patienter som har bra svar på hormonbehandling. Det är mycket ovanligt att någon med skelettmetastaser blir botad. Ett undantag är det fåtal patienter med en solitär metastas som opereras eller får en hög dos strålbehandling. Ett annat undantag är ett fåtal patienter med speciella diagnoser som kan botas med cytostatika (t ex lymfom) eller immunologiska läkemedel (t ex melanom).


 

ICD-10

Sekundär malign tumör i ben och benmärg C79.5

 

Referenser

Espinosa et al. SEOM guidelines for the treatment of bone metastasis from solid tumours. Clin Transl Oncolo 2012:505-11. Länk

Aielli F, Ponzetti M, Rucci N. Bone Metastasis Pain, from the Bench to the Bedside. Int J Mol Sci. 2019 Jan 11;20(2). pii: E280. Länk

Kimura T. Multidisciplinary Approach for Bone Metastasis: A Review. Cancers (Basel). 2018 May 24;10(6). pii: E156. Länk29795015[/pubmed

 

Coleman et al. Bone health in cancer: ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncology Aug 2020; 1651-63. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev