Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Humerusfraktur, diafysär, hos vuxna

FÖRFATTARE

Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

GRANSKARE

Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet

UPPDATERAD

2018-04-06

SPECIALITET
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Diafysära humerusfrakturer utgör knappt 5 % av alla frakturer som behandlas på sjukhus. Kortikalt ben skadas och ofta är våldet som krävs för att frakturera humerusdiafysen kraftigare än våldet som krävs för att frakturera den metafysära proximala delen av humerus.

 

Definition
 

En diafysär humerusfraktur skadar humerusskaftet (diafysen) i området mellan metafyserna vid axeln och armbågen.

Humerusdiafysområdet.gif

Orsaker
 

Skadorna kan uppkomma såväl vid fall som vid direktslag och orsakas av allt från kaströrelser och armbrytning till trafikolyckor. Dessa frakturer ses även vid idrott och som arbetsplatsolyckor inom industrin.

Direktvåld ger ofta tvära frakturer. Vridvåld kan ge sneda och spiralformade frakturer.
Skadorna kan uppkomma såväl vid fall som vid direktslag och orsakas av allt från kaströrelser och armbrytning till trafikolyckor. Dessa frakturer ses även vid idrott och som arbetsplatsolyckor inom industrin. Direktvåld ger ofta tvära frakturer. Vridvåld kan ge sneda och spiralformade frakturer.

Hos äldre är orsaken vanligen ett enkelt fall.


 

ANAMNES
 

 • Annan orsak till frakturen än fallolycka?
 • Vid högenergivåld – skademekanism?
 • Andra associerade sjukdomar?STATUS
 

 • Inspektera armen.
 • Rörelsepröva axelleden och armbågsled passivt.
 • Palpera igenom hela armen.
 • Kontrollera distal temperatur, radialispuls och färg.
 • Sår på armen? Öppen fraktur?
 • Kontrollera perifer nervfunktion:

  - N. Radialis; sensibilitet radialt, distalt underarmen?
  - dorsalextensionsförmåga i handleden?


Statusfynd
 

 • Patienten håller armen skyddad intill kroppen.
 • Ofta uppenbar instabilitet av överarmen med frakturoljud vid palpation.
 • Passivt rörelseomfång kan sällan tas ut i axel eller armbåge.
 • Svullnad av överarmen ses.
 • Om frakturen är någon dag gammal ses ofta ett omfattande sänkningshematom på överarm och ibland även underarm.
 • OBS! Pulsar och nervfunktion (se ovan!).AKUT OMHÄNDERTAGANDE OCH INITIAL BEHANDLING
 

 • Klinisk undersökning enligt ovan.
   
 • Smärtlindring parenteralt, t ex Ketogan Novum 5-7.5mg sc/im alt. Petidin 50-75mg im.
   
 • Fasta till röntgenundersökning utförts och beslut om behandling tagits.
   
 • Mitella, alternativt gipsskena, som smärtlindring v b.
   
 • Röntgen enligt nedan.


Röntgenundersökning
 

Den skadade armen undersöks med:

- Frontalbild och sidobild där axel- och armbågslederna ska kunna ses på bilderna.

KLASSIFIKATION
 

Något specifikt klassifikationssystem används sällan. AO (Arbetsgruppen för osteosyntesfrågor - för info: www.aopublishing.org) har den mest heltäckande klassifikationen av frakturer på långa rörben vilken lätt kan appliceras på humerusdiafysfrakturerna (AO 12 A-C enligt nedan).

Typ A: Enkla frakturer
 

 1. Spiralformad
 2. Sned
 3. Tvär

Typ B: Böjkilsfrakturer

 1. Spiralformad med böjkil
 2. Sned med böjkil
 3. Tvär med mindre fragment avlösta från båda huvudfragmenten

Typ C: Komplicerade frakturer

 1. Huvudsakligen spiralformad fraktur med ett flertal fragment
 2. Tvär fraktur på flera nivåer (=segmentell fraktur)
 3. Komplicerad fraktur med ett flertal fragment på flera nivåer
Humerusfrakturer_diafysär2.gif

Skadenivån på humerus är också betydelsefull för att förstå de dislocerande muskelkrafterna och möjliga nervskador. Följande indelning är ofta använd och praktisk:

I. Fraktur ovanför pectoralis majorinfästningen (Proximala fragmentet roteras utåt och abduceras).

II. Fraktur mellan pectorslis majorinfästningen och deltoideusinfästningen (Proximala fragmentet adduceras, distala fragmentet dras proximalt och frakturen tenderar att omlottställas).

III. Fraktur nedanför deltoideusinfästningen (Proximala fragmentet abduceras).

Differentialdiagnoser
 

 • Axelledsluxation
 • Kontusion
 • Axel- eller armbågsfrakturBEHANDLING, UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING
 

 • De flesta diafysära humerusfrakturer kan behandlas icke-kirurgiskt.
   
 • En liten undergrupp av de primärt icke-kirurgiskt behandlade frakturerna läker ej eller kompliceras varför dessa får stabiliseras kirurgiskt sekundärt.
   
 • En liten del stabiliseras kirurgiskt primärt.


I. Icke-kirurgisk behandling
 

Utnyttjar stabiliserande och smärtlindrande förband i form av:

- U-formad gipsskena från axeln, runt armbågen och åter mot armhålan.

- Slynga.

- Hylsortos av plast.

- Hänggips (används mer sällan)

 • Primärbehandla med slynga eller gipsskena.
   
 • Eventuellt kan slyngan kompletteras med bandagering till kroppen av typen axellås de första veckorna.
   
 • Vid hänggips rekommenderas halvsittande läge även nattetid så att frakturen kan ”hänga ut sig” och börja läka i bra läge.
   
 • Röntgenkontroll görs efter 2-3 veckor.

  - Om läget då är acceptabelt fortsätt med slynga eller i sällsynta fall gipsskena.

  - Om frakturen sitter i mellersta tredjedelen av humerus kan en ortos tillverkas.

  - Om läget är oacceptabelt vid röntgenkontrollen eller om patienten har svårt att tolerera behandlingen; överväg kirurgisk stabilisering.


Betänk dock:

 • Rotationsfel och vinkelfelställningar på 20°-30° i humerusdiafysen är väl tolerabla utan funktionspåverkan.

 • En förkortning på < 3cm är acceptabel, även om vissa kan finna det kosmetiskt störande.

Icke-acceptabel felställning kan föreligga vid:
 • Spetsiga fragment med hotande hudgenomstick.

 • Multipla fragment (typ C frakturer) med grav instabilitet.

 • Dislocerande muskelkrafter som håller benändarna långt isär och förhindrar läkning.

Efter ca 6-8 veckor bör frakturen vara kliniskt läkt med stabilitet som medger rörlighet i axel och armbåge och avveckling av bandage. Röntgenkontroll då.

Om kliniskt och röntgenologiskt ej läkt gör ny kontroll 12-16 veckor efter skadan. Om då fortsatt ej läkt överväg pseudoartroskirurgi med stabilisering enligt nedan.

II. Kirurgisk behandling
 

Indikation för primär operation föreligger ofta vid:

 • Öppen fraktur
 • Patologisk fraktur
 • Multipelt skadad patient
 • Radialispares som tillkommer under manipulation vid bandageläggning

Sekundär operation efter 2-3 veckor om:
 • Oacceptabel felställning enligt ovan
 • Patienten ej tolererar icke-kirurgisk behandling
 • Nytillkommen radialispares under behandling

Sekundär operation efter 3-4 månader om:
 • Inga tecken till läkning kliniskt eller röntgenologiskt.


Operationsmetoder:
 

 1. Öppen reposition + fixation med platta, eventuellt med vinkelstabila skruvar om dålig benkvalitet.

  - Vid nervpåverkan samtidig friläggning av n.radialis.

  - Vid pseudoartros eventuellt bentransplantation.
   
 2. Sluten reposition + märgspik från axel eller armbåge.
   
 3. Extern fixation vid komplicerad, öppen fraktur.
 • Postoperativ röntgenkontroll samt efter 6-8 veckor och var 8:e vecka till läkning. Sannolik läkning på 8 veckor.
   
 • Direkt rörlighetsträning postoperativt vid märgspikning.
   
 • Vid plattfixation eventuellt gipsskena till sårläkning
   
 • Avsvullnadsbehandling med pumpövningar för handen startas direkt på akutmottagningen vid samtliga frakturtyper !PROGNOS OCH KOMPLIKATIONER
 

Läkningsprognosen är god. Vid kirurgisk behandling är läkningsprognosen bäst vid plattfixation.

Läkningstiden i okomplicerade fall kort (ca 8 veckor).


Radialispåverkan:

 • Om primär, nästan alltid kontusion – spontanläkning på 3 månader.

 • Om tillkomst under behandling – indikation för nervfriläggning.
  Volar skena + utriggarskena under återhämtningsfasen – remiss arbetsterapeut!LÄNK TILL MER INFORMATION HOS AO FOUNDATION

På frakturorganisationen AO Foundations hemsida finns ytterligare information samt detaljerade beskrivningar av operationsmetoder.

Länk till diafysära humerusfrakturer.

 

ICD-10

Fraktur på humerusskaftet S42.3

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
S42 Fraktur på skuldra och överarm

Referenser
 

Browner & Jupiter: Skeletal Trauma, Saunders, 2003.

Lindgren & Svensson: Ortopedi, Liber, 2001.

Rüedi & Murphy: AO principles of fracture management, Thieme, 2001.


 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev