Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Artroskopi – knä

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2020-07-19

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Knäartroskopi är en vanlig metod för diagnostik och behandling av intraartikulära knäskador. I Sverige görs ca 25 000 knäartroskopiska ingrepp årligen, vilket gör det till ett av de vanligaste ortopediska ingreppen. Antalet knäartroskopier låg stabilt i flera år men har en sjunkande tendens sedan 2013. Knäartroskopi utförs vanligen polikliniskt med hemgång samma dag. Ingreppet kan utföras i narkos eller med lokalanestesi.

Vanligaste indikationen för knäartroskopi är symtomgivande meniskruptur.

För mer information om symtom och klinik vid knäskador, se:
 

Knätrauma (mjukdelsskador)INDIKATIONER


Indikationer för knäartroskopi inkluderar följande diagnoser:
 

 • Meniskskada
 • Traumatisk broskskada
 • Fri kropp
 • Synovial plica
 • Osteokondrit
 • Pigmenterad villonodulär synovit (PVNS)
 • Korsbandsrekonstruktion
 • Septisk artrit


Meniskskada

Kan vara traumatisk eller degenerativ.


Traumatisk meniskskada

Traumatiska meniskskador uppstår vanligen hos yngre aktiva patienter, ofta i samband med idrottsaktivitet. Skadan orsakas av ett rotationsvåld ofta med andra knäskador, så som skada på det främre korsbandet eller det mediala kollateralligamentet.

Vid misstanke om symtomgivande traumatisk meniskskada hos aktiv individ med krav på god knäfunktion föreligger indikation för artroskopi.

Dessa patienter har i övrigt ett friskt brosk och man hittar ofta en mekaniskt interfererande menisk. Vid ett helt låst knä bör patienten remitteras akut till ortopedklinik och operation är indicerad inom 1-5 dagar. Yngre patient med låsningar/upphakningar utan ett helt låst knä bör artroskoperas inom 4 veckor då indikation för menisksutur kan föreligga. Det är viktigt att bevara meniskvävnad och undvika stor resektion när det är möjligt. Vid t ex kapselnära rupturer av bucket-handle-typ ska skadan vanligen sutureras. Meniskbevarande kirurgi har visats minska risken för framtida artrosutveckling (Englund 2004).

Vid partiell meniskresektion sker ofta en snabb förbättring och återgång till tidigare aktivitetsnivå inom 4 veckor. Vid suturering av menisken blir rehabiliteringen mer omfattande och sträcker sig över 4-6 månader.

MRT är av stort värde i denna patientgrupp.

Om patienten söker efter en knädistorsion med hämartros ska hos aktiva patienter med krav på god knäfunktion orsaken till blödningen kartläggas. MRT är då indicerat tidigt i utredningen. Dessa patienter bör bedömas och utredas av ortoped.

För mer information om flödesschema vid knädistorsioner, se:
 

Flödesschema/vårdprogram knädistorsioner (pdf)


Degenerativ meniskskada

Degenerativa meniskskador förekommer främst hos medelålders och äldre patienter. Skadan är ofta associerad med begynnande eller manifest artros. En degenerativ meniskskada uppstår ofta vid ett mindre trauma eller utan känt föregående trauma och består vanligen av horisontella klyvningar i menisken eller mer komplexa rupturer.

MRT är sällan värdefullt i denna patientkategori. Vid MRT-undersökning av slumpvist utvalda äldre män fann man i en studie meniskruptur hos 56 %. Av dessa (med ruptur) var 61 % asymtomatiska. Hos patienter med artros var meniskskada på MRT lika vanligt förekommande hos de personer som hade knäsmärta (63 %) som de som var smärtfria (60 %) (Englund 2008, Nationella medicinska indikationer 2011). Således skulle en artroskopi i denna patientkategori kunna leda till resektion av en asymtomatisk menisk.

Patienter med degenerativa knäskador får ofta mer postoperativ smärta och ett långdraget rehabiliteringsförlopp efter artroskopisk kirurgi (Roos 2000). Goda resultat av sjukgymnastik har visats vid degenerativa meniskskador.

Man bör vara restriktiv med att utföra knäartroskopi hos dessa patienter och adekvat rehab ska provas i första hand. Vid utebliven effekt av rehab hos patient utan artros eller hos patient där mekaniskt interfererande menisk tydligt kan misstänkas kan artroskopi övervägas. MRT är ofta av begränsat värde tidigt i utredningen, men en slätröntgen inklusive belastningsbild är av värde för att utesluta annan skada och bedöma graden av artros. Vid avsaknad av artros och utebliven effekt på konservativ behandling kan MRT vara indicerat.

En behandlingsrutin vid misstanke om symtomgivande degenerativ meniskskada utan tydligt mekaniska besvär skulle kunna vara att först ta en slätröntgen belastad bild och rekommendera minst tre månaders aktiv rehab hos sjukgymnast. Om utebliven förbättring och slätröntgen inte visar artros (> Ahlbäck 1) överväg MRT och därefter remiss till ortoped (Herrlin 2013).

 

Traumatisk broskskada
 

Traumatisk broskskada

Figur 1: Traumatisk broskskada
 


Traumatisk broskskada förekommer ofta samtidigt med annan knäskada, t ex ligamentskada. Hämartros ses ofta vid dessa skador. Påverkan på ledbrosket syns inte på slätröntgen, men MRT har hög känslighet och uppvisar sensitivitet och specificitet på uppemot 90 % i jämförelse med artroskopi (Potter 2006).

Om skadan är mer omfattande och innefattar ett benfragment, osteokondral skada, kan den ses på slätröntgen. En vanlig orsak till osteokondral skada är traumatisk lateral patellaluxation då skada på brosket vid patellas mediala rand och/eller vid laterala femurkondylen kan uppstå.
 

Osteokondral skada

Figur 2: Pil: Lösa benfragment vid osteokondral skada


Större osteokondrala skador kan ibland refixeras, varför dessa patienter bör remitteras akut till ortopedklinik för ställningstagande till subakut artroskopi helst inom 1-3 dagar.

Brosk har dålig läkningsförmåga. Vid symtomatisk broskskada hos patient utan artros kan läkningsfrämjande kirurgi så som mikrofrakturering, mosaikplastik eller brosktransplantation övervägas. Ingreppen utförs artroskopiskt eller med mini-öppen teknik. All läkningsfrämjande kirurgi syftar till att tillföra celler till det skadade området med kapacitet att inducera reparativa processer.
 

 • Vid mikrofrakturering - borrning gör man små hål i benet för att åstadkomma en blödning ut i det skadade området och med målet att inducera reparativa processer.
   
 • Med mosaikplastik menas att man tar ett osteokondralt graft från en annan plats i knäet där brosket inte är belastat i samma utsträckning och flyttar till det skadade området.
   
 • Vid brosktransplantation skördar man broskceller från patienten och odlar fram fler celler, vilka sedan transplanteras till det skadade området.

Bra evidens får anses saknas för när någon särskild av dessa metoder ska väljas framför de andra. Skadans lokalisation och omfattning har betydelse för vald metod. Resultaten av de olika ingreppen förefaller på kort och medellång sikt vara väsentligt likvärdiga (Knutsen 2007). Mikrofrakturering är ett tekniskt enkelt ingrepp förenat med liten kostnad och väljs ofta som första behandling vid fr a mindre skador < 2 cm2.

 

Fri kropp

En fri kropp i leden, så kallad ledmus, kan t ex uppstå efter traumatisk broskskada eller som del i artrossjukdom. I mycket ovanliga fall kan ledmus vara resultatet av synovial kondromatos; en sjukdom där multipla broskliknande fria kroppar bildas från synovialmembranet.

En fri kropp i leden kan orsaka smärta, svullnad och mekaniska besvär i form av upphakning eller låsning. Vid symtomgivande fri kropp föreligger indikation för artroskopisk extraktion.


Synovial plica

En synovial plica är en veckbildning som sträcker sig in i leden. Den förekommer normalt, men kan i vissa fall vara förtjockad och orsaka knäppningar, känsla av upphakning, smärta och obehag. Vanligast är att den mediala plican är orsaken till besvären. Kliniskt kan i dessa fall ibland en förtjockad kapselstruktur palperas medialt om patella.

Den kliniska diagnostiken är svår och symtomen tolkas ofta som besvär orsakade av en medial meniskskada. Ofta är synovial plica en uteslutningsdiagnos. Artroskopisk resektion av plican ger vanligen snabb symtomfrihet om diagnosen är korrekt (Dupont 1997).

 

Osteokondrit (osteochondritis dissecans [OCD])

Orsaken är ej känd i sin helhet, men uppstår ofta i ett område som utsätts för stor belastning, vilket medför avlösning av en ben-broskbit. Möjligen orsakat av repetitivt mikrotrauma mot en del av epifysen med känslig kärlförsörjning. Tillståndet är vanligast hos yngre idrottande individer. I knäleden drabbas oftast mediala femurkondylen.

Oftast är osteokondriten täckt av en intakt broskyta. Hos unga individer (kvarvarande tillväxtzoner) föreligger läkningspotential. Råd om anpassad aktivitet kan ges och patienten kan följas kliniskt en tid beroende på subjektiv besvärsbild. Vid stora besvär eller utebliven förbättring kan artroskopisk eller mini-öppen fixering av fragmentet göras. Ibland lossnar fragmentet och det kan då orsaka mekaniska besvär så som upphakning och låsning. Vid subtotal avlösning kan ofta refixation göras med gott resultat. En helt avlossad bit, d v s en fri kropp, har sämre förmåga att läka dit och kan behöva avlägsnas. Om fragmentet omfattar en stor del av belastad broskyta bör ändå försök till refixation göras hos yngre individer.
 

Images

Figur 3: Osteokondrit i medial femurkondyl
 

Artroskopi_knä_osteokondrit_2.jpg

Figur 4: Osteokondrit i medial femurkondyl


Pigmenterad villonodulär synovit (PVNS)

PVNS är en långsamt växande, benign men lokalt invasiv tumör utgående ifrån synovialvävnad. PVNS orsakar ibland mekaniska besvär i form av upphakningar eller låsningar, men vanligare är bekymret intermittent smärta och hämartros. MRT är ofta vägledande. Artroskopiskt kan både biopsier tas för fastställande av diagnos och förändringar kan avlägsnas. Recidiv är vanliga.
 

Artroskopi_knä_pvns.jpg

Figur 5: PVNS lokalt proximalt om patella


Korsbandsskada

Ligamentskada som orsakar instabilitet kan ofta diagnostiseras kliniskt och anamnestiskt. I det akuta skedet kan smärta och svullnad göra diagnostiken svår och MRT kan då vara till nytta (se vårdprogram knädistorsion och översikt om knätrauma).

Artroskopi kan vara indicerat om samtidig brosk- eller meniskskada misstänks. Symtomgivande instabilitet kan behandlas med artroskopisk ligamentrekonstruktion.
 

Artroskopi_knä_skadat_korsband.jpg

Figur 6: Skadat främre korsband i höger knä


Septisk artrit

Vid misstanke om septisk artrit föreligger behov av akut bedömning på ortopedklinik. Tidig artroskopisk spolning är gynnsamt för prognosen. Ofta behöver ett flertal artroskopiska spolningar utföras och ibland även partiell synovektomi.

För mer information om septisk artrit, se:
 

Septisk artritKONTRAINDIKATIONER


Kontraindikationerna för artroskopisk knäkirurgi är få, men förväntad nytta för patienten skall alltid ställas mot riskerna med ingreppet. Vid förväntade problem med sövning och intubering kan lokalanestesi vara ett alternativ.

Innan man remitterar en patient för ställningstagande till knäartroskopi bör man ta reda på om patienten står på antikoagulantia eller immunmodulerande medicinering som kan öka risken för blödning respektive infektion.

Warfarin (Waran) ska sättas ut före (vanligen 3-5 dygn) ingreppet och PK-INR ska helst vara < 1,7. Ta ställning till om patienten behöver lågmolekylärt heparin i form av t ex "dalteparinnatrium" ("Fragmin") tills Waran kan återinsättas (oftast på kvällen efter operationen).

Länk till översikt om "AVK inför elektiva ingrepp"

Uppehåll med immunmodulerande medicinering ska vanligen göras inför operation.

Dåligt hudstatus, diabetes och rökning är faktorer som ökar infektionsrisken.

Manifest artros kan vara en relativ kontraindikation, se degenerativ meniskskada ovan.


 

KOMPLIKATIONER


Det är ovanligt med allvarliga komplikationer vid knäartroskopi, men ingreppet är vanligt. Allvarlig skada på större kärl och nerver har beskrivits i enstaka fall - vanligen vid artroskopisk ligamentkirurgi. Risken för septisk artrit anges ofta till < 1 % vid artroskopisk ligamentkirurgi och ännu lägre om mindre artroskopiska ingrepp så som meniskkirurgi räknas med. Risken för tromboembolisk komplikation anges till 0,1-0,3 % sammantaget för knäartroskopiska ingrepp (Kieser 1992).


 

UTREDNING


I den preoperativa utredningen ingår anamnes, aktuellt status (rörlighet, svullnad, stabilitet så som varus- och valgusvackling, höftrörlighet, Lachmann, draglåda, palpatorisk ömhet och menisktester så som Apley och McMurray). Vanligen bör en belastad knäröntgen utföras. MRT och övriga undersökningar i enlighet med resonemanget ovan.


Anamnes

Adekvat anamnes avseende aktuell knäproblematik och andra sjukdomar som kan påverka indikationen för artroskopi.

Av anamnesen ska framgå:
 

 • Förekomst av trauma
 • Finns mekaniska besvär i form av upphakningar eller låsningar?
 • Finns subjektiv känsla av instabilitet eller 'giving-way'?
 • Beskrivning av eventuell värk - värk i vila, vid och/eller efter ansträngning
 • Vilken konservativ behandling har eventuellt provats samt sjukgymnastbedömning
 • Förekomst av hydrops


Aktuellt status
 

 • Rörelseomfång
 • Svullnad (patellardans), värmeökning, rodnad
 • Palpatorisk ömhet (över kondyler, ledspringa)
 • Menisktester så som Apleys och McMurrays test kan prövas, men har låg sensitivitet och specificitet


Radiologi
 

 • Slätröntgen med belastad bild är vanligen en del i utredningen
   
 • MRT är av värde vid oklar klinik där patienten är aktiv och har krav på god knäfunktion. MRT är ofta också en del av utredningen vid hämartros i denna patientkategori. MRT är sällan indicerat vid manifest artrossjukdom i knäleden.


ICD-10

Purulent artrit UNS i knäled M00.9G
Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada M23.2
Skada på multipla strukturer i knä S83.7
Distorsion engagerande knäets kollateralligament S83.4
Distorsion engagerande knäets korsband S83.5
Meniskruptur, aktuell S83.2
Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell S83.3

 

Referenser


Jacobsson, E. (2000). "Can local anesthesia be recommended for routine use in elective knee arthroscopy? A comparison between local, spinal and general anesthesia." Arthroscopy 16(2):183-190. Länk

Englund, M. (2004). "Risk factors for symptomatic knee osteoarthritis fifteen to twenty-two years after meniscectomy." Arthritis Rheum 50(9):2811-2819. Länk

Englund M. (2008). "Incidental meniscal findings on the knee MRI in middle-aged and elderly persons." N Engl J Med. 359(11):1108-15. Länk

Nationella medicinska indikationer, rapport 2011:01. "Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär".

Roos, EM. (2000). "Substantial disability 3 months after arthroscopic partial meniscectomy: A prospective study of patient-relevant outcomes". Arthroscopy 16(6):619-626. Länk

Potter, HG. (2006). "Magnetic resonance imaging of articular cartilage: trauma, degeneration, and repair". Am J Sports Med 34(4):661-77. Länk

Knutsen, G. (2007). "A randomized trial comparing autologous chondrocyte implantation with microfracture. Findings at five years". J Bone Joint Surg Am 89(10):2105-12. Länk

Dupont, JY. (1997). "Synovial plicae of the knee. Controversies and review". Clin Sports med 16(1):87-122. Länk

Kieser, Ch. (1992). "A review of the complications of arthroscopic knee surgery". Arthroscopy 8(1):79-83. Länk

Herrlin, SV. (2013). ”Is arthroscopic surgery beneficial in treating non-traumatic, degenerative medial meniscla tears? A five year follow up”. Knee Surg Sports traumatol Arthrosc. 21(2):358-64. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev