Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bäckenfrakturer

FÖRFATTARE

Överläkare Peter Ström, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin, /Södersjukhuset

UPPDATERAD

2022-06-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Bäckenfrakturer av varierande svårighetsgrad förekommer vid 20-25 % av alla fall av högenergitrauma. Ofta har dessa patienter även andra skador och kräver systematiskt omhändertagande enligt ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Frakturer i bäckenet resulterar inte enbart i en mekanisk instabilitet, utan kan leda till en cirkulatorisk instabilitet. Detta orsakas fr a av venösa blödningar (80 %), men även blödningar från frakturytor och artärer. Vid svårare bäckenskador är mortaliteten upp till 20 % på grund av omfattande blödning. Tidig misstanke och stabilisering av bäckenet kan vara livräddande.


Etiologi
 

 • Högenergitrauma
  Vanligaste orsaken hos yngre, t ex trafikolycka eller fall från hög höjd.
   
 • Lågenergitrauma
  Hos äldre förekommer bäckenfrakturer efter fall i samma plan, ger sällan upphov till instabila bäckenringskador.


 

KLASSIFIKATION
 

Två klassifikationer används parallellt, Tile-klassifikationen som beskriver bäckenringens stabilitet och Young/Burgess-klassifikationen som utgår från skademekanismen (i vilken riktning våldet skett).


Tile-klassifikationen

 1. Stabil bäckenring
 2. Rotatoriskt instabil, vertikalt stabil (ex ”open book” där bäckenet klaffar upp som en bok)
 3. Rotatoriskt och vertikalt instabil (ena eller bägge bäckenhalvorna är helt lösa)

 


Young/Burgess-klassifikationen

Lateral kompression

Delas in i tre grader beroende på mått av instabilitet.
 Antero-posterior kompression

Delas också in i tre grader beroende på symfysvidgning och bakre ligamentens stabilitet.
 Vertikal skjuvning

Lös bäckenhalva.
 Kombinationsskador

Kombinationer av ovanstående.


 

SYMTOM
 

 • Smärta ifrån bäckenet
 • Blod från ändtarm eller uretra


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Skademekanism?
  Värdefull information fås ofta av ambulanspersonal, då patienten kan ha svårt att redogöra.
   
 • Andra sjukdomar
  Osteoporos?
   
 • Mediciner
  Antikoagulantia?

 

Status
 

 • Patienten behöver oftast undersökas enligt ATLS-principen. Tänk på associerade skador: skallskada, thorax, buk, rygg, rörbensfrakturer och urogenitala skador. ABCDE-approach där bäckenet bedöms under cirkulation - C.
   
 • Patienten kan vara i blödningschock - systoliskt BT < 90 mmHg - på grund av bäckenfraktur. Vid inspektion kan en förkortad, utåtroterad extremitet ses. Även hematom i perineum samt blödningar från anus eller uretra/vagina kan ses. Vid palpation per rectum kan prostatan sitta högt.
   
 • Notera eventuella neurologiska skador (distalstatus), som även indikerar mer omfattande skada (mer mekaniskt instabil). Undvik rörelseprovokation av höftleder och bäckenet - smärtsamt och risk för blödning.

 

Radiologi
 

 • Slätröntgen
  Ingår i det akuta omhändertagandet. I lugnare skede tas inlet- och outletprojektioner som bättre visualiserar eventuell symfysvidgning och/eller vertikal förskjutning.
   
 • Datortomografi
  Oftast i samband med trauma-DT som görs när patientens tillstånd tillåter. Värdefullt med kartläggning av frakturen inför senare kirurgi.


 

BEHANDLING
 

På akuten

Primärt omhändertagande enligt ATLS.

Hos cirkulatoriskt instabil patient där bäckenfraktur misstänks ska bäckenet stabiliseras. Första åtgärden är att föra ihop benen och sedan anbringa en bäckengördel i höjd med trochanter major (undvik för hög placering, d v s ej över själva bäckenet). Som gördel kan ett längsgående dubbelvikt draglakan användas, om man inte har tillgång till SAM-sling, T-pod eller liknande bäckengördel.
 

För ihop benen

 

Bäckengördel i höjd med trochanter

 

Före och efter bäckengördel


Målet är mekanisk stabilitet av bäckenet för att tillåta koagulering av den, i de flesta fall, venösa blödningen. Stabilitetstest ska av denna anledning undvikas, detta brukar även vara svårbedömt och av litet kliniskt värde i det akuta omhändertagandet.

Om patienten är fortsatt cirkulatoriskt instabil bör man misstänka arteriell blödning.


Akut kirurgi

Vid livshotande blödning måste den arteriella blödningen stoppas kirurgiskt, vilket görs på operation med så kallad bäckenpackning. Iliacakärlen eller någon av dess förgreningar är vanligast vid arteriell blödning. Patienter i blödningschock kräver akut omhändertagande på innevarande sjukhus och ska i princip inte transporteras vidare, förrän blödningen är under kontroll. Rådgör gärna med närmaste bäckencenter om akut handläggning. Laparotomi via medellinjesnitt genomförs, med fördel av kirurg och ortopedjour tillsammans, där blödningar i buken och bäckenet packas. Vid bäckenfrakturer är det retroperitoneala rummet fridissikerat av skadan. Bukdukar packas längs bäckenets insida mot SI-leden. Minst 3 bukdukar på vardera sidan.


Embolisering

Vid mindre livshotande blödning (transfusionsbehov 0,5 enheter E-konc/h), kan angiografiembolisering utföras. Transport till annat sjukhus kan övervägas för dessa patienter om angiografikompetens saknas.


Fortsatt handläggning

Oftast kräver patienten intensivvård de första dygnen och eventuell bäckengördel behålls på, men van ortoped bör lätta något på trycket för att undvika trycksår. Tidigare var det vanligt med temporär externfixation, men har numera ersatts av bäckengördel. Dock kan externfixation övervägas istället för gördel - vid akut kirurgi- i samband med bäckenpackning.

 

Tidig kontakt med närmaste bäckencenter tas för att planera för eventuell definitiv kirurgi där bäckenringens mekaniska stabilitet återskapas. Främre delen av ringen stabiliseras oftast med plattor och skruvar och bakre med skruvar över sacroiliaca-leden. Kirurgin görs vanligtvis efter 4-5 dagar, när patientens övriga skador och allmäntillstånd tillåter.  

 

 

 

 

PROGNOS
 

Varierar beroende på allvarlighetsgraden av bäckenfrakturen och andra associerade skador. Smärttillstånd kan förekomma efteråt. Patienter med initiala nervskador har oftare mer bestående besvär.

Stabila bäckenfrakturer får belasta till smärtgräns. Opererade bäckenfrakturer avlastas i 8 veckor. Generellt läker bäckenfrakturer bra.


 

ICD-10

Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet S32.8
Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och koccyx S33.2
Traumatisk ruptur av symfysen S33.4
Fraktur på sakrum S32.1
Fraktur på os ilium S32.3
Fraktur på os pubis S32.5

 

Referenser

ATLS 9th Edition

LT 2013; 110(7):350-53

Gunnar Sandersjöö. Ortopediskt Traumakompendium, 2011

Guthrie HC, et al. Fractures of the pelvis. J.Bone Joint Surg. Br. 2010; 92(11):1481-8. Länk

I Marzi, et al. Management of Bleeding Pelvic Fractures. Scandinavian Journal of Surgery 2014;103:104-111. Länk

Urban Lindgren, Olle Svensson, Ortopedi 4:e upplagan

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev