Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hyperbar oxygenbehandling (HBO)

FÖRFATTARE

Överläkare Per Arnell, Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern/Sjukhusen i Väster, Västra Götalandsregionen

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-08-12

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Hyperbar oxygenbehandling (HBO) definieras som oxygenandning vid vistelse i en tryckkammare vid högre tryck än normalt atmosfärstryck (1 bar = 100kPa = 750 mmHg). HBO-dosen, d v s den samlade effekten av behandlingstryck, duration och frekvens, begränsas av risken för oxygenbiverkningar i CNS och lungor. HBO ges vanligtvis som 100 % oxygen (O2) vid 2,4-2,8 bars tryck under 60-90 minuter, 1-3 gånger per dygn.

HBO ges huvudsakligen till patienter med lokal eller generell hypoxi. Hypoxin i hotade vävnader kan reverseras vid akuta tillstånd såsom:
 

 

Upprepade behandlingar stimulerar kärlnybildning och påskyndar sårläkning i hypoxiska vävnader. HBO ges därför som behandling och/eller profylax (pre- och postoperativt) vid strålskador i skelett- och mjukdelsvävnader. HBO ges också vid andra tillstånd med bristande mikrocirkulation (ischemi) och/eller infektion som motstår konventionell behandling.

Metoden bör användas på specialistnivå, med multidisciplinärt engagemang och tydligt formulerad behandlingsstrategi.


Kontaktuppgifter

HBO-centra i Sverige nås via SOS Alarm eller sjukhusväxel:

Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm   08-51770000
Blekinge Sjukhuset, Karlskrona   0455-731000
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg   031-3421000
NU-sjukvården, Uddevalla   010-4350000

 

 

 

MEKANISMER


1. Minskad vävnadshypoxi
 

 • Ökad mängd fysikaliskt löst O2 i blodet (proportionellt mot partialtrycket) → tillräcklig O2-leverans för basalmetabolism (oberoende av hemoglobinnivån) samt 10-20-faldigt ökat O2-partialtryck i blod → diffusion 2-4 gånger längre ut i vävnader → ischemiska vävnader oxygeneras → metabolism normaliseras.
   
 • Antiinflammatoriska egenskaper → nedreglerad neutrofil-/ endotelcells-interaktion → minskad reperfusionsskada och minskad ödemutveckling.
   
 • Vasokonstriktion i icke ischemisk vävnad → ökad genomblödning i ischemisk vävnad samt ödemresorption.
   
 • Fri gas i kärl och vävnader komprimeras i proportion till det ökade trycket (Boyles lag) samt resorberas (Henrys lag).2. Förbättrat infektionsförsvar
 

 • Bakteriedödande kapaciteten hos leukocyterna potentieras.
   
 • O2-beroende antibiotika, t ex aminoglykosider, får förbättrad effekt.
   
 • Anaerob bakterieproliferation hämmas/stoppas.
   
 • Clostridietoxinbildning stoppas.3. Förbättrad sårläkning
 

 • Fibroblastproliferation och -funktion förbättras.
   
 • Angiogenes och benomsättning stimuleras.

 

INDIKATIONER


I Europa är European Committee for Hyperbaric Medicine referensorgan rörande behandlingsindikationer, personalutbildning, materiel och säkerhet. Globalt är Undersea and Hyperbaric Medical Society, med bas i USA, det mest etablerade forumet för medicinskt vetenskapliga frågor inom hyperbar- och dykerimedicin.


Klara indikationer för HBO
 

 1. Dekompressionssjuka och gasembolier
  (dyk-relaterade och iatrogena).
   
 2. Kolmonoxid- och brandröksförgiftning (medvetslöshet i anslutning till exponeringen, kvarstående neurologi, COHb > 25 % stödjer indikationen, graviditet). HBO bör ges snarast, kan övervägas upp till 24 timmar efter exposition.Relativa indikationer för HBO
 

 1. Svår akut vävnadsischemi, inklusive kross-, kläm- och reperfusionsskador (se översikt: Artäremboli). Behandling ges 2-3 ggr första dygnet, därefter 1-2 ggr dagligen.
   
 2. Allvarliga mjukdelsinfektioner - "Nekrotiserande" fasciit/myosit t ex Fourniers gangrän, gasgangrän. 2-3 behandlingar ges första dygnet, därefter 1-2 ggr dagligen, vanligen 5-7 behandlingar totalt.
   
 3. Intrakraniell abscess. 2-3 behandlingar ges första dygnet, därefter 1-2 ggr dagligen.
   
 4. Akuta osteomyeliter (kraniella), kroniska refraktära osteomyeliter, infekterade implantat. 1-2 behandlingar dagligen.
   
 5. Hypoxiska problemsår, selekterade fall. 1-2 behandlingar dagligen.
   
 6. Osteoradionekros, företrädesvis i mandibel (som behandling eller profylax). Vanligen behandlingsserier om 30-40 behandlingar.
   
 7. Mjukdelsradionekroser (hemorragisk proktit/cystit). Vanligen behandlingsserier om 30-40 behandlingar.
   
 8. Diabetesfotsår, selekterade kärlutredda fall med perifer ischemi. Vanligen behandlingsserier om 30-40 behandlingar.

 

 

 

UTRUSTNING


Verksamhet med akuta HBO-behandlingar bör centraliseras, då den är jourintensiv och personalkrävande. Tryckkammare bör placeras i omedelbar närhet till intensivvård, akutmottagning och ev helikopterlandningsplats.

Tryckkammare skall:
 

 • Vara godkänd och besiktigad
 • Ha tillsyns- och underhållsplan
 • Ha plan för åtgärder vid brand, med regelbundna övningar
 • Ha för verksamheten lämpad och anpassad medicinsk och annan utrustning, Godkänd av verksamhetschef eller medicinskt ledningsansvarig läkare med delegation


Multiplacekammare (för flera personer) skall dessutom ha:
 

 • Personal- och medicinsluss
 • Monitorering av O2- och CO2-halt i kammaratmosfären
 • Reservsystem för tryckluftsförsörjning och elektricitet
 • Fast brandsläckningssystem, helst sprinkler
 • Andningsmasker för all kammarpersonal
 • Sugutrustning för patientvård

 

 

 

PERSONAL


För arbete i hyperbar miljö krävs grundläggande hälsoundersökning enligt AFS 2005:6, vilken skall dokumenteras och registreras av arbetsgivaren (enligt AFS) med upprepad läkarundersökning vart femte år till 40 års ålder, därefter vartannat år.
 

 • Medicinskt ledningsansvarig läkare bör vara:
  - Specialist inom anestesi- och intensivvård
   
 • Behandlingsansvarig läkare skall vara:
  - Legitimerad läkare
  - Utbildad i hyperbar- och dykerimedicin
  - Genomgått lokal introduktionskurs
  - Vid akutbehandling ha relevant kompetens (t ex anestesi/intensivvård)
   
 • Kammaroperatör skall vara:
  - Utbildad i manövrering av tryckkammare
  - Genomgått lokal introduktionskurs
  - Delegerad av medicinskt ledningsansvarig
   
 • Kammarpersonal skall ha:
  - Genomgått lokal introduktionskurs
  - Grundläggande HBO-utbildning
  - Vid akutbehandling ha relevant kompetens (t ex anestesi/intensivvård, akutsjukvård)


Vid HBO-behandling skall:
 

 • Checklista följas inför varje enskild behandling
 • Behandlingen dokumenteras
 • Behandlingsansvarig läkare finnas omedelbart kontaktbar och kunna infinna sig inom 5 minuter
 • Intensivvårdspatient vårdas enligt SFAI:s riktlinjer för intensivvård
 • Personal finnas i multiplacekammare vid akutbehandling, vilket även är önskvärt vid elektiva behandlingar i multiplace


Vid arbete under hyperbara förhållanden bör antalet expositioner begränsas till en behandling per dygn. Varje exposition skall utformas med väl tilltagen marginal mot dekompressionssjuka, enligt gällande tabellverk. Vid längre tabeller skall ytterligare försiktighet tillämpas.


 

ICD-10

Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker J70.8
Strålningsproktit K62.7
Inflammatoriska tillstånd i käkarna K10.2
Diabetes mellitus typ 1 med perifera kärlkomplikationer E10.5
Toxisk effekt av kolmonoxid T58.9
Strålcystit N30.4
Osteomyelit, ospecificerad M86.9
Nekrotiserande fasciit M72.6
Kassunsjuka T70.3
W9480 

Kassunsjuka T70.3
W8100 


 

Referenser


Generellt

Riktlinjer för hyperbar oxygenbehandling. SFAI :s referensgrupp för Hyperbarmedicin 2014-01-07. Länk


Indikationer

European Committee for Hyperbaric Medicine. 7th European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, Lille, Frankrike 2004, eds. Mathieu D. et al. pp 1-20 www.echm.org

Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, 13th Edition. Undersea and Hyperbaric Medical Society. 2014. Weaver L.


Dekompressionssjuka och gasembolier

Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving. 5th Edition, Eds. Brubakk AO, Neuman TS. Saunders, ISBN 0702025712, 2003.

Moon RE, Sheffield PJ. Guidelines for Treatment of Decompression Illness. Aviat Space Environ Med 1997; 68:234-43. Länk


Kolmonoxid- och brandröksförgiftning

Annane D, Chadda K, Gajdos P, Jars-Guincestre MC, Chevret S, Raphael JC. Hyperbaric oxygen therapy for acute domestic carbon monoxide poisoning: two randomized controlled trials. Intensive Care Medicine 2011;37:486-492. Länk

Buckley NA et al. Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning (Review). The Cochrane collaboration 2011;4:1-39. Länk

Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, Churchill S, Elliott CG, Clemmer TP, Orme JF, Thomas FO, Morris AH. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. N Engl J Med 2002;347:1057-67. Länk

Weaver LK. Carbon Monoxide Poisoning. Clinical Practise. N Engl J Med 2009;360:1217-25. Länk


Allvarliga mjukdelsinfektioner

Soh CR et al. Hyperbaric oxygen therapy in necrotising soft tissue infections: A study of patients in the United States Nationwide Inpatient Sample. Intensive Care Med 2012 Jul; 38:1143. Länk

Hirn M. Hyperbaric oxygen in the treatment of gas gangrene and perineal necrotizing fasciitis. J Surg Suppl. 1993;570:1-36. Länk

Jallai N, Withey S, Butler PE. Hyperbaric oxygen as an adjuvant therapy in the management of necrotizing fasciitis. Am J Surg. 2005;189:462-6. Länk

Wilkinson D, Doolette D. Hyperbaric oxygen treatment and survival from necrotizing soft tissue infection. Arch Surg 2004;139:1339-45. Länk

Devaney B et al. Necrotising soft tissue infections: the effect of hyperbaric oxygen on mortality. Anaesth Intensive Care. 2015 Nov;43(6):685-92. Länk


Intrakraniella abscesser, akuta osteomyeliter (kraniella), infekterade implantat, kroniska refraktära osteomyeliter

Hampson NB. Intracranial abscess. In: Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, 12th Edition. The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report Durham, NC: Undersea and Hyperbaric Medical Society. 2008, Gesell, LB, Chair and Editor. Pp 91-5.

Larsson A, Engström M, Uusijärvi J, Kihlström L, Lind F, Mathiesen T. Hyperbaric oxygen treatment of postoperative neurosurgical infections. Neurosurgery 2002;50:287-296. Länk

Lentrodt S, Lentrodt J, Kübler N, Möller U. Hyperbaric oxygen for adjuvant therapy for chronically recurrent mandibular osteomyelitis in childhood and adolescence; J Oral Maxillofac Surg 2007;65:186-191. Länk


Akut ischemi/hypoxi

Bouachour G, Cronier P, Gouello JP, Toulemonde JL, Talha A, Alquier P. Hyperbaric oxygen therapy in the management of crush injuries: A randomised double-blind placebo-controlled clinical trial. J Trauma 1996; 41:333-339. Länk


Osteoradionekros/mjukdelsradionekroser

Nicklas Oscarsson, Bernd Müller, Anders Rosén et al. Radiation-induced cystitis treated with hyperbaric oxygen therapy (RICH-ART): a randomised, controlled, phase 2-3 trial. Lancet Oncol. 2019 Nov;20(11):1602-1614. Länk

Bennet M, Feldmeier J, Hampson N, Smee R, Milross C. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database Syst Rev Jul 20: CD005005, 2005. Länk

Clarke R, Tenorio C, Hussey J, Toklu A, Cone D, Hinojosa J, Desai S, Parra L, Rodrigues S, Long R, Walker M. Hyperbaric oxygen treatment of chronic radiation proctitis: a randomized and controlled double blind crossover trial with long-term follow-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 72:134-143, 2008. Länk

Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radio-induced lesions in normal tissues; Consensus Conference: European Committee for Hyperbaric Medicine - European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Lisbon, Portugal, 2001, www.echm.org.

Granström G, Tjellstrom A, Branemark PI. Osseointegrated implants in irradiated bone: a case-controlled study using adjunctive hyperbaric oxygen therapy. Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 1999;57:493-9. Länk

Marx RE, Johnson RP, Kline SN. Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. Journal of the American Dental Association 1985;111:49-54. Länk


Diabetesfotsår/hypoxiska problemsår

Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson AR, Renwick PM, Masson EA, McCollum PT. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. European Journal of Vascular Surgery 2003; 25:513-518. Länk

Hammarlund C, Löndahl M, Katzman P, Apelqvist J. The effect of hyperbaric oxygenation on diabetic foot ulcers (the HODFU-study). A single centre, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled parallel- group study. Abstract p59, 16th International Congess on Hyperbaric Medicine, Beijing, 2008.

Kranke P, Bennet M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD004123. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev