Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Trokanterit

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Med dr, överläkare Mikael Sansone, Artroteamet/Ortopedkliniken/SU/Mölndal

UPPDATERAD

2022-03-28

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Trokanterit är en symtomdiagnos som kännetecknas av smärta och palpationsömhet i mjukdelar vid området över trochanter major på höftens utsida. Akronymen GTPS (Greater Trochanteric Pain Syndrome) används ofta internationellt.

Trokanterit är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Förekomsten är högst hos medelålders och äldre kvinnor. Bland idrottare drabbas fr a löpare. Övervikt är en annan riskfaktor. Samsjuklighet med artros i höftleden är vanligt.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster kan i regel bedöma och behandla trokanterit.


Etiologi

Patogenesen är inte helt fastställd och det är ofta svårt att kliniskt avgöra exakt vilka strukturer som är drabbade.

Några vanliga förklaringsmodeller/bakomliggande faktorer:
 

 • Degenerativa (åldersbetingade) förändringar
   
 • Överbelastning/monotona rörelser, t ex cykling, simning, arbete med fotpedal, vilket kan leda till skada på eller överbelastning av muskler och senor som fäster vid trokantern, t ex m. gluteus medius.
   
 • Felställningar i fötter/knän
   
 • Trauma mot höften. Enstaka eller repetitiva (det sistnämnda ses t ex hos fotbollsmålvakter).
   
 • Sekundärt till coxartros eller ryggbesvär
   
 • Svag bål- och/eller sätesmuskulatur

 

 

 

SYMTOM

 

 • Smärta i laterala delen av höften, ibland med utstrålning både distalt och proximalt
   
 • Smärtan förvärras vid rörelser som belastar, såsom gång, cykling, att resa eller sätta sig
   
 • Sömnbesvär (smärtan förvärras ofta vid sidoläge på den drabbade sidan)
   
 • Smärta i sittande med flekterad höft (fr a med det drabbade benet över det andra)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Coxartros: kan vara svårt att differentiera mot trokanterit och kan förekomma samtidigt. I status är ofta fr a inåtrotations- och extensionsförmågan nedsatt med smärta vid provokation.
   
 • Skelett- eller muskelskada efter trauma mot höften
   
 • Femoro-acetabulär inklämning (FAI): smärta under och efter fysisk aktivitet. Höftleden är stel och smärtar vid rörelse i ytterlägen. Går ej att kliniskt skilja från artros. Ses oftare hos yngre, fr a bland fotbolls- och hockeyspelare.
   
 • Adduktortendinos: smärta över adduktormuskulaturens infästningar i symfysen eller i dess närhet. Typiskt vid överbelastning hos idrottare. Klassiska statusfynd är smärta över infästningarna och smärta/svaghet vid aktivering av muskulaturen - man kan t ex be patienten att placera sin underarm mellan knäna och pressa ihop.
   
 • Symfysit: smärta över symfysen vid palpation. Ibland ses röntgenförändringar i form av leddestruktioner, fr a i kroniska fall. Drabbar fr a idrottare. Kan förekomma samtidigt som FAI och adduktortendinos.
   
 • Referred pain (fortledd smärta), t ex från ryggen.
   
 • Fibromyalgi
   
 • Polymyalgia reumatika
   
 • Snapping hip: stramhet i tractus ileotibialis som orsakar obehag och knäppande ljud vid gång då strukturer glider över trokantern.
   
 • Malignitet i skelett- eller mjukdelar
   
 • Avaskulär nekros av caput femoris. Ovanligt. Gradvis ökande smärta som kan vara mycket uttalad. Diagnos via MRT.
   
 • Ljumskbråck
   
 • Septisk artrit
   
 • Gynekologiska smärttillstånd

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Tid för debut och insättande (akut, subakut, smygande)?
   
 • Upprepad/monoton eller intensiv fysisk aktivitet nyligen?
   
 • Föregående trauma?
   
 • Feber eller andra infektionstecken (lokal värmeökning, rodnad, svullnad)?
   
 • Tidigare malignitet eller andra symtom som inger misstanke om cancer?
   
 • Samsjuklighet? Ryggvärk? Höftledsartros? Andra smärtsyndrom?

Status
 

 • Gångmönster (hälta?)
   
 • Avklädningssvårigheter?
   
 • Trendelenburgs test
   
 • Basalt ryggstatus och bukpalpation, inkl ljumskar
   
 • Smärta vid palpation över trokanter major/omgivande område?
   
 • Stelhet och smärta vid rörelse (extension, flektion, inåt-/utåtrotation) i höftleden?
   
 • Muskelsvaghet i benet? Muskelatrofi?

 

 

Lab

Trokanterit är en klinisk diagnos. Blodprover kan övervägas i enstaka fall för att utesluta viktiga differentialdiagnoser, t ex CRP (septisk artrit).

 

Radiologi

Överväg slätröntgen vid misstanke om ledförändringar, såsom artros eller skelettskada. MRT tillför ringa till diagnostiken i flertalet fall.BEHANDLING

 

Akut
 

 • Minskad eller förändrad aktivitet: belastande rörelser, t ex löpning undviks. Tillräcklig behandling i många fall. Viktigt dock att patienten inte blir stillasittande.
   
 • Sjukgymnastik. Läkning stimuleras genom cirkulationsfrämjande och muskelstärkande övningar.
  - Sätesmuskel-stretch
  - Hamstring-stretch
  - Bålstyrka
   
 • Läkemedel. Anti-inflammatoriska och smärtstillande, om inga kontraindikationer föreligger; COX-hämmare och/eller paracetamol.
   
 • Kortisoninjektion med lokalanestesi kan administreras lokalt vid utebliven förbättring av ovanstående; exempelvis 1 ml Depo-Medrol + 5-6 ml Carbocain. Använd 70 mm lång nål och rikta nålen mot det område som ömmar mest (be patienten peka och märk ut med penna). Vid benkontakt med nålen mot trokantern ligger man med största sannolikhet i eller i närheten av bursan. Se bild nedan.
   
 • Ergonomiska åtgärder via företagshälsovården kan övervägas om tillståndet uppstått pga överbelastning på arbetet.
   
 • Stötvågsbehandling erbjuds på vissa ortopedkliniker. Evidensläget är dock svagt.

bursit_stick.jpg

 

UPPFÖLJNING

 

Trokanterit kan i regel följas upp hos fysioterapeut om förloppet ej är avvikande.

 

REMISS

 

Behöver i normalfallet ej bedömas av ortoped. Remiss till ortopedklinik vid:

 • Akut trauma med skelettskada eller misstanke om septisk artrit (akut)
   
 • Långvariga terapiresistenta besvär eller oklar diagnos

 

 

 

PROGNOS

 

 • Läkningstiden är lång, vanligen 2-6 månader, och kan ta upp till ett år. Det är viktigt att patienten får adekvat information och har rimliga förväntningar på behandlingen.
   
 • Trots att antiflogistika och kortisoninjektioner kan ha effekt så är patientens egen motivation till egenträning (sjukgymnastiska övningar) ofta avgörande.


ICD-10

Trokanterbursit M70.6

 

Referenser
 

Ahldén, M, Sansone, M, Jonasson, P, Swärd, L, Karlsson. Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta. Läkartidningen 34-35/2014. Länk

Speed, C. A systematic review of shockwave therapies in soft tissue conditions: focus on the evidence. Br J Sports Med 2014;48:1538-1542. Länk

Williams BS, Cohen SP. Greater trochanteric pain syndrome: a review of anatomy, diagnosis and treatment. Anesth Analg. 2009 May;108(5):1662-70. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev