Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hypospadi

FÖRFATTARE

Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö

Professor, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-09-20

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Hypospadi är en heterogen samling medfödda missbildningar där utvecklingen av penis urinrör avstannat i den tidiga fosterutvecklingen. Svårighetsgraden av missbildning styrs av hur tidigt utvecklingen störts, och involverar vanligen en ventralt mynnande urinrörsmynning, krökning av penisskaftet samt dorsalt ansamlad förhud. Studier av visat en stigande incidens i Sverige, med 8 pojkar med hypospadi per 1000 levande födda pojkar.


Klassificering

Hypospadi indelas beroende på meatus läge:
 

 • Grad I - glanulär eller koronar hypospadi
 • Grad II - penil
 • Grad III - penoskrotal
 • Grad IV - perineal

Figur 1. Klassificering av hypospadi. Grad I-III är illustrerade.

 

 

Embryologi

Penila uretra utvecklas under vecka 6–12 ur uretravecken och uretrala fåran genom att vecken sammansmälter över fåran. Glanulära uretra utvecklas under vecka 9–12 genom epitelial inväxt från glanstoppen. Den penila och glanulära uretran fusionerar sedan i fossa navicularis och bildar ett sammanhängande urinrör. Preputiet utvecklas från glansbasen och växer framåt tills det täcker glans. Processen är helt beroende av balans mellan androgener och östrogener.

Anläggningen av ventrala preputiet är nära knuten till utvecklingen av glanulära uretra och vid hypospadi finns därför ofta en defekt slutning av preputiet ventralt. Processen är helt beroende av balans mellan androgener och östrogener.

 

 

 

ORSAKER

 

Etiologin vid hypospadi är multifaktoriell med inverkan av både arv och miljö. Främsta riskfaktorn är en tidigare drabbad familjemedlem. Beroende på hur allvarlig graden av missbildning är, ökar risken för nästa manliga syskon att drabbas med 9-17 procent. Det finns studier som talar för att genetiska faktorer har störst betydelse i utvecklingen av distal hypospadi medan mer avancerade proximala missbildningar har ett starkare samband med graviditets- och placentafaktorer.

Riskfaktorer för hypospadi innefattar:
 

 • Hereditet
 • Maternell hypertension och preeklampsi
 • SGA (small for gestational age)
 • IVF-graviditet (in vitro-fertilisering)
 • Droger/läkemedel under graviditeten

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Meatus position är ventral på glans, penis, skrotum eller i perineum
   
 • Meatus är ofta trång
   
 • Förhuden är oftast kluven (98 %) och har konfigurationen av en kapuschong
   
 • Det finns ofta ett fibröst band mellan meatus och glans (chordee) som kan ge ventralbockning av penis. Bockningen förstärks alltid vid erektion och kan ibland endast ses vid erektion.
   
 • Rafe (hudsömmen) är vanligen devierande
   
 • Glans kan ha ett tillplattat utseende
   
 • Vid penoskrotal hypospadi föreligger ibland bifid skrotum
   
 • Ca 10 % har inguinalbråck
   
 • Ca 10 % har retentio testis

 

Hypospadi är oftast en isolerad missbildning, men utgör ibland en del av ett syndrom, t ex CHARGE, VACTERL m fl.


hypospadi1.jpg

Figur 2. Penoskrotal hypospadi med kluven förhud (till vänster) och penoskrotal hypospadi med chordee (till höger).

hypospadi3.jpg

Figur 3. Penoskrotal hypospadi med bifid skrotum.

 

 

 

UTREDNING

 

Det är mycket viktigt att föräldrarna tidigt informeras om att förhuden används som byggnadsmaterial vid uretrarekonstruktion och att pojken därför inte får omskäras – en omskärelse kan äventyra möjligheterna att behandla missbildningen.

Pojkar med hypospadi ska remitteras till hypospadikirurg så fort som möjligt - primärt för bedömning av meatus vidd, samt för information till föräldrarna om missbildningen och dess rekonstruktion.


Anamnes
 

 • Har urinstrålen observerats? Var den kraftig? Kan den träffa 'väggen 3 m bort'?
 • Hereditet för hypospadi?
 • Andra riskfaktorer?
 • Anamnes på inguinalbråck?

 

 

Status
 

 • Meatus lokalisation? Notera att det kan finnas blindgångar, 'falska meatus'. Kontrollera att lokaliserad meatus är den äkta.
   
 • Meatus vidd? Meatus är normalt tändsticksvid hos en nyfödd gosse.
   
 • Preputiets konfiguration? Hur mycket vävnad för uretrarekonstruktion finns tillgänglig?
   
 • Krökning? Notera att en kraftig krökning kan maskera en mer uttalad hypospadi. Om meatus är nära glans kan det korta urinröret närmast motsvara en penil eller penoskrotal hypospadi om penis är kraftigt krökt.
   
 • Uretraplattans kvalitet?
   
 • Testes i skrotum bilateralt?
   
 • Inguinalbråck?
   
 • Om möjligt observeras urinstråle och flöde.

 

 

Övriga undersökningar

 

Om oklarhet kring meatus vidd föreligger genomförs undersökning i narkos med beredskap för meatotomi.

Vid penoscrotal hypospadi ska cystoskopi alltid göras i samband med första operationen.

Ultraljud för att utesluta andra missbildningar på urinvägarna är inte indicerat vid lindrig hypospadi, ej heller vid lindrig hypospadi i kombination med inguinalbråck eller retentio testis. Vid uttalad hypospadi kan dessa undersökningar däremot övervägas. Urinvägs- och njurultraljud bör alltid utföras om det finns kända avvikelser även i andra organsystem, t ex myelomeningocele eller analatresi.

Vid hypospadi i kombination med bilateral retentio testis, och vid bifid scrotum och mikropenis och perineal hypospadi definieras det som DSD (disorder of sex development) och ska utredas vid ett av Sveriges fyra DSD-centrum.

Sveriges DSD-centrum:
 

 • Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
 • Astrid Lindgrens barn- och ungdomssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra, Göteborg
 • Skånes universitetssjukhus, Malmö-Lund

 

 

 

BEHANDLING

 

Målen vid hypospadirekonstruktion avser fyra områden:
 

 • Miktion
 • Sexuell funktion
 • Kosmetik
 • Detta till ett minimum av komplikationer

 

 

Kirurgiskt behandlingsprotokoll

Det finns mer än 300 metoder för hypospadirekonstruktion beskrivna, men inget entydigt vetenskapligt stöd (konsensus) kring vilken behandlingsmodell som egentligen är bäst. Metoderna tillhör i allt väsentligt någon av två generella strategier för hur hypospadi kan rekonstrueras; antingen i ett eller i två steg.

Grundläggande principer för rekonstruktion innefattar:
 

 • Exstirpation av chordee vid klar kurvering
 • Rekonstruktion av neouretra
 • Stentning/kateterisering formande neouretra

 

Om oklarhet kring krökning föreligger kan ett artificiellt erektionstest enligt Hortons göras. Testet utförs genom att koksalt injiceras i corpora cavernosa efter att blodtomt fält lagts. Flertalet tekniker för uretrarekonstruktion bygger på förhuden som "byggnadsmaterial" för neouretra.

En allmänt hållen algoritm för hypospadirekonstruktion är:
 

 • Vid trång meatus bör meatotomi göras snarast möjligt efter 3 månaders ålder för att inte riskera att flödeshindret menligt påverkar blåsa och övre urinvägar.
   
 • Glanulär hypospadi med diskret chordee (grad I) kan rekonstrueras i en seans, t ex enligt Snodgrass (TIP: Tubularized incised plate) eller Mathieu/MAVIS.
   
 • Penil hypospadi med diskret chordee (grad II) kan rekonstrueras i en seans, t ex enligt Scuderi eller Mathieu/MAVIS. Penil hypospadi med uttalad chordee (funktionell grad III) kan rekonstrueras i en seans, t ex enligt Duckett. Alternativet till detta är en rekonstruktion i två seanser enligt Byars.
   
 • Penoskrotal hypospadi (grad III) rekonstrueras enligt samma principer som penil hypospadi med uttalad chordee (funktionell grad III).
   
 • Perineal hypospadi (grad IV) motiverar som regel ett tvåstegsförfarande, t ex enligt Byars.

 

 

Ålder för uretrarekonstruktion

Internationellt (USA) rekommenderas rekonstruktion från 6 månader till 1,5 års ålder. Detta kirurgiska och anestesiologiska, men även psykologisk hänsyn avseende psykosexuell utveckling. Rekommendationer har dock mycket svag evidens och har ifrågasatts. Likaså har det ifrågasatts om kosmetiska genitala ingrepp skall utföras före patienten är gammal nog att lämna sitt samtycket till operationen. I Sverige har man som mål att operera vid 1-1,5 års ålder, samt att undvika operation mellan 2 och 4 års ålder.


Rekonstruktion av förhuden?

Förhudsrekonstruktion anses idag av många hypospadikirurger vara viktig och utgör en integrerad del av Snodgrassoperationen. Många situationer kräver dock att förhuden används som byggnadsmaterial i längre uretrarekonstruktioner.

 

Komplikationer

Komplikationer till hypospadikirurgi är relativt vanliga och risken för komplikationer beror på den ursprungliga missbildningens allvarlighetsgrad. Komplikationsrapporteringen varierar i litteraturen, men mellan 5 % och 70 % av patienterna drabbas av någon komplikation.


Perioperativa komplikationer
 

 • Blödning och hematom
 • Infektion
 • Ödem
 • Kateterproblem
 • Urinretention

 

 

Postoperativa komplikationer
 

 • Uretrokutana fistlar
 • Ruptur av rekonstruerad förhud
 • Meatusstenos
 • Uretrastriktur
 • Uretradivertikel
 • Återkommande ventral krökning
 • Sprayande urinstråle
 • Ofördelaktig kosmetik
 • Hårväxt i neouretra

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Målen vid hypospadirekonstruktion avser som tidigare nämnts miktion, sexuell funktion, kosmetik till ett minimum av komplikationer. För att upptäcka komplikationer och informera den växande individen om hans tillstånd bör patienterna följas upp under långtid.

Efter genomgången operation blir återbesök aktuellt efter 2–3 veckor för bedömning av primärresultatet. Fortsatta, regelbundna kontakter under barnaåren avser främst kontroll av miktionsfunktionen och upptäckt av eventuella komplikationer, som uretrokutana fistlar. Undersökningar har visat att krökning kan uppstå efter genomgången pubertet varför särskild eventuellt problem med erektionen bör efterfrågas.

Sedan några år tillbaka finns en nationell överenskommelse kring vad som ska ingå i preoperativ bedömning, peroperativt registrering och uppföljning av hypospadi. Enligt överenskommelsen ska kontroll ske postoperativt efter 1-12 månader, vid 5 års ålder, vid 10 års ålder samt vid 14-15 års ålder. Vid det avslutande besöket efterfrågas den sexuella funktionen och patienten informeras om sitt tillstånd och den genomgångna operationen.


 

ICD-10

Balanisk hypospadi Q54.0
Penil hypospadi Q54.1
Penoskrotal hypospadi Q54.2
Perineal hypospadi Q54.3
Medfödd chordee Q54.4

 

Åtgärdskoder

Meatusplastik KDH10
Plastikoperation vid hypospadi KGH60

 

Referenser


Ekmark, A N. Hypospadias Surgery. Clinical Aspects and Outcome, Lunds universitet, Avhandling 2017. Länk

Ekmark AN, Svensson H, Arnbjörnsson E, Hansson E. Post-pubertal examination after hypospadias repair is necessary to evaluate the success of the primary reconstruction. Eur J Pediatr Surg 23(4):304-311, 2013. Länk

Fredell L, Kockum I, Hansson E, Holmner S, Lundquist L, Lackgren G, Pedersen J, Stenberg A, Westbacke G, Nordenskjold A. Heredity of hypospadias and the significance of low birth weight. J Urol 167:1423-1427 2002. Länk

Hadidi AT, Azmy AF. Hypospadias Surgery: An Illustrated Guide. Berlin. Springer-Verlag. 2004.

Hansson E, Becker M, Åberg M, Svensson H. Analysis of complications after repair of hypospadias. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 41(3):120-124, 2007. Länk

Nordenskjöld A. Utskick kring nationellt vårdprogram för hypospadi. 2014 Personlig kommunikation

Nordenvall AS, Frisen L, Nordenstrom A, Lichtenstein P, Nordenskjold A. Population Based Nationwide Study of Hypospadias in Sweden, 1973 to 2009: Incidence and Risk Factors. The Journal of urology. 2014;Mar 191(3):783-789. Länk

Skarin Nordenvall A, Norrby C, Butwicka A, Frisén L, Nordenström A, Almqvist C, Nordenskjöld A. Psychosocial outcomes in adult men born with hypospadias: A register-based study. PLoS One. 2017 Apr 6; 12(4):e0174923 Länk

van der Zanden LFM, van Rooij I ALM, Freitz WFJ, Franke B, Knoers NVAM, Roeleveld N. Aetiology of hypospadias: a systematic review of genes and environment. Human Reproduction Update. 18(3):260-283, 2012. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev