Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Akut stressreaktion – handläggning i primärvård

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

UPPDATERAD

2021-09-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Akut stressreaktion (ASD) är en övergående reaktion på en händelse eller upplevelse som utgör en extrem fysisk och/eller psykisk belastning hos en person som inte uppvisar tecken på annan psykisk åkomma.

Tillståndet uppkommer i anslutning (oftast inom några minuter) till traumat och karakteriseras av en förändrad verklighetsuppfattning, dissociation. Detta klingar i regel av efter ett par dagar.

Diagnosen kan endast sättas inom 4 veckor efter den utlösande händelsen. Inom den tiden förväntas funktionsförmågan ha återkommit.

Akut stressyndrom har liknande symtombild som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men urskiljer sig bl a genom sin korta varaktighet. ASD kan dock vara ett förstadium till PTSD och ett av de viktigaste behandlingsmålen är att förhindra utveckling till detta.

Det är primärvårdens uppgift att diagnostisera och handlägga stress- och krisreaktioner, inleda behandling, samt vid behov remittera till specialistpsykiatrin. Bakomliggande orsak, liksom allvarlighetsgrad och lämplig vårdnivå varierar. Att tidigt utesluta andra möjliga psykiska och fysiska sjukdomar är viktigt för att optimera behandling, arbetsförmåga samt prognos.


Riskfaktorer

 • Sårbarhet i form av tidigare psykisk ohälsa eller trauma, aktuella psykiska besvär eller hereditet för psykisk sjukdom, smärtproblematik, låg begåvningsnivå eller socioekonomisk status (inkl utbildningsnivå), brist på socialt stöd och ung ålder.
   
 • Beteendemönster i form av perfektionism, regelstyrning, prestationsbaserad självvärdering (PBS), ångestbenägenhet, överdrivet ansvarstagande, hög aktivitetsnivå, samt beteenden kopplade till extrem tävlingsinriktning, otålighet, dominans, svårigheter att komma ned i varv e t c.
   
 • Omfattande stressorer på arbetet, i hemmet och/eller på fritiden.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Dissociativa symtom; innefattar depersonalisation och derealisation. Depersonalisation karakteriseras av en overklighetskänsla inför sig själv, medan derealisation inför världen runt om. Detta kan yttra sig genom distansering, likgiltighet, minskad uppmärksamhet på omgivningen eller t o m förnekelse. Partiell eller total amnesi kan också förekomma.
   
 • Starkt skiftande affekter. Svårigheter att kontrollera känslor som skräck, aggressivitet och förtvivlan.
   
 • Nedsatt kognitiv funktion som minskad psykisk uthållighet, nedsatt koncentrationsförmåga, svårt att samla tankar och hitta ord.
   
 • Aktivitetsbegränsningar, t ex svårigheter att fokusera, lösa problem och fatta beslut, påbörja/slutföra en uppgift, genomföra dagliga rutiner eller hantera folksamlingar och formella kontakter m m. Det kan även uppstå problem att genomföra både enklare och svårare arbetsuppgifter under stress.
   
 • Autonomt påslag som ger kroppsliga symtom. Detta kan innefatta t ex hjärtklappning, blodtrycksstegring, svettning, darrning, illamående, sömnstörning, spänningstillstånd, värk i nacke/rygg, samt mag- och tarmproblem m m.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Andra stressrelaterade tillstånd:

 • Anpassningsstörning är en lindrigare form av reaktion än ASD. Det innebär en fördjupad/förlängd reaktion än vad som normalt (kulturellt) är förväntat. Vanliga utlösande livshändelser eller trauman kan t ex vara insjuknande i somatisk sjukdom, separationer, plötslig arbetslöshet eller patologiska sorgereaktioner. Pro­gnosen är god och kräver ingen medicinsk behandling.
   
 • Posttraumatiskt stressyndrom är ett långvarigt tillstånd där traumat bitit sig fast. Situationer som påminner om den traumatiska upplevelsen framkallar mycket starka och ångestfyllda återupplevelser, s k flashbacks. Tillståndet är vanligt efter krigs- eller terrorhändelser, övergrepp och tortyr.
   
 • Utmattningssyndrom karakteriseras av en reaktion på långvarig stress under minst sex månader utan möjlighet till tillräcklig återhämtning. Ofta kvarstår minskad uthållighet, långvarig stresskänslighet och påverkan på kognitiva funktioner. Dessa tre faktorer brukar försvåra arbetsåtergång.

 

 

Andra differentialdiagnoser
 

 

 

 

UTREDNING

 

Det är viktigt att komma ihåg att stressrelaterade besvär initialt ofta manifesterar sig som somatiska symtom, vilket patienten ofta söker för.


Anamnes

 • Hereditet
 • Social bakgrund och nätverk
 • Tidigare/nuvarande psykisk och fysisk ohälsa
 • Aktuella mediciner
 • Aktuella stressorer, inom privatlivet respektive på skola/arbetsplats
 • Beskrivning av utlösande traumatisk händelse
 • Tid för debut och duration
 • Symtom samt beskrivning av aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar
 • Utövas fysisk aktivitet och finns kanaler för återhämtning exempelvis glädjefyllda aktiviteter, meditation, mindfulness och avslappning?
 • Alkohol-/droganamnes
 • Suicidriskbedömning

 


Status

Psykiskt status, samt somatisk undersökning av blodtryck, puls, auskultation av hjärta och lungor ingår som rutin. Ett mer riktat status görs vid specifik frågeställning eller vid behov för differentialdiagnostik.


Lab

Hos en tidigare frisk patient som genomgått ett specifikt trauma behövs vanligtvis inga prover. Vid långvarig problematik, oklar sjukdomsbild eller diffusa symtom överväg:
 

 • Blodstatus, CRP/SR, p-glukos, s-K, s-Ca, s-kreatinin, s-ALAT, s-ASAT, fritt T4, TSH, B12.
 • Andra riktade prover kan vara: s-ALP, s-GT, CDT, PEth m m

 

 

Övriga undersökningar
 

 • Överväg EKG
 • Riktade screeningverktyg vid behov, exempelvis AUDIT, MADRS och HAD.

 

 

 

BEHANDLING

 

Allmänna råd
 

 • Personer med lättare stress- eller krisreaktioner har ofta behov av hjälp till livsstilsförändringar, t ex genom att:

  - minska yttre belastning och minska/eliminera stressorer
  - ha regelbundna måltider/sömnvanor
  - skapa balans mellan vila och aktivitet

 • Fysisk aktivitet. Både vila, avslappning samt mer ansträngande fysisk aktivitet om möjligt. Överväg ett FaR-recept för stressrelaterad psykisk ohälsa. Fysioterapi kan användas för att minska spänningar och psykosomatiska symtom.

 • När patienten är mottaglig kan man hänvisa till självhjälpsråd via 1177.

 • En del patienter kan ha hjälp av yttre stöttande kanaler såsom kyrkan, frivilligorganisation eller familjeterapi.

 

 

Psykoterapi

En kortare psykoterapeutisk intervention (upp till 10 samtal) hos kurator eller psykolog kan vara effektiv och övervägas vid sömnstörning och kognitiv nedsättning, exempelvis minnesstörning. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosocialt stöd eller en kombination av båda kan vara aktuellt.

 

Farmakologisk behandling

I det akuta skedet krävs vanligen ingen farmakologisk behandling.
 

 • Den initiala ångesten kan vara en positiv drivkraft till handling och bör ej behandlas bort utan klar indikation.
   
 • Depressiva symtom bör heller ej föranleda någon antidepressiv behandling då det kan vara en del av det fysiologiska naturalförloppet. Dessutom kan psykofarmaka, genom insättningsbiverkningar, försämra tillståndet.

 

 

Vid behov kan farmaka användas:
 

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Relativt tät uppföljning rekommenderas, helst inom 2-4 veckor för att följa sjukdomsutvecklingen.


 

SJUKSKRIVNING

 

En sjukskrivningsprocess förenklas av att gradera svårighetsgraden av tillståndet. Ett möjligt underlag för att bedöma funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar är International Classification of Functioning (ICF), se Socialstyrelsens artikelkatalog, s 18.

 • Vid lindrig akut stressreaktion kan arbete ha en positiv effekt på prognosen och sjukskrivning bör då undvikas.

 • Vid medelsvår akut stressreaktion kan patienten sjukskrivas på del- eller heltid, upp till 4 veckor. Länk till Socialstyrelsens beslutsstöd.

 • Tidig kontakt med Försäkringskassan och eventuellt med arbetsgivare rekommenderas om risk för långvarig sjukskrivning.

 

 

 

PROGNOS

 

 • Prognosen är vanligtvis god, men tillståndet kan utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom, depression, utmattningssyndrom, annan psykisk eller somatisk sjukdom med sämre prognos.
   
 • Återgång till arbete kan underlättas av partiell sjukskrivning under någon vecka och med rätt stöttning kan en relativt snabb tillbakagång till tidigare, vardagliga rutiner (även innan tillståndet är utläkt) vara fördelaktigt för prognosen.

 

 

 

REMISS

 

Specialistpsykiatrin - se regional ansvarsfördelning med aktuellt gränssnitt.

Övergripande riktlinjer för remiss från primärvård:
 

 • Vid misstanke om psykossjukdom eller bipolära syndrom.

 • Vid misstanke om personlighetssyndrom med allvarlig funktionsnedsättning.

 • Vid missbruk och beroende vid samtidig psykisk sjukdom tillhörande specialistpsykiatrin.

 • Vid medelsvår eller komplex PTSD och/eller låg funktionsnivå.

 • Vid svårbedömd eller måttlig/hög suicidrisk

 

 

 

ICD-10

Depressiv episod, ospecificerad F32.9
Andra specificerade ångesttillstånd F41.8
Akut stressreaktion F43.0
Posttraumatiskt stressyndrom F43.1
Anpassningsstörning F43.2
Andra specificerade reaktioner på svår stress F43.8
Utmattningssyndrom F43.8A
Reaktion på svår stress, ospecificerad F43.9
Sömnstörning, ospecificerad G47.9

 

Referenser

Bryant RA, Mastrodomenico J, Felmingham KL, Hopwood S, Kenny L, Kandris E, Cahill C, Creamer M. Treatment of acute stress disorder: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2008 Jun;65(6):659-67. Länk

Cardeña E, Carlson E. Acute stress disorder revisited. Annu Rev Clin Psychol. 2011;7:245-67. Länk

Fullerton CS, Ursano RJ, Wang L. Acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in disaster or rescue workers. Am J Psychiatry. 2004 Aug;161(8):1370-6. Länk

Akut Stressyndrom. Psykologguiden. Länk

Akut stressreaktion. Socialstyrelsen. Länk

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - kortversion. Socialstyrelsen. Länk

PTSD. Psykiatristöd. Stockholms läns landsting. Länk

Stress som orsak till psykisk ohälsa. Läkartidningen. 2010-05-11 nummer 19 Länk

Posttraumatisk stress - vad vi bör göra efter allvarliga händelser. Läkartidningen. 2013-01-15. Nr. 3. Länk

Stressrelaterad psykisk ohälsa. Vårdgivarwebb, region Östergötland. Länk

Akut stressreaktion. Försäkringsmedicin. Region Jönköpingslän. Länk

Ansvarsfördelning och konsultationen mellan primärvård och specialistpsykiatri (vuxna). Regional medicinsk riktlinje. Västra Götalandsregionen. Länk

Stressrelaterad psykisk ohälsa. Viss.nu Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev