Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Alkoholberoende, diagnostik och behandling

FÖRFATTARE

Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet

GRANSKARE

Med dr Joar Guterstam, Beroendecentrum/Stockholms läns landsting

UPPDATERAD

2021-08-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Skadligt bruk och beroende

I DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan; American Psychiatric Association, 2013) har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende förts samman i diagnosen substance use disorder (sv: substansbrukssyndrom).

Denna diagnos är definierad som ett kontinuum, där svårighetsgraden spänner från lätt till svår. Varje substans (alltså även alkohol) kategoriseras i en egen diagnos. Mild svårighetsgrad fordrar att två eller tre kriterier (av totalt 11) har uppfyllts.


WHO:s diagnossystem ICD (International Classification of Diseases, 10:de upplagan; WHO, 1992) använder diagnoserna skadligt bruk och beroende, vilket ungefär motsvarar missbruk och beroende i DSM-IV. Observera därför att termen missbruk inte längre är en medicinsk diagnos och saknar tydlig definition varför den bör undvikas inom hälso- och sjukvården.

Riskbruk är inte en diagnos, utan avser alkoholkonsumtionsom på gruppnivå ökar risken för olika negativa konsekvenser, inte minst medicinska. Definitionen av riskbruk varierar mellan olika länder, men i Sverige avses i regel ett intag av mer än 14 standardglas per vecka för män, och mer än 9 standardglas för kvinnor, alternativt intensivkonsumtion (berusningsdrickande).


Vad menas med återfall?

Återfall är en term som definieras i relation till patientens tillstånd före behandling och patientens individuella behandlingsmål. I princip är ett återfall en återgång till det konsumtionsmönster som motiverade behandlingen.


Punktåterfall

Beroende på behandlingsmålet kan ett punktåterfall vara exempelvis en dag med intensivkonsumtion (om behandlingsmålet är kontrollerat drickande) eller intag av enstaka glas alkohol (om behandlingsmålet är alkoholfrihet).

 

Riskfaktorer för alkoholbrukssyndrom


Ärftliga faktorer har stor betydelse för människors risk att utveckla alkoholberoende. I det enskilda fallet kan förekomst av svåra alkoholproblem hos flera första- och andragradssläktingar tala för stark ärftlig sårbarhet. Det är risken (sårbarheten) att utveckla beroende som ärvs, inte själva beroendet. Den ärftliga sårbarheten medför att ett alkoholberoende kan utvecklas tidigare vid en given konsumtionsnivå.


Även miljöfaktorer, exempelvis stress, social utsatthet och exponering för trauma, tycks öka risken för utveckling av alkoholberoende.

 

 

DIAGNOSTIK OCH UTREDNING

 

Det är svårt att upptäcka tidiga symtom och tecken på att en patient har ett skadligt bruk av alkohol. Det är därför motiverat att ofta inkludera alkoholfrågor i anamnesen.

Förhållningssättet ska vara vänligt och empatiskt, lyssnande och icke-konfrontativt. Det saknas vetenskapligt stöd för konfrontativa metoder.

Det är värdefullt att göra en noggrann genomgång av alkoholproblemet innan man väljer behandling eftersom alkoholen påverkar så många aspekter av patientens liv. Utredningen bör innefatta somatiskt status, frågor om psykiatrisk samsjuklighet (exempelvis sekundär depression orsakad av alkohol, ångest, sömnproblem), annat substansbruk (ex tobaksrökning) samt bedömning av social funktionsnivå och problem inom andra livsområden som kan ha ett samband med alkohol.

Inled med öppna och allmänt formulerade frågor, exempelvis ”Hur ser dina alkoholvanor ut i dagsläget?”. Det är sällan nödvändigt att ställa detaljerade frågor om konsumtionsnivåer vid första besöket. Alkoholproblemet kan ha funnits under lång tid och det väsentliga är att skapa en terapeutisk allians. Man behöver sällan vara rädd för att "tränga sig på". De allra flesta patienter med alkoholproblem är positiva till att diskutera alkohol i ett hälsoperspektiv.


Screeningformulär och intervjutekniker

Time-line Follow-Back

Time-Line Follow-Back (TLFB; Berman et al. 2017) är en intervju som möjliggör en systematisk genomgång av de senaste veckornas alkoholkonsumtion, både vad avser mängd och mönster, ex förekomst av intensivkonsumtion och tecken på beroende.
En relevant observationsperiod kan vara de senaste 30 dagarna.

Patienten intervjuas i detalj om alkoholvanorna med stöd av en almanacka. Det är också en god idé att be patienten fortlöpande notera sin (eventuella) alkoholkonsumtion i dagboksform under behandlingstiden. Det betonar betydelsen av patientens delaktighet och egna ansvar för behandlingen.


AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test (Saunders et al, 1993) är ett screeningformulär som kan användas för att identifiera patienter med riskabla alkoholvanor. AUDIT mäter både konsumtion och problem.

Visa formulär: AUDIT


CAGE

Ett annat frågebatteri som ofta används är CAGE (som är en akronym för Cut down, Annoyed, Guilty och Eye-opener):
 

CAGE-modellen Exempel på frågor
Cut down Har du försökt dra ned på ditt drickande?
Annoyed Har du känt dig irriterad när andra har kritiserat dina alkoholvanor?
Guilt ”Har du någon gång haft skuldkänslor för att du druckit?”
Eye opener Har det hänt att du druckit alkohol tidigt på dagen [kanske till lunch eller tidigare] för att komma igång?AUDIT har ca 70-90 % sensitivitet. Två positiva svar på CAGE anses ha samma höga sensitivitet som AUDIT. Många anser att ett enda positivt svara på CAGE bör föranleda en utvidgad utredning. Även specificiteten för AUDIT (förmågan att urskilja dem som inte har problem) är hög, 80–90 %. Patienten måste självfallet vara införstådd med syftet med eventuella formulär.

Alla formulär måste kombineras med kliniskt omdöme för att ges rimliga tolkningar. Dock visar studier att enbart en klinisk bedömning i sig inte är tillräcklig för att i någon större utsträckning uppmärksamma alkoholproblem. Endast en bråkdel av alla patienter med alkoholproblem uppvisar typiska följdsjukdomar eller komplikationer på ett sätt som är kliniskt uppenbart.

För att upptäcka personer med riskabla alkoholvanor är ”klinisk blick” otillräcklig p g a både låg sensitivitet och specificitet. En strukturerad screening (formulär och/eller provtagning av alkoholmarkörer) ökar avsevärt chanserna att upptäcka riskbruk.

 

Kemiska markörer för alkoholkonsumtion
 

Som vid all provtagning skall patienten först informeras om syftet med provtagningen och uppleva sig ha nytta av resultaten.

Ett antal markörer kan användas, men etanol i utandningsluft, etanol i blod, S-CDT, S-PEth, S-GT, S-ASAT och S- ALAT är de vanligaste. B-MVC användes tidigare men har låg specificitet och påverkas av t ex tobaksrökning.

Stegring av S-GT och transaminaser (framför allt ASAT) har begränsad sensitivitet och specificitet, eftersom värdena kan påverkas av bland annat läkemedelsintag och sjukdom i lever eller gallvägar.

S-CDT (kolhydratfattigt transferrin) har bättre specificitet än exempelvis transaminaser men är något dyrare. CDT anses ha lägre informationsvärde för kvinnor eftersom koncentrationen under normala förhållanden varierar kraftigare än hos män.

PEth (fosfatidyletanol) bildas endast i närvaro av etanol och har därmed mycket hög specificitet. Falskt positiva resultat har inte påvisats, och sensitiviteten är högre än för CDT, MCV och gamma-GT såväl var för sig som i kombination.

Det finns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion de senaste 2 veckorna före provtagningen och mätvärdet, men hur pass stark förhöjningen av PEth-värdet blir kan skilja sig åt mellan olika individer även vid identiskt alkoholintag. Enstaka berusningstillfälle ger ingen förhöjning. Halveringstiden är cirka 4-7 dygn.

Andra markörer är U-etylglukuronid och U-etylsulfat. Dessa är högkänsliga och kan detektera även intag av mindre mängderalkohol under de senaste 1-3 dygnen. De har sin största betydelse i rättsmedicinska sammanhang, exempelvis för utfärdande av intyg eller inom kriminalvården.

De biokemiska alkoholmarkörerna ger ett objektivt mått på förekomst av alkoholkonsumtion. Man bör dock alltid betänka syftet med provtagningen och förvissa sig om att patienten är införstådd med det.

I regel är en kombination av anamnes med öppna frågor, formulär och kemiska markörer det som ger bäst precision i utredningen.OMHÄNDERTAGANDE

 

Alkohol och graviditet
 

Alkohol kan ge upphov till fosterskador och bör därför undvikas helt under graviditeten. Samtidigt som det därmed är synnerligen angeläget att upptäcka alkoholproblem hos havande kvinnor kan det vara svårt, inte minst eftersom skam- och skuldkänslor kan bidra till förnekande. Vid skadligt bruk av alkohol hos gravida bör specialistvård alltid erbjudas. Snabb och kraftfull intervention är av största vikt.

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) orsakas av alkoholkonsumtion under graviditet och är ett tillstånd för vilket specifik behandling saknas och som kan innefatta både intellektuella handikapp och psykomotoriska störningar. Barn med FAS har oftare låg födelsevikt, litet huvudomfång, epikantusveck, maxillär hypoplasi, gomspalt, platt näsa, hjärtfel och höftledsproblem. Den exakta patofysiologin är inte känd, men innefattar sannolikt påverkan på migration och utväxt av neuriter, hämning av viktiga adhesionsmolekyler, förändrat genuttryck i embryonala celler samt apoptos. Fetala alkoholspektrumstörningar (Fetal Alcohol Spectrum Disorders; FASD) är en bredare diagnostisk term som innefattar alla skador som antas ha uppstått under graviditeten på grund av alkoholexponering men där kriterierna för FAS inte är helt uppfyllda.

 

Vem gör vad kring den alkoholberoende patienten?
 

 • Primärvården bör tidigt kunna upptäcka och behandla personer med riskabla alkoholvanor (riskbruk) eftersom prevalensen är så hög.
   
 • Socialtjänsten och beroendevården bör erbjuda ett integrerat lokalt omhändertagande för personer med allvarligare alkohol- och drogproblem. Om specialiserad beroendevård saknas är det vanligen allmänpsykiatrin som tillhandahåller särskild kompetens inom detta område. 
   
 • Allmänpsykiatrin har huvud- och samordningsansvaret för insatserna till patienter med samtidig psykisk störning och skadligt bruk.
   
 • Kommunerna och regionen har ansvar för det förebyggande arbetet. Kommunens socialtjänst ansvarar för ekonomiskt bistånd, bostad och skydd. Socialtjänstlagen (SoL) anger att ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs... Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.”

Ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten har utretts i Missbruksutredningen (2011) och riksdagen beslutade 2013 om ett förstärkt krav på samverkansöverenskommelser mellan kommuner och landsting. Överenskommelserna kan precisera gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbete kring vissa grupper. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och hälso- och sjukvården för olika behandlingsinsatser kan därför variera från kommun till kommun. En pågåendestatlig utredning (2021) kommer sannolikt att föreslå ansvaret för behandling ska överföras till hälso- och sjukvården.

 

När ska jag remittera patienter med alkoholproblem till den specialiserade beroendevården?
 

 • Komplicerade fall, ex långvarig arbetsoförmåga eller användning av flera substanser
 • Otillräcklig effekt av grundläggande behandlingsinsatser

 • Tveksamhet rörande körkortsinnehav, flygcertifikat, vapenlicens

 • Behandling av riskabstinens (risk för EP/DT)

 • Misslyckade försök att trappa ned (av läkare ordinerade) beroendeframkallande läkemedel

 • Alltid vid förekomst av illegal narkotika

 • Viktigt vid urinprov: urinprov för drogscreening skall göras under övervakning, annars är de meningslösa och man kan lika gärna avstå eftersom kvaliteten i provsvaret inte kan garanteras.

 

BEHANDLING

 

Behandlingsmål

Målet för behandlingen är alltid individuellt och måste bygga på patientens egen motivation. Graden av motivation kan dock förändras över tid och även påverkas av bemötandet från vården, bland annat genom användning av specifik samtalsmetodik (Motiverande samtal; MI).

Målet kan förändras under behandlingen. Läkaren har alltid en skyldighet att upplysa om riskerna med fortsatt konsumtion och vilken behandling som kan vara mest ändamålsenlig. Vid långvarigt alkoholberoende med uttalad kontrollförlust är en period av alkoholfrihet i allmänhet nödvändig för att man ska kunna genomföra en behandling, t ex med återfallsförebyggande läkemedel och motiverande samtal.

I första hand syftar behandling till att minska alkoholkonsumtionen, ett prioriterat mål eftersom alkohol ger organskador. I andra hand är det önskvärt med en ökad psykisk och social funktionsnivå. Eftersom specifik psykiatrisk behandling (t ex antidepressiva läkemedel eller psykoterapi) oftast har bristfällig effekt för en patient med pågående skadligt bruk av alkohol bör nykterhetsstödjande interventioner alltid ha högsta prioritet. Behandling av depression och ångest hos en alkoholberoende patient har oftast ingen effekt på beroendetillståndet (se nedan). Tips:Dålig respons på behandling fördepression bör därför gärnaleda till fördjupad utredning av eventuella alkoholproblem (riskbruk, skadligt bruk eller beroende)! 

Tabellen nedan visar en schematisk modell för hur behandlingen kan läggas upp beroende på omfattningen av det skadliga bruket, den sociala situationen och eventuella psykiska problem:
 

Behandlingens uppläggning påverkas av alkoholproblemens tyngd och förekomst av social instabilitet och/eller psykisk störning
Omfattning av skadligt bruk Social instabilitet Psykisk störning Behandlingens uppläggning
+ 0 0 Enkel intervention/motiverande rådgivning
++ 0 0 Öppen vård – lång, flera problemområden
++ ++ 0 Sluten/halvöppen/öppen strukturerad behandling, lång
++ ++ ++ Sluten/halvöppen/öppen strukturerad behandling, lång + psykiatrisk bedömning och behandling
+ ++ ++ Sluten vård initialt, samtidig psykiatrisk behandling, lång
+ 0 ++ Psykiatrisk öppenvård, alkoholrådgivningIntoxikation (alkoholförgiftning)

Akut alkoholförgiftning kan kräva övervakad tillnyktring av medicinska skäl, exempelvis då samtidig somatisk sjukdom föreligger (feber, aspiration, pneumoni, blödningar, trauma). Individer som gripits av polisen enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) övervakas vanligen i arrestlokal, men bör i fall av stark berusning vårdas inom sjukvården (tillnyktringsenhet, akutmottagning). Regeringen har satt som mål att andelen ”LOB:ade” personer som förs till sjukvården ska öka (färre ska till arrest).

 

Behandling mot abstinensbesvär

Akut alkoholabstinens är ett livshotande tillstånd som kan leda till svåra komplikationer, främst krampanfall, delirium tremens och dödsfall. Behandlingseffekterna är väldokumenterade och syftar till att dämpa symtom och förhindra komplikationer. Svår abstinens skall behandlas farmakologiskt, i normalfallet med bensodiazepiner som skall ges i individualiserad dosering så att god symtomkontroll uppnås.

Om inga riskfaktorer för komplikationer föreligger kan abstinensen ofta behandlas i öppen vård. Samma behandlingsprinciper gäller som i sluten vård, inklusive tiamin. Behandling med enbart antiepileptika (karbamazepin) har inte samma evidens som bensodiazepiner och det finns inga belägg för att tillägg av ett antiepileptiskt preparat utöver bensodiazepiner minskar risken för abstinenskramper jämfört med enbart bensodiazepiner.

Substitutionsbehandling med tiamin (vitamin B1) minskar risken för neurologiska komplikationer, fr a Wernicke-Korsakoff som kan ge svår invaliditet i form av minnesstörning och motoriska rubbningar. Parenteralt tiamin skall alltid ges om det inte är uppenbart onödigt (tumregel: tiamin är ALDRIG onödigt!). Dosen bör upprepas dagligen följande 2-3 dagar. I akuta fall av misstänkt Wernicke-encefalopati ska tiamin ges intravenöst i höga doser. Alternativ till tiamin är Neurobion som förutom tiamin (B1) även innehåller vitamin B6 och B12.

Se vidare behandlingsöversikt Alkoholabstinens.

 

Behandling för att förebygga återfall

Flera effektiva behandlingsmodeller finns, bland annat olika former av kognitiv beteendeterapi (exempelvis "återfallsprevention") samt motivationshöjande behandling.

Forskningen har visat att behandlingseffekterna vid alkoholberoende är goda då jämförelse görs med behandling av andra kroniska sjukdomar som hypertoni, diabetes typ-2 och astma. Även följsamheten i behandling är i nivå med dessa sjukdomar.

Alkoholberoende är ofta en kronisk sjukdom som kräver ett långtidsperspektiv både avseende behandlingsinsatser och utvärdering av deras effekter. Liksom vid övriga psykiatriska tillstånd är samverkan mellan sjukvård och socialtjänst ibland en förutsättning för effektiv behandling, men det finns även en stor grupp personer med skadligt bruk/beroende som är socialt integrerade och för vilka behandling inom hälso- och sjukvården är tillräcklig. Det är i sammanhanget värt att påminna om att alltid ta reda på om en patient har närstående barn. Personal i hälso- och sjukvården är skyldigaatt anmäla till socialtjänsten om man antingen får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skadligt bruk av alkohol måste anses utgöra en risk att närstående barn far illa, och det åligger socialtjänsten (inte hälso- och sjukvården) att göra den riskbedömningen. Från barnperspektivet är det därför ofta motiverat att göra en orosanmälan när en patient har närstående (egna eller andras) barn. Den som avstår från orosanmälan tar på sig själv ett stort ansvar och riskerar att bryta mot lagen.

 

 • Alkoholberoende skall ses som ett specifikt sjukdomstillstånd. Psykosocial behandling som inte fokuserar på alkoholberoendet saknar effekt. Antidepressiv behandling av patienter med alkoholberoende har effekter på depressionen, men inte på alkoholberoendet. Behandling med ångestdämpande läkemedel har heller ingen effekt på beroendet. Långtidsbehandling med bensodiazepiner (och besläktade sömnmedel) är nästan alltid kontraindicerad vid alkoholberoende och bör alltid handläggas inom den specialiserade beroendevården.
   
 • Vid behandling av  patienter med samtidig psykisk störning måste såväl alkoholberoendet som den psykiska störningen och andra livsproblem behandlas samtidigt.

 

 

Farmakologisk långtidsbehandling mot återfall

Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av alkoholberoende sammanfattas på följande sätt:

 • Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin. (Rekommendationsgrad A)
   
 • Alla preparaten kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd. (Rekommendationsgrad A)
   
 • Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar.
  (Rekommendationsgrad A)

 

Nalmefen (Selincro) har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med högt aktuellt alkoholintag utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning. I praktiken gäller det personer som i medeltal dricker 2-3 glas (kvinnor) respektive 3-4 glas (män) alkohol dagligen. Selincro ska endast förskrivas tillsammans med psykosocialt stöd med fokus på följsamhet till behandlingen och minskad alkoholkonsumtion.

 

Akamprosat

Akamprosat (Campral) har i kliniska prövningar visat sig öka antalet alkoholfria dagar under behandlingen. Antalet patienter som förblir helt alkoholfria ökar även. Denna effekt är stabil, d v s antalet nyktra dagar är fler i den grupp som erhöll akamprosat jämfört med placebo även ett år efter att behandlingen upphört.

Verkningsmekanismen är endast delvis känd, men är sannolikt relaterad till blockad av NMDA-receptorer i hjärnans belöningssystem (det mesolimbiska dopaminsystemet och därtill hörande hjärnregioner). Doseringen är 6 tabletter à 333 mg dagligen, lämpligen 3+0+3 (skriv "SIC!" på receptet eftersom det i FASS står 2+2+2; det finns dock inga farmakokinetiska skäl för detta men skälet till tredos är att minska eventuella gastrointestinala biverkningar).

Vanligaste biverkan är diarré. Dosen kan då justeras nedåt eller delas upp på flera tillfällen. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Behandlingstid 6-12 månader. Det finns inga studier av längre tids användning men det förekommer i praktiken. Interaktioner med andra läkemedel är sällan något problem. För övrigt hänvisas till Naltrexon (Naltrexon"]FASS.


Naltrexon

Naltrexon (Naltrexon[/lp]) är en oselektiv opioidantagonist (släkt med naloxon), som har oral biotillgänglighet och lång halveringstid (13 timmar för den aktiva metaboliten). Detta gör att naltrexon kan doseras 1 gång dagligen. Naltrexon ökar antalet alkoholfria dagar och minskar antalet dagar med berusningsdrickande. För de patienter som väljer att dricka kan naltrexon minska risken att återfalla i tunga alkoholperioder.

Verkningsmekanismen är dels minskat sug när man exponeras för situationer, tankar och minnen som hänger samman med alkohol, dels minskat merbegär (suget efter mer alkohol då man druckit första glaset). Dessa effekter är sannolikt relaterade till blockad av opioidreceptorer i belöningssystemet. Standarddoseringen är 1 tablett à 50 mg dagligen, men kan ökas till 100 mg dagligen. Vanligaste biverkningarna är illamående och magsmärtor, men de är övergående. Att inleda behandlingen med en halv tablett per dag under första veckan minskar risken för besvärande initiala biverkningar. Leverfunktionstest bör göras före och under behandling. Försiktighet vid levervärden > 3 ggr normalnivå.

Naltrexon skall ej ges till patienter som står på opioidanalgetika (även kodeinpreparat som t ex Citodon, Treo Comp), eftersom den analgetiska effekten då blockeras och patienten riskerar att utveckla akut opioidabstinens.


Nalmefen

Nalmefen (Selincro) är en antagonist vid μ- och δ-receptorerna och partiell agonist vid κ-receptorn. Studier har påvisat att nalmefen minskar alkoholkonsumtionen, troligen genom att modulera kortikala och mesolimbiska funktioner på liknande sätt som naltrexon. Selincro ska tas vid behov: varje dag som patienten upplever en risk för att dricka alkohol ska en tablett tas helst 1–2 timmar före den förväntade tidpunkten för alkoholkonsumtion. Om patienten har börjat dricka alkohol utan att ta nalmefen ska patienten ta en tablett så snart som möjligt. Den maximala dosen av Selincro är en tablett om dagen. Läkemedlet kan tas med eller utan föda.


Disulfiram

Disulfiram (Antabus) hämmar nedbrytningen av acetaldehyd och leder till kroppsligt obehag i samband med alkoholintag. Det vetenskapliga stödet för effekten av disulfiram är begränsat, eftersom verkningsmekanismen gör det svårt att studera med dubbelblind metodik. Disulfiram har dokumenterad effekt i form av minskat alkoholintag, men endast när intaget av detta läkemedel sker under övervakning (=delas ut). Subkutan implantation av s k disulfiramkapslar i syfte att uppnå längre tids verkan saknar helt effekt i jämförelse med placebo.

Vanliga biverkningar är dåsighet, huvudvärk, illamående och olika GI-besvär. Kontroll av laboratoriemässigt leverstatus bör göras innan behandling påbörjas, efter 4 veckors behandling samt vid klinisk misstanke om leverpåverkan. Om värdena överstiger övre referensvärdet skall kontroll ske med 2-3 veckors intervall.
Om värdet av ALAT eller ASAT överstiger 3 ggr övre referensvärdet skall preparatet utsättas. I mycket sällsynta fall kan farlig leverskada uppkomma. Denna är svår att upptäcka i tid genom enbart provtagning. Viktigt att patienten är införstådd med detta och hör av sig vid symtom som ikterus. Doseringen är individuell men vanligen 1 tablett à 200 mg dagligen eller 400 mg 2-3 ggr per vecka. För övrigt hänvisas till FASS.

 

Behandlingstid med läkemedel

Behandlingstiden kan vara lång. Det finns inga dubbelblinda studier av användning längre än 12 månader, men det förekommer i praktiken i stor utsträckning. Många patienter väljer att göra ett uppehåll i medicineringen efter något år, men återkommer inte sällan efter ett återfall och upplever att läkemedlet, med facit i hand, haft gynnsamma effekter (gäller både naltrexon och akamprosat). Interaktioner med andra läkemedel är sällan något problem. Varken akamprosat, naltrexon, nalmefen eller disulfiram är beroendeframkallande.

 

Psykosocial behandling av alkoholberoende

Psykosocial behandling är ett samlingsbegrepp för samtalsbehandling, olika slags samhällsinterventioner (exempelvis att aktivera nätverk av människor runt patienten), eller behandling i sluten vård på behandlingshem med olika inriktning.

Flera olika psykosociala behandlingsmetoder har effekt mot alkoholberoende, men ingen av metoderna har i studier visat sig mer effektiv än någon annan. Exempel på metoder som rekommenderas i nationella riktlinjer är:
 

 • Återfallsprevention (bygger på kognitiv beteendeterapi)
 • Motiverande samtal
 • Tolvstegsprogram
 • Community Reinforcement Approach (CRA; aktivering av nätverk runt patienten)

 

Det finns inget vetenskapligt stöd för att man kan "matcha" en viss typ av patienter till en viss typ av psykosocial behandling, t ex patienter med personlighetssyndrom. Däremot är det viktigt att ge specifik behandling mot en eventuell samtidig psykisk störning, parallellt med att man behandlar alkoholberoendet.

Ju svårare beroende desto mer behandlingsinsatser krävs för att nå resultat.

Det finns ett visst forskningsstöd för att personer med beroende som också har sociala problem, t ex hemlöshet, får en bättre prognos om de erbjuds stödboende eller heldygnsvård, jämfört med öppenvårdsbehandling.

Vid jämförelsen mellan olika typer av psykosocial behandling kan först konstateras att flera väldefinierade och specifika behandlingsmetoder har likvärdig effekt. Detta gäller kognitiv beteendeterapi, Community Reinforcement Approach (CRA), 12-stegsprogram (kallas ofta Minnesotabehandling) och motivationshöjande behandling. Strukturerad interaktionell terapi och strukturerad terapi med psykodynamisk referensram har i några studier visat samma effekt som kognitiv beteendeterapi. Exempel på närståendeinsatser är CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) vars syfte är att ge den närstående personen kunskap och stöd så att personen med alkoholproblem kan förmås att söka hjälp.

Alla dessa behandlingar utmärks av struktur och väldefinierade åtgärder, ofta baserade på detaljerade handböcker. För standardbehandlingen, ofta rubricerad som ”sedvanlig behandling”, har ingen effekt visats. Med sedvanlig behandling menas vanligen stödjande samtal i kombination med socialkurativa insatser. Sådan behandling är genomgående mindre väl definierad och innehåller inte ett lika tydligt fokus på beroendet som de specifika terapierna.

För patienter med mindre uttalade alkoholproblem har korta, begränsade behandlingsinsatser (kort intervention) samma effekt som mer omfattande behandling. För människor med svårare problem ses bättre resultat med mer omfattande behandling.

Vid behandling av beroende hos patienter med psykisk sjukdom samt bostadslösa måste såväl beroendet som den psykiska störningen och andra livsproblem behandlas samtidigt. Positiva effekter av att behandla hemlösa personer med beroende har kunnat uppnås då beteendeterapeutiska tekniker och ”intensive case management” tillämpats. Det finns inte vetenskapligt stöd för att slutenvård, exempelvis lång vistelse på behandlingshem, skulle förbättra resultaten jämfört med behandling i öppna former.


Kontrollerat drickande som behandlingsmål

På senare år har intresset ökat för beteendeförändrande metoder att minska riskkonsumtion av alkohol, även som en behandling för personer som hunnit utveckla viss grad av beroende. För ett mindre antal individer kan detta vara lika effektivt som total avhållsamhet. Generellt ökar effekten av behandling om patienten själv ges möjlighet att välja mellan olika alternativ. En randomiserad studie av kontrollerat drickande pågår i Sverige och beräknas vara klar 2021.

 

Länkarna och Anonyma Alkoholister (AA)

Frivilligorganisationerna gör mycket viktiga insatser för att hjälpa människor med skadligt bruk och beroende (www.lankarna.nu, www.aa.se).

 

Tvångsvård (LPT, LVM)

Tvångsvård av personer med alkohol- eller annat substansberoende regleras av Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; 1988:870) samt av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT; 1991:1128).

LPT kan bli aktuell i samband med akut alkoholpåverkan, då kriterierna för tvångsvård enligt denna lag är uppfyllda. Beslut om tvångsvård skall basera sig på förekomsten av allvarlig psykisk störning (§3, LPT) och berusning ingår som en del i helhetsbedömningen av vårdbehovet. Berusningen i sig kan i vissa fall betraktas som orsaken till den aktuella allvarliga psykiska störningen.

Se behandlingsöversikt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).


LVM är en lag som reglerar vård av "missbrukare" som till följd av ett fortgående "missbruk" dels är i behov av vård, dels till följd av "missbruket" utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Det uttalade syftet med LVM är att skapa förutsättningar för vård i en alkoholfri miljö där motivationsarbete kan bedrivas med sikte på fortsatt frivillig behandling. Lagen är endast tänkt att användas i akuta situationer och med stor restriktivitet. Det saknas evidens för att tvångsvård vid alkoholberoende är effektivt på längre sikt. Det är således inte visat att sådan vård minskar dödlighet eller förbättrar prognosen.

 

Metoder som saknar evidens

Ett antal icke-evidensbaserade metoder används för att behandla alkoholberoende. En förklaring är att det först under senare år har klarlagts vilka metoder som faktiskt är effektiva och att det råder en viss eftersläpning innan sådana metoder hinner införas i alla behandlingsprogram. Dessutom kan patienter och anhöriga vara beredda att "pröva allt" för att begränsa alkoholproblemen.

Exempel på metoder där kunskapsläget är bristfälligt, eller som visats sakna effekt på beroendetillstånd är akupunktur, hypnos, lustgasbehandling och samtalsbehandling utan fokus på alkoholbruket (SBU 2001, Cochrane Collaboration 2003). Metoder som har bristfällig evidens bör av etiska skäl endast användas inom ramen för kliniska prövningar.


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation F10.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk F10.1
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom F10.2
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F10.9
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning F10.5
Fetalt alkoholsyndrom Q86.0

 

Sjukskrivning
 

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

 


Referenser
 

Armelius B-Å, Bihlar B, Fahlke C, Fridell M, Hillarp Katz L, Reitan T (2010) BiB 2010. Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. Statens Institutionsstyrelse (SiS). Länk

Berman AH, Wennberg P, Källmen H. (2017). AUDIT och DUDIT. Länk

Berglund M, Thelander S, Öjehagen A m fl (2001) Behandling av alkohol- och narkotikaproblem – en evidensbaserad kunskapssammanställning. SBU-rapport 2001. Länk

Franck J, Andréasson S, Damström-Thakker K, Wirbing P (2007) Regionalt vårdprogram för alkoholproblem. Stockholms Läns Landsting/Medicinska Programarbetet. Länk

Franck J, Hedberg C (2017) Alkohol – riskbruk, missbruk, beroende. Läkemedelsboken.se. Länk

Franck J, Nylander I (red.) Beroendemedicin (2011,2015). Studentlitteratur, Lund.

Hermansson U (2005) Riskbruk av alkohol i arbetslivet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Länk

Johansson K och Wirbing P (2005). Riskbruk och missbruk. Alkohol-Läkemedel-Narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Natur och Kultur.

Psykiatristöd – Regionalt vårdprogram för alkoholberoende (Stockholm). Länk

Saxon L och Wirbing P (2004). Återfallsprevention – färdighetsträning vid
missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Studentlitteratur.

SBU. Behandling med naltrexon (Revia, Naltrexon Vitaflo) vid alkoholberoende. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2011). Länk

SBU. Behandling med akamprosat vid alkoholberoende. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2011. Länk

Anders Isaksson, Lisa Walther, Christer Alling, Therese Hansson (2009), Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör för alkoholmissbruk. Läkartidningen Nr 15-16, vol 106, 1094-1098. Länk

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen 2015. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev