Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anorexia nervosa

FÖRFATTARE

Affilierad professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

GRANSKARE

Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

UPPDATERAD

2022-06-09

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Information om ätstörningar
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Anorexia nervosa är en sjukdom som är känd i den medicinska litteraturen ända sedan 1689. I diagnosgruppen ätstörningar ingår anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och ospecifik ätstörning.

Ordet anorexi betyder "aptitlöshet", vilket är ett oegentligt begrepp i sammanhanget. Åtminstone i början av sjukdomen är det inte fråga om en äkta aptitlöshet utan snarare om en ovilja eller oförmåga att äta, trots bibehållen aptit.

Risken att någon gång i livet insjukna i anorexia nervosa är enligt svenska studier ca 1,3 % för kvinnor och 0,3 % för män. Den vanligaste debutåldern är de tidiga tonåren. Sjukdomen kan dock förekomma såväl hos yngre barn som hos vuxna.

Flertalet patienter med anorexia nervosa blir helt friska men många får betydande psykiska och/eller somatiska komplikationer. Cirka 10 % har ett kroniskt förlopp och gruppen har en niofaldig överdödlighet, främst orsakat av somatiska komplikationer men även av självmord.

DSM V-kriterierna för sjukdomen är följande:

 1. Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med signifikant låg kroppsvikt avses en vikt som understiger lägsta normalnivå, eller för barn och ungdomar, understiger den lägsta normalt förväntade kroppsvikten.
   
 2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig.
   
 3. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar ihärdigt allvaret i den låga kroppsvikten.

 

Kriterium 2 kallas vanligen "viktfobi" och anses vara det mest centrala fenomenet vid anorexia nervosa. Även om det inte rör sig om en fobi i vanlig mening (som vid ångeststörningen), så syftar uttrycket på en panisk rädsla för att gå upp i vikt, trots en markant undervikt.

Symtomen vid ätstörning rör sig längs ett kontinuum mellan anorexia nervosa och bulimia nervosa. Upptagenhet kring vikten samt att självkänslan på ett överdrivet sätt härrör från kroppens vikt och form är primära symtom vid båda tillstånden. Många patienter har också såväl anorektiska som bulimiska symtom, antingen parallellt eller i olika faser. Upp till 50 % av anorexipatienterna utvecklar bulimiska symtom. Anorexia nervosa specificeras i DSM-systemet i en typ med enbart självsvält och en typ med hetsätning/självrensning.ORSAKER

 

Orsakerna till anorexia nervosa är fortfarande till stor del okända. Det står allt mera klart att anorexia nervosa är ett tillstånd med flera olika samverkande orsaker. Genetiska orsaker spelar sannolikt en viss roll, även om det ännu inte kan anses fastslaget i detalj på vilket sätt och i vilken omfattning. Anorexi-patienter har betydande avvikelser i endokrina och centralnervösa mekanismer, men ännu har ingen primär biologisk orsak av detta slag identifierats.

Sociokulturella faktorer anses ha en viktig roll för uppkomsten och/eller vidmakthållandet av sjukdomen, men de direkta sambanden är oklara. Det skall dock observeras att incidensen av anorexia nervosa är relativt stabil över tid och rum, till skillnad mot bulimia nervosa eller ospecifik ätstörning, som uppvisar större geografiska och temporala variationer.

Patienter med anorexia nervosa uppvisar betydande heterogenitet med avseende på personlighetsfaktorer och personlighetsdrag. Det finns dock en klar överrepresentation av drag som rigiditet, tvångsmässighet och interpersonell osäkerhet.

Familjer med ett barn som har anorexia nervosa uppvisar ofta särdrag såsom insnärjdhet och bristande konfliktlösningsförmåga, vilket tidigare ansågs ha ett direkt orsakssamband med sjukdomen. Den allmänna uppfattningen idag är dock att dessa särdrag snarare är följder av sjukdomen än orsaker till den.

Sjukdomen börjar alltid med en period av viktnedgång, avsiktlig eller oavsiktlig. Beteenden som syftar till att minska i vikt eller förändra kroppens form och utseende är dock synnerligen vanliga i tonåren och är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsaksfaktor till anorexia nervosa. Snarare är viktnedgången den utlösande faktorn som tillsammans med biologiska, psykologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att utvecklas och vidmakthållas.SYMTOM

 

Det psykiska lidandet vid anorexia nervosa är mycket stort. Även om patienten kan förefalla avvisande och negativistisk till behandling finns det ett stort lidande och en betydande ångest som förlamar livet i övrigt. Upptagenheten av kroppen och maten dominerar över allt annat och medför en isolering från omvärlden och en total ensamhet och instängdhet i den egna kroppen.

Symtom förekommer från stora delar av kroppen inklusive mentala och kognitiva problem. Många av symtomen är sekundära till svält och kan gå tillbaks efter att denna har hävts.


Fysiska symtom

 • Avmagring
 • Frusenhet
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Sömnsvårigheter
 • Rastlöshet
 • Motorisk oro
 • Nedsatt fysisk prestationsförmåga
 • Magsmärtor
 • Förstoppning eller diarré
 • Amenorré

 

 

Fysiska tecken

 • Hypotermi
 • Perifer cyanos
 • Minskat underhudsfett
 • Minskad muskelmassa
 • Torr eller skör hud
 • Torrt eller skört hår
 • Lanugobehåring
 • Sänkt vilopuls
 • Lågt blodtryck
 • Perifera ödem

 

 

Psykiska symtom

 • Viktfobi
 • Störd kroppsuppfattning
 • Matfixering
 • Ångest
 • Oro
 • Koncentrationssvaghet
 • Tvångsmässighet
 • Sömnsvårigheter

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

Anorexia nervosa kan medföra betydande kroppsliga komplikationer om den pågår länge. Några av dessa är:

 

 • Osteopeni och ev osteoporos
 • Hjärtarytmier
 • Kardiomyopati
 • Sialoadenit och parotit
 • Pankreatit
 • Sänkt längdtillväxt p g a förtida epifysslutning

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Diagnosen är vanligen lätt att ställa när sjukdomen är så långt gången att DSM-kriterierna är uppfyllda. Det är dock mycket viktigt att hitta dessa patienter i tidigt skede, eftersom möjligheterna att påverka sjukdomen då är större.

Samtliga patienter bör genomgå en allsidig utredning där medicinska, psykologiska och sociala förhållanden kartläggs grundligt. För yngre patienter bör detta ske genom samtal såväl med patienten själv som med föräldrarna.

Sjukdomshistorien kartläggs genom en omsorgsfull anamnes där utlösande faktorer, förloppet av sjukdomen och nuvarande livssituation beskrivs noggrant. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot risk för självmordshandlingar.

En medicinsk utredning är alltid väsentlig vid anorexia nervosa, dels för att fastställa patientens metabola situation, dels för att utesluta andra sjukdomstillstånd. Vikt och somatiskt status (hjärta, lungor, buk) skall ingå som led i utredningen. Utredningen bör minst innefatta:
 

 • Blodstatus (Hb, EVF, MCHC, LPK, Poly/Mono, TPK)
 • CRP
 • Elektrolyter (Na, K, Ca, Mg, Fosfat)
 • P-glukos
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP)
 • Kreatinin och urea
 • S-albumin
 • Urinsticka (glukos, protein)
 • Tyroideastatus (T3, T4, TSH)

Eventuellt kompletteras med:
 

 • TIBC, ferritin
 • Folat, kobalamin, homocystein, metylmalonsyra (MMA)
 • Zink
 • Transglutaminasantikroppar
 • Inflammationsparametrar
 • EKG

 

 

 

BEHANDLING

 

Då anorexia nervosa är en heterogen sjukdom finns det heller ingen ensam behandlingsform som är verksam för alla patienter. I alla behandlingsformer är emellertid följande inslag viktiga:

 

 • Psykoedukation om sjukdomen
 • Monitorering av vikt, gärna i samarbete med patienten
 • Delaktighet av familj och närstående
 • Följa och stödja psykologisk och social återhämtning
 • Allmän målsättning bör vara ett hälsosamt BMI


Det viktigaste initiala behandlingsmålet är alltid att stoppa svälten och viktnedgången samt att gradvis återställa en normal vikt. För att detta skall kunna ske är det viktigt att etablera en god kontakt med patienten och skapa behandlingsmotivation. Detta är oftast mycket svårt hos yngre patienter, men kan vara lättare hos äldre patienter med långvarig sjukdom.

En rimlig målvikt bör sättas och ett program med en planerad viktuppgång på cirka 0,5 kg per vecka är önskvärt. Initialt kan ett intag av cirka 30-40 kcal/kg/dag vara rimligt. Senare eftersträvas minst 40-60 kcal/kg/dag, ibland högre, allt efter patientens möjligheter att gå upp i vikt, men med hänsyn till patientens ångest och somatiska status. Observera risken för försämrad psykisk hälsa (depression, ev med självmordstankar och/eller självskadebeteenden) i den fas där vikten ökar.

Det finns inget universalsätt att gå upp i vikt, men som bas krävs vanligen någon form av "kontrakt" med patienten, där ett program konstrueras i samförstånd med patienten. Vissa patienter kan behöva konkret kostrådgivning och program från dietist. För yngre patienter är det av avgörande psykologisk betydelse att ansvaret för näringsintag och vikt primärt är ett kontrakt mellan patienten och läkaren, där föräldrarna utgör en viktig resurs men vanligen lyfts av ansvaret.

 

Det är av stor vikt att patienten fås att förstå vad som krävs för att öka i vikt och varför nutritionsplanen behöver följas noggrant. Detta är inte enkelt, då ett centralt inslag i dessa patienters problematik är att de ofta saknas en verklighetsförankrad bild av vad som händer när de äter. Patienterna har ofta ett starkt kontrollbehov vilket medför att behandlingsprogrammet tar hänsyn till detta men samtidigt på ett sådant sätt att planen för ätande och viktuppgång följs så noggrant som möjligt.


Vanlig näringsrik mat är att föredra, ibland förstärkt med multivitaminpreparat. Vid svåra tillstånd kan sondmatning eller parenteral nutrition vara nödvändig. Målet ska dock vara att så tidigt som möjligt återgå till vanlig föda för att ha en möjlighet att komma till rätta med rädslor och ångest inför matsituationen.

Behandlingen bör som regel ske i öppen vård. Heldygnsvård kan vara aktuell vid medicinska komplikationer såsom grav undernäring och när allvarliga medicinska komplikationer kan misstänkas. Sådana kan exempelvis vara hjärtpåverkan, hypotermi eller elektrolytrubbningar. Även vid allvarlig psykiatrisk samsjuklighet kan heldygnsvård bli aktuell, exempelvis vid djup depression med suicidrisk. Patienter aktuella för heldygnsvård skall alltid bedömas av pediatriker/internmedicinare tillsammans med barn- och ungdomspsykiater/psykiater. Specialistbedömning rekommenderas också vid samtidig förekomst av diabetes typ I, graviditet eller postpartum. Vid medicinskt hotfulla situationer är heldygnsvård livräddande och ibland krävs också tvångsvård i kritiska lägen. Värdet av längre tids behandling i heldygnsvård är dock inte bevisat.

När svälten börjar hävas är patienten mer tillgänglig för samtal av olika slag. Många psykoterapeutiska behandlingsmodeller finns beskrivna, men kontrollerade behandlingsstudier på området är få, varför någon enstaka behandlingsmetod som är överlägsen övriga inte finns. De metoder som bör övervägas är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT), familjeterapi eller lösningsfokuserad psykodynamisk terapi. För patienter under 18 år har kontrollerade studier visat att familjeterapi är att föredra, medan det för äldre inte är lika klart. Här pekar dock de flesta studier på att individuell psykoterapi, som är "här och nu"-orienterad, är verksam. Psykoterapeutisk behandling är indicerad först när den akuta svältsituationen är under kontroll.Som grund för all behandling ligger dock följande faktorer:

 

 • Kompetent och erfaren behandlare som känner till sjukdomens karaktär och förlopp.
   
 • Genomtänkt och konsekvent ram för behandlingen.
   
 • Kontinuitet och ihärdighet
   
 • God terapeutisk allians med patient (och föräldrar)
   
 • Positiv, uppmuntrande och stödjande grundattityd
   
 • God kontroll över sjukdomens medicinska läge

 

Någon specifik farmakologisk behandling finns inte för anorexia nervosa. Behandling med antidepressiva läkemedel kan vara indicerad i ett senare skede av sjukdomen, dels då kontrollerade studier visar att återfallsrisken minskar vid behandling med SSRI-preparat och dels då depression är en vanlig form av samsjuklighet. Hittillsvarande studier på området är huvudsakligen gjorda med fluoxetin (Fontex, Fluoxetin) men det finns inget skäl att tro att inte också andra SSRI-preparat har motsvarande effekt.

Denna depression skall då behandlas som en vanlig depression i sedvanliga doser (20–60 mg/dag p.o.). Psykofarmaka har en begränsad plats så länge patienten är i svält. Anledningen till att man bör avvakta något med behandlingen är att antidepressiva kan medföra aptitförlust som biverkan, varför svälttillståndet bör vara hävt först.

En annan indikation för antidepressiva läkemedel är tvångssyndrom (OCD), som ofta förekommer samtidigt med anorexia nervosa. Även vid denna indikation bör behandlingen avvakta tills svälttillståndet hävts.

Patienter med kräkningar bör regelbundet bedömas av tandläkare.UPPFÖLJNING

 

Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med betydande risk för både psykiska och fysiska komplikationer. Man räknar med att ca 10-15 % av patienterna utvecklar en kronisk form av sjukdomen med en duration på minst femton år, ofta livslång.

Även om många patienter blir normalviktiga och får sin menstruation tillbaka så kvarstår ofta ätproblem av olika slag.

Prognosen för unga patienter är som regel bättre än för äldre patienter. Detta gäller särskilt om man kan komma in med behandling tidigt i förloppet.

Behandlingen av anorexia nervosa är ofta mångårig. Även då patienten blivit normalviktig bör en uppföljande kontakt hållas under lång tid. Huvudskälet för detta är att tidigt upptäcka tecken på återfall men också för att följa patientens fortsatta psykiska och fysiska status.ICD-10

Anorexia nervosa F50.0


Referenser
 

American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders. Third ed. 2012. Länk
 

Kotler LA, Walsh BT. Eating disorders in children and adolescents: pharmacological therapies. Eur Child Adolesc Psychiatry 2000;9Suppl1:I108-16. Länk
 

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svensk psykiatri nr 16. Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia, 2015. Länk
 

Eating disorders: recognition and treatment. NICE guideline. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev