Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Suicidriskbedömning

FÖRFATTARE

Professor Bo Runeson, CPF St Göran/St Göran Norra Sthlm Psykiatri

GRANSKARE

Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

UPPDATERAD

2022-08-16

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr SPES ger stöd och information
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Suicid är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland 15-44 år gamla män samt numera också den vanligaste bland 15-29 år gamla kvinnor. Suicid är 2-3 gånger vanligare bland män än bland kvinnor.

Självmordstalen minskade påtagligt under 1980- och 1990-talet, allra tydligast bland människor i medelåldern. Det fanns en minskning också bland de äldsta, men inte bland de unga. Sannolikt berodde minskningen till en del på en ökad uppmärksamhet på och förbättrad behandling av depressioner. Antalet suicidförsök ökade däremot bland dem mellan 15-24 år under slutet av 1990-talet och en bra bit in på 2000-talet. Varje år dör ungefär 1500 personer i suicid i Sverige.

Internationellt har suicidtalen minskat med över 30 % från 1990 - 2016 fr a i Kina men även tydligt i t ex Danmark. Däremot har det funnits en ökning i USA sedan mer än tio år. Denna ökning kan haft socioekonomiska skäl med bristfälliga sociala skyddssystem. Hur coronapandemin kommer att påverka suicidaliteten är ovisst, kanske en viss nedgång under pågående pandemi med risk för en ökning postpandemiskt. I Sverige inträffade 2021 ett väsentligen oförändrat antal av 1505 suicid.

Hälften av de som dör i suicid har tidigare sökt psykiatrisk vård, även om bara en tredjedel har en aktuell pågående kontakt. Många av dem blir aktuella i vården efter ett suicidförsök. En relevant klinisk fråga är att bedöma suicidrisken framför allt på kort sikt efter att en person inkommit efter suicidförsök eller självskada. Att göra denna bedömning är en viktig uppgift för den som är verksam inom psykiatrisk vård, men också viktigt på akutmottagningar i medicinska och kirurgiska specialiteter och på jourcentraler. Det är lika tillämpligt att kunna bedöma suicidrisk vid psykiska besvär eller personliga problem hos patienter även om de inte gjort suicidförsök.

 

 

 

SUICID OCH VISSA TILLSTÅND

 

Psykiska störningar, psykosociala problem och suicid

Riskfaktorer för suicid är fr a depression, både förstagångsdepression, depression med måttligt djup och svår liksom recidiverande depression. Risken för suicid vid depression förstärks av om det finns ett ångest- eller agitationsinslag och om det samtidigt finns sömnstörning. Antidepressiva läkemedel har uppmärksammats kunna förstärka risken för suicidhandling i det initiala skedet men det motsägs av en färsk svensk registerstudie.

Depression vid bipolär affektiv sjukdom innebär en särskild risk genom den instabilitet som kan finnas vid denna sjukdom. Depressiva symtom kan också komplicera andra sjukdomstillstånd och då försämra situationen och medföra suicidrisk.

Vid psykossjukdom är risken också förhöjd särskilt efter ett aktuellt suicidförsök. Risken gäller i hög grad hos unga män med några år av schizofren sjukdom och vid samtidig social problematik som svårigheter i familj, utbildning eller när det gäller arbete.

Substansbrukssyndrom eller beroende av alkohol eller droger kan också medföra hög risk för suicid, särskilt när det är ett avancerat bruk och det tillkommit sociala eller somatiska komplikationer. Omkring 25 % av de som tar sitt liv är påverkade av alkohol när de dör.

Även andra psykiatriska syndrom är förenade med ökad suicidrisk som ätstörningar, ångesttillstånd och tvångssyndrom. Vid psykologiska egenskaper som stark impulsivitet och aggressivitetsproblem finns också en ökad risk för suicid. Det gäller också vid personlighetssyndrom som emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom) och narcissistiskt eller antisocialt personlighetssyndrom.

Även utan uttalad psykiatrisk symtomatologi kan psykosociala problem medföra ökad suicidrisk som fr a vid relationsproblem och familjeproblem. Suicidalt beteende hos föräldrar ökar risken, särskilt om man exponeras i barnaår eller tonår. Mödrar till vuxna barn som dör i suicid har själva en särskilt hög risk för suicid, den som förlorar sin partner genom suicid löper också ökad risk för suicid.

En tydlig riskfaktor är att tidigare ha gjort suicidförsök, risken är stor vid upprepade suicidförsök och särskilt efter våldsamma suicidförsök. Risken efter suicidförsök är också högre om man vid suicidförsöket har en kliniskt påvisbar psykisk störning.

Självskador utan suicidalt uppsåt, Non-Suicidal Self Injury, NSSI, (vanligen skärningar på extremiteter) är fenomen som kan vara svåra att skilja från suicidförsök. Det finns en ökad risk för suicidförsök och suicid också hos de som gör upprepade självskador.

Biologiska markörer för suicidalitet är ett viktigt forskningsområde även om man ännu inte har någon markör som är användbar i kliniskt bruk. Låga halter av serotoninmetaboliten 5-HIAA i likvor är ett välreplikerat fynd vid suicidalt beteende liksom patologiskt dexametason suppressionstest (DST). I aktuell forskning finns uppmärksamhet kring andra markörer som gäller t ex det immunologiska systemet.

 

Kroppslig sjukdom och suicid

Kroppslig sjukdom kan vara en betydelsefull komponent i skedet som föregår suicidhandling. Det gäller neurologiska sjukdomar som MS, ALS, epilepsi, Huntingtons sjukdom, förvärvad spinalskada, traumatisk hjärnskada och stroke, men inte på samma sätt Parkinsons sjukdom. Även vid andra sjukdomar som diabetes, reumatisk sjukdom och maligniteter finns en ökad risk.

Ibland är det tidigt i sjukdomsutvecklingen, t ex har man visat förhöjd risk strax efter att människor fått besked om att de har cancer. Ofta är det sent i sjukdomen, särskilt om det samtidigt finns en depression eller vid funktionsnedsättning där man blir beroende av andra personer, som risken är hög.

Detta betyder att man bör vara medveten om risken för suicid i kroppssjukvården, fr a för att bedöma om det finns en komplicerande depression och suicidrisk. Vissa läkemedel kan vara depressionsframkallande som betablockerare, kortikosteroider, L-dopa, meflokin (Lariam), vareniklin (CHAMPIX) m fl.

Det finns också en risk för att patienter återfaller i depression om man vid inläggning i somatisk vård rensar bort antidepressiva läkemedel utan att väga in patientens benägenhet för depression.


 

BEMÖTANDE

 

Det är väsentligt att skapa förtroende i samtalssituationen. Människor berättar ofta inte spontant om döds- eller suicidtankar och kan ha svårt för att våga tro att de kan få ett respektfullt bemötande av sina tankar kring död och självmord. Det finns många skäl till att de dröjer med att berätta som rädsla för avvisande, depressiv misstro om att det finns hjälp, rädsla eller skam inför att ha suicidtankar och rädsla för inläggning med tvång.

Som läkare bör man vara respektfullt lyssnande, lyhörd för nyanser i patientens beskrivning och uppmärksamt följa patienten i dennes beskrivning av överväganden och avsikter, utan att tidigt i samtalet ifrågasätta tankarna.

Samtidigt som man försöker hålla en engagerad men neutral ton i samtalet bör man ha kunskap om vilka områden som är viktiga att få information om och vilka kan belysas med följdfrågor. En uppräkning av sådana faktorer finns längre ned i texten.

 

 

 

RISKBEDÖMNING

 

Strukturerade instrument för att förbättra bedömningen beskrivs i kliniska riktlinjer och vårdprogram. Det empiriska stödet för strukturerade intervjuinstrument är dock osäkert, många av de utvärderingar som gjorts är bristfälliga och gäller inte det korta tidsperspektiv som behövs vid den kliniska bedömningen. De kan möjligen ha betydelse för screening i akutvård och som ett hjälpmedel för att träna oerfaren personal.

Ett av de mest använda strukturerade instrumenten är Suicide Intent Scale (SIS), vilket beskriver omständigheterna vid ett suicidförsök. Det visar vikten av att noggrant försöka belysa patientens reflektioner inför död/suicid, situationen vid och genomförandet av suicidförsöket. I en färsk studie visades SIS vara bättre på att predicera suicid än jämförda skalor, och i en annan studie var SIS och klinisk bedömning av suicidrisk jämförbara.

Depression och ångest är relaterat till suicidalt beteende, ett alternativt sätt att predicera suicid skulle därför kunna vara att inkludera psykopatologiska symtom i bedömningsinstrumentet. Ett sådant är Suicide Assessment Scale (SUAS). Detta konstruerades med avsikten att en bredare analys av relevanta symtom skulle predicera risk bättre.

En svensk version visade att SUAS till viss del kunde diskriminera mellan inlagda psykiatriska patienter som senare tog sitt liv och de som inte gjorde det inom ett år från suicidförsöket. En senare studie visade att i den psykiatriska populationen av personer som gjort suicidförsök kunde man identifiera de som gjorde nytt försök.

Ett uppmärksammat instrument som fått stor spridning är Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) vilket konstruerats av amerikanska forskare och kliniker. Skalan innehåller fyra delar. I den första modulen graderas den suicidala intentionen genom allvaret i suicidtankarna, därnäst görs en värdering av intensiteten i tankarna genom analys av frekvens, varaktighet, kontrollerbarhet, distraherande faktorer och skäl till suicidtankarna. Som tredje moment analyseras det faktiska försöket, om det funnits icke suicidalt självskadande beteende, eller om försöket kan anses som avbrutet (av annan person), uppgivet (individen själv väljer att inte genomföra det) eller enbart som en förberedande handling. Sist analyseras faktiska försök avseende medicinsk eller potentiell dödlighet. C-SSRS har etablerats i USA och finns i en auktoriserad svensk översättning. Det finns visst stöd för att allvarligheten i intentionen och intensiteten i suicidtankarna är relaterade till risk för suicidhandling.

Våldsexponering har visats ha betydelse vid suicidalt beteende. KIVS, Karolinska Interpersonal Violence Scale, är ett instrument som värderar både huruvida man utsatts för våld och om man utövat våld mot andra som barn eller vuxen. Båda aspekterna är relaterade till suicidrisk. Alkoholbruk har också betydelse för den senare risken för suicid och omfattningen och betydelsen av såväl alkohol- som narkotikabruk/-beroende bör värderas.

Sammantaget har de redovisade skalorna en relativt hög sensitivitet men fr a en låg specificitet. De prediktiva värdena ligger förhållandevis lågt mellan 3-20 %. De kan tjäna som screeninginstrument, men bedömningarna behöver alltid fördjupas vid en klinisk intervju baserad på en mer allsidig bedömning där den sociala situationen och sjukdomstillståndet också värderas.

Den fördjupade intervjun av döds- och suicidtankar kan innehålla information om följande aspekter:

 

 • Om, när och på vilket sätt man tänkt på död och självmord
 • Hur man själv reagerar när sådana tankar kommer
 • Om man kommunicerat döds- eller suicidtankar till andra personer
 • Upplevelse av hopplöshet
 • Brister i förmågan till problemlösning
 • Impulsivitet och/eller aggressivitet
 • Suicid/suicidförsök i familjen
 • Ett skört socialt nätverk (särskilt hos äldre)
 • Sexuella övergrepp
 • Separation(er), upplevelse av kränkning
 • Tidigare eller aktuellt suicidförsök (frekvens, metod, utlösande faktorer)
 • Psykisk sjukdom (särskilt depression, upprepat antal vårdtillfällen, nyligen utskriven)
 • Ångest, agitation
 • Sömnproblem (särskilt hos äldre); mardrömmar
 • Hypokondriska vanföreställningar
 • Fysisk sjukdom (särskilt hos äldre med samtidig depression eller funktionsnedsättning)
 • Långvarig smärta
 • Substansbruk (alkohol, narkotiska droger, läkemedel)

 

 

 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING

 

Om det föreligger en hög eller svårbedömd risk för suicid bör patienten omgående remitteras till psykiatrisk bedömning. Har patienten en avsikt att ta sitt liv bör patienten remitteras oavsett om patienten har en plan för hur han eller hon ska genomföra suicidhandlingen.

Vid måttlig depression och vid låg eller ingen suicidrisk kan t ex husläkare själv behandla patienten, men man bör vara medveten om att en depression snabbt kan fördjupas under det initiala skedet. Insättande av antidepressiva läkemedel kan ibland leda till biverkningar och fr a dröjer effekten ett par veckor varför uppföljningen bör vara tät, d v s en första uppföljning inom en vecka och sedan en frekvens beroende på hur framgångsrik den antidepressiva behandlingen är.

Vid psykiatrisk bedömning bör en hög eller mycket hög suicidrisk motivera inläggning med bedömning av om särskild tillsyn behövs. Om patienten motsätter sig inläggning behöver man bedöma om LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, är tillämplig.

Vid uppföljning bör ev läkemedelsbehandling kombineras med samtalsstöd, gärna med kognitiva eller psykopedagogiska inslag. Man bör ge kontaktuppgifter som gäller till t ex jourteam och se till att det finns en omedelbar tillgång till samtal vid återkommande suicidtankar.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en framgångsrik behandlingsmetod som används i psykiatrisk vård, särskilt för kvinnor med personlighetssyndrom. Behandling med neuroleptika vid psykossjukdom kan förebygga suicidalt beteende (visat för klozapin (Leponex)). litium (Lithionit), är indicierat särskilt vid bipolär sjukdom med suicidrisk.

Närstående bör alltid finnas med i behandlingen, både för att förstå värdet av de medicinska och psykologiska interventionerna och för att kunna vara till hjälp och larma om t ex en försämring.RELEVANT KRINGLÄSNING

 

Runeson B, Salander Renberg E, Westrin Å, Waern M. Den suicidnära patienten. Studentlitteratur 2012. ISBN 978-91-44-07285-2

Runeson B (Red). Suicidnära patienter. Kliniska riktlinjer för utredning och vård. Svensk psykiatri. Nr 12 (89 sid).Spf och Gothia fortbildning 2013.


Övriga hemsidor adresser av intresse:

www.ki.se/nasp/sjalvmordsprevention

www.spes.se

Nämnda skalor kan hittas på www.kunskapsstodforvardgivare.se


 

ICD-10

Avsiktligt självdestruktiv handling X60
Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism X60
Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder X84

 

Referenser

Bjureberg J et al. Columbia-Suicide Severity Rating Scale Screen Version: initial screening for suicide risk in a psychiatric emergency department. Psychol Med. 2021 Mar 26:1-9. Länk

Bolton JM, Gunnell D, Turecki G. Suicide risk assessment and intervention in people with mental illness. BMJ 2015;351:h4978.Länk

Fazel S, Runeson B. Suicide. New Engl J Med 2020; 382(3): 266-274 Länk

Fernández de la Cruz L et al. Suicide in Obsessive-Compulsive Disorder: A population-based study of 36 788 Swedish patients. Mol Psychiatry 19 Jul 2016. Länk

Haglund A, Lysell H, Larsson H, Lichtenstein P, Runeson B. Suicide immediately after discharge from psychiatric inpatient care: A cohort study of 2.9 million discharges. J Clin Psychiatry, 2019 Feb 12;80(2). Länk

Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; 2015. SBU-rapport nr 242.

Jokinen J et al. Karolinska Interpersonal Violence Scale predicts suicide in suicide attempters. J Clin Psychiatry. 2010;71(8):1025-32. Länk

Khemiri L, Jokinen J, Runeson B, Jayaram-Lindström N. Suicide risk associated with experience of violence and impulsivity in alcohol dependent patients. Sci Rep 2016 Jan 19;6:19373. Länk

Lagerberg T, Fazel S, Sjölander A, Hellner C, Lichtenstein P, Chang Z. Selective serotonin reuptake inhibitors and suicidal behaviour: a population-based cohort study. Neuropsychopharmacology. 2022 Mar;47(4):817-823. Länk

Lindh ÅU et al. A Comparison of Suicide Risk Scales in Predicting Repeat Suicide Attempt and Suicide: A Clinical Cohort Study. J Clin Psychiatry. 2019 Nov 19;80(6). Länk

Lindh ÅU et al. Predicting suicide: A comparison between clinical suicide risk assessment and the Suicide Intent Scale. J Affect Disord. 2020 Feb 15;263:445-449. Länk

Lindh ÅU et al. Short term risk of non-fatal and fatal suicidal behaviours: the predictive validity of the Columbia-Suicide Severity Rating Scale in a Swedish adult psychiatric population with a recent episode of self-harm. BMC Psychiatry. 2018 Oct 1;18(1):319. Länk

Lundholm L, Fugelstad A, Leifman A, Runeson B, Thiblin I. Acute influence of alcohol, THC or central stimulants on violent suicide: A Swedish Population study. J Forensic Sci 2013 doi: 10.1111/1556-4029.12353. Länk

Naghavi M. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. BMJ. 2019;364(l94). Länk

Niméus A, Alsén M, Träskman-Bendz L.The suicide assessment scale: an instrument assessing suicide risk of suicide attempters. Eur Psychiatry 2000:15(7):416-23. Länk

Nock MK. Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions of self-injury Curr Dir Psychol Sci. 2009:18(2): 78–83. Länk

Posner K et al. The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. Am J Psychiatry. 2011:168(12):1266-77. Länk

Runeson B, Haglund A, Lichtenstein P, Tidemalm D. Suicide risk after nonfatal self-harm: a national cohort study, 2000-2008. J Clin Psychiatry. 2016 02;77(2):240-246. Länk

Runeson B, Tidemalm D, Dahlin M, Lichtenstein P, Långström N. Method of attempted suicide as predictor of subsequent successful suicide: national long term cohort study. BMJ 2010: 341, c3222. Länk

Stanley B, Träskman L, Stanley M. The suicide assessment scale: A scale evaluating change in suicidal behaviour. Psychopharmacology Bulletin 1986:1:201-205. Länk

Tidemalm, D., Långström N, Lichtenstein P, Runeson B. Risk of suicide after suicide attempt according to coexisting psychiatric disorder: Swedish cohort study with long term follow-up. BMJ 2008: 337:a2205. Länk

Waern M, Sjöström N, Marlow T, Hetta J. Does the Suicide Assessment Scale predict risk of repetition? A prospective study of suicide attempters at a hospital emergency department. Eur Psychiatry 2010; 25: 421-28. Länk

Wilcox HC et al. Psychiatric Morbidity, Violent Crime and Suicide among Children and Adolescents Exposed to Parental Death. J Am Academy Child Adolesc Psychiatry 2010:49(5):514-23. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev